Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat

 

A.Kim jest wolontariusz?

Wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wolontariuszami mogą być osoby pełnoletnie, osoby niepełnoletnie – pod warunkiem, że wyrażą na to zgodę ich rodzice lub opiekunowie oraz osoby bezrobotne – bez utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku.

B.Kto może korzystać ze świadczeń wolontariusza?

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z usług wolontariuszy mogą korzystać organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne kościoła katolickiego i innych kościołów lub związków wyznaniowych, organy administracji publicznej – centralnej i samorządowej, jednostki podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy: szkoły i inne placówki oświatowe, instytucje kultury, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz zakłady opieki zdrowotnej. Jeśli w tych podmiotach prowadzona jest działalność gospodarcza to wolontariusz nie może być angażowany w tego typu działania. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą (firmy, spółki) nie mogą korzystać ze świadczeń wolontariuszy.

C.Jakie prawa przysługują wolontariuszowi?

 1.Okresu próbnego pozwalającego poznać specyfikę nowej pracy
2.Otrzymywania wymaganych środków ochrony osobistej
3.Bycia poinformowanym o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaniem świadczeń, a także o zasadach ochrony przed zagrożeniem
4.Zapewnienia, na zasadach takich jak pracownicy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
5.Zwrotu poniesionych kosztów podróży służbowych i diet związanych ze świadczeniem
6.Uzyskania pisemnego potwierdzenia treści porozumienia
7.Otrzymania zaświadczenia o wykonaniu świadczeń
8.Zaopatrzenia z tytułu wykonywania świadczeń – innymi słowy prawo do odszkodowania, a nawet renty inwalidzkiej, jeżeli podczas wykonywania świadczeń ulegnie wypadkowi
9.Zwrotu pokrycia kosztów ogólnie przyjętych wynikających z umów międzynarodowych, gdy w porozumieniu jest mowa o oddelegowaniu wolontariusza na terytorium innego państwa
10.Bycia poinformowanym o swoich prawach i obowiązkach.

D.Jakie obowiązki ma wolontariusz wobec korzystającego

1.Sumienie wykonywanie zadań
2.Dbać o powierzany majątek
3.Właściwie wykonywać zawarte porozumienia
4.Ponosić odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek własnego działania.

E.Jakie kwalifikacje powinien posiadać wolontariusz?

Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa oraz powinien wywiązywać się z obowiązków określonych w porozumieniu, nawet jeśli nie przybrało ono formy pisemnej.

F.Czy wolontariusz jest pracownikiem?

Świadczenie wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy. Jednak wolontariusz nie jest pracownikiem, bo za wykonywane świadczenia nie pobiera wynagrodzenia, wykonuje świadczenia na podstawie porozumienia a nie umowy o pracę. Okres wykonywania świadczeń wolontarystycznych nie wpływa na uprawnienia pracownicze (urlop wypoczynkowy, zaopatrzenie emerytalne), a stosunek prawny łączący korzystającego z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywilnoprawnym regulowanym porozumieniem wolontariackim.

G.Czym jest porozumienie o współpracy?

Porozumienie o współpracy – umowa z wolontariuszem – to umowa cywilna zawarta pomiędzy wolontariuszem, a korzystającym zawierająca zakres, sposób, czas i miejsce wykonywania świadczenia. Jeżeli porozumienie będzie zawierane na okres krótszy niż 30 dni, korzystający nie będzie zobowiązany potwierdzać na piśmie treści porozumienia, chyba że wolontariusz wyrazi taką wolę, obowiązek sporządzenia porozumienia na piśmie powstaje gdy świadczenie wolontariusza będzie wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni. Okres 30 dni traktowany jest jako 30 dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia w którym wolontariusz wykonywał świadczenie. W treści porozumienia powinna znaleźć się informacja o możliwości i formie jego rozwiązania..W przypadku rozliczania świadczenia wolontaryjnego jako wkładu własnego niefinansowego w ramach realizacji zadania publicznego, możliwe jest umieszczenie w treści porozumienia informacji o sposobie kalkulacji i wartości wniesionej pracy wolontaryjnej.

Porozumienie współpracy [.doc]

H.Czy wolontariusz podlega ubezpieczeniu?

Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli korzystający zawiera z wolontariuszem porozumienie na czas przekraczający 30 dni to wolontariusz zostaje objęty ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków na mocy ustawy z dnia 30 września 2002 r o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

Osoby zainteresowane pracą w charakterze wolontariusza zapraszamy do kontakty z Częstochowskim Centrum Wolontariatu działającym przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy AGAPE, przy Al. Wolności 44.

Centrum Wolontariatu prowadzi pośrednictwo pracy wolontarystycznej, punkt poradnictwa i informacji o wolontariacie, szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów pracy wolontarystycznej, akcje promocyjne i upowszechniające ideę wolontariatu, pogadanki i spotkania z młodzieżą w placówkach oświatowych na temat:”Wolontariat wzmacnia”, wolontariat akcyjny(zbiórki żywności,  funduszy), współpracę międzynarodową (m.in.Hiszpania, Izrael, Rumunia, Niemcy).

Centrum realizuje następujące projekty: Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej, Wolontariat studencki, Wolontariat w świetlicy środowiskowej, Wolontariat w przedszkolu, Wolontariat w domu pomocy społecznej, Wolontariat w szpitalu, Wolontariat w stadninie koni.

Kontakt:

 Częstochowskie Centrum Wolontariatu
Al. Wolności 44, 42-217 Częstochowa
tel./fax +48 343627866
e-mail: swpagape@go2.pl

[WWW]

Porozumienie o współpracy pomiędzy wolontariuszem a podmiotem zlecającym

[Pobierz]


Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl