Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
WSPARCIE ZADAŃ NGO W ROKU 2020

INFORMUJEMY, ŻE ARTYKUŁY DOTYCZĄCE WSPARCIA ZADAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  W ROKU 2020 SĄ NA BIEŻĄCO PUBLIKOWANE  I ZNAJDUJĄ SIĘ W AKTUALNOŚCIACH PORTALU POLITYKI SPOŁECZNEJ.

WSPARCIE ZADAŃ NGO W ROKU 2019
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA "RADOSNY DOM"

W Świetlicy Środowiskowej "Radosny Dom" prowadzone są zajęcia z profilaktyki żywieniowej. Omawiano temat zdrowego odżywiania na podstawie nowej piramidy żywieniowej. W świetlicy cyklicznie omawiany jest temat uzależnień. Dzieci m.in. przygotowują plakaty, promujące zdrowy styl życia bez używek.

W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości odbyły się zajęcia plastyczne, na których dzieci wykonywały kotyliony w barwach narodowych w wybrany przez siebie sposób. Odbyło się także spotkanie z Prezydentem Miasta Krzysztofem Matyjaszczykiem.

Podopieczni Świetlicy uczestniczą także w zajęciach z projektu streetworking. Dzieci wykonały piękne kartki świąteczne. i uczestniczyły w turnieju piłkarzyków z młodzieżą z osiedla, przestrzegając zasad fair play.

W Świetlicy -  poprzez krótką pogadankę i zajęcia plastyczne - omawiano temat bezpieczeństwa w sieci. Rozmowa i wykonane prace miały uświadomić dzieciom poczucie własnej wartości oraz pomóc w kształtowaniu pożądanych zachowań.

Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej "Radosny Dom" jest współfinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

"POWRÓT Z U" - CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO RODZIN i PRZYJACIÓŁ UZALEŻNIONYCH

Uczestnicy warsztatów arteterapeutycznych "SZTUKA życia", doświadczyli osobiście i podjęli refleksje nad sobą w kontekście przybierania masek. Czy uzależnienie jest moją maską? Kiedy zakładam maskę? Jak się czuję z moją maską? Emocje jakie się pojawiają podczas zdejmowania maski? Czy moja maska to ja?

Wizualizacją tych zajęć i doświadczeń są spersonalizowane maski- maski uzależnienia. Oto niektóre z nich.

Program "SZTUKA życia" jest finansowany ze środków Miasta Gminy Częstochowa.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Częstochowskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z "U", przy ulicy Wiolinowej 1 w Częstochowie.

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

ul. Wiolinowa 1,
42-200 Częstochowa
tel./fax  34/324-60-97
www.powrotzu-czestochowa.pl
 

 

WSPARCIE ZADAŃ NGO W ROKU 2018
ADULLAM - FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA ADULLAM. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

Zadanie: ŚWIETLICA "ŻYCIE POZA SZKOŁĄ"

Po co działa świetlica? Jej głównym zadaniem jest organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży, pomoc w lekcjach, wsparcie dzieci w trudnych chwilach, praca z rodziną. Wychowawcy – a w przypadku świetlicy „Życie poza szkołą” ciocie i wujkowie – starają się rozwijać talenty dzieci oraz mobilizować je do samodzielnych działań. W ostatnim roku do świetlicy dołączyło sporo nowych koleżanek i kolegów, dzięki czemu pomysłów na każdy dzień nie brakuje!

Mijający rok upłynął w świetlicy bardzo owocnie. Dzieci uczestniczyły w wielu warsztatach, występach, wycieczkach oraz animacjach zabaw. Wiosnę przygotowano spektakl pt. „Trzy drzewa”, który zaprezentowany został szerszej publiczności podczas „Śniadania Wielkanocnego”.W maju rajd pieszy na trasie Olsztyn-Poraj, zakończony ogniskiem i nagrodą, Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W wakacje podopieczni świetlicy "Życie poza szkołą"! brali udział w warsztatach filozoficznych i plastycznych, które zostały zorganizowane dzięki OPK Gaude Mater, w lipcu wypoczywali przez 10 dni na koloniach w Małogoszczy w ośrodku „Wierna”, w malowniczych Górach Świętokrzyskich, poznając historię, kulturę, zabytki tego rejonu. Kolejną atrakcją była wycieczka do Żarek, gdzie dzieci zwiedzały Muzeum Rzemiosł Dawnych, a także poznawały historię miasteczka. W sierpniu podopieczni świetlicy "Życie poza szkołą" wzięli udział w profilaktycznej grze miejskiej, która została zorganizowana przez Urząd Miasta Częstochowy. Historię swojego miasta poznawano poprzez udział w questingu po Starym Mieście, doskonalili też znajomość języków obcych na warsztatach języka angielskiego. W tym roku wprowadzono także zajęcia z wolontariatu, włączając się w akcje i pikniki – malując buzie najmłodszym, robiąc piękne zwierzątka z balonów czy grając w spektaklach, które prezentowano innym dzieciom. Zwieńczeniem działań świetlicowych było przygotowanie przedstawienia „Mały Książę”, które zostało wystawione jako główny punkt programu „Mikołaja z ulicy Krakowskiej”. Mocnym grudniowym akcentem było wspólne kolędowanie, na które zaproszeni zostali rodzice.

Działalność świetlicy „Życie poza szkołą” współfinansowana jest w ramach zadania publicznego ze środków Gminy Miasta Częstochowa (dla 50 dzieci w wieku od 5 do 18 lat z terenu miasta Częstochowy) oraz w zakresie realizacji projektu „Stare Miasto – Nowe Życie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dla 50 dzieci w wieku od 3 do 16 lat z terenu dzielnicy Stare Miasto), zleconego Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” w formie zadania publicznego.

Zadanie: "PUNK INTERWENCYJNY I EDUKACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN"

Z myślą o osobach uzależnionych i ich rodzinach przez ponad pół roku realizowany był przez Fundację Chrześcijańską „Adullam” (w formie zadania publicznego, współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Częstochowa) punkt interwencyjny i edukacyjny. Jego działania prowadzone były do końca 2018 roku.

W toku realizacji podejmowane były działania związane z profilaktyką uzależnień, mające na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie różnorodnym problemom z tym związanym, poprzez zwiększenie w społeczności lokalnej wiedzy na tematy związane z występowaniem negatywnych zjawisk, m.in. uzależnień i przemocy, przeciwdziałania patologiom uzależnień oraz odpowiedzialną sprzedażą alkoholu. Podczas spotkań, rozmów i porad terapeutycznych zainteresowanie uzyskali informacje z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym.

Osobami biorącymi udział w zadaniu publicznym byli mieszkańcy Częstochowy, w tym z dzielnicy Stare Miasto (rejonu, w którym występuje kumulacja problemów społecznych na skalę niespotykaną w innych częściach miasta), w różnym wieku, wywodzący się z różnych grup społecznych, znajdujący się w grupie ryzyka uzależnień, osoby doświadczające przemocy, rodziny z problemem uzależnień. Wsparcia udzielali psycholog/terapeuta uzależnień oraz pracownik socjalny, prowadząc rozmowy edukacyjne dotyczące m.in. motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia w ośrodkach leczenia uzależnień, wytrwania w abstynencji, rozpoznawania objawów głodu alkoholowego, edukacji w zakresie uzależnień, wpływu uzależnienia na obecną sytuację życiową, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, wpływu stresu na złamanie abstynencji, sposoby radzenia sobie ze stresem, edukacji w zakresie Zespołu Zależności Alkoholowej, pomoc w zakresie podjęcia działań związanych z rozwiązaniem problemów zdrowotnych, mieszkaniowych, rodzinnych, zadłużeniowych, itp. Osoby zgłaszające się po pomoc były również motywowane do społecznej aktywności i inspirowane do działań samopomocowych oraz udzielane było im wsparcie emocjonalne.

Zadanie: KLUB ABSTYNENTA "DROGA DO WOLNOŚCI"

Wspólny czas ma największą wartość, o tym przekonywali się uczestnicy wyjazdu organizowanego w ramach działań Klubu Abstynenta "Droga do wolności". Uczestnicy Klubu Abstynenta „Droga do wolności” wraz z opiekunami w grudniowy weekend mieli okazję uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych pod okiem specjalisty ds. uzależnień w niecodziennej formie. Warsztaty połączone były z integracją w trakcie zwiedzania pięknych okolic Jury Krakowsko-Częstochowskiej, m.in. zamku w Ogrodzieńcu, przyjacielskich rozmów i wspólnych posiłków. W ramach zadania organizowane były działania aktywizujące i integrujące środowisko abstynenckie, osób uzależnionych od alkoholu, a także współuzależnionych członków ich rodzin oraz działania motywujące do podjęcia leczenia w wyspecjalizowanych placówkach, włączenia się w działania klubów abstynenckich oraz promowania zdrowego (trzeźwego) modelu życia.

Działania Klubu Abstynenta "Droga do wolności" prowadzone są w ramach zadania „Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin”, współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Częstochowa. W ramach zadania udzielana jest pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu w powrocie do trzeźwego życia w społeczeństwie przez: organizację spotkań grupowych i indywidualnych z kierownikiem klubu (który jest również animatorem czasu wolnego), terapeutami ds. uzależnienia/ instruktorami terapii uzależnień oraz innymi specjalistami, mającymi na celu wzbudzanie motywacji do trwania w abstynencji alkoholowej, rozbudzanie zainteresowań i aktywności członków klubu (np. poprzez zajęcia sportowe, muzyczne, hobbistyczne, itp.), organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego, wspólne świętowanie uroczystości bez alkoholu, wyjazdy, integrację osób wywodzących się ze środowiska abstynenckiego ze społecznością lokalną poprzez włączenie się do prac wolontarystycznych na rzecz społeczności lokalnej, propagowanie w społeczeństwie idei trzeźwości.Klub Abstynenta „Droga do wolności" czynny jest 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni świątecznych).

Zadanie: " READAPTACJA SPOŁECZNA: WOLNI - AKTYWNI"

Program działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej pt. „Wolni – aktywni”, realizowany w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Częstochowa, rozpoczął swoje działanie od 21 lutego 2017 roku. W trwającym rok zadaniu, działania nastawione były na prowadzenie pracy socjalnej i programu profilaktyki alkoholowej wśród osób bezdomnych i zagrożonych uzależnieniem. Kontynuacja programu pod tą samą nazwą realizowana była od 1 stycznia 2018 . do 31 grudnia 2018 roku.

Działania polegały na prowadzeniu przez specjalistę-pedagoga indywidualnych rozmów oraz spotkań grupowych z osobami uzależnionymi, które miały na celu zidentyfikowanie potrzeb, zachęcenie i zmotywowanie do pojęcia decyzji o ograniczeniu spożywania alkoholu, podjęciu leczenia odwykowego, włączeniu się do działań klubów abstynenta na terenie miasta Częstochowy, w tym Klubu Abstynenta „Droga do wolności”, zaangażowania się w pracę wolontarystyczną, podjęcia pracy w ramach programu Centrum Integracji Społecznej (CIS) lub innej formy zatrudnienia socjalnego. Specjalista-pedagog podejmował również współpracę z innymi jednostkami pomocowymi, których działania mogą przyczynić się do wsparcia osoby z problemem alkoholowym lub takim problemem zagrożonej. Postawa osób, które długo przebywały w stanie wykluczenia społecznego (czy to będąc w zakładzie karnym, czy w skutek bezdomności) cechuje się biernością, życiem z dnia na dzień, często pod dużym wpływem otoczenia. Prowadząc działania aktywizujące główny nacisk kładziony był na wskazanie cech postawy aktywnej, aby wyuczona bierność nie wracała, jako naturalny stan bycia i życia po okresie pobytu w schronisku.

Celem realizowanego programu było prowadzenie pracy socjalnej i programu profilaktyki alkoholowej wśród osób bezdomnych. W 2018 r. z pomocy pedagoga, pracownika socjalnego i asystenta osoby bezdomnej zatrudnionych na potrzeby niniejszego zadania skorzystało 101 osób. Podejmowane działania polegały na prowadzeniu przez specjalistę – pedagoga indywidualnych rozmów i spotkań grupowych ukierunkowanych na zachęcanie i motywowanie do pojęcia decyzji o ograniczeniu spożywania alkoholu, podjęciu leczenia, włączenia się do działań klubów abstynenta, aktywizacji społecznej i zawodowej, itp. Oferowana pomoc każdorazowo poprzedzana była  diagnozą sytuacji osoby bezdomnej uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i uwzględnia jej indywidualne potrzeby oraz odnosiła się do trzech podstawowych elementów – prewencji, interwencji i reintegracji społecznej. Adresaci zadania publicznego przebywający w placówkach dla osób bezdomnych byli również zachęcani do włączenia się w ramach integracji społecznej i zawodowej do prac wolontarystycznych – pomocy w prostych pracach porządkowych prowadzonych na rzecz lokalnej społeczności, np. na Cmentarzu Żydowskim w Częstochowie, na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie, pomocy przy zorganizowaniu różnorodnych imprez na rzecz społeczności lokalnej, takich jak: akcje (np. akcji „Serca biją w rytmie zdrowia” z okazji Światowych Dni Trzeźwości), pikniki (piknik „Przystanek Warta”, piknik sąsiedzki „Pod gołym niebem” połączony z wernisażem prac Joanny Siwek pt. „Metamorfozy”, piknik rodzinny podsumowującym XVII edycję akcji charytatywnej pod nazwą „Nowy Plecak Na Nowy Rok Szkolny”, spotkania (spotkanie – artystyczny  projekt profilaktyki uzależnień, które poprowadził Artashes Barojan (Arci), pt. „Nie biorę, nie piję, bo cenię wolność i szanuję swoje życie”, spotkanie Porozumienia „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”), imprezę integracyjną „Mikołaj z ul. Krakowskiej”, a także włączenie w program artystyczny przy Śniadaniu Wielkanocnym lub Dniu Dziecka.

Przejawem aktywności społecznej uczestników zadania publicznego był również udział w działaniach Klubu Abstynenta „Droga do wolności”, gdzie mogli wziąć udział m. in. w spotkaniach grup wsparcia, spotkaniach okolicznościowych, podwórkowych, wycieczkach, różnorodnych formach spędzania czasu wolnego. Aktywność społeczna uczestników zadania publicznego sprawiła, że jej życie nabrało nowych barw i bardziej optymistycznie podchodzili do problemów życia. W celu jak najskuteczniejszej pomocy www. osobom zmierzającej do hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawiska uzależnienia i jego skutków w tej grupie społecznej, a także eliminowania zagrożeń społecznych i zdrowotnych związanych z nałogami, pedagog współpracował z kierownikiem Klubu Abstynenta „Droga do wolności”, terapeutą uzależnień, opiekunami w placówkach, doradcą ds. społecznych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, asystentem osoby bezdomnej, pracownikiem socjalnym zatrudnionym w ramach niniejszego zadania oraz pracownikami socjalnymi. Pracownik socjalny w razie potrzeby pomagał w odtworzeniu utraconych dokumentów, np. dowodu osobistego czy dokumentacji emerytalno-rentowej, w podjęciu działań zmierzających do umorzenia zaległości alimentacyjnych oraz kompletowaniu dokumentacji lekarskiej i ubieganiu się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Praca asystenta osoby bezdomnej opierała się na ścisłej współpracy z pedagogiem i pracownikiem socjalnym. W razie potrzeby asystent towarzyszył np. w drodze do specjalisty (np. lekarza), w załatwianiu spraw w urzędach, rejestracji w przychodni. Aktywność społeczna i zawodowa osób biorących udział w zadaniu publicznym dała im możliwości zrealizowania potrzeby przynależności, aktywności, podniesienia samooceny poprzez osiąganie sukcesów, (na miarę własnych możliwości i oczekiwań) oraz realizacji programu profilaktyki alkoholowej wśród osób bezdomnych. Realizacja tego działania przyczyniła się także do rozwoju postaw społecznych i włączenia społecznego osób z wykluczenia społecznego. Dzięki własnemu zaangażowaniu uczestnicy zadania publicznego mogli zmieniać swoje nastawienie do swojego życia.


Zadanie: "PROWADZENIE SCHRONISKA DLA MĘŻCZYZN"

Od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku Fundacja Chrześcijańska „Adullam” realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy z zakresu pomocy społecznej – udzielanie schronienia z umożliwieniem spożycia posiłku bezdomnym mężczyznom, przebywającym na terenie miasta Częstochowy. W schronisku „Adullam” przewidywane jest objęcie wsparciem 50 mężczyzn (w tym samym czasie).

Celem głównym zadania publicznego jest zapobieganie negatywnym skutkom zjawiska bezdomności przez wspieranie oraz inicjowanie działań profilaktycznych i osłonowych, zwiększenie aktywności społecznej osób bezdomnych oraz motywowaniu ich do zmiany postaw. Osoby bezdomne często mają zmniejszoną zdolność do samodzielnego życia i radzenia sobie, poddania się wymaganiom społeczeństwa, niewielką odporność na sytuacje trudne, czy marginalizację społeczną. Stąd potrzeba miejsc, w których rekonwalescencja społeczna przebiega w sposób kontrolowany i pod odpowiednią opieką.

Bezdomnym mężczyznom zapewniana jest pomoc w zakresie schronienia (noclegu) oraz jednego gorącego posiłku dziennie, udostępnienia miejsca do samodzielnego przygotowania posiłku i jego spożycia, zapewnienie niezbędnego ubrania (odzieży, obuwia, bielizny osobistej itp. – w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Fundacji do ich pozyskania oraz zakupienia), zapewnienie środków higieny oraz umożliwienie dostępu do usług higienicznych i pełnego węzła sanitarnego: prysznic, toaleta, umywalka. Z uczestnikami zadania prowadzona jest również praca socjalna nakierowana na usamodzielnienie się i wyjście z bezdomności.

Opiekunowie-wychowawcy zatrudnieni w schronisku współpracują z pracownikami socjalnymi MOPS (udzielana jest im pomoc w odtworzeniu utraconych dokumentów, np. dowodu osobistego czy dokumentacji emerytalno-rentowej itp.), pracownikiem socjalnym zatrudnionym w ramach programu działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem, pedagogiem, asystentem osoby bezdomnej, kierownikiem klubu abstynenckiego, terapeutą uzależnień / instruktorem terapii uzależnienia w celu motywowania uczestników zadania publicznego do podjęcia terapii odwykowej (bądź wytrwaniu w abstynencji), podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnienia aktywności społecznej, nawiązania relacji rodzinnych, uzyskania samodzielności życiowej. Mężczyźni korzystający ze wsparcia schroniska zachęcani są do wzięcia udziału w zajęciach Klubu Abstynenta „Droga do wolności” i włączenia się w prace wolontarystyczne skierowane do mieszkańców Starego Miasta, jak i całej Częstochowy. Z racji, że schronisko jest ich tymczasowym domem, wspólnie dbają o np. o dekorację z okazji świąt Bożego Narodzenia. 

Schronisko czynne jest codziennie, 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Schronisko mieści się przy ul. Legionów 50A oraz ul. Krakowskiej 34.


Zadanie: "REINTEGRACJA SPOŁECZNA, CZYLI ZNACZENIE AKTYWNOŚCI WOLONTARYSTYCZNEJ W TRAKCIE POBYTU W SCHRONISKU"

Fundacja Chrześcijańska „Adullam” od 1 stycznia 2016 roku do 31.12.2019 roku realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy z zakresu pomocy społecznej – udzielenie schronienia wraz z jednym gorącym posiłkiem mężczyznom z terenu miasta Częstochowy. Przewidywana liczba osób objętych usługą wynosi 15 mężczyzn (w tym samym czasie).     

Osobom kierowanym do schroniska zapewniony zostaje nocleg oraz jeden gorący posiłek dziennie, środki higieny oraz dostęp do usług higienicznych, zapewnienie odzieży, obuwia, bielizny osobistej itp. (w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Fundacji), wsparcie dot. możliwości uzyskania doraźnej i długofalowej pomocy w zakresie wychodzenia z bezdomności (w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego), wsparcie prawne, socjalne oraz z zakresu doradztwa finansowego. Ponadto osoby uzależnione od alkoholu motywowane są do  korzystania z pomocy Klubu Abstynenta „Droga do wolności”. Uczestnicy zadania mogą również korzystać z zajęć obsługi komputera. Schronisko mieści się przy ul. Krakowskiej 34/ i ul. Legionów 50A, czynne jest codziennie, 7 dni w tygodniu. W ramach zadania przeprowadzone zostało doposażenie placówki w niezbędny sprzęt i meble oraz wykonanie drobnych prac remontowych w związku z bieżącą ich eksploatacją. 

Mężczyźni znajdujący się pod opieką schroniska uczestniczą w licznych działaniach związanych z życiem społecznym – wspierają pikniki i akcje, które organizowane są z myślą o mieszkańcach i przy ich udziale. Ich włączanie się w lokalne działania ma wyjątkowo pozytywny wpływ na proces reintegracji społecznej, uczy poczucia odpowiedzialności, wytrwałości, szacunku do pracy i relacji międzyludzkich, które są kluczowym ogniwem w powrocie do normalnego życia.


Zadanie: "PROWADZENIE O0GRZEWALNI MIEJSKIEJ"

Aby zapobiegać i przeciwdziałać wychłodzeniu i zamarznięciu osób bezdomnych przebywających na terenie Częstochowy Fundacja Chrześcijańska „Adullam” w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków Gminy Miasto Częstochowa prowadzi Ogrzewalnię Miejską, mieszczącą się przy ul. Sikorskiego 78A.

Wraz z pojawieniem się pierwszych chłodnych wieczorów (szczególnie w okresie jesienno-zimowym) osoby bezdomne mogą korzystać z Ogrzewalni (jedynym warunkiem jest trzeźwość). To miejsce interwencyjne, które ma służyć tylko temu, aby ktoś mógł się w nocy zagrzać. Pobyt jest umożliwiony w ogrzewanych pomieszczeniach, wyposażonych w miejsca siedzące (z podziałem sal dla kobiet i mężczyzn).

Ogrzewalnia zapewnia 50 miejsc, w ciepłym pomieszczeniu, zapewnia dostęp do ciepłych napojów oraz do bieżącej zimnej wody i możliwość korzystania z toalety, w tym udostępnia podstawowe środki higieniczne. Prowadzone są zabiegi higieniczne polegające na: myciu, odwszawianiu, strzyżeniu oraz wymianie odzieży dla osób potrzebujących. Osobom korzystającym z Ogrzewalni udzielana jest również informacja o możliwości skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

W Ogrzewalni przy ulicy Sikorskiego 78A można przebywać przez wszystkie dni w roku całodobowo.

 


Zadanie: PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY

Od 1 października 2018 r. w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Krakowskiej 34 działa Ośrodek wsparcia dla mieszkańców miasta Częstochowy. Ośrodek prowadzony jest w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Częstochowy i zapewnia 15 miejsc całodobowego, okresowego pobytu dla osób starszych, z niepełnosprawnością, po zakończonym leczeniu szpitalnym, oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Zadanie realizowane jest w budynku przy ul. Krakowskiej 34, w którym znajdują się wieloosobowe pokoje z łazienkami (niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych). W ramach wsparcia dziennego osobom przebywającym w ośrodku zapewniony jest gorący posiłek oraz usługi socjalne, w tym możliwość skorzystania np. ze wsparcia psychologa/psychoterapeuty, pielęgniarki, pracownika socjalnego, mediatora, terapeuty ds. uzależnienia, lekarza POZ, itp. (osób zatrudnionych w ramach niniejszego zadania publicznego, jak również osób zatrudnionych już w Fundacji lub innych instytucjach na terenie miasta Częstochowa).

Osoby przebywające w ośrodku mogą ponadto brać udział w działaniach i zajęciach prowadzonych w ramach organizowania społeczności lokalnej, w tym w miarę indywidualnych możliwości w zajęciach aktywizujących społecznie (z uwzględnieniem wolontariatu międzypokoleniowego). W miarę możliwości proponowane jest również wsparcie odpowiadające na indywidualne potrzeby i udzielana jest pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

AGAPE - STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

„Z AGAPE JESTEM TRZEŹWY I AKTYWNY" - PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH, INTERWENCYJNO-POMOCOWYCH ORAZ PROGRAM READAPTACJI SPOŁECZEJ WŚRÓD OSÓB BEZDOMNYCH

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” od 1 kwietnia 2018 r. realizuje Program działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród osób bezdomnych z terenu miasta Częstochowy zagrożonych uzależnieniem. Realizowane zadanie w ramach programu o nazwie „Z Agape jestem trzeźwy i aktywny" odbywa się wśród 120 osób bezdomnych z terenu miasta Częstochowy skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. W ramach zadania osoby bezdomne korzystają z porad psychologa, lekarza, prawnika i terapeuty uzależnień. Celem realizowanego programu jest wzmocnienie osób bezdomnych w podejmowanych wysiłkach mających na celu podjęcie pracy zarobkowej, rozwiązanie konfliktów rodzinnych, podjęcie terapii uzależnień i wyjście z bezdomności. Ostatnio 6 osób bezdomnych, pozostających pod opieką Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy "Agape" usamodzielniło się podejmując pracę zarobkową i wynajmując mieszkanie.

UDZIELANIE WSPARCIA W FORMIE SCHRONIENIA, ZAPEWNIENIA POSIŁKU ORAZ NIEZBĘDNEGO UBRANIA OSOBOM TEGO POZBAWIONYM

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej - Udzielanie wsparcia w formie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy. W ramach zleconych trzech zadań: "Bezdomne kobiety - od schroniska do samodzielności"(5 miejsc schronienia), "Bezdomni z niepełnosprawnością - opieka, pomoc, aktywizacja"(40 miejsc noclegowych), „ Bezdomni Mężczyźni - od schroniska do samodzielności"(75 miejsc schronienia). Bezdomnym samotnym kobietom i mężczyznom w kryzysie bezdomności z terenu miasta Częstochowy w ramach realizowanego zadania udzielana jest pomoc w formie schronienia, trzech posiłków, pomocy medycznej, pomocy rzeczowej, środków czystości i w formie usług aktywizacyjnych mających na celu wsparcie tych osób w podejmowanych wysiłkach w celu wyjścia z bezdomności. Każda z tych osób zawarła z pracownikiem socjalnym kontrakt socjalny, w którym zobowiązała się do podjęciu konkretnych kroków w kierunku wyjścia z bezdomności. Osoby te również uczestniczą w szkoleniach i warsztatach aktywizacyjnych oraz zajęciach z zakresu aktywizacji społecznej. Osoby bezdomne są też zobowiązane do aktywnego poszukiwała pracy na miarę posiadanych możliwości , a gdy nie zdołają uzyskać zatrudnienia na otwartym rynku pracy, podejmują pracę i korzystają ze wsparcia Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie. Przyjmowanie osób bezdomnych w okresie zimowym odbywa się w sposób ciągły. Dla wszystkich osób bezdomnych są przygotowane miejsca w Schroniskach Agape w Lubojence i Mariance Rędzińskiej.

Zadania współfinansowane przez Gminę Miasto Częstochowa.

AMAZONKI - STOWARZYSZENIE CZĘSTOCHOWSKIE AMAZONKI. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

Zadanie: „PROMOCJA I EDUKACJA ZDROWOTNA - WCZESNA PROFILAKTYKA ONKOLOGICZNA”

W ramach realizacji zadania z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej – wczesna profilaktyka onkologiczna Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki realizowało zadanie pod nazwą Amazonki w trosce o innych”. W ramach tego działania 9 marca w Miejskim Domu Kultury odbył się koncert „Jestem Kobietą – święto z okazji Dnia Kobiet”, koncert uświetnił występ gwiazdy wieczoru Magdy Steczkowskiej. 24 maja częstochowskimi alejami przeszedł Marsz Różowej Wstążki w kierunku placu Biegańskiego. Odbyły się występy artystyczne, pokaz mody oraz powstało miasteczko profilaktyczne, w którym świadczone były bezpłatne badania dla mieszkanek Częstochowy m.in. usg piersi oraz tarczycy, cytologia, mammografia. W tym dniu miała miejsce również V Debata „Razem Zadbajmy o Zdrowie”.

„Amazonki w trosce o innych” to również cykl wykładów edukacyjnych, podczas których uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu wczesnej profilaktyki onkologicznej.
6 października odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną Górę, w której uczestniczyły amazonki z całej Polski.

Zadanie: „DODAJMY KOLORÓW DO LAT - WARSZTATY MALARSKIE”

W ramach zadania z zakresu kultury i sztuki - działalność w zakresie kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki realizowało zadanie pod nazwą „Dodajmy kolorów do lat”, zadanie to polegało na realizowaniu warsztatów malarskich.

Zadanie: „ BARWY JESIENI ”

5 października w ramach realizacji zadania z zakresu kultury i sztuki - działalność w zakresie kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury został zorganizowany koncert pn: „Barwy Jesieni” w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana gwiazdą koncertu był Zespół Melomany, na scenie zaprezentował się również zespół taneczny Afera z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach oraz para taneczna ze Szkoły Tańca Dobrowolscy.

Zadanie: „POGODNA JESIEŃ - STARZEJ SIĘ ZDROWIEJ”

W ramach zadania zorganizowano i przeprowadzono zajęcia rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej dla częstochowskich seniorów, mające na celu rozwijanie i promowanie postaw aktywności fizycznej i odpowiedzialności za własne zdrowie. W działaniach promowano zdrowie i aktywny trybu życia wśród mieszkańców Częstochowy poprzez zajęcia gimnastyczne, zajęcia na basenie, masaże, spotkania z psychologiem, spotkania profilaktyczne.

Zadanie: „ REHABILITACJA FIZYCZNA I PSYCHOLOGICZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH SZANSĄ POWROTU DO AKTYWNEGO ŻYCIA”

W ramach zadania z zakresu pomocy społecznej - wspieranie inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Częstochowskich Amazonek realizowało zadanie pod nazwą „Rehabilitacja fizyczna i psychologiczna osób niepełnosprawnych i chorych szansą powrotu do aktywnego życia”.Zadanie polegało na organizowaniu warsztatów terapeutycznych z psychologiem, masażach leczniczych oraz zajęcia z rehabilitacji fizycznej.

Zadanie: „IŚĆ ZA MARZENIEM – ZAJĘCIA TEATRALNE”

W ramach zadania z zakresu pomocy społecznej - wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki realizowało zadanie pt: „Iść za marzeniem”. Zadanie polegało na realizowaniu zajęć teatralnych.

Zadanie: „POSTAW NA RODZINĘ , KOCHAM I ROZUMIEM – KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA”

W ramach zadania wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki realizowało zadanie pn. "Postaw na rodzinę, kocham i rozumiem” - kampania profilaktyczno - edukacyjna z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym. Zadanie polegało na zrealizowaniu warsztatów profilaktycznych z psychologiem, Marszu Postaw na rodzinę, kocham i rozumiem, cyklu prelekcji.

Zadanie: „SZKOLENIE WOLONTARIUSZEK OCHOTNICZEK”

W ramach zadania wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki realizowało zadania pod nazwą: „Szkolenie wolontariuszek ochotniczek”.

Zadanie: „ MAGIA DŹWIĘKU, KOLORU I ŚWIATŁA”

Od marca do grudnia Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki realizowało projekt „Magia dźwięku, koloru i światła” dofinansowany z rządowych środków ASOS. W ramach projektu realizowano zajęcia malarskie, komputerowe, artystyczno - kulturalne, filmowe, fotograficzne.

ZADANIE: PROWADZENIE CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA – DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Prowadzone jest przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki. CCAS jest to wyjątkowe miejsce, gdzie każdy senior znajdzie coś dla siebie. Ubiegły rok seniorzy spędzili bardzo aktywnie. Uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach m.in. malarskich, fotograficznych, filmowych, warsztatach artystycznych, zajęciach pamięciowych, kulinarnych. Regularnie spotykali się w klubach zainteresowań: szachowy, krawiecki, ogrodnika, brydżowy, biblioteka seniora. Podopieczni doskonalili swoje umiejętności, uczestnicząc w kursach komputerowych oraz językowych, ucząc się języka włoskiego oraz angielskiego. Seniorzy chętnie brali udział w odbywających się przez cały rok prelekcjach oraz wykładach skierowanych dla osób starszych. Przez cały rok stawiali na aktywność ruchową - uczestnicząc w gimnastyce, zajęciach na basenie, spotkaniach tanecznych. Plac rekreacji ruchowej, znajdujący się przy Centrum cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród seniorów. Regularnie, co piątek seniorzy spotykali się w Kawiarence Seniora. Piękna pogoda sprzyjała organizowaniu wyjazdów oraz imprez plenerowych dla osób starszych. Seniorzy odwiedzili m.in. Śląski Ogród Zoologiczny, Olsztyn, Kielce oraz okolice Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Bawili się podczas Pikniku Noc Świętojańska oraz Pikniku Pieczenie Ziemniaka i innych pikników, organizowanych w grodzie Centrum.

Realizowane zadania Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek były wspófinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

AUTYZM - CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM I POKREWNYMI ZABURZENIAMI

20 lat temu  powstała pierwsza w naszym regionie  Świetlica Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży z autyzmem  prowadzona przez Czestochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem,  a swoimi działaniami wspomagającą szkołę, w której powstawały pierwsze  oddziały dla dzieci z autyzmem. Placówka działa nieprzerwanie i wspomaga rodziców borykających się z trudem wychowywania niepełnosprawnego członka rodziny . Placówka jest czynna codziennie od 7 00- 16 00, zapewniając dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzm opiekę oraz terapię zmierzające do poprawy ogólnego rozwoju i funkcjonowania  w środowisku społeczny. Opiekunowie skupiają się także na redukowaniu i zmniejszaniu trudnych zachowań oraz kształtowaniu zachowań społecznie akceptowanych.

Środki na utrzymanie placówki Stowarzyszenie  pozyskuje  w drodze konkursu ogłoszonego przez Miasto Częstochowa oraz z wkładu własnego.

Główym celem prowadzenia tej świetlicy jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa poprzez organizowaniu  różnych form terapii, Prowadzone są zajęcia poprawiające  funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu  w środowisku społecznym: aktywizacja , usprawnienie , oraz podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania  poprzez minimalizowanie napadów leków, złości  agresji - tak typowych zachowań tej niepełnosprawności.

Właściwa edukacja i terapia na terenie placówki oraz  kontynuowana na gruncie domowym zwiększa szanse dzieci młodzieży z autyzmem na samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Realizacja powyższego zadania przyczynia się do poprawy prawidłowego funkcjonowania i wsparcia rodzin osób z autyzmem oraz do możliwości integracyjnej społecznej danej grupy docelowej. Z doświadczeń terapeutów wynika, że ich opiekunowie mogą lepiej funkcjonować w społeczeństwie.  Dzięki dofinansowaniu zadania  ze środków budżetu Gminy  Miasta Częstochowa  udaję  już  20 lat  prowadzić wyżej wymienione zajęcia.

Od 2017 r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem dzierżawi od Urzędu Miasta Częstochowa działkę na Krakowskiej 80, aby podopieczni mogli być rehabilitowani poprzez  pracę ogrodnicze. 

Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Świetlica Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami"
przy ul. Nałkowskiej 11 w Częstochowie jest zadaniem publicznym dofinansowaniu zadania  ze środków budżetu Gminy  Miasta Częstochowa, a zleconym Częstochowskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Autyzmem.

"CHCĘ BYĆ SAMODZIELNY" - ZAJĘCIA GRUPOWE DLA OSÓB Z AUTYZMEM

,, Chcę być samodzielny to zajęcia grupowe dla osób z autyzmem. Organizatorem tego zadania jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem.

Celem zadania było zwiększenie aktywności oraz podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dorosłych osób z autyzmem. Projekt był  kontynuacja wcześniej rozpoczętych działań na rzecz najbardziej wykluczonej grupy społecznej jaką są osoby z autyzmem. Dorosłość autysty to wiele problemów w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. To dyskryminacja, wykluczenie, zaszufladkowanie, to brak poczucia bezpieczeństwa oraz samotność.

Prowadzone były zajęcia treningowo- terapeutyczne, dla niepełnosprawnych osób ze spektrum autyzmu, mieszkańców Częstochowy, którzy po zakończonej edukacji szkolnej, „znikają” zamknięci w domach nie mając możliwości na aktywność społeczną. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu: Gminy  Miasta Częstochowa z zakresu pomocy społecznej – ,,Wspieranie inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnością’’.Powyższe działania były wsparciem dla  rodzin borykających się z dwudziestoczterogodzinną opieką nad niepełnosprawnym członkiem

"CHCĘ BYĆ SPRAWNY" - ZAJĘCIA SPORTOWE DLA OSÓB Z AUTYZMEM

,, Chcę być sprawny - zajęcia sportowe dla osób z autyzmem, ktorych organizatorem  jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem.

 Celem zadania było zwiększenie  aktywizacji sportowej  niepełnosprawnych osób  ze spektrum autyzmu i pokrewnymi zaburzeniami obojga płci  .W myśl powiedzenia ,,W zdrowym ciele zdrowy duch" beneficjenci aktywnie uczestniczyli w zajęciach sportowo – rekreacyjnych na hali Polonia oraz na świeżym powietrzu na podwórkowych  siłowniach.Godzina na hali to ćwiczenia fizyczne, rozgrzewka , rzucanie do kosza, gra przez siatkę oraz uspakajająca gra w boccię  która angażuje zarówno ciało, jak i umysł. Dzięki prowadzonym zajęciom, a tym samym aktywności fizycznej podopiecznych Stowarzyszenia można było usprawnić ich ciało i zadziałać terapeutycznie. Sport dzięki wszystkim swym formom aktywności sprzyja tworzeniu dobrych relacji miedzy ludzkich, dobremu samopoczuciu psychicznemu, a przede wszystkim poprawieniu sprawności fizycznej. Odpowiednio dobrana aktywność ruchowa potrafi przeciwdziałać wszystkim trudnościom. Sport dla wszystkich, także dla niepełnosprawnych .
Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych.

BANK - BANK ŻYWNOŚCI W CZĘSTOCHOWIE. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

UDZIELANIE POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ 2014-2020

Bank Żywności w Częstochowie w ramach zadania „Udzielanie pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020” dofinansowanego z budżetu Gminy Miasta Częstochowy, pozyskuje i dystrybuuje żywność dla osób najuboższych za pośrednictwem sieci instytucji partnerskich. W pierwszej połowie 2018 r. realizowane były działania związane z Podprogramem 2017. W drugiej połowie 2018 r. realizowany jest Podprogram 2018. Bank Żywności w Częstochowie dostarcza produkty do 6 punktów wydawania żywności prowadzonych przez częstochowskie organizacje pozarządowe oraz parafia. W Podprogramie 2017 pomocą objętych zostało 660 mieszkańców miasta. W Podprogramie 2018 objęto pomocą podobną liczbę osób. Wszyscy beneficjenci POPŻ zostali zakwalifikowani do niego przez pracowników MOPS w Częstochowie.

Zadanie jest realizowane w Częstochowie. Bezpośrednią obsługę dostaw oraz dystrybucję produktów zapewnia magazyn Banku Żywności w Częstochowie (ul. Bialska 20).

CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

DZIENNY DOM SENIOR+ DZIAŁAJĄCY PRZY CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Tak piszą sami seniorzy i organizatorzy:
: "Jesień w naszym domu mija nam intensywnie . Co robiliśmy przez ostatnie miesiące?
-uczestniczyliśmy w zajęciach edukacyjnych: „kartka z kalendarza”, „jak za dawnych lat”, (rozwiązywaliśmy krzyżówki, wykreślanki, quizy, rozwiązywaliśmy zagadki, rozmawialiśmy na temat tego co istotnego dzieje się w naszym kraju itp.),
-na warsztatach plastycznych robiliśmy : dynie z papieru, jesienne panienki, stroiki, malowaliśmy kolorowanki odstresowywujące, jesienne liście, jeże itp.
-podczas zajęć rehabilitacyjno- rewalidacyjnych uczestniczyliśmy w masażach, ćwiczeniach z piłkami, kijkami, ćwiczeniach na krzesłach. Do dyspozycji mieliśmy : ugul, wioślarza, bieżnie, rowerki, kijki itp.
-Pani Ania, nasza pielęgniarka dbała o nasze zdrowie, udzielała porad, prowadziła pogadanki profilaktyczne
-podczas warsztatów muzycznych śpiewaliśmy piosenki wraz z Klubem Seniora
-warsztaty teatralne to czas w trakcie którego powoli przygotowujemy się do Bożonarodzeniowego przedstawienia
-podczas warsztatów psychoedukacyjnych rozmawialiśmy na temat naszych mocnych stron, skarbów , które tkwią w nas, uczyliśmy się mówić i przyjmować komplementy emocji towarzyszących procesowi starzenia się, planów na przyszłość itp. Był to zarówno czas pełen refleksji, jak też pozytywnego spojrzenia na siebie i swoich przyjaciół,
-podczas zajęć relaksacyjnych  odstresowywaliśmy się w trakcie słuchania muzyki,
-warsztaty kulinarne to czas nie tylko gotowania, ale też okazja do rozmów i licznych żartów. Podczas tych zajęć robiliśmy : sałatki, zapiekanki, oraz dania kuchni włoskiej.-Podczas gry w „ Koło fortuny” Seniorzy mieli mnóstwo radości. Najwięcej satysfakcji było z kręcenia kołem!
-podczas spotkań społeczności omawialiśmy bieżące sprawy
- mamy w naszym domu zwyczaj uroczystego  obchodzenia imienin i urodzin. W ostatnim czasie wielu naszym koleżankom i kolegom śpiewaliśmy 100 lat   i składaliśmy życzenia"

Jesień i zima w Klubie Seniora+ Caritas

Klub seniora w Domu Miłosierdzia im. św. Jana Pawła II ma spotkania w każdą środę o godzinie 11.00. Jesienią nie zabrakło wrażeń i ciekawych wydarzeń w Klubie Seniora. Tradycyjnie przy kawie i słodkim poczęstunku seniorzy śpiewali, rozmawiali, świętowali imieniny i urodziny. W dniu 19 września seniorzy byli na wycieczce na termach w Uniejowie. Seniorzy korzystają także z bogatej oferty kulturalnej (m.in. wizyta w kinie na filmie pt. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” i  filmie "Miłość jest wszystkim",  spektakl pt. „Kredyt” w Teatrze im. A. Mickieiwczana czy koncert „Zimowe opowieści” w filharmonii). W listopadzie seniorzy uczestniczyli w uroczystościach z okazji 100- lecia niepodległości  Polski. Byli na koncercie pt. „Myśmy wszystko zapomnieli…”w Teatrze im. A Mickiewicza,  a w dniu 14 listopada w Domu Miłosierdzia im. Św. Jana Pawła II. Podczas tego spotkania śpiewano pieśni patriotyczne, uczniowie V LO im. A.Mickiewcza przygotowali montaż słowno – muzyczny.

18 października podczas obchodów Dnia Seniora  Klub Senior+Caritas prygotował promocyjne stoisko, które cieszyło się dużym zainteresowaniem, a prace wystawione i własnoręcznie robione przez podopiecznych były komplementowane przez odwiedzających. Obyła się także wizyta seniorów z Dzierżoniowa, wspólnie robiono jesienne ozdoby, jak też uczestniczono w ćwiczeniach na sali rehabilitacyjnej. Listopad to czas licznych spotkań i wyjazdów. Podopieczni Dziennego Domu Senior + mieli okazję wraz z Seniorami z klubu Seniora uczestniczyć w międzypokoleniowym spotkaniu patriotycznym przygotowanym przez młodzież. Seniorzy brali udział również w spotkaniu patriotycznym odbywającym się w teatrze im. A. Mickiewicza. W  dniu  23 listopada odbyła się wycieczka do Pszczyny. Poza tym  każdy dbał  o swoją sprawność fizyczną korzystając ze spacerów z kijkami, oraz sprawność  intelektualna uczestnicząc w licznych zajęciach poprawiających pamięć. W grudniu w ramach warsztatów  „Wehikuł czasu" seniorzy uczestniczyli w zajęciach pozwalających im odbyć podróż w przeszłość i w warsztatach „ Bajki w epoce PRLu” oraz poznawali zwyczaje Bożonarodzeniowe w tradycji wschodu i zachodu na przestrzeni wieków i tradycje Bożonarodzeniowe w tradycji i literaturze polskiej. Uczestniczyli także w warsztacie kosmetologicznym pt. „Atrakcyjna Seniorka” (tym razem na temat pielęgnacji dłoni) oraz w prelekcji dr Marii Klajn - lekarza rehabilitanta pt.” Eliksir młodości. Stare marzenia w nowej odsłonie”. Były także wyjścia na projekcje filmów i spektakli teatralnych. Po roku intensywnej działalności seniorzy z Dziennego Domu Senior +  Caritas spotkają się przy Wigilijnym stole.

Critas Archidiecezji Częstochowskiej realizuje zadania dla seniorów dofinansowane ze środków budżetu państwa, otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2029 oraz Gminy Miasta Częstochowy.

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA im. JANA PAWŁA II  

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego realizuje projekt „Świetlica środowiskowa dla dzieci”.  Zadanie publiczne skierowane jest dla podopiecznych Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej im. Jana Pawła II w Częstochowie przy ul. Rapackiego 3/5. Organizacja i tematyka zajęć dostosowana jest zarówno do wieku, jak też zainteresowań podopiecznych. W trakcie pobytu w świetlicy dzieci mają zapewnioną opiekę wychowawcy oraz posiłki: (kanapki, słodkie bułki, napoje itp.). W ramach realizacji zadania podopieczni:

 • uczestniczą w wyjściach do kina, na basen, itp.,
 • w ramach dwudniowej wycieczki byli w Olsztynie k. Częstochowy, gdzie zwiedzali Jurę Krakowsko- Częstochowską i brali udział w podchodach dotyczących Jurajskich legend,
 • biorą udział w zajęciach: integracyjnych, plastycznych, muzycznych, tanecznych, profilaktycznych, sportowych, integracyjnych, międzypokoleniowych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, tęczowych zajęciach dla najmłodszych,
 • biorą udział w quizach, konkursach , podchodach, grach edukacyjnych i sprawnościowych

10 grudnia br. podopieczni Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Caritas Archidiecezji Częstochowskiej wybrali się na przedświąteczne szaleństwo do Magicznej Krainy. Dzieci korzystały w pełni z atrakcji, które oferuje centrum zabaw, a radości nie było końca. Świetlica działająca przy ul. Rapackiego 3/5 w Częstochowie powoli kończy kolejny rok swojej działalności i śmiało można go uznać za udany. Dzieci i młodzież przez cały rok uczestniczyła w zajęciach socjoterapeutycznych, profilaktycznych, sportowych, turystycznych, integracyjnych oraz warsztatach tematycznych dostosowanych zarówno do wieku, jak i zainteresowań podopiecznych. W trakcie pobytu w Świetlicy dzieci mają zapewnioną opiekę wychowawcy oraz dożywianie.

Zadanie w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego realizuje  projekt „Świetlica środowiskowa dla dzieci” współfinansowany ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Projekt „Młody Częstochowianin- lokalny patriota” w  świetlicy opiekuńczo-wychowawczej im. Jana Pawła II 

W  świetlicy opiekuńczo-wychowawczej im. Jana Pawła II  w roku 2018 realizowany był projekt „Młody Częstochowianin- lokalny patriota”. W ramach projektu zrealizowano działania  :
-promowano pozytywne wzorce zachowań wśród dzieci i młodzieży,  ( dzieci uczestniczą w zajęciach dotyczących tego czym jest budżet obywatelski, odpowiedzialność obywatelska, co to znaczy być obywatelem Unii Europejskiej),
-podopieczni brali udział w warsztatach  zwiększających wiedzę na temat miasta Częstochowy i okolicy,
-dzieci i młodzież aktywnie spędzili czas uczestnicząc w  zajęciach : edukacyjnych, profilaktycznych, sportowych, muzycznych, tanecznych, plastycznych, międzypokoleniowych, korekcyjno-kompensacyjnych, psychoedukacyjnych,
- przygotowano dla nich liczne konkursy: sportowe, edukacyjne, quizy, podchody - dotyczące wiedzy o Częstochowie i Jurze Krakowsko- Częstochowskiej,
- odbyły się spotkania z ciekawymi osobami: strażak, kurator, kucharz,
- podopieczni korzystali z oferty kulturalno-rekreacyjnej, m.in. wyjścia do kina czy na basen

Jest to zadanie publiczne z zakresu: kultury, oświaty i edukacji dofinansowane ze środków  Gminy Miasta Częstochowy.

SCHRONISKO DLA KOBIET "OAZA" i DOM SAMOTNEJ MATKI I DZIECKA

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w schronisku dla kobiet "Oaza" przy ul. ks.Stanisława Stasica 5 udziela bezdomnym kobietom pomocy w formie: noclegu, umożliwienia spożycia posiłku, zapewnienie niezbędnego ubrania oraz środków higienicznych oraz pomocy przy dążeniu bezdomnych kobiet do usamodzielniania się, w poszukiwaniu zatrudnienia, w aktywizacji zawodowej i społecznej, a więc w działaniach, które zmierzają do wyjścia z bezdomności, oraz zmniejszania ich marginalizacji. Prowadzone są także indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, co pozwala na dostosowanie pomocy do potrzeb podopiecznych przebywających w placówce.

9 grudnia br. podopieczne Schroniska dla bezdomnych kobiet „Oaza” oraz Domu Samotnej Matki i Dziecka w Częstochowie zostały obdarowane przez zaskakującego darczyńcę. Wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach przekazali własne paczki mikołajkowe podopiecznym Caritas. Chłopcy  z Ośrodka w Kaletach  we współpracy z kadrą placówek Caritas zorganizowali niezapowiedziane spotkanie ze Świętym Mikołajem, dzięki któremu podopieczne mogły spędzić wspólnie czas, zintegrować się, a przede wszystkim doświadczyć dobra! „Byłam zaskoczona efektem, jaki wywołała inicjatywa chłopaków – mówi kierownik placówki p. Monika Borkowska–Dłużniak – Takich spotkań jest przecież wiele, a w tym przypadku u niektórych naszych mieszkanek pojawiły się łzy wzruszenia.” Dziękujemy za spontaniczne podzielenie się dobrem!

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w ramach zadania samotnym rodzicom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży zapewnił opiekę wykwalifikowanej kadry, zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych oraz zapewnił odpowiednie funkcjonowanie placówki (wyżywienie, nocleg, dostęp do sanitariatu, środków czystości i higieny osobistej oraz leków). Aby znaleźć skutecznie rozwiązanie na wyjście z trudnej sytuacji życiowej prowadzone były dla podopiecznych indywidualne programy usamodzielnienia się oraz, w zależności od potrzeb podopiecznych, wsparcie specjalistów: psychoterapeuty, prawnika, terapeuty uzależnień itp.

Działalność Domu Samotnej Matki i Dziecka oraz Schroniska dla bezdomnych kobiet „Oaza” jako zadanie publiczne z zakresu: udzielanie schronienia z umożliwieniem spożycia posiłku bezdomnym kobietom przebywającym na terenie miasta Częstochowy dla przewidywanej liczby do 25 osób dofinansowane ze środków  Gminy Miasta Częstochowy

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej udziela pomocy bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Częstochowy, pozbawionym noclegu, posiłku, pomocy rzeczowej oraz medycznej w Schronisku dla Bezdmnych im.św. Alberta Chmielowskiego przy ul. Krakowskiej 80/2.  W ramach zadania  wspiera dążenia bezdomnych mężczyzn do usamodzielniania się, w poszukiwaniu zatrudnienia, w aktywizacji zawodowej i społecznej, a więc w działaniach, które zmierzają do wyjścia z bezdomności. Ponadto prowadzone są indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, co pozwala na dostosowanie pomocy do potrzeb podopiecznego oraz ma na celu przywracanie  u bezdomnych podopiecznych godności ludzkiej, wiary we własne możliwości, nawiązywanie zerwanych stosunków rodzinnych oraz powrót do rodziny.
Jest to zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej "Udzielanie wsparcia (schronienia), zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy: Schronisko dla bezdomnych mężczyzn" dofinansowane ze środków  Gminy Miasta Częstochowy

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH RODZIN

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej bezdomnym rodzinom udziela pomocy w formie: noclegu, posiłku, pomocy rzeczowej. Prowadzone są także indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, co pozwala na dostosowanie pomocy do potrzeb podopiecznych przebywających w placówce, udzieleniu pomocy przy dążeniu rodzin do usamodzielniania się, w poszukiwaniu zatrudnienia, w aktywizacji zawodowej i społecznej, a więc w działaniach, które zmierzają do wyjścia z bezdomności. Ponadto wykwalifikowana kadra udziela pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz udziela wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Zadanie publiczne z zakresu  pomocy społecznej - "Udzielanie wsparcia (schronienia), zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy „Schronisko dla bezdomnych rodzin” dofinansowane jest ze środków  Gminy Miasta Częstochowy


READAPTACJA SPOŁECZNA BEZDOMNYCH PODOPIECZYCH CARITAS

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej realizuje szereg działań przygotowujących osoby bezdomne do samodzielnego życia. W okresie od października do grudnia br. prowadzone były warsztaty motywujące do wyjścia z bezdomności, opuszczenia schroniska, zmiany dotychczasowego sposobu życia. Ponadto odbywają się cotygodniowe konsultacje z instruktorem terapii uzależnień, psychoterapeutą oraz udzielana jest pomoc socjalno-prawna a także udzielane są porady prawnych i pomoc w pisaniu urzędowych pism. Ostatnie dwa cykle warsztatów readaptacyjnych - motywujących i  przygotowujących do powrotu w normalne środowisko, podjęcia pracy i usamodzielnienia się od pobytu placówkach schroniskowych odbyły się w listopadzie w Schronisku dla Mężczyzn im. św.  Brata Alberta przy ul. Krakowskiej 80/2 oraz w listopadzie i grudniu w Schronisku dla Kobiet „Oaza” i Domu Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Staszica 5. Tematyka warsztatów obejmowała zakresy dotyczące poszukiwania w sobie motywacji do zmian, planowania celu, wyrabiania pozytywnych nawyków, pisania CV, elementy autoprezentacji oraz możliwości podjęcia terapii.

Jest to zadanie w ramach programu działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem dofinansowane ze środków  Gminy Miasta Częstochowy.

DOM - DOM ŻYCIA I NADZIEI im. bł. E. BOJANOWSKIEGO. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ DZIECIOM CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE POZBAWIONYM OPIEKI RODZICIELSKIEJ 

Zadanie to, współfinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy realizuje Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w placówce opiekuńczo - wychowawczej łączącej zadania placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej, specjalistyczno-terapeutycznej przy ul. św. Kazimierza 1 w Częstochowie.
Placówka dla swoich wychowanków zabezpiecza wyżywienie, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę, zabawki, pomoce szkolne, środki higieny osobistej. Wyżywienie dzieci jest dostosowane do ich potrzeb i wieku. W miesiącach zimowych wiele dzieci przechodzi różnego rodzaju infekcje chorobowe co jest związane z dodatkowym zaopatrzeniem w leki. Dzieci korzystają z sanatorium, leczenia specjalistycznego poza Częstochową w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu i Bytomiu.

Prowadzone są z dziećmi zajęcia terapeutyczne i opiekuńcze z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy, indywidualne zajęcia psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, zajęcia  terapeutyczne, socjoterapeutyczne, kompensacyjno-wyrównawcze. Na potrzeby dzieci placówka zatrudnia pedagogów, psychologów, logopedę, wychowawców, opiekunki dziecięce, pracowników socjalnych, lekarza pediatrę, pielęgniarki, rehabilitantkę. Kadra pedagogiczna pracująca z dziećmi posiada odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje. Pomoc świadczona dzieciom to przede wszystkim tworzenie odpowiednich warunków mieszkaniowych, wyżywienie, leczenie, zaopatrzenie w potrzebne rzeczy, wsparcie terapeutyczno-kompensacyjne, pomoc w nawiązywaniu więzi uczuciowych oraz relacji interpersonalnych, regulowanie sytuacji prawnej dziecka, poszukiwanie zastępczego środowiska rodzinnego. Jako placówka prowadzona przez Zgromadzenie zakonne kształtuje w dzieciach poszanowanie wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich. Opiekunowie starają się, by placówka - jakkolwiek jest etapem przejściowym w drodze do normalnego środowiska rodzinnego - stanowiła dla dzieci dom.

A to krótka relacja organizatorów:
"W wakacje 2018 r. wychowankowie Domu Życia i Nadziei im. bł. E. Bojanowskiego wypoczywali na koloniach w Górach Świętokrzyskich w Świętej Katarzynie.Dzieci poznały Świętokrzyski Szlak Literacki /Żeromszczyznę/, podziwiały Jodłową Puszczę w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Odwiedziły Park Miniatur, gdzie spotkały się z ciekawymi budowlami świata i tworów natury. Cała grupa "starszaków" zdobyła najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, Łysicę, co dla trzylatków było niemałym wyzwaniem. Po odpoczynku dzieciaki miały lekcję przyrody z leśniczym. Najradośniej jednak dzieci wspominają Centrum Rozrywki "Sabat" ze stacją kosmiczną, pływanie łódkami oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Zaciekawiło ich również Muzeum Wsi Kieleckiej, gdzie wszystko było bardzo interesujące. Upalne dni wychowankowie spędzali czas nad Zalewem w Wilkowie, korzystając z kąpieli wodnych, słonecznych, pływania na rowerkach wodnych. Niezapomniane przeżycia towarzyszyły dzieciom w oceanarium w Zagnańsku, zwłaszcza podczas dokarmiania ryb i podziwiana zagrody zwierzęcej. W Święto Świętego Mikołaja już tradycyjnie wychowankowie udali się na spotkanie z Mikołajem na Jasna Górę. Tam uczniowie I klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie - w sali Papieskiej wyreżyserowali i wystawili dla nich bajkę o Księżniczce Elzie. Młodzież pierwszej klasy liceum przygotowała przedstawienie według scenariusza jednej z uczennic, Kasi Stępień. Sama reżyserka tak podsumowała bajkę: „Dzisiejsze przedstawienie to jest krótka bajka o tym, jak grupa śmiałków musi ocalić królestwo przed złym czarnoksiężnikiem z małą niespodzianką na końcu.” Na końcu, oczywiście, pojawił się św. Mikołaj z podarunkami.
Paczki przygotowali również uczniowie tego liceum. Dzieci miały dużo radości. Opiekunowie natomiast podziwiali zaangażowanie, kreatywność i talenty aktorskie uczniów klasy pierwszej liceum. Wszystkich zebranych w Sali Papieskiej zjednoczyła chęć podzielenia się i sprawienia radości innym".

DOM - KATOLICKA PLACÓWKA WYCHOWAWCZA NASZ DOM. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

KATOLICKA PLACÓWKA WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"

Placówka realizowała zakładane cele zadania publicznego, współfinansowanego przez Gminę Miasto Częstochowa.

Wychowankom zapewniono całodobową opiekę, wychowanie i poczucie bezpieczeństwa. Wychowawcy wraz z wychowankami wspólnie tworzyli w placówce rodzinną atmosferę pełną życzliwości, wzajemnej akceptacji umożliwiającej prawidłowe dojrzewanie. Wspólnie przeżywano święta i inne uroczystości związane z ważnymi wydarzeniami wychowanek np. I Komunia Św., Bierzmowanie, Dzień Dziecka, Św. Mikołaj, zakończenie roku szkolnego itp. Szczególnie uroczyście były przeżywane imieniny i 18 urodziny wychowanek. Wychowanki były pod stałą opieka zdrowotną, psychologiczną i duchową. Zostały objęte również stałą pomocą w nauce. W miarę możliwości dziecka wyrównano deficyty szkolne i rozwojowe. Na bieżąco prowadzono zajęcia wychowawcze i terapeutyczne. Troszczono się o wszechstronny rozwój wychowanek oraz rozwijano zdolności i umiejętności dzieci poprzez organizowanie w placówce zajęć: teatralnych, muzycznych, plastyczno-technicznych, sportowych, kulinarnych, socjalizacyjnych. Podejmowano działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej. Umożliwiano wychowankom kontakt z rodzicami biologicznymi i innymi osobami bliskimi. Rodzice wychowanek byli zapraszani do placówki na posiedzenia Zespołów do Spraw Okresowej Sytuacji Dziecka oraz na inne organizowane uroczystości. W dniu 21 grudnia 2018 r. zorganizowano dla wychowanek i ich rodzin wspólną wigilię. Ukazywano także wychowankom prawidłowe wzorce funkcjonowania rodziny poprzez kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi. Prowadzono działania przygotowujące wychowanki do usamodzielnienia i zaradnego życia w społeczeństwie. Uczono przygotowywania posiłków, prania, prasowania, dbania o czystość i estetykę pomieszczeń, kształtowano umiejętności interpersonalne i społeczne. Uczono właściwego rozumienia i przeżywania trudnych sytuacji rodzinnych, wzmacniano poczucie własnej wartości oraz wychowywano do odpowiedzialności. Przygotowywano do samodzielnego załatwiania spraw w urzędach, pisania pism. Uczono planowania, organizowania wolnego czasu oraz odpoczynku i rekreacji.

Opiekunowie Katolickiej Placówki Wychowawczej "Nasz Dom" - siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie (przy ul. Wręczyckiej 56) zorganizowały dla wychowanek:
- podczas ferii zimowych w dniach 03 - 08.02.2018 r. wyjazd na zimowisko do Zakopanego i Poronina
- w czasie wakacji w dniach 04 – 11.07.2018 r. wspólny wyjazd w Bieszczady
- od 14 lipca do 04 sierpnia 2018 r. trzytygodniowy wyjazd do rodzin zaprzyjaźnionych w okolicach Ropczyc
- wyjazdy krajoznawczo-rekreacyjne w okolice Częstochowy, Olsztyna, Blachowni itp.
- wyjścia na lodowisko, na basen, na koncerty, do kina i do teatru w tym do Teatru Wielkiego w Warszawie.

HOSPICJUM - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DAR SERCA. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

PROJEKT: "W POSZUKIWANIU PIĘKNA"

6 września 2018 roku Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca zorganizowało wernisaż prac malarskich swoich podopiecznych p.n. „W poszukiwaniu piękna". Prace powstały podczas zajęć odbywających się pod kierunkiem Danuty Żak w siedzibie przy ul. Orzechowskiego 1. Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny 22. Zadanie było dofinansowane przez Gminę Miasto Częstochowę.

JOZUE - CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE JOZUE. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

PROWADZENIE PUNKTU WYDAWANIA ŻYWNOŚCI  - PROGRAM FEAD

Od listopada 2018 r. ruszyła kolejna edycja pomocy żywnościowej skierowanej do osób najbardziej potrzebujących, która potrwa do czerwca 2019 r. Jej dystrybucją kieruje Bank Żywności w Częstochowie, z którym Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Jozue współpracuje od wielu lat, organizując Punkt wydawania żywności, gdzie pomoc jest rozdzielana bezpośrednio najuboższym. Podwoje Punktu otwieramy w czwartki w godzinach 12-16, przy ul. Gaczkowskiego 15a.
Obecnie pod opieką stowarzyszenia znajduje się 89 osób, które raz w miesiącu otrzymują tzw. paczkę – składającą się z różnych produktów np.: marchewka z groszkiem, powidła, cukier, mleko, makaron, kasza, itp. Dzięki prowadzeniu Punktu stowarzyszenie Jozue zapewnia sobie stały i regularny kontakt z najuboższymi mieszkańcami Rakowa, którzy często przy okazji odbierania paczki proszą o dodatkową pomoc np.: napisanie pisma, wsparcie w kontakcie z urzędami, dodatkową pomoc materialną (odzież, środki czystości). Stowarzyszenie znając sytuację życiową beneficjentów,  stara się ich dodatkowo wspomagać.
Punkt wydawania żywności jest także miejscem aktywizacji społecznej i zawodowej.  Okazuje się, że jedna inicjatywa może zostać wykorzystana wielopłaszczyznowo, przynosząc korzyść spotęgowanej liczbie osób poszukujących wsparcia i pomocy.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018
Program „Punkt wydawania żywności w ramach programu FEAD – pomoc społeczna w praktyce” jest współfinansowany ze budżetu Gminy Miasta Częstochowy

PROGRAM "NASZE PODWÓRKO - ALIANS/DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY

 Wytrwałość, determinacja, konsekwencja to cechy ludzi starszych, dzięki którym piątkowe spotkania w siedzibie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego "Jozue" trwają nieprzerwanie od ponad roku. Spotkania skierowane są do osób, które pragną podzielić sie z innymi swoimi doświadczenaimi życiowymi, egzystencjalnymi. Są przyczynkiem do refleksji nad słusznością własnych wyborów życiowych, swoich relacji z innymi ludźmi, miejsca jakie w naszym życiu zajmuje wiara, lub jej brak, czy jest nam ona w ogóle potrzebna?. Są skierowane do wszystkich, którzy mają potrzebę spojrzenia na swoje życie z nieco innej perspektywy. Atmosfera życzliwości, ciepła, jaka panuje między zebranymi przyciąga nawet tych, którzy mają krytyczny stosunek do słuszności bądź sposobu głoszenia tam pewnych kwestii. Stąd część z nich – zwłaszcza młodszych – przychodzi, potem na kilka tygodni znika, by znów się pojawić. Być może elementem przyciągającym jest nie tylko treść spotkań, ale również obcowanie z seniorami +60, którzy są tak pełni optymizmu, radości życia, uśmiechnięci, być może ta energia jest tym, co przyciąga młodszych w to miejsce – Gaczkowskiego 15a, w piątek o godzinie 18.00?

Program „Nasze podwórko – Alians/Dialog międzypokoleniowy” jest współfinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta

PROGRAM "KLUB ABSTYNENCKI JOZUE - PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA W PRAKTYCE"

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne "Jozue" od wielu lat zajmuje się profilaktyką alkoholową, wspieraniem osób uzależnionych w wytrwaniu w trzeźwości lub wspomaganiem w podjęciu decyzji o leczeniu. Stowarzyszenie prowadzi Klub Abstynencki "Jozue", który ma tradycyjną formę regularnych, cyklicznych spotkań. Członkowie Stowarzyszenia angażują swoich klubowiczów w zajęcia, pracę, warsztaty (odświeżanie, renowacja mebli) – ergoterapię. W czasie wspólnych praktycznych działań, łatwiej się rozmawia, tworzy się poczucie wspólnoty, które ułatwia osobom uzależnionym otwarcie się, szybciej przełamywana jest bariera nieufności, wstydu, nieśmiałości. Ponadto praca jest katalizatorem intensyfikującym proces powrotu osób uzależnionych do funkcjonowania w normalnej codzienności – praca, dom, rodzina – ułatwia ponowne utożsamienie się z obowiązkami, odpowiedzialnością.
Często osoby uzależnione, zmagające się z dodatkowymi problemami jak bezdomność, ubóstwo, trafiają do Stowarzyszenia w stanach depresyjnych, z przeświadczeniem, że do niczego się nie nadają. Udział w zajęciach ergoterapeutycznych, możliwość cieszenia się efektem swojej dobrze wykonanej pracy, zmienia ich postrzeganie własnej osoby. Odbudowuje się wiara we własne siły, możliwości, potencjał, który mogą wykorzystać w codziennym życiu, w poprawie własnego losu.
Ważnym elementem ergoterapii jest również wspólny odpoczynek po pracy. Najlepiej przy dobrej, aromatycznej kawie. Wtedy też jest czas dla wspólnego omówienia efektów, planowania kolejnych działań czy bardziej osobistych refleksji.

Program „Klub Abstynencki Jozue – profilaktyka alkoholowa w praktyce” jest współfinansowany z budżetu Urzędu Miasta Częstochowy.

PROGRAM: "WSPARCIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE DLA OSÓB ZAGROŻONYCH  HIV/AIDS"

Od maja 2018 roku realizowany był przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Jozue program wsparcia dla osób zagrożonych zakażeniem wirusem HIV lub będących jego nosicielami. Świadomość w polskim społeczeństwie na temat możliwych źródeł i dróg zakażenia wirusem jest nadal niewielka. Stygmatyzacja osób zakażonych, które przyznają się w najbliższym otoczeniu do bycia osobą chorą, jest nadal poważnym problemem. Jest to szczególnie przykre gdy mamy z nią do czynienia w instytucjach medycznych: szpitalach, przychodniach, sanatoriach, w których do tego typu sytuacji po prostu nie powinno dochodzić. Równie wstrząsające jest alienowanie zakażonych dzieci, czy osób starszych. Strach przed wykluczeniem jest tak wielki, że ludzie wybierają niewiedzę niż świadome leczenie. Napięcie psychiczne związane z izolacją społeczną jest tak wielkie, że osoby zakażone nie dają sobie z nim rady. Stowarzyszenie przygotowało ofertę skorzystania ze wsparcia terapeuty/psychologa. Liczne rozmowy ze specjalistą mogły ułatwić spojrzenie na problem z dystansem i osłabić siłę negatywnych emocji.Spotkania z terapeutą odbywały się w poniedziałki i środy w godzinach 10-12, na ul. Gaczkowskiego 15a w Częstochowie.

Program finansowany z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

JESTEŚMY RAZEM - CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE JESTEŚMY RAZEM. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

PROJEKT "SENIOR WOLNY OD NAŁOGÓW" realizowany był w 2018 roku przez Częstochowskie Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w ramach  projektu dofinansowanego z budżetu Miasta Częstochowy . Zgodnie z projektem odbyły się 33 godziny zajęć fizycznych z instruktorem mające na celu wspomaganie profilaktyki i przeciwdziałanie uzależnieniu. W ramach projektu odbył się fascynujący, zaskakujący i zróżnicowany wykład poświęcony tematyce "Jak medycyna grecka, rzymska oraz medycyna współczesna XX wieku radzi sobie z alkoholizmem".  Następnie członkowie Częstochowskiego Stowarzyszenia "Jesteśmy Razem" uczestniczyli w spotkaniu pt." Alkohol a choroba Hashimoto, skutki uboczne i przewlekłe zapalenie tarczycy". Natomiast  w grudniu 2018 roku Częstochowscy seniorzy spotkali się z lekarzem psychiatrą. Tematyka spotkania dotyczyła uzależnień i spustoszeń jakie w organizmie czynią nałogi. Starzenie się jest okresem głębokich przemian, brak zainteresowań, samotność, owdowienie, przejście na emeryturę, nuda, nadmiar wolnego czasu jest główną przyczyną sięgania po używki. Podczas realizacji projektu uczestnicy mogli dowiedzieć się jak zapobiegać, co robić, jakie są metody postępowania  w uzależnieniu, gdzie szukać pomocy.

PROJEKT:  „KARAOKE DLA STARSZEGO MELOMANA”

W październiku 2018 w Częstochowskim Stowarzyszeniu Jesteśmy Razem gościło śpiewaczkę operową, wokalistkę solową zespołu Mazowsze, która wspólnie śpiewała z członkami stowarzyszenia. Częstochowscy seniorzy byli zachwyceni pięknym głosem oraz indywidualnym, pełnym profesjonalizmu podejściem do danego utworu. Uczestnicy spotkania bardzo chętnie włączyli się do nucenia melodii i przebojów współczesnych oraz tych sprzed lat.

Zadanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego z budżetu Miasta Częstochowy pt. :"Karaoke dla starszego melomana.".

PROJEKT:  „PRZYRODA ŁĄCZY SENIORÓW”

W piękne słoneczne wrześniowe popołudnie 2018r. częstochowscy seniorzy wspólnie spędzili czas na Pikniku integracyjnym „Przyroda łączy Seniorów”. Gościem był Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy, który dokonał symbolicznego rozpalenia ogniska i Adrian Staroniek Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. Spotkanie uświetnił występ kapeli. Seniorzy przy blasku ogniska kosztowały pieczoną kiełbasę, kaszankę, delektowały się ciastem oraz pląsały w rytm muzyki.

Zadanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego z budżetu Miasta Częstochowy pt. : Piknik integracyjny "Przyroda łączy Seniorów."

PROJEKT: TEATRALNA PRZYGODA SENIORA

W ramach projektu „Teatralna przygoda Seniora” w 2018 roku członkowie Częstochowskiego Stowarzyszenia Jesteśmy Razem uczestniczyli w spektaklach Czechowa „Żarty z życia” i „Przyjazne dusze”. Dzięki sztuce 135 seniorów mogło spojrzeć na świat z innej perspektywy. Każda sztuka teatralna była dla uczestników nowym, niezapomnianym doświadczeniem.

Zadanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego z budżetu Miasta Częstochowy pt. : „Teatralna przygoda Seniora”.

KLUBY ABSTYNENCKIE. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE  „ PÓŁNOC" 

Klub Wzajemnej Pomocy „Północ” działa od roku 1991 . W grudniu 2003 roku został zmieniony statut oraz nazwa klubu. Obecna nazwa to: Stowarzyszenie Abstynenckie „Północ”, adres siedziby ul. B.Czecha 21 w Częstochowie. Lokal  stowarzyszenia był otwarty od poniedziałku do piątku, a specjaliści świadczyli usługi dla uzależnionych w każdym dniu tygodnia: poniedziałek: grupa wsparcia dla uzależnionych od alkoholu, wtorek: zajęcia różne (tenis stołowy, brydż sportowy, TV, itp.), środa: zajęcia terapeutyczne z psychologiem dla współuzależnionych, czwartek: zajęcia różne ( tenis stołowy, brydż sportowy, TV, itp.), piątek: zajęcia terapeutyczne z psychologiem dla uzależnionych.

Stowarzyszenie  organizowało dla swoich podopiecznych wyjazdy terapeutyczno-integracyjne, sportowe, spotkania okolicznościowe z okazji  świąt Wielkanocy, Bożego Narodzenia, Dnia Kobiet, Andrzejek, Sylwestra itp.

STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY „ROZSĄDEK”

Przez cały rok 2018 członkowie Klubu brali udział w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez psychoterapeutkę Martę Sochan. W maju uczestniczyli w obozie integracyjno - wypoczynkowym w Białym Dunajcu. Klub organizował spotkania okolicznościowe z okazji imienin i rocznic abstynenckich oraz Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. Członkowie Stowarzyszenia korzystali z sali rekreacyjno-sportowej poprzez uprawianie sportów siłowych na siłowni i grę w tenisa stołowego oraz brali udział w spotkaniach integracyjnych w innych klubach abstynenckich.

KLUB ABSTYNENTA  "WYTRWAŁOŚĆ"

Przez cały rok w klubie organizowano terapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Odbyły się zaplanowane mitingi grupy AA i Al Anon oraz DDA,  jak również spotkania Grupy Wsparcia. Zorganizowano wyjazd terapeutyczno - integracyjny na Zlot Rodzin Abstynenckich do Małego Cichego koło Zakopanego , w którym udział wzięło 50 osób. Członkowie Klubu aktywnie uczestniczyli w zajęciach sportowych, zorganizowano Turniej Piłki Siatkowej Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej, w którym uczestniczyło sześć drużyn z zaprzyjaźnionych klubów i stowarzyszeń, a także wyjazd na 10-cio dniowy obóz integracyjno - wypoczynkowy do Dźwirzyna . Nad polskim morzem odpoczywała grupa  52 osób. W czerwcu odbyły się obchody 30 rocznicy powstania Klubu z udziałem wladz miasta oraz  ok. 100 osób ( klubowiczów oraz przyjaciół ze stowarzyszeń  abstynenckich). W lipcu odbył się Rajd po Jurze, Szlakiem Kupieckim  zakończony integracyjnym ogniskiem, a we wrześniu wyjazd  integracyjno-terapeutyczny do Mokrzeszy. Klub organizował dla swojej społeczności spotkania okolicznościowe: Wielkanocne, oraz zabawę karnawałową, Andrzejki, Dzień Kobiet, spotkania rocznicowe, Wigilię.

STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA „OSTOJA”

Działalność bieżąca Stowarzyszenia Klub Abstynenta “Ostoja” to cotygodniowe spotkania w lokalu Klubu: w poniedziałki - grupa wsparcia, w czwartki - zajęcie terapeutyczne z udziałem terapeuty – psychologa, również dla osób współuzależnionych. Spotkania te miały na celu dzielenie się doświadczeniami w trzeźwym życiu, pomagając osobom uzależnionym w chwilowych załamaniach, które mogły prowadzić do nawrotów picia alkoholu.

W 2018 roku Stowarzyszenie zorganizowało szereg spotkań okolicznościowych dla swoich członków,  typu:  Jajko Wielkanocne, Dzień Kobiet, Opłatek Wigilijny. Uroczyście również obchodzono  osobiste jubileuszowe. Członkowie Klubu Abstynenta spotykali się także  na integracyjnych grillach i ogniskach, a w czerwcu i sierpień brali uczestniczyli w wyjazdach  integracyjnych na Jurę Krakowsko-Częstochowską  z udziałem terapeuty. W dniach od 24 czerwca do 3 lipca odbył się wyjazd na Mazury do Ośrodka Wypoczynkowego "Inter-Piast" w Kalborni k. Działowa, w którym uczestniczyło 16 osób - członkowie klubu i terapeuta.

W ciągu całego roku Stowarzyszenie Klub Abstynenta  “Ostoja” współpracowało z Ośrodkami Terapii Uzależnień, Wspólnotami "AA", Ośrodkiem Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym. Stan osobowy Stowarzyszenia to 34 osoby.

Działalność klubow abstynenckich była dofinansowana z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Informacje o pozostałych klubach abstyneckich: Klub Abstynencki "Droga do wolności" oraz Klub Abstynecki "Jozue" znajduje się w materiale 'Adullam" oraz "Jozue".

KLUB SPORTOWY - CZĘSTOCHOWSKI KLUB SPORTOWY BUDOWLANI. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

CZĘSTOCHOWSKI KLUB SPORTOWY "BUDOWLANI" - CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE
Częstochowski Klub Sportowy "Budowlani" był organizatorem co miesięcznych czwartków lekkoatletycznych, w których aktywnie uczestniczyli uczniowie z częstochowskich szkół. 7 grudnia w hali IV LO im H. Sienkiewicza odbył się kolejny czwartek lekkoatletyczny po nazwą „Mikołajkowy Czwartek Lekkoatletyczny", w którym wzięło udział ponad 70 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Rywalizacja przebiegała w następujących konkurencjach 60 m, 300m, 600 m zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców. Była to wspaniała zabawa na sportowo. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, dyplomy i słodycze, natomiast najlepsi dodatkowo medale. 

Częstochowski Klub Sportowy Budowlani oraz Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie byli organizatorami listopadowego czwartku lekkoatletycznego, w którym wzięło udział ponad 100 dzieci z częstochowskich szkół. Byli to przedstawiciele klas I – III. Rywalizacja przebiegała w pięciu konkurencjach zręcznościowo zwinnościowych z elementami lekkoatletycznymi. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy. Zawody rozegrane zostały na hali SP 7 w Częstochowie. Była to już piąta edycja tegorocznych czwartków lekkoatletycznych. Poprzednie imprezy odbywały się na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy.

KLUB SPORTOWY - UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SIÓDEMKA . MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SIÓDEMKA"

Zadanie: ”Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako element odziaływań profilaktycznych”


Zadania dotyczące dzieci i młodzieży ogłoszone w konkursie ofert w 2018 roku przyczyniło się do uatrakcyjnienia różnego rodzaju zajęć  i przedsięwzięć, które miały na celu zmniejszenie zachowań ryzykownych, związanych przede wszystkim ze spożywaniem alkoholu czy też ograniczeniem wpływu negatywnych oddziaływań patologicznych środowiska na dzieci i młodzież. Przykładem tego są działania Uczniowskiego Klubu Sportowego "Siódemka", który w ramach realizacji harmonogramu określonego w zadaniu p.t.”Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako element odziaływań profilaktycznych” osiągnął sukces, zapewniając dzieciom i młodzieży wiele atrakcji. Dzielnica Raków to dzielnica specyficzna, w której młodzież jest szczególnie narażona na oddziaływanie różnych zachowań patologicznych . Jak stwierdziła prezes UKS „Siódemka” Żaneta Trąbczyńska: „proponowane i realizowane przez klub pozalekcyjne zajęcia sportowe miały na celu wypełnić czas wolny od zajęć dydaktycznych, a jednocześnie realizować profilaktykę przeciw alkoholizmowi. Ponadto były atrakcyjne w stosunku do różnych odpłatnych form ruchu proponowanych przez prywatne kluby, na uczestniczenie których większość naszej młodzieży nie stać”. Dodatkowym osiągniętym celem klubu było zwiększenie zainteresowania uczniów ruchem i sportem, podniesienie poziomu sprawności uczniów, zorganizowanie im życia sportowego ze szczególnym uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych. UKS Siódemka popularyzował wśród uczniów dyscypliny sportowe takie jak piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna, taniec, lekkoatletyka, która zgromadziła dużą liczbę dzieci i młodzież nie tylko Szkoły Podstawowej nr 7, przy której działa klub, ale także  ze środowiska lokalnego, przez co dzieci osiągały wysokie lokaty w mieście oraz w województwie. W hali sportowej zajęcia zyskały na atrakcyjności oraz przyciągały tłumy uczestników.  Na podstawie rozmów przeprowadzonych z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkoły ustalono, że wspólne oddziaływania profilaktyczne odnoszą znaczne efekty, ale niestety nie eliminują patologicznych zjawisk w całości. Dlatego trzeba zmobilizować się do dalszego wysiłku, pracy oraz do poszukiwania nowych rozwiązań.

Najważniejsze działania i osiągnięcia UKS "Siódemka" w roku 2018 : organizacja Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego „Z Siódemką na 7-kę”, Dzielnicowego Happeningu „Aby zdrowym być trzeba umieć żyć”, debaty "Moda na zdrowie i bezpieczeństwo", cykl turniejów tenisa stołowego „Lepiej grać niż brać”, Miejskiego Eventu Lekkoatletycznego, warsztatów tanecznych „Lepsze taneczne marzenie niż uzależnienie”, występy zespołu cheerleaders na imprezach miejskich, czołowe lokaty sekcji lekkoatletycznej w województwie ( 3 złote medale, 2 srebrne, 6 brązowych oraz II i III miejsce w sztafetowych biegach przełajowych).

Lew Leon przyjacielem dzieci w 2018 roku

Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”  pozyskując nowego przyjaciela dzieci i młodzieży, maskotkę promocyjną lwa Leona, uatrakcyjnił wiele większych imprez orgaznizowanych przez jednostkę, a także organizacje miejskie. Maskotka cieszyła się dużym zainteresowaniem i godnie promowała imprezy, w tym również imprezy miejskie m.in. Częstochowskie Dni Profilaktyki, Bieg Uliczny „Z Siódemką na 7-kę”, Miejski Event Lekkoatletyczny „Lekkoatletyka dla każdego”, a także imprezę orgaznizowaną przez Radnego Miasta Częstochowy Dariusza Kapinosa oraz fundację dla rozwoju, podczas której dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych ubierały choinkę na Placu Orląt Lwowskich.

Zadanie: ”Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako element odziaływań profilaktycznych”, realizowane przez Uczniowski klub Sportowy "Siódemka" było dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

KLUB SPORTOWY - UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TRAUGUTT. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRAUGUTT

14 grudnia 2018 zakończyły się rozgrywki koszykówki chłopców w ramach Licealjady, organizowane przez Zarząd Miejski Szkolnego Klubu Sportowego w Częstochowie. W finałowej rundzie prawo gry wywalczyły sobie reprezentacje czterech szkół, Wśród nich znalazła się drużyna II L.O. im. R. Traugutta w Częstochowie, oparta prawie w całości na zawodnikach Uczniowskiego Klubu Sportowego „TRAUGUTT”, która zajęła I miejsce w rozgrywkach. 

Uczestnictwo w tego typu rywalizacji jest formą realizacji zadania pod nazwą „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako element oddziaływań profilaktycznych. Nauka i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych w poszczególnych dyscyplinach sportowych”, finansowanego przez Urząd Miasta Częstochowa.

W roku 2018 Uczniowski Klub Sportowy TRAUGUTT podjął szereg działań organizacyjnych w ramach realizacji zadania „Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego stylu życia poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych”, powierzonego przez Urząd Miasta Częstochowy.

Przez cały rok klub realizował zajęcia sportowe dla młodzieży z koszykówki, tenisa stołowego, pływania oraz piłki nożnej. Celem tych zajęć był rozwój zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych, wzrost umiejętności technicznych i taktycznych, ale przede wszystkim zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez wysiłek fizyczny.

Oprócz regularnych zajęć treningowych, zorganizowano także Międzyszkolny Turniej Otwarcia Sezonu w Pilce nożnej sześcioosobowej (maj 2018). Turniej ten odbył się na nowo wybudowanym boisku wielofunkcyjnym na terenie II L.O. im. R. Traugutta w Częstochowie, przy, którym działa klub. Ponadto klub był organizatorem otwartego turnieju tenisa stołowego dziewcząt i chłopców, zawodów w pływaniu, czy zajęć rekreacyjnych na lodowisku miejskim.

Ofertę wzbogaciły także działania z zakresu turystyki i rekreacji. Członkowie UKS „Traugutt” uczestniczyli w corocznym pieszym rajdzie TRAUBEANA, odbywającym się po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, rajdy rowerowe oraz zorganizowany we wrześniu dwudniowy spływ kajakowy rzeką Wartą.

Zadania te propagują zdrowe nawyki spędzania wolnego czasu, a ich  efektem jest wzrost sprawności fizycznej i rozwój zainteresowań prozdrowotnych młodego pokolenia częstochowian.

KLUBY SPORTOWE: ORIENT I SPIN. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

KLUB SPORTOWY „ORIENT”

Zadanie: „Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako element oddziaływań profilaktycznych".

Klub Sportowy „Orient” w roku 2018 realizował przedsięwzięcia w ramach zadania "Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako element oddziaływań profilaktycznych" poprzez organizację raz w miesiącu zajęć treningowych z profilaktyką. Zorganizowane zostały także konkursy wiedzy o zagrożeniach wynikających z uzależnienia od alkoholu. Na zakończenie sezonu sportowego w czerwcu 2018 roku oraz rozpoczęcie sezonu sportowego we wrześniu 2018 roku odbyły się spotkania z zawodnikami i ich rodzinami, uwzględniające pogadanki z zakresu oddziaływań profilaktycznych.

Zadanie: "Aktywny wypoczynek i sport najlepszą używką" poprzez propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego, upowszechnianie sportu - zajęcia treningowe z zakresu taekwondo i kick boxingu”.

Klub Sportowy Orient w roku 2018 realizował przedsięwzięcia w ramach zadania – „Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego stylu życia poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych - tytuł zadania "Aktywny wypoczynek i sport najlepszą używką" poprzez propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego, upowszechnianie sportu. Klub stwarzał uczestnikom możliwość udziału w różnych formach aktywności fizycznej. Organizowane były zajęcia treningowe z zakresu taekwondo i kick boxingu, a w tym raz w miesiącu tzw trening z profilaktyką, podnoszący poziom wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych. Zorganizowano zakończenie i rozpoczęcie sezonu sportowego pod hasłem zadania : „Aktywny wypoczynek i sport najlepsza używką” – odbyły się spotkania z zawodnikami i ich rodzinami. Na każdej z imprez przeprowadzana była akcja profilaktyczna i informacyjna. Zorganizowano i przeprowadzono pokazy taekwondo i kick boxingu w częstochowskich szkołach oraz na osiedlach Częstochowy. Na każdym z pokazów prowadzona byłaby również akcja profilaktyczna (forma pogadanki, scenek, itp). Podczas kolejnej edycji Pucharu Orientu Dzieci i Młodzików zorganizowano część profilaktyczną w formie krótkich pogadanek, ulotek informacyjnych, itp.

Zadania finansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

 

KLUB SPORTOWY „SPIN”

Zadanie:'' Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako element oddziaływań profilaktycznych - tenis stołowy 2018”.

Klub Sportowy „Spin” realizował program '' Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako element oddziaływań profilaktycznych ''. Zajęcia tenisa stołowego odbywały się we wtorki i czwartki o godzinie 17.00 na hali HSC przy ul.Żużlowej 4 i były prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Podczas zajęć młodzież miała również dostęp do materiałów i ulotek mówiących o zagrożeniach jakie niesie spożywanie alkoholu.

Zadanie finansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

KOMITET - TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W ramach Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie działającym przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka można było uzyskać pomoc prawnika, pedagoga lubi doradcy obywatelskiego. Spotkanie ze specjalistą w sprawach związanych z dziećmi odbywały się codziennie w godz. 13.00 - 17.00 w siedzibie przy Al. Pokoju 12 . W soboty od godz. 7.30 - 15.30 i od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 11.30 mieszkańcy Częstochowy mogli skorzystać z pomocy prawnej nieodpłatnej.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w 2018r. na zlecenie Gminy Miasta Częstochowy prowadził pięć Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dla mieszkańców miasta i okolic.

Pomoc prawna świadczona była od poniedziałku do piątku, we wszystkie dni robocze w PNPP

 • nr V przy ul. Niepodległości 20/22 w MOPS Częstochowa w godz. 7.30 – 11.30
 • nr VI przy ul. Niepodległości 20/22 w MOPS Częstochowa w godz. 11.30 – 15.30
 • nr VII przy Al. Pokoju 12 w godz. 7.30 – 11.30
 • nr VIII przy ul. Worcella 22 Częstochowa w VIII Liceum Ogólnokształcącym w godz. 11.00 – 15.00
 • nr IX przy ul. Worcella Częstochowa w VIII Liceum Ogólnokształcącym w godz. 15.00 – 19.00.

W punktach tych osoby uprawnione znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych mogły uzyskać bezpłatną pomoc prawną adwokatów, radców prawnych ze wszystkich dziedzin prawa.

Nr V

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Aleja Niepodległości 20/22, lok. 30

42-216 Częstochowa

Poniedziałek-piątek

7:30-11:30

poniedziałek - porady  doradcy podatkowego,

wtorek, piątek – porady radcy prawnego,

środa, czwartek – porady

adwokata

Nr VI

 

Poniedziałek-piątek

11:30-15:30

poniedziałek, środa-piątek – porady

adwokata,

wtorek - porady radcy prawnego

 

Nr VII

Terenowy Komitet

Ochrony Praw Dziecka,

Aleja Pokoju 12,

42-207 Częstochowa

Poniedziałek-piątek

7:30-11:30

poniedziałek – porady adwokata,

wtorek-piątek – porady radcy prawnego

Nr VIII

 

 

 

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe

ul. Worcella 22, lok. 21

42-202 Częstochowa

Poniedziałek-piątek

11:00-15:00

poniedziałek, wtorek, czwartek – porady adwokata;

środa, piątek – porady radcy prawnego

Nr IX

 

Poniedziałek-piątek

15:00:-19:00:

poniedziałek, wtorek, czwartek – porady adwokata,

środa – porady radcy prawnego,

piątek - porady  doradcy podatkowego


PROJEKT: "PROPAGOWANIE WIEDZY O CZĘSTOCHOWIE, REGIONIE I UE"

W ramach Projektu "Propagowanie wiedzy o Częstochowie, regionie i UE oraz kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży" finansowanego ze środków Gminy Miasta Częstochowy zorganizowano wiele ciekawych zajęć dla dzieci częstochowskich szkół i placówek. W czasie zajęć na początku roku dzieci gromadziły materiały nt. historii Częstochowy i okolic, przeglądały internet i rodzinne archiwa, były w bibliotece. Zorganizowano zajęcia popularyzujące wiedzę o UE i regionie. W późniejszym czasie, przed wyjściem w teren, przeprowadzone zostały pogadanki z zakresu kulturalnego zachowania się, bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. W ten sposób przygotowane dzieci wyruszyły w teren. Zwiedzały Częstochowę i miejsca, o których czytały w czasie zajęć, odwiedziły UM i były na wycieczce autokarowej. W dniu 19.12.2018r.  odbył się konkurs wiedzy i konkurs plastyczny, wpis do kroniki i podsumowanie. Wszystkie działania były bezpłatne dla dzieci.


PROJEKT: "POZNAJMY SIĘ,  NASZE MIASTO I SWĄ OJCZYZNĘ"

W ramach Projektu "Poznajmy się, nasze miasto i swą Ojczyznę" Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka zorganizował wiele atrakcji dla dzieci częstochowskich szkół. W czasie zajęć dzieci gromadziły materiały nt. Częstochowy, Śląska, Ziemi Łęczyckiej i Kotliny Oświęcimskiej, szukały tych rejonów na mapie w internecie. Uczestniczyły w zajęciach warsztatowych nt. zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych. W dniu 7.06.2018r. dzieci były na wycieczce w Łodzi, gdzie zwiedzały ZOO, Palmiarnię, Stadion Widzewa Łódź i spacerowały ulicą Piotrkowską. W czasie drugiej wycieczki do Zatoru bawiły się w Rodzinnym Parku Rozrywki, a w Chorzowie w dniu 2.10.2018r. zwiedzały Chorzowski Park Kultury. W czasie spacerów po Częstochowie odwiedziły UM, Ratusz, muzea, parki i stadiony. W dniu 13.12.2018r. o odbyło się spotkanie wigilijne dla dzieci i ich rodziców w siedzibie Komitetu Ochrony Praw Dziecka przy Al. Pokoju 12.

Wszystkie działania były całkowicie bezpłatne dzięki dotacji Gminy Miasta Częstochowy.


PROJEKT: "SZCZĘŚLIWE POPOŁUDNIA"

W ramach projektu finansowanego ze środków Gminy Miasta Częstochowy "Szczęśliwe popołudnia" Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka prowadził  zajęcia z asertywności, komunikacji i kontaktu interpersonalnego dla dzieci i młodzieży oraz pomoc specjalistyczną rodzicom w trudnych sytuacjach wychowawczych. Można było zgłaszać potrzebę przeprowadzenia warsztatów i spotkania ze specjalistą pod adresem mzpm@o2.pl lub osobiście w godz. 13.00 - 17.00 w dni robocze w siedzibie przy Al. Pokoju 12.


PROJEKT "PRZEMOC TO ZŁO, Z KTÓRYM MOŻESZ WYGRAĆ"

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w ramach Projektu "Przemoc to zło, z którym możesz wygrać", realizowanego na zlecenie Gminy Miasta Częstochowy, został przeprowadzony konkurs plastyczny 'Kochaj, nie bij". Na konkurs wpłynęło 57 prac uczniów częstochowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W dniu  27.11.2018r. jury oceniło prace, a w dniu 4.12.2018r. podczas VII Miejskiej Konferencji "Przemoc to zło, z którym możesz wygrać" Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk i Mirosława Kątna Przewodnicząca Zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka wręczyli laureatom nagrody.

KOMITET - POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU "SENIOR"+ PRZY UL. MARYSIA 93


PROWADZENIE DZIENNEGO KLUBU SENIORA "NOWA PERSPEKTYWA"

Klub "Nowa Perspektywa" to kontynuacja działającego od kilku lat Klubu Seniora prowadzonego przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Mający swoją siedzibę przy ulicy Nowowiejskiego 15 w centrum miasta, jest miejscem, gdzie seniorzy częstochowscy mogą się spotkać, wspólnie spędzać czas, korzystać z licznych zajęć dostosowanych do ich wieku i potrzeb. Realizując zadanie zlecone przez Urząd Miasta Częstochowy ZM PKPS zaktywizował 30 osób w wieku 60 + do uczestnictwa w zajęciach klubowych. W ramach działalności Dziennego Klubu Seniora „Nowa Perspektywa” przez cały rok prowadzono cyklicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 zajęcia sportowo - rekreacyjne takie jak: ping-pong, zajęcia areobikowe-fitness dla Pań 60+, klubiku brydżowego. Ponadto seniorzy mieli zapewnione wyjścia kulturalne m.in. do kina, na imprezy integracyjne i okolicznościowe jak: Noc Świętojańska, Andrzejki, Senioralia. W grudniu odbyła się Wigilia, a podopieczi otrzymali  również paczki świąteczne. Seniorzy podejmowali także własne działania m.in. organizowali wspólnie urodziny, imieniny, spotkania integracyjne. Klub Seniora pozwala nie tylko spędzać aktywnie wolny czas, ale przede wszystkim daje szansę seniorom rozwijać i poznawać nowe formy organizacji własnego czasu. W prowadzonym Klubie seniorzy mogą się codziennie spotykać i wspólnie spędzić czas w miłej atmosferze. Działający Klub Seniora "Nowa Perspektywa"  wspiera aktywność osób starszych.

PROJEKT "NIE UZALEŻNIENIOM"

W ramach zadania zleconego przez Urząd Miasta Częstochowy ZM PKPS w roku 2018 zrealizował projekt „Nie uzależnieniom”. Od 16 marca do 24 kwietnia przeprowadzono 4 warsztaty o tematyce profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży uczącej się: I warsztat: "Uzależnienia od Internetu - jak korzystać, aby się nie uzależnić. Pierwsze symptomy uzależnienia",  II warsztat: "Wpływ alkoholu na rozwój młodego człowieka. Jak skutecznie odmawiać w środowisku rówieśniczym", III warsztat: "Dopalacze i inne środki odurzające. Wiem więc nie", IV warsztat: "Agresywne zachowania wśród dzieci i młodzieży. Nie przemocy", Zakwalifikowani uczestnicy do projektu to młodzież pochodząca z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, zwłaszcza z rodzin niepełnych o dużym stopniu zagrożenia wykluczeniem społecznym, a także wychowujących się w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w programie wzięło udział 30 dzieci. Zorganizowano również zajęcia teatralne oraz zajęcia artystyczno-profilaktyczne, których rezultatem było wystawienie sztuki teatralnej. Zajęcia teatralne prowadzone były 1 raz w tygodniu po 4 godziny w miesiącu maju. Pod koniec czerwca przy ulicy Nowowiejskiego 15 dzieci i młodzież zaprezentowała sztukę "Dialogi na liczne nogi" Na zakończenie projektu odbył się przemarsz – happening.

WSPIERANIE RODZIN ORAZ OSÓB UBOGICH I ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM - PROWADZENIE PUNKTU ŻYWIENIOWEGO FEAD

Zarząd Miejskie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w trosce o najuboższych, niedożywionych, bezdomnych od lat jest realizatorem programu żywieniowego FEAD. Korzystając z środków z Urzędu Miasta Częstochowy Stowarzyszanie przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Cel ogólny operacji w ramach projektu FEAD 2018: zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których jest skierowana pomoc żywnościowa to: bezdomni, niepełnosprawni, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w FEAD Podprogram 2018 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez nasze placówki PKPS.

Artykuły spożywcze przekazywane są osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej. Paczka żywnościowa dla 1 odbiorcy końcowego to co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydane jednorazowo, a wchodzące w skład zestawu w Podprogramie 2018. Zestaw artykułów spożywczych na program FEAD określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej, jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych wydawana była osobom najbardziej potrzebującym sukcesywnie w trakcie całego roku 2018.

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI DLA MIESZKAŃCÓW CZESTOCHOWY

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług opiekuńczych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej. Świadczenie specjalistycznych usługi opiekuńczych wykonywane jest przez wykwalifikowana kadrę - opiekunki posiadające specjalistyczne przygotowanie do tego rodzaju pracy z osobą mającą zaburzenia psychiczne w miejscu jej zamieszkania. Opieka nad podopiecznym polega na wykonywaniu czynności zgodnie z zaleceniami lekarza psychiatry oraz potrzebami wynikającymi ze schorzenia lub niepełnosprawności w szczególności polegająca na: a) nauce i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, b) pielęgnacji, c) rehabilitacji fizycznej, d) pomocy mieszkaniowej, e) wsparciu psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-terapeutycznym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzone są na terenie miasta Częstochowy – nie krócej niż 5 dni w tygodniu w godzinach od 7:30 do 20:00. W uzasadnionych przypadkach, zadanie realizowane jest również w soboty, niedziele i dni świąteczne. W ramach realizacji zadania ZM PKPS prowadził stały monitoring podejmowanych działań specjalistycznych usług opiekuńczych w celu podnoszenia jakości wykonywanych usług

PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO - ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA: "RADOSNY DOM"

Zadanie publiczne: prowadzenie świetlicy środowiskowej "Radosny Dom" przy ul. Krasińskiego 11a realizowane było w okresie od 2018-01-01 do 2018-12-31. Nabór uczestników do projektu poprzez spotkania informacyjno - promocyjne na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne, świetlice szkolne i itp.) oraz w szkołach podstawowych. Realizacja projektu odbywala się poprzez dzienną opiekę podopiecznych w dniach poniedziałek-piątek w godzinach 11.30-18.00. Oprócz opieki i odbioru dzieci prosto po skończonych zajęciach prowadzone były również zajęcia: plastyczne, sportowe, ruchowe, profilaktyczne, promujące zdrowie i higienę, zajęcia komputerowe; gra w piłkarzyki, zabawa i rozrywka przy muzyce, czytanie bajek i poezji dziecięcej, zabawy orientacyjno - porządkowe, oglądanie bajek i programów edukacyjnych na rzutniku, odrabianie pracy domowej zaraz po skończonych zajęciach. Oprócz opieki w miesiącach wrzesień-czerwiec także oferowane dzieciom półkolonie oraz ferie zimowe, w których znalazłysię dwie dalsze wycieczki oraz codzienne wyjścia w różnorodne miejsca atrakcji. Dzieci uczęszczające na świetlicę środowiskową i na półkolonie oraz ferie to dzieci w wieku 6-18 lat. Ilość podopiecznych na świetlicy to 50 dzieci. Nabór na półkolonie i ferie to liczba 30 podopiecznych oraz 45 podopiecznych na dalsze wycieczki. Dzieci podczas zajęć miały zapewnioną opiekę i codzienne posiłki.

Wszystkie wymienione zadania i projekty realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej jako zadania pubiczne finansowane są z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - FUNDACJA OCZAMI BRATA. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

Zadanie: "LEPSZY START DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ"     

Do końca września br. trwał remont i doposażenie pracowni aktywizacji społeczno-zawodowych, funkcjonujących przy Fundacji Oczami Brata, w budynku VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie. W zadanie byli zaangażowani wolontariusze fundacji. Obecnie funkcjonuje 7 pracowni aktywizacji społeczno-zawodowej: pracownia gospodarstwa domowego, pracownia gastronomiczna, pracownia rękodzieła, pracownia manualno-introligatorska, pracownia usprawnienia ruchowego połączona z relaksacją oraz rozwojem artystycznym, pracownia sprzątająca, pracownia ogrodnictwa.

Dzięki realizacji zadania pn. "Lepszy start dla aktywizacji społeczno-zawodowej" pracownie są wyremontowane, doposażone oraz w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W zajęciach uczestniczy 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Ponadto celami szczegółowymi zadania była skuteczna, aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością, poprzez wzrost samodzielności oraz zmniejszenie dystansu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością.

Działanie współfinansowane jest ze środków Gminy Miasta Częstochowy w ramach zadania „Lepszy start dla aktywizacji społeczno-zawodowej”.

Akcja: „CZĘSTOCHOWSKI EVEREST – AKTYWIZACJA OSOB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"

Kolejną edycję akcji "Częstochowski Everest" tym razem zaczęliśmy 28 maja br. o godz. 11.00 wykładem motywacyjnym, który poprowadził Jasiek Mela – podróżnik, najmłodszy zdobywca biegunów południowego i północnego w jednym roku, jako pierwsza osoba z niepełnosprawnością dokonał takiego wyczynu. Godzinę później, w samo południe z pomocą wolontariuszy uczestnicy wchodzili na tzw. Złotą Górę czyli "Częstochowski Everest" - z piękną panoramą na miasto. W akcji wzięło udział około 300 osób, między innymi  osoby poruszające się na wózkach, o kulach, z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej ale także inne organizacje pozarządowe oraz partnerzy fundacji. Na mecie na każdego, kto zdobył szczyt czekał medal oraz poczęstunek.

"Częstochowski Everest" jest działaniem mającym na celu aktywizację osóbz niepełnosprawnością. Akcja umożliwia osobom z niepełnosprawnością przezwyciężenie własnych słabości oraz pokonanie lęków. Działanie ma również na celu zwiększenie świadomości społecznej na problemy, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne ruchowo każdego dnia. Akcja pokazuje, jak wiele korzyści może przynieść współpraca między osobami z niepełnosprawnością a pełnosprawnymi, wpływając na zwiększenie poziomu akceptacji oraz tolerancji.

Zadanie: „SAMODZIELNI DZIĘKI TEATROWI – WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

Fundacja Oczami Brata w ramach zadania „Samodzielni dzięki teatrowi - warsztaty artystyczne dla osób z niepełnosprawnością” organizuje cykl warsztatów artystycznych dla osób z niepełnosprawnością. Dzięki zajęciom artystycznym osoby z niepełnosprawnością szybciej nabywają wiedzę, umiejętności praktyczne, mają możliwość rozwoju, ćwiczenia sytuacji z jakimi mogą mieć kontakt na co dzień, chociażby w drodze na zajęcia, w urzędzie, czy w domu.

Teatr sprzyja rehabilitacji społecznej, nauce poruszania się w przestrzeni miejskiej, nauce samodzielnego funkcjonowania w gospodarstwie domowym, odnajdywania się w grupie rówieśniczej. Nie ulega wątpliwości, iż dzięki sztuce osoby niepełnosprawne mogą się rozwijać i realizować, zdobywają przez to więcej pewności siebie. Istotne jest także, aby uczestnicy nauczyli się współpracować ze sobą, towarzyszyć sobie i wspierać się oraz radzić sobie w ciężkich czy nietypowych dla nich sytuacjach.

Grupę docelową stanowi 25 osób z niepełnosprawnością, osoby dorosłe, które zakończyły edukację, zagrożone wykluczeniem i marginalizacją społeczną. Głównym celem zadania jest zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, jak i kreowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością, zwiększenie poziomu aktywności osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym poprzez zorganizowanie warsztatów teatralnych.

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasto Częstochowa, w ramach zadania  „Samodzielni dzięki teatrowi - warsztaty artystyczne dla osób z niepełnosprawnością”.

Zadanie: "BAJKI PRZYJAZNE DZIECIOM W KLUBOKAWIARNI ALTERNATYWA 21"

Zadanie Bajki przyjazne dzieciom skierowane jest do dzieci i ich rodzin z okolic ulicy Mielczarskiego i Przemysłowej, w zajęciach biorą udział również dzieci ze szkół i przedszkoli. Warsztaty odbywają się w Klubokawiarni Alternatywa 21 prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną "Jasne, że Alternatywa 21", w której zatrudnione są osoby z niepełnosprawnościami. Podczas spotkań w ramach zadania są prowadzone animacje, gry oraz czytane są bajki o niecodziennej tematyce, poruszamy temat niepełnosprawności, trudnych sytuacji rodzinnych czy śmierci. Są to tematy często pomijane lub zaniedbywane w edukacji szkolnej, a niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży. Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne oraz warsztaty plastyczne są przygotowane i zrealizowane przez animatorów z Fundacji Oczami Brata. Kształtowanie postaw społecznych i kulturalnych należy prowadzić już od najmłodszych lat, w ostatnim czasie niezwykłą popularnością cieszą się bajki autorstwa pedagogów i terapeutów, dzięki którym można zrealizować warsztaty rozwijające odpowiedzialne i prospołecznie myślenie już od najmłodszych lat.

Zadanie ,,Bajki przyjazne dzieciom’’ jest wspófinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowa.

Zadanie: "(NIE)PEŁNOSPRAWNI AKTYWNI KULTURANIE"

Fundacja Oczami Brata już po raz siódmy realizuje projekt pn.  „(Nie)pełnosprawni aktywni kulturalnie”, idea powstała w 2012 roku,  celem jej jest organizowanie działań ukierunkowanych na promocję autorskiej twórczości uzdolnionych artystycznie osób z niepełnosprawnościami oraz działań mających na celu zwiększenie integracji oraz tolerancji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności. W tym roku podczas realizacji zadania odbyły się następujących wydarzenia: 7 września w dzielnicy Raków miała miejsce Gra miejska pn. „Droga do niezależności”, w której udział wzięło 10 grup z  8 częstochowskich szkół specjalnych i integracyjnych. Na uczestników czekały ciekawe zadania nawiązujące do historii dzielnicy i związane z przypadającą na 2018 setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Cała trasa liczyła blisko 2,5 km. Celem zabawy była integracja uczniów klas pierwszych oraz integracja społeczności lokalnej.

Drugim wydarzeniem, które odbyło się w ramach projektu był Happening „Malowanie na Łukasińskiego”, które odbył się 21 września na boisku szkolnym w siedzibie Fundacji przy ul. Łukasińskiego 40. Happening to inicjatywa integrująca osoby o różnej sprawności, której ideą jest wspólne namalowanie obrazu. Celem akcji jest ukazanie twórczej ekspresji i wrażliwości osób o różnej sprawności, wyrażonej w namalowanym wspólnym obrazie.

5 października 2018 w Klubokawiarni Alternatywa 21 odbył się Salon poezji, podczas którego uzdolnione osoby z niepełnosprawnościami prezentowały swoją twórczość: odbył się występ muzyczny, były też czytane tomiki wierszy. Salon Poezji promuje umiejętności literackie osób z niepełnosprawnościami oraz udowadnia, że osoby mniej sprawne posiadają niesamowitą dusze artystyczną. Elementem  projektu była również Sesja zdjęciowa, której bohaterami są osoby z niepełnosprawnościami.

Ostatnim elementem stanowiącym zarazem podsumowanie całego projektu był Przegląd Teatralno-Muzyczny Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się 22 października w sali widowiskowej Fundacji Euro Help w Częstochowie. Fundacja otrzymała zgłoszenia od kilkunastu grup, na scenie mogliśmy zobaczyć grupy teatralne i muzyczne z Częstochowy i okolic ale również z Łodzi.

Zadanie pn. „(Nie)pełnosprawni aktywni kulturalnie”  jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Częstochowa.

Zadanie: "PROFILAKTYCZNE PODWÓRKO Z FUNDACJĄ OCZAMI BRATA"

Zadanie pn: "Profilaktyczne Podwórko" realizowane było od lipca do listopada 2018 roku, projekt polegał na stworzeniu przestrzeni dla dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu podczas grupowych animacji. Projekt miał na celu przeciwdziałanie patologią społecznym poprzez organizację animacji podwórkowych i tym samym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom m.in. uzależnieniom czy przemocy. działanie skierowane było dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Zawodzie-Dąbie. była to alternatywna forma pracy z dziećmi oraz młodzieżą poprzez gry i zabawy. Podczas projektu poza warsztatami na świeżym powietrzu odbyły się między innymi takie działania jak piknik sąsiedzki, podczas którego osoby niepełnosprawne integrowały się z mieszkańcami dzielnicy przy wspólnym grillu czy potańcówka podwórkowa, która była podsumowaniem całego cyklu spotkań oraz okazją do wspólnych rozmów i dobrej zabawy.

Zadanie „Profilaktyczne podwórko” współfinansowane jest ze środków Gminy Miasto Częstochowa.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - KLUB PSZCZÓŁKI. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

Zadanie: DROGA DO SAMODZIELNOŚCI KLUB "PSZCZÓŁKI" - FUNDACJA "TWÓJ ROZWÓJ"

Placówka wsparcia dziennego pod nazwą Klub ,,Pszczółki’’ prowadzona przez Fundację „Twój Rozwój” jest skierowana do dzieci i młodzieży oraz osób o różnej sprawności intelektualnej i fizycznej, w tym dorosłych. Placówka jest kontynuacją prowadzonych działań Świetlicy Integracyjnej „Pszczółki” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i sprawnej fizycznie, która powstała w 2003 r.
Zadanie publiczne realizowane jest w ramach projektu „Zapewnienie wsparcia rodzinie poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.” pt. Droga do samodzielności Klub „Pszczółki”, które zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowa.

Działania w Klubie ukierunkowane są na zdolności i umiejętności wychowanków, a w szczególności potrzebę asymilacji z osobami pełnosprawnymi oraz wsparcie w procesie usamodzielniania się i wchodzenia w dorosłość. Zaangażowanie dzieci i młodzieży, w tym dorosłych w działania opiekuńczo-wychowawcze podczas zajęć wpłynęło m.in. na edukację, rozwój fizyczny, pomoc uczestnikom w ich codziennych zmaganiach, problemach i zwiększenie ich zaradności osobistej oraz poprawę relacji interpersonalnych w społeczeństwie. Uczestnicy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, umiejętności i pasji w drodze ku samodzielności. W placówce prowadzone są również działania animacyjne, które realizowane  w ramach idei integracji uczestników przebywających w placówce i korzystających z zajęć. Zajęcia  w placówce odbywają się codziennie i obejmują: zajęcia artystyczne, wokalno-taneczne, profilaktyczne, kompensacyjne, teatralne, sportowe i  kulinarne oraz zajęcia manualne.  Ponad to realizacja zadania przyczyniła się do organizacji wielu spotkań okolicznościowych, wyjść na imprezy zorganizowane kulturalne i oświatowe i wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych oraz udziału w konkursach miejskich i ogólnopolskich.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - STOWARZYSZENIA I OŚRODKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

KLUB „JUTRZENKA” -  STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ,  SPORTU I TURYSTYKI  NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 

Zadanie: ORGANIZACJA DNIA BIAŁEJ LASKI

Dzień Białej Laski zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Klub „Jutrzenka” odbył się 20 października 2018 roku. W restauracji hotelu „POLONIA” w Częstochowie zgromadzili się członkowie klubu, przewodnicy osób niewidomych, przyjaciele i rodziny oraz zaproszeni goście. Wszystkich zebranych serdecznie powitał pełniący obowiązki prezesa Franciszek Kała,  który przypomniał historię powstania Dnia Białej Laski  - 15 października, uchwalonego przez Unię Europejską Niewidomych w roku 1993 r. Corocznie ten dzień jest uroczyście obchodzony przez PZN i wszystkie stowarzyszenia i organizacje zrzeszające osoby niewidome i słabowidzące. Wszystko zaczęło się w Anglii od Jamesa Bigssa, który w wypadku stracił wzrok, co uniemożliwiło mu samodzielne poruszanie. Pomalował więc swoją zwykłą laskę  białą farbą, co zapewniło bezpieczeństwo poruszania się samodzielnie. Dziesięć lat później we Francji ojczyźnie Ludwika Brailla- twórcy alfabetu dla niewidomych, poparto pomysł, aby wszystkie osoby niewidome używały białej laski. Przypomniano również historię powstania Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie oraz w późniejszym czasie powstania klubu sportowego „Jutrzenka”, który w zeszłym roku obchodził 20-lecie działalności. Celem działania Klubu „Jutrzenka” jest upowszechnianie i organizacja kultury fizycznej, sportu, turystyki i rehabilitacji w środowisku osób niepełnosprawnych w szczególności niewidomych i słabowidzących. Podczas spotkania przypomniano także o przysługujących prawach osobom niepełnosprawnym przede wszystkim, niewidomym i słabo widzącym, możliwościach zatrudniania osób z dysfunkcją wzroku. Zasłużeni członkowie Klubu otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Po oficjalnej części spotkania, przy wspólnym stole uczestnicy dzielili się wspomnieniami ze wspólnych wyjazdów integracyjnych, rehabilitacyjnych, sportowych a także zawodów i turniejów.

Organizacja Dnia Białej Laski przez Polski Związek Niewidomych – Klub ”Jutrzenka” była finansowana z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH – OŚRODEK WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ

Zadanie: „W KRĘGU TERAPII

Polski Związek Niewidomych - Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej od kwietnia 2018 do 28 grudnia 2018 realizował projekt "W kręgu terapii" finansowany przez Gminę Miasta Częstochowy. W ramach projektu odbywały się zajęcia z arteterapii, rehabilitacji wzroku i dogoterapii. W zajęciach brały udział dzieci niewidome i słabowidzące zamieszkałe na terenie miasta Częstochowy.

Ośrodek zajmuje się m. in.:
- diagnozą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży z problemem wzrokowym
- terapią i rehabilitacją
- profilaktyką
- nauką pisma Braille'a nauką orientacji przestrzennej
- edukacją dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców i nauczycieli
- konsultacjami dla rodziców i nauczycieli
- organizowaniem szkoleń dla nauczycieli
- organizowaniem turnusów rehabilitacyjnych, szkoleniowych i wypoczynkowych.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W CZĘSTOCHOWIE. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

Zadanie: PROWADZENIE CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy zadanie publiczne pod nazwą "Prowadzenie Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha71 a" zostało zlecone Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie na lata 2017+2018.

Częstochowskie Centrum powstało w wyniku połączenia Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym (powstałego z inicjatywy Stowarzyszenia w roku 1993 i Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Celem działalności Częstochowskiego Centrum jest zapewnienie opieki, rehabilitacji, readaptacji społecznej i zawodowej osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.

W strukturach Częstochowskiego Centrum funkcjonują:

 1. Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Częstochowie - zapewniający opiekę dzienną dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Hostel - krótkotrwała, całodobowa opieka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub chorobami psychicznymi, będących w sytuacjach kryzysowych z terenu miasta Częstochowy.
 3. Mieszkania chronione - wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi w celu readaptacji społecznej i zawodowej tych osób.
 4. Mieszkania chronione o charakterze adaptacyjnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu readaptacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 5. Gabinety rehabilitacji dla mieszkańców Częstochowy, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy i realizowane w okresie: 1.01.2017-31.12.2018r
 

Zadanie: ZAJĘCIA NA BASENIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIA INTELEKTUALNĄ

W ramach prowadzonych zajęć integracyjnych w obszarze sportu Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie prowadziło dla swoich podopiecznych i ich rodzin cyklicznie w każdy wtorek zajęcia na basenie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy .


Zadanie: III PONADREGIONALNY FESTIWAL PIOSENKI PODWÓRKOWEJ

25 października odbył się w Częstochowie  III ponadregionalny Festiwal Piosenki Podwórkowej, którego organizatorem było Stowarzyszenie . Ponad 600 osób z czterech województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego uczestniczyło w tym festiwalowym święcie osób niepełnosprawnych. Ponad 200 wykonawców przez kilka godzin bawiło zebranych gości, wykonując klasyki piosenki podwórkowej. Było mnóstwo śmiechu, radości i zabawy.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy. 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W CZĘSTOCHOWIE. JUBILEUSZ 55-LECIA.

Zadanie:  JUBILEUSZ 55-LECIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W CZĘSTGOCHOWIE

Jubileusz odbył się w Muzeum Monet im. św. Jana Pawła II . Podczas uroczystej Gali spotkali się podopieczni, przyjaciele Stowarzyszenia,  przedstawiciele samorządów i instytucji miejskich oraz sponsorzy. Spotkanie, podczas którego wręczono statuetki osobom wspierającym prace Stowarzyszenia, prowadził Irek Bieleninik. Goście z zainteresowaniem obejrzeli premierę spektaklu Teatru Najwyższej Próby, po którym aktorzy – podopieczni Stowarzyszenia zostali nagrodzeni owacyjnymi brawami. Za prace, aktywność i zaangażowanie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną władze Stowarzyszenia otrzymały wiele listów gratulacyjnych i kwiatów, niespodzianką był prezent od gospodarza – dyrektora Muzeum Monet - unikatowy medalion z podobizną św. Jana Pawła II.
Wspaniały głos Moniki Kuszyńskiej wzruszał wszystkich obecnych, którzy byli zachwyceni koncertem gwiazdy.

OCHOTNICZY HUFIEC PRACY - ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

Zadanie: OCHOTNICZY HUFIEC PRACY – ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Świetlica środowiskowa przy Terenowym Oddziale Stowarzyszenia Ochotnicze Hufce Pracy jako placówka wsparcia dziennego w roku 2018 swoim działaniem objęła około 30 osobową grupę dzieci i młodzieży. Zaproponowane zajęcia obejmowały zakres działań reedukacyjnych, profilaktycznych i kulturalno- oświatowych. W ciągu roku przeprowadzono około 200 godzin zajęć reedukacyjnych z przedmiotów szkolnych, dzięki którym uczniowie mogli zniwelować niepowodzenia szkolne , nadrobić materiał czy poprawić bieżące oceny w szkole. Niezwykle potrzebnymi działaniami okazały się zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz usprawniające komunikację interpersonalną. Młodzież i dzieci dowiedziały się jak przeciwdziałać przemocy czy agresji słownej i fizycznej, jak radzić sobie z agresją w cyberprzestrzeni.

Wciąż aktualne są problemy związane z uzależnieniami, dlatego priorytetowe były również spotkania ze specjalistami terapii uzależnień, psychologami czy socjoterapeutami dzięki którym uczestnicy Świetlicy dowiedzieli się jak niebezpieczny jest kontakt z środkami psychoaktywnymi, alkoholem, dopalaczami i jak można uniknąć zagrożeń z tym związanych.

W pracy świetlicy środowiskowej OHP bardzo ważne miejsce zajmuje cały zakres działań kulturalnych, sportowych  i rekreacyjnych . W ciągu roku odbyły się cztery imprezy o takim charakterze: Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia. W każdy dzień zajęć na świetlicy uczestnicy mogli rozwijać swoję zainteresowania czy pasje np. plastyczne lub sportowe. Podczas spacerów po Częstochowie i wycieczek do Żarek poszerzali wiedzę na temat miasta i regionu oraz norm i zasad społecznych, uwrażliwiali się na potrzeby innych biorąc udział w zbiórkach żywności organizowanych przez Bank Żywności, czy zbierając nakrętki i makulaturę na studnie w Sudanie. Udział w licznych konkursach umożliwił uczestnikom sprawdzenie swoich możliwości i umiejętności. Codziennie każdy z uczestników Świetlicy otrzymywał ciepły posiłek, a w roku 2018 takich posiłków wydano około 4000.  Działalność Świetlicy Środowiskowej OHP i tak szeroka oferta mogły być zrealizowane dzięki dużemu dofinansowaniu ze środków Gminy Miasta Częstochowy w ramach projektu „ Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego”.

PARAFIA – KLUB SENIORA I OGNISKO WYCHOWAWCZE W PARAFII ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

Zadanie: „PROWADZENIE KLUBU SENIORA”

W parafii Św. Melchiora Grodzieckiego przy ul. Ossowskiego 9 w Częstochowie od kilkunastu lat w każdy wtorek od godziny 10.00 są spotkania osób 60+  w Klubie Seniora.  Cotygodniowe spotkania mają na celu integrację osób starszych, wspólne spędzenie czasu: wypełnione radością, uśmiechem i oderwaniem się od szarej codzienności dnia.

Prowadzenie Klubu jest współfinansowane przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu - zadanie z zakresu pomocy społecznej - wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych - "Pasje młodości stają się nawykami starości".


Zadanie: „PROWADZENIE OGNISKA WYCHOWAWCZEGO”

Ognisko wychowawcze Św. Melchiora Grodzieckiego mieści się przy ul. Ossowskiego 9 przy parafii św. Melchiora Grodzieckiego, jego działalność jest  współfinansowana z budżetu Gminy Miasta Częstochowy. ajęcia w Ognisku odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30 - 19.30.

Codzienne zajęcia to między innymi: pomoc w odrabianiu lekcji, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia plastyczne (wspólne filcowanie wełny, przygotowanie upominków dla bliskich, laurki, kartki świąteczne itp.), muzyczne, turnieje gry w bilarda oraz piłkarzyki. W ognisku wychowawczym podopieczni (dzieci, młodzież) każdego dnia otrzymują posiłki.

POKOLENIA - STOWARZYSZENIE POKOLENIA. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

Zadanie: WSPIERANIE INICJATYW NA RZECZ OSÓB STARSZYCH. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH POPRZEZ ORGANIZACJ Ę SPOTKAŃ ORAZ IMPREZ TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH

Stowarzyszenie "Pokolenia" w ramach zadania publicznego – II edycji wspierania inicjatyw na rzecz osób starszych zrealizowało 3 zadania, mające na celu wzrost aktywności osób starszych poprzez organizację spotkań oraz imprez turystyczno-rekreacyjnych.


W dniu 16 czerwca 2018r. zorganizowano wycieczkę do Zabrza do kopalni GUIDO oraz do Rudy Śląskiej do galerii „Barwy Śląska”. Uczestniczyło w niej 36 osób. Wielu z uczestników po raz pierwszy w życiu miało kontakt z dołem kopalni, maszynami i urządzeniami górnictwa podziemnego. Klimat i warunki pracy górników dla znakomitej większości zwiedzających był ogromnym zaskoczeniem. Zdali sobie sprawę, jak trudna, uciążliwa i niebezpieczna jest praca górników. W  galerii „Barwy Śląska” seniorzy obejrzeli wspaniałe eksponaty zrobione rękami górników: obrazy olejne i akwarele, rzeźby w węglu, drewnie i kamieniu, sztandary i proporczyki oraz inne przedmioty związane z górnictwem.


W dniu 24 sierpnia 2018r. Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie w ramach obchodów 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w niepodległej Polsce. Spotkanie zorganizowano wspólnie z Komendą Hufca Częstochowa. Miejscem tego zlotu pokoleniowego był Ośrodek Harcerski Pająk k/Konopisk. Uczestnikami byli obecni i byli harcerze - około 100 osób. Bawiono się, śpiewając przy ognisku piosenki harcerskie. Wystąpił harcerski, młodzieżowy zespół, który zaprezentował kilka utworów. Ciekawe wystąpienie miał znawca historii harcerstwa polskiego, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Ryszard Stefaniak. Czas spotkania przebiegł w przyjacielskiej i podniosłej atmosferze. Uczestnicy spotkania wyszli z inicjatywą ufundowania tablicy pamiątkowej z okazji 100 - lecia Związku Harcerstwa Polskiego. Poprzez dobrowolne datki na ten szczytny cel, tablica ta została wykonana i umieszczona na frontonie Kamienicy Kupieckiej u zbiegu Alei Najświętszej Maryi Panny i ulicy Kościuszki w Częstochowie. Uroczyste odsłonięcie nastąpiło w dniu 25 października 2018 r.


W dniu 28 września 2018r. Stowarzyszenie zorganizowało piknik w Biskupicach k/Olsztyna, połączony z zabawą taneczną, spacerami po lesie oraz wspólnym śpiewaniem piosenek.W imprezie tej uczestniczyło 51 osób. Dodatkową atrakcją była możliwość przejechania się autem terenowym (oczywiście z kierowcą rajdowym ) po specjalnym terenowym torze. Kilka osób skorzystało z tej możliwości i opowiadali o swoich przeżyciach związanych z tymi rajdami.

Wszystkie  spotkania i imprezy rekreacyjno-turystyczne dla seniorów tworzyły możliwości poznania nowych miejsc, integracji, rekreacji, oderwanie się od trosk i trudów życia codziennego. Służyły również kontaktom  interpersonalnym ludzi starszych - wiele przyjaźni i znajomości zostało odnowionych i zostało zawartych wiele nowych.

Zadania realizowane przez Stowarzyszenie „Pokolenia” zostały dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Zadanie: SESJA POPULARNONAUKOWA " HISTORIA CZĘSTOCHOWY W OKRESIE OSTATNIEGO 100-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO"

Sesja odbyła się w dniu 11 grudnia 2018 roku w sali kameralnej Filharmonii Częstochowskiej. W trakcie trwania sesji zaprezentowano 3 referaty:
- prof. Jerzy Mizgalski: "Częstochowa w latach 1918-1945"
- prof. Janusz Kołodziejski: "Częstochowa w PRL-u, prezentacja książki pod tym samym tytułem
- Prezydent Miasta Częstochowy: Krzysztof Matyjaszczyk: "Częstochowa współczesna i perspektywy jej rozwoju".

W dyskusji zabrało głos kilku dyskutantów, przybliżając zebranym dzieje Częstochowy. Częstochowski Oddział Stowarzyszenia “Pokolenia” jest wydawcą zaprezentowanego na sesji I tomu książki pod tytułem “Częstochowa w PRL-u” Książka została wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy. W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób, seniorów, młodzieży akademickiej i licealnej.

Zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

POLSKI CZERWONY KRZYŻ. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

Zadanie: PROWADZENIE PUNKTU POMOCY DORAŹNEJU PCK - POMÓŻ BIEDNEMU - ON JEST WŚRÓD NAS

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w Częstochowie prowadzi Punkt Pomocy Doraźnej PCK, w którym wydawana jest żywność, odzież, środki higieniczne,  opatrunkowe, leki, pampersy dla dzieci, artykuły przemysłowe, sprzęt AGD oraz pośredniczy w przekazywaniu mebli. Punkt jest prowadzony w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem pt. "Pomóż biednemu - On jest wśród nas" (kontynuacja) jest współfinansowany przez Gminę Miasto Częstochowa.

Zakres działań, które w roku 2018 zostały zrealizowane:
1. Udzielenie pomocy 90 osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez przekazywanie żywności, odzieży, środków higienicznych,  opatrunkowych, leków, pampersów  dla dzieci, artykułów  przemysłowych, sprzętu AGD.
2. W ramach akcji "Wielkanoc z PCK" zostało wydanych 100 paczek.

Od 1 grudnia 2018 r. PCK prowadził akcję "Czerwonokrzyska Gwiazdka", w celu pozyskania środków, które wraz ze środkami z Gminy Miasta Częstochowa pozwoliły na przygotowanie i przekazanie 100 paczek osobom, rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu miasta Częstochowy.

POWRÓT Z ULICY - streetworkerzy Stowarzyszenia Skrawek Nieba. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

Zadanie: „POWRÓT Z ULICY – STREETWORKERZY, WSPARCIE RODZINY POPRZEZ OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ I WYCHOWANIEM W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

Stowarzyszenie „Skrawek Nieba” realizowało w roku 2018 roku projekt pracy ulicznej (streetworker) pt. "Powrót z ulicy". Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży ulicy przebywających poza domem i szkołą. Streetworker'ami projektu byli: Beata Petryczka - artysta plastyk, arteterapeuta oraz pedagog i muzyk Mirosław Mielczarek.

Projekt obejmował m.in.organizacje konkursów; sportowych i fotograficznych dla podopiecznych programu pt; "Moje podwórko" i "Ulubione miejsce w moim mieście". Nagrodami w konkursie były spotkania młodzieży z streetworkerami przy pizzy lub wyjścia do kina.

Streetworkerzy odwiedzili m.in dwie placówki szkolne na ul. Żabiej i ul. Ogrodowej. Działał telefon akcji - 881 716 273 (numer będzie aktywny przez sto dni tj. też po zakończeniu akcji), e-mail; powrotzulicy@gmail.com , Facebook i utworzony został  fanpage  pod nazwą S.M.O.K, który czyta się jako; Społeczność Młodych Orbitalnych Kreatywnych.

Projekt „Powrót z ulicy” obejmował:

 • wczesne działania resocjalizacyjne na ulicy i podwórku wobec młodzieży szkolnej wagarującej, wałęsającej się, przebywającej poza szkołą i domem, zagrożonej odurzaniem się alkoholem, nikotyną lub innymi substancjami psychoaktywnymi
 • współpracę ze szkołami w zakresie wymiany informacji i doświadczeń
 • zachęcanie i motywowanie podopiecznych do uczestnictwa w zajęciach szkolnych oraz pozaszkolnych, w tym udziału w zajęciach świetlicowych, terapeutycznych i profilaktycznych dotyczących zachowań ryzykownych i niebezpiecznych (przy udziale Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” w Częstochowie)
 • wskazywanie podopiecznym racjonalnych sposobów spędzania wolnego czasu bez używek w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 • organizacje konkursów sportowo-rekreacyjnych na podwórkach w rejonie Starego Miasta oraz na boisku ul. Krakowska 80
 • organizacje konkursów fotograficznych  pt; „Moja ulica/podwórko”, „Ulubione miejsce w dzielnicy/mieście”
 • wskazywanie ośrodków i instytucji pomocowych ukierunkowanych na prace z młodzieżą i dziećmi na terenie dzielnicy Stare Miasto lub miasta Częstochowy
 • utrzymanie aktywnego numeru telefonu; 881 716 273 po zakończeniu programu „Powrót z ulicy” na zasadzie poradnictwa i wsparcia emocjonalnego dla uczestników programu w przeciągu czasokresu działania karty telefonicznej.

Projekt był realizowany m.in. w oparciu o pracę streetworkerów na portalach społecznościowych takich jak np. facebook.

Zadanie było realizowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy "Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego."

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA – CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

Zadanie: PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ „LUDKI Z BLASZANEJ BUDKI”

zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy

Świetlica socjoterapeutyczna „Ludki z Blaszanej Budki” jest placówką wsparcia dziennego i organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 18.

Dzieci uczestniczące w zajęciach podzielone są na trzy grupy wiekowe. Każda grupa ma określone swoje zasady i dobrane zajęcia do wieku. Dzieciaki korzystają z pomocy w nauce szkolnej (pomoc w odrabianiu lekcji, korepetycje), uczą się tańca, rozwijają umiejętności plastyczne, teatralne.

W trakcie zajęć dzieci mogą zjeść gorący posiłek oraz kanapki i słodycze. Pomagają w przygotowaniu posiłków, uczestniczą również w zajęciach kulinarnych. Przygotowują jadłospisy, listy produktów, pomagają w zakupach sprzątaniu. Codziennie zajęcia rozpoczynają się spotkaniem na którym dzieciaki określają jak się czują, ile mają energii, jakie mają plany. Na spotkaniach rozwiązywane są konflikty i nieporozumienia.

Każde dziecko świętuje w świetlicy swoje urodziny, w trakcie których może mieć trzy życzenia. Najczęstszym życzeniem urodzinowym jest: „tydzień bez sprzątania”.

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej realizowało w 2018 roku w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” również dwa projekty dofinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy:

Pomagamy dzieciom poznawać świat bez uzależnień”, którego głównym celem jest zmniejszenie ryzyka uzależnienia od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży poprzez rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych. Program zawierał cykl zajęć socjoterapeutycznych, edukacyjnych, warsztatowych i indywidualnych, które mają na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego młodych osób zagrożonych narkomanią i innymi uzależnieniami.

Program zakłada, że nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wzrost poczucia własnej wartości, umiejętności komunikowania się, rozwiązywania problemów interpersonalnych, nabycie umiejętności zachowań asertywnych
i zdrowotnych, pozwoli dzieciom funkcjonować w środowisku bez sięgania po narkotyki.

Fajny ze mnie dzieciak” skierowany do grup dzieci i młodzieży w wieku 7- 12 lat, zamieszkujących dzielnicę Ostatni Grosz i Raków. Życie podwórkowe naraża ich na rożnego rodzaju zagrożenia – przemoc, przestępczość i uzależnienia. Celem działania było dotarcie do dzieciaków oraz nawiązanie z nimi relacji, przyjaźni i wspólne spędzanie czasu.

W ramach zadania realizowane były:

 • działania podwórkowe: spotkania z dziećmi pedagogów ulicznych, gry i zabawy ruchowe, terenowe, podwórkowy grill, słodkie poczęstunki, zajęcia sportowe, organizacja czasu wolnego. Celem jest reintegracja, uczenie współpracy, samodzielności, rozwijanie zainteresowań, wzmacnianie poczucia własnej wartości, poznanie sposobów atrakcyjnego, spędzania czasu wolnego w bezpieczny sposób.

 • wyjścia na basen, kręgielnię, sale zabaw, do kina, inne. Działania przełamujące ich izolację społeczną poprzez zabieranie ich w małych grupkach poza dzielnicę zamieszkania do miejsc, do których dostęp jest im z różnych względów utrudniony Podczas takich „zajęć” dzieci poznawały i uczyły się powszechnie obowiązujących norm, a także korygowały własne niepożądane zachowania.


Zadanie: PROWADZENIE CAŁODOBOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ „PRZYSTANEK BARDO”

zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy

Placówka funkcjonuje od października 2013 roku. Została uruchomiona w połączonych mieszkaniach. Do dyspozycji dzieci są: cztery pokoje mieszkalne, dwie łazienki, kuchnia z  salonikiem i mały pokój wychowawcy. „Przystanek Bardo” to dom dla dzieci, które zostały pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Aktualnie w placówce przebywa 10 dzieciaków ( od 7 do 19 lat). Celem placówki jest nauczenie młodych ludzi samodzielności, pełnienia ról społecznych, prowadzenia własnego gospodarstwa domowego oraz dysponowania własnym budżetem.

Do obowiązków dzieci w placówce należy m.in.: sprzątanie, pranie, gotowanie, robienie zakupów. We wszystkich tych czynnościach dzieci mają wsparcie wychowawców. W dni wolne od nauki organizowane są różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki. Zwiedziliśmy już Warszawę, Kraków, Zakopane, często wyjeżdżamy do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach.

Dzieci uroczyście obchodzą swoje urodziny i święta. W opiece nad dziećmi pomagają nam wolontariusze i darczyńcy.


Zadanie: PROWADZENIE CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej jest placówką całodobową czynną we wszystkie dni tygodnia.

Podstawowym celem działalności Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej jest udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy, w szczególności psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysowej, a w sytuacjach uzasadnionych schronienia.

Pomoc świadczona przez Centrum skierowana jest do mieszkańców miasta Częstochowy znajdujących się w szeroko rozumianym kryzysie, a w szczególności do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, osób po próbach samobójczych i ich rodzin, osób przeżywających utratę kogoś bliskiego, osób przeżywających gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utratę pracy, zdradę współmałżonka, zagrożenie ciężką chorobą), osób przeżywających trudności małżeńskie lub partnerskie, rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi, osób przeciążonych psychicznie, osób żyjących w stanie przewlekłego stresu, osób obarczonych następstwami wielu trudnych zdarzeń doświadczonych klęską żywiołową lub katastrofą.

Problemy w jakich udzielamy pomocy: konflikty rodzinne, przemoc ekonomiczna, problemy małżeńskie, utraty okołoporodowe, zdrada, utrata bliskiej osoby, problemy w życiu zawodowym, samobójstwa, autoagresja, problemy wychowawcze, przemoc domowa, uzależnienia, agresja, współuzależnienia, przemoc seksualna, bezrobocie, przemoc fizyczna, wypadki, katastrofy, przemoc psychiczna, żałoba


Zadanie: PROWADZENIE CZĘSTOCHOWSKIEGO TELEFONU ZAUFANIA

zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy

z telefonu stacjonarnego: 192-88,  z telefonu komórkowego: 34 192 88

Adresatami telefonu zaufania są mieszkańcy Częstochowy – osoby cierpiące, dotknięte życiowymi dramatami, przeżywającym trudności w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Osoby, które mają myśli samobójcze, chcą przerwać stosowaną wobec nich przemoc, wykorzystywanie seksualne, którzy przeżywają jakikolwiek kryzys. Osoby przeżywające trudne sytuacje – osobiste, rodzinne, zdrowotne, związane m.in. z uzależnieniem, chorobą psychiczną, przemocą w domu czy w szkole, potrzebujący bezpieczeństwa oraz poszerzenia wiedzy z obszarów egzystencjalnych, etycznych, społecznych, erotycznych, seksualnych, zdrowotnych.


Zadanie: PROWADZENIE INFOLINII “NIEBIESKA LINIA”

zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy

800 163 102 – DLA OFIAR PRZEMOCY

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego pod nr 800 163 102 otrzymasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.


Zadanie: WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD NARKOTYKÓW I ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH FRED

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Zadanie było skierowane do młodych osób eksperymentujących z nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi i osób używających tych substancji w niebezpieczny sposób. Rozmowy wstępne, końcowe i warsztaty odbywały się w sali szkoleniowej CZTPS przy ul. Rejtana 7b, oraz w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Bardowskiego 60. Nabór odbywał się telefonicznie, uczestnicy zgłaszali się po skierowaniu przez pedagogów, policję, kuratorów, rodziców lub zachęceni przez rówieśników. Po rozmowach wstępnych uczestnicy oczekiwali na zebranie się grupy. Kwalifikacja do grup odbywała się na podstawie wieku i poziomu eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi. Zrealizowano 8 godzinne warsztaty dla czterech grup. Uczestnictwo w programie było anonimowe, dane uczestnika zostały wpisane do certyfikatu, który uczestnik otrzymywał po zakończeniu programu.

 

Zadanie: PROWADZENIE MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Świadczenia medyczne realizowane są na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień w Częstochowie jest jedynym na ziemi częstochowskiej stacjonarnym i całodobowym oddziałem terapii i rehabilitacji dla młodzieży (13 – 21 lat) uzależnionej od substancji psychoaktywnych. Czas terapii trwa 12 miesięcy.

W tym czasie prowadzone są zajęcia terapeutyczne w formie grupowej, warsztatowej oraz zindywidualizowana praca z terapeutą prowadzącym. Po ukończonym okresie terapii istnieje możliwość pozostania na terenie Ośrodka w ramach prowadzonego przez nas Hostelu.

Praca terapeutyczna w ośrodku oparta jest o społeczność terapeutyczną z wykorzystaniem metody dialogu motywującego. W ostatnim czasie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej dokonało wiele zmian w programie merytorycznym ośrodka, min. zrezygnowano z tzw. „dociążeń”. Leczenie jest prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników: specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, psychologa oraz pedagogów zakładka.  Obok zajęć, takich jak terapia grupowa, indywidualna oraz rodzinna realizowane jest szereg zajęć dla pacjentów. W ośrodku odbywają się warsztaty z komunikacji, asertywności, nawrotów, umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz motywacji.

W szczególny sposób traktowana jest współpraca z rodziną pacjenta. Uznawana jest ona za niezwykle ważny aspekt w terapii uzależnień, ponieważ tylko poprawnie funkcjonująca rodzina zdecydowanie zwiększa szanse dziecka na zerwanie z nałogiem. Przy przyjęciu dziecka do ośrodka wymagana jest od rodziców deklaracji o współpracy i uczestniczenia w programie terapii rodzin. Realizowany program zakłada regularne, raz w miesiącu dwudniowe spotkania w ośrodku (sobota, niedziela). Proces leczenia podlega regularnej superwizji.

SOWA - SALEZJAŃSKI OŚRODEK WYCHOWANIA I ANIMACJI SOWA. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

Zadanie:  SZKOLNY KONKURS „ODKRYWAMY TALENTY”

W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych nr: 32, 34, 36, 49, 53 w Częstochowie. Uczniowie prezentowali swoje talenty takie jak: taniec, śpiew, gimnastyka czy recytacja. Po zaprezentowaniu wszystkich uczestników konkursu, komisja sędziowska składająca się z 3 osób ogłosiła wyniki. Zwycięzcą okazała się recytacja uczennicy ze szkoły nr 34. Konkurs odbył się 25 maja 2018r. w  Szkole Podstawowej nr 36 w Częstochowie.


Zadanie II: KONKURS PLASTYCZNY „DZIĘKUJĘ, NIE PIJĘ”
konkurs plastyczny ogłoszony został w Szkole Podstawowej nr 36 w Częstochowie, a skierowany był do klas VI-VIII. Odbył się 24 października 2018r. w SP nr 36, poprzedzony został prelekcją na temat niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą spożywanie alkoholu lub innych używek. Uczniowie wysłuchali prelekcji i mogli wypróbować alko i narko-gogle dzięki współpracy z Fundacją Dla Rozwoju. Prace, które zostały nagrodzone  wykonali uczniowie klasy VIa i VIIIa.


Zadanie III : RECYTATORSKI KONKURS „DLA NIEPODLEGŁEJ”
Konkurs recytatorski utworów patriotycznych mówiących o odzyskaniu niepodległości. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 36 w dniu 23 listopada 2018r. i brali w nim udział uczniowie szkół podstawowych  nr 36, 32, 49 z Częstochowy. Uczestnicy pięknie wyrecytowali utwory, a komisja składająca się z 3 osób ogłosiła zwycięzcę, którym był uczeń klasy IV szkoła nr 49 w Częstochowie.


Zadanie IV : „JEM PYSZNIE I ZDROWO”

Warsztaty kulinarne prowadzone były z uczniami w zaprzyjaźnionej szkole, pokazywały dzieciom jak szybko i prosto można zrobić zdrową sałatkę warzywną lub słodką sałatkę owocową. Uczestnicy warsztatów samodzielnie pod opieką dorosłych sporządzali kanapki i pyszne desery.


Zadanie V: „PIKNIK OLIMPIJSKI”

Piknik olimpijski odbył się 21 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie. Dzieci, które brały udział w pikniku mogły z pomocą osób dorosłych sporządzić popcorn w różnych smakach, a następnie poczęstować swoich rówieśników. Laureaci konkursu „Odkrywamy Talenty” mieli możliwość zaprezentować swoje talenty przed dużą publicznościom i oficjalnie odebrać nagrody .

Wymienione zadania, realizowane przez Salezjański Ośrodek Wychowania i Animacji "Sowa" były dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

TOWARZYSTWO - TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

Zadanie: „PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT – ROZWÓJ, INTEGRACJA, AKTYWIZACJA”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie od stycznia do grudnia 2018 r. realizowało na terenie miasta Częstochowy zadanie publiczne: „Profilaktyka poprzez sport – rozwój, integracja, aktywizacja ".  Promowano wśród dzieci i młodzieży aktywne formy spędzania wolnego czasu . Działania były skierowane do  dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z Częstochowy oraz ich rodzin i opiekunów, a także do społeczności lokalnej, wychowawców, nauczycieli. Realizowano działania z zakresu wsparcia i profesjonalnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej w wybranych szkołach w mieście. Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne, zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe oraz turnieje w grupach rówieśniczych w wybranych szkołach.

Zadanie: „ORGANIZACJA WARSZTATÓW PROFILAKTYCZNYCH – A TEATR JEST PO TO, ŻEBY WSZYSTKO BYŁO INNE NIŻ DOTĄD”

Towarzystwo od marca do grudnia 2018 r. realizowało na terenie miasta Częstochowy zadanie pod hasłem " Organizacja warsztatów profilaktycznych- "A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd”. Odbiorcami były: dzieci i młodzież, osoby dorosłe, rodziny z problemem. Głównym celem projektu było zwiększenie w społeczności lokalnej wiedzy na tematy związane z występowaniem negatywnych zjawisk, m. in. uzależnień i przemocy, na temat odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, rozwijanie umiejętności interpersonalnych . Profilaktyka poprzez ekspresję twórczą była  prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę - aktorów , pedagogów , animatorów kultury , choreoterapeutów. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone były w trzech grupach wiekowych 6 - 10 lat,11-14 lat, 15-18 lat, 2 razy w tygodniu po półtorej godziny. Tematyka zajęć obejmowała: prezentowanie siebie, ćwiczenia dykcji i modulacji głosu, praca nad koncentracją, wyrażanie emocji i uczuć gestem, mimiką, słowem i ruchem, improwizowanie krótkich scenek, zabawy pantomimiczne, elementy tańca , ćwiczenia techniki ruchu, zapoznanie z terminami dotyczącymi teatru, przygotowanie krótkiego układu .choreograficznego.

Zadanie: „PROWADZENIE STREETWORKINGU NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY – MAGICZNE PODWÓRKA EDYCJA II”

Od stycznia do grudnia 2018 roku Towarzystwo realizowało w Częstochowie zadanie publiczne: „Prowadzenie streetworkingu na rzecz dzieci i młodzieży - Magiczne podwórka edycja II”. Realizowano działania dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ( praca podwórkowa ), profilaktykę uzależnień, promocję zdrowia, zmian postaw społecznych, ograniczenia zachowań ryzykownych, integracji społecznej i nieformalnej edukacji.

Przez cały rok odbywały się zajęcia kulturalno  - animacyjno - sportowe oraz podwórkowe pogawędki. Zorganizowano także Festyn pod hasłem "Zdrowo bez Uzależnień” w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym TPD w Olsztynie /k Częstochowy. "Podwórkowe animacje" to działania animacyjne, podczas których zamieniano podwórka w przestrzeń taneczno- artystyczną, a zadanie "podwórkowy sportowiec" – zamieniało podwórka w przestrzeń pełną sportu, gier i zabaw ruchowych. Zajęcia prowadzone były przez animatora sportu. Dzieci uczestniczyły także we wspólnych wycieczkach krajoznawczych- gospodarstwo agroturystyczne „Pod Skałką" w Przybynowie.

Wymienione zadania, realizowane w 2018 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dziecka Oddział Okręgowy w Częstochowie były współfinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy - Placówki Wsparcia Dziennego

Zadanie: „WSPARCIE RODZINY POPRZEZ OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ I WYCHOWANIEM W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO”

Zadanie  to realizuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie od 2016 do 2019 roku poprzez prowadzenie placówek  opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego:

- Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 1 z programem profilaktyczno-terapeutycznym w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 56
- Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 2 z programem profilaktyczno-terapeutycznym w Częstochowie przy ul. Kwiatkowskiego 3m1
- Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 4 z programem profilaktycznym „Dzieci to nasz kapitał” w Częstochowie przy ul. Ludowej 58
- Świetlicy Socjoterapeutycznej z programem profilaktyczno-terapeutycznym w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 15

Placówki realizowały następujące działania: edukacyjno-wychowawcze, jak rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży w zajęciach plastycznych, komputerowych, teatralnych, animacyjnych, wokalnych. W placówkach udzielano pomocy dzieciom i młodzieży w nauce, w wyrównywanie braków edukacyjnych, w nauce własnej . Towarzystwo Przyjaciół  Dzieci w placówkach wsparcia dziennego prowadziło zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,  w tym kształtowanie nawyku dbania o pomieszczenia i sprzęty w placówce, odpowiedzialności,  szanowania innych, nabywanie ważnych umiejętności społecznych, jak komunikowanie się, rozwiązywanie konfliktów, rozwijanie empatii i wrażliwości(dotyczącej zarówno krzywdy ludzi, jak i zwierząt). W ramach zadania wsparcia rodziny,  poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem prowadzono także zajęcia socjoterapeutyczne, w tym warsztaty skutecznego komunikowanie się, asertywności,  rozwiązywanie problemów,  nauki radzenia sobie z emocjami, przezwyciężania własnej nieśmiałości. Organizowano imprezy integracyjne i spotkania okolicznościowe dla swoich podopiecznych.

Zadanie: „PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I ICH RODZIN – RODZINA BEZ STRACHU I PRZEMOCY”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie od stycznia do grudnia 2018 r. realizowało na terenie miasta Częstochowy zadanie publiczne: „Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin - rodzina bez strachu i przemocy”. Program był kontynuacją i rozwinięciem sprawdzonych już działań podejmowanych w latach poprzednich i wzbogacony o nowe zadania. Głównym jego celem było zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług punktu konsultacyjnego.

Punkt Konsultacyjny skierowany był dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin –„Rodzina bez strachu i przemocy”.  Udzielano pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz ofiarom i sprawcom przemocy, diagnozowano problemy rodzin i planowano  pomoc  dla wszystkich ich członków. Motywowano osoby  uzależnione i ich rodziny do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego (stacjonarnego i ambulatoryjnego) w zależności od nasilenia procesów chorobowych, a także do leczenia specjalistycznego. Punkt Konsultacyjny współpracował z placówkami lecznictwa odwykowego i placówkami podstawowej opieki zdrowotnej i instytucjami wspierającymi w Częstochowie.

W Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie odbywały się także dyżury  Rzecznika Praw Dziecka TPD, którego praca polegała na udzielaniu indywidualnej pomocy dziecku, podejmowaniu interwencji w sprawach dziecka, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny, dbanie o przestrzeganie praw dziecka, prowadzenie dokumentacji (rejestr, karta klienta), współpraca z prokuraturą, sądem, kuratorami sądowymi, MOPS-em, pedagogami, wychowawcami, nauczycielami, pomoc w pisaniu pism procesowych, współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, współpraca z organizacjami.

Zadanie: „KAMPANIA SPOŁECZNA – ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM’

Głównym celem zadania  było  krzewienie i promocja oraz propagowanie idei wolontariatu na terenie miasta Częstochowy poprzez aktywizację społeczności lokalnej w różnym wieku do działań środowiskowych. Działania programowe zostały skierowane do wolontariuszy z organizacji pozarządowych i placówek zainteresowanych współpracą oraz do osób zamierzających zakładać grupy wolontariackie.  Prowadzono  promocję wolontariatu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W Społecznym Ośrodku Profilaktyki oraz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 15  odbywały się działania programowe i organizacyjne, polegające na przygotowaniu spotkań informacyjno-edukacyjnych, pośredniczeniu w lokalnym  środowisku w nawiązywaniu współpracy pomiędzy wolontariuszami (lub osobami zamierzającymi nimi zostać) a placówkami, które potrzebują ich pomocy, promocji wolontariatu, rekrutacji uczestników oraz wspieraniu lokalnych placówek w organizacji wolontariatu.

Wymienione zadania, realizowane w 2018 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dziecka Oddział Okręgowy w Częstochowie były współfinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

UŚMIECH DZIECKA - STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UŚMIECH DZIECKA. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

Zadanie: PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ "ŚWIETLICA Z UŚMIECHEM"

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Dziecka” prowadzi placówkę wsparcia dziennego - Świetlicę Socjoterapeutyczną „Uśmiech Dziecka”, która znajduje się w Częstochowie przy  ul. Manganowej 12 a. Świetlica działa od około 15 lat. W 2018 roku czynna była codziennie od godziny 16 do 20. Świetlica jest placówką niepubliczną wsparcia dziennego. W 2018 roku realizowała swój program w oparciu o współpracę z rodzicami, wolontariuszami, instytucjami publicznymi oraz instytucjami oświatowymi. Świetlica działała na terenie Miasta Częstochowy, obejmując opieką dzieci i młodzież.  Formy pracy z dziećmi i młodzieżą opierały się o indywidualny program placówki i były to: zabawa (tematyczna, konstruktywna, badawcza, ruchowa), zajęcia socjoterapeutyczne, organizacja zajęć tematycznych (zajęcia kulinarne, plastyczne, muzyczne, taneczne, kółka teatralne), wycieczki, organizowanie świąt i uroczystości, zebrania kadry i podopiecznych, pomoc socjalna, dożywianie, poradnictwo i zajęcia dla rodziców, indywidualne programy korekcyjne, zajęcia poetyckie, pomoc w odrabianiu lekcji, stały kontakt ze szkołą, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, praca indywidualna z dzieckiem w rozwoju talentów.

Od 2016 do 2018 roku przy dofinansowaniu  z budżetu Gminy Miasta Częstochowy Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne pod nazwą: "Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego pn. "Świetlica z uśmiechem". Dotacją Miasta Częstochowy objęte było: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach, wynagrodzenia kadry pedagogicznej oraz prowadzenie księgowości i pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem, prowadzeniem placówki i opieką nad dziećmi i młodzieżą.

Zadanie: "SILNA RODZINA - SILNY CZŁOWIEK"

W 2018 roku Stowarzyszenie zrealizowało także zadanie z zakresu pomocy społecznej - Wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz rodzin pn. "Silna rodzina-silny człowiek"., dofinansowane z Gminy Miasta Częstochowy. W ramach tego przedsięwzięcia prowadzone były warsztaty plastyczne, zajęcia z fizjoterapeutą, zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania, zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego itp. Co roku, a także i w 2018 roku, dzieci i młodzież ze świetlicy uczestniczyli w akcji „Lato  i zima w mieście”, realizowany był wypoczynek letni i zimowy w formie „otwartych drzwi”.
W ramach tego przedsięwzięcia realizowane były np. zajęcia w świetlicy, gry i zabawy, wycieczki jednodniowe: zimą do Aqua Parku w Tarnowskich Górach, a latem do Parku Rozrywki Ogrodzieniec, a także wyjścia do kina, kręgielni, na pływalnię krytą oraz letnią, do Magicznej Krainy.

UZALEŻNIENIA - Ośrodek Terapii Uzależnień Parzymiechy/Częstochowa, ul. 1 Maja 25. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

Zadanie: DYŻURY INTERWENCYJNO-WSPIERAJĄCE W TERAPII UZALEŻNIEŃ

Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach mieści się w pięknie położonym regionie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, na terenie dawnego majątku hrabiego Potockiego. Malowniczy park z pomnikami przyrody i urokliwymi stawami, sprzyja rozwojowi duchowemu i psychoterapii leczonych u nas pacjentów. NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach powstał już w 1964 roku jako Wojewódzki Zakład Lecznictwa Odwykowego. Od 1 marca 2011 funkcjonuje jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień. W nowej formule ośrodek przejął wszystkie funkcje, obowiązki i prawa dotychczasowego OTUA, w tym także finansowanie przez NFZ. W celu zapewnienia najwyższego komfortu pobytu od 2006 r. prowadzona jest kompleksowa modernizacja budynków Ośrodka. W 2007 r. powstał nowoczesny pawilon chorych z pełnym węzłem sanitarnym. Od 2008 r. pacjenci obsługiwani są w wielofunkcyjnym budynku z nowoczesnymi salami terapeutycznymi, laboratorium, kuchnią, stołówką. W wolnych chwilach pacjenci mogą korzystać z siłowni czy też klubu fitness.

Zespół OTU
Zespół terapeutyczny Ośrodka stanowią wykwalifikowane i doświadczone osoby spełniające wymogi Ministerstwa Zdrowia tj. certyfikowani specjaliści i instruktorzy psychoterapii uzależnień, psychologowie, psychiatrzy. Kierownikiem Ośrodka jest certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychiatra, lekarz medycyny Marek Grzyb.

Osobisty program terapii
Pacjent podejmując terapię przebywa w naszym ośrodku około 8 tygodni realizując podstawowy program terapii uzależnień w oparciu o Osobisty Plan Terapii. Zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone są przez wykwalifikowany zespół terapeutyczny i medyczny. Pacjentowi po leczeniu w stacjonarnej placówce Ośrodku Terapii Uzależniń w Parzymiechach zapewniona jest możliwość kontynuowania leczenia w Zamiejscowej Placówce w Częstochowie.

 

DYŻURY INTERWENCYJNO-WSPIERAJĄCE W TERAPII UZALEŻNIEŃ


Jurajskie Centrum Leczenia Uzależnień i Usług Społecznych w Częstochowie przy ul. 1 maja 25 prowadzi dyżury interwencyjno - wspierające w ramach programu "Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym , realizowanym przez organizacje pozarządowe i inne podmioty ".
Program jest współfinansowany z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.
Chętni mogą się zgłaszać w godzinach pracy Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia.

 
 
ZABIEGANI - Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa. MATERIAŁ DOTYCZY ZADAŃ W ROKU 2018.

Zadanie: JESIENNE PIĄTKI ZABIEGANYCH

Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych ZABIEGANI Częstochowa w roku 2018 realizowało zadanie "Jesienne piątki zabieganych", którego celem była popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej przeciwdziałającej patologiom społecznym oraz propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród społeczności lokalnej.

Zadanie  zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy. Inauguracja miała miejsce 31 sierpnia 2018 o godzinie 18:30 w Lasku Aniołowskim. Kolejne treningi odbywały się zgodnie z harmonogramem: wrzesień: 7, 14, 21, 28 godzina 18:30, październik: 5, 12,19, 26 godzina 18:00, listopad: 9, 16, 23, 30 godzina 18:00.
Treningi odbywały się  w następujących lokalizacjach: Lasek Aniołowski, bulwary rzeki Warty, Bialskie ścieżki polne (za Sanktuarium Krwi Chrystusa), Park Wypoczynkowy Lisiniec.

 

W ramach imprezy zaplanowano i przeprowadzono 13 treningów biegowych na dystansie 5 km każdy, poprzedzonych rozgrzewką poprowadzoną przez instruktora lekkiej atletyki. Trening zakończony był ćwiczeniami rozciągającymi. Po każdym treningu pośród uczestników losowana była jedna nagroda niespodzianka.

Start możliwy był w dowolnym etapie cyklu, jednak aby uczestniczyć w losowaniu specjalnych nagród rzeczowych na zakończenie cyklu uczestnik musiał uczestniczyć w co najmniej 7 treningach. Wszystkim uczestnikom w ramach akcji „Biegaczu bądź widoczny na drodze” wręczono koszulki (szelki) ostrzegawcze oraz opaski odblaskowe.

Treningi były bezpłatne, mające charakter otwarty. Każda osoba zainteresowana mogła wziąć w nich udział. Osoby nieletnie musiały posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnicy dokonywali osobistego zgłoszenia przed każdym treningiem.

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl