Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
TELEKOMUNIKACJA

Telekomunikacja

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych (Dz.U. nr 68, poz. 592).

Uchwała Zarządu TP S.A z dnia 16.10.2001 roku nr.186/01

Uchwała Zarządu TP S.A z dnia 13.11.2003 roku nr 201/03 

Uchwała Zarządu TP S.A z dnia 25.02.2005 roku nr 28/O/05

Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – www.transport.gov.pl

Obowiązek świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych (w ramach usługi powszechnej dostępnej dla użytkowników końcowych stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych) mają przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy uzyskali status przedsiębiorcy wyznaczonego".

Przedsiębiorcę takiego wyznacza w drodze decyzji Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty po ogłoszeniu konkursu.

Obecnej udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ma obowiązek świadczyć Telekomunikacja Polska SA.

Ustawa prawo telekomunikacyjne mówi o obowiązkach, jakie mają świadczący usługi, względem osób niepełnosprawnych:

1. obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczonej usługi powszechnej przez: oferowanie urządzeń końcowych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne, jeżeli używanie takiego urządzenia jest niezbędne do zapewnienia im dostępu do usługi powszechnej, oraz oferowanie udogodnień ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z usługi powszechnej. Oznacza to np.:

 • posiadanie w ofercie aparatów ze wzmacniaczem słuchawkowym,

 • odpowiednie oznaczenie aparatów publicznych, umożliwiające korzystanie z nich przez osoby słabowidzące,

 • umieszczenie aparatów publicznych tak, aby były dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich,

 • oznakowanie kart telefonicznych z myślą o niewidomych,

 • przystosowanie placówek obsługujących użytkowników do potrzeb niepełnosprawnych, czyli m. in. likwidacja barier architektonicznych, itp.,

2. obowiązek ustalania ceny usługi powszechnej lub poszczególnych usług wchodzących w jej skład, tak aby uwzględniała ona możliwości ekonomiczne użytkowników końcowych lub odpowiadała ich potrzebom poprzez oferowanie różnych pakietów cenowych oraz sposobów korzystania z usług ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów będących osobami niepełnosprawnymi.

Telekomunikacja Polska S.A. oferuje 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament).

Rabat dotyczy tylko dorosłych i dzieci, które ukończyły 16. rok życia. Za abonament telefoniczny przysługuje rabat w wysokości 50% opłaty podstawowej, wynikającej z obowiązującego cennika usług telekomunikacyjnych TP dla niżej wymienionych planów: plan doMowy tp60
plan doMowy tp300, plan tp przyjazny, plan tp socjalny, plan tp startowy, plan tp standardowy, plan tp60

Rabaty na usługi telekomunikacyjne udzielane są:

1. W przypadku choroby narządu wzroku - z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (04-O),

2. W przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu - z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (03-L), 

3. W przypadku zastosowania przez Zespół Orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności:

 • z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku),

 • z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu).

Uprawnienie to dotyczy także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, przy czym opiekun musi być stale lub czasowo zameldowany z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu lub budynku.

Rabaty na usługi telekomunikacyjne przysługują także osobom niepełnosprawnym, które nabyły prawa do ulg na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Łączności z 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym, jeżeli stopień niepełnosprawności orzeczony został na okres stały. W przypadku okresowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności udziela się rabatów na czas w nich określony.

Telekomunikacja Polska wprowadziła dla osób słabo widzących lub niewidomych możliwość sporządzania dodatkowych faktur VAT:

 • w alfabecie Braille'a,

 • dużą czcionką (16-18 pkt)

 • sporządzenia faktury VAT w formacie tekstowym i przesłania pocztą elektroniczną.

Dodatkowa faktura VAT jest wystawiana na podstawie zamówienia (zlecenia):

 • jednorazowego za jeden lub kilka przeszłych okresów rozliczeniowych albo za bieżący okres rozliczeniowy,

 • stałego (cyklicznego) za bieżący i przyszłe okresy rozliczeniowe. Zamówienie to może być złożone na czas nieokreślony.

Zamówienie na dodatkową fakturę VAT osoba niepełnosprawna, słabowidząca lub niewidoma może złożyć:

 • telefonicznie na błękitną linię tp 19393,

 • przesłać faksem pod numer 19394, 

 • pisemnie na adres do korespondencji: Telekomunikacja Polska SA, ul. Bażantów 35, 40-668 Katowice, 

 • w punkcie sprzedaży, salonie sprzedaży tp.

Telekomunikacja Polska wykonuje również biling usług telekomunikacyjnych

 • dużą czcionką (16-18 pkt)

 • w formacie tekstowym (przekazywanym pocztą elektroniczną).

Zamówienia realizowane jest na pisemny wniosek złożony w:

 • w punkcie sprzedaży, salonie sprzedaży tp,

 • przesłany: faksem pod numer 19394,

 • pocztą na adres do korespondencji (podany powyżej).

W przypadku zamówienia na biling nie jest wymagane potwierdzenie przez Klienta niepełnosprawności narządu wzroku.

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl