Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
ZWOLNIENIE Z OPŁAT ABONAMENTU RTV

Zwolnienie z opłat abonamentu RTV

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728 z póżń. zm.)

Z opłat abonamentowych zwalnia się:
 

1. Osoby zaliczone do I grupy inwalidów

2. Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

3. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji

4. Osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny

Na podstawie: orzeczenia właściwego organu orzekającego, lub orzeczenia właściwej instancji sądu uchylającego wcześniejszą decyzję organu orzekającego; osoby niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym przedstawiają też zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego


5. Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu

Na podstawie:

  • orzeczenia o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu, wydanego przez właściwy organ orzekający, lub

  • zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej;

6. Osoby, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

Na podstawie:

  • legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, lub

  • orzeczenia stwierdzającego zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, lub orzeczenia stwierdzającego wymagane uszkodzenie (ostrość wzroku nie przekracza 15%) wydanych przez właściwy organ orzekający, lub

  • zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej

7. Inwalidów wojennych i wojskowych

Na podstawie:

  • legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis odpowiednio o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Osoba zaliczona do jednej z wymienionych powyżej grup, traci uprawnienie jeśli zamieszkuje wspólnie (pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 rok życia i nie mają prawa do zwolnień.

Aby uzyskać zwolnienie należy przedstawić w urzędzie pocztowym w miejscu stałego pobytu odpowiedni, wymieniony powyżej, dokument oraz oświadczenie o spełnianiu warunków do uzyskania zwolnienia (także oświadczenie o niezamieszkiwaniu z dwoma osobami nieuprawnionymi).

Zwolnienie od opłaty następuje od początku miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiedni dokument.

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

  1. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 z póz. zm) zwalnia się od opłat abonamentowych:

Tabela nr 2

Osoby Dokument uprawniający do zwolnienia od opłat*

1) co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b) całkowitej niezdolności do pracy, na

podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku

o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr

39, poz. 353, z późn. zm.) lub

c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na

podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997

roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) lub

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności

do pracy w gospodarstwie rolnym, na

podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku

o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z

2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)

orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego

2) które ukończyły 75 lat

dowód osobisty

3) które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z

właściwego organu realizującego zadania

w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie

zlecone z zakresu administracji rządowej lub

rentę socjalną z ZUS lub innego organu

emerytalno-rentowego

decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (wymienione w Tabeli nr 1, poz. 3),

albo

decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego

(wymienione w Tabeli nr 1, poz. 1)

4) niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą

głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu

(mierzone na częstotliwości 2.000 Hz

o natężeniu od 80 dB)

orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB),

albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry

5) niewidome, których ostrość wzroku nie

przekracza 15%

legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,

albo

orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzonego narządu wzroku,

albo

orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie

narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%),

albo

zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry

Osoby wymienione w Tabeli nr 2 uprawnienia od opłat uzyskały z dniem 16 czerwca 2005 r. na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. W przypadku ww. osób zwolnienia od opłat abonamentowych przysługują na dotychczasowych zasadach tj. na okres posiadania uprawnień.

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl