Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
ŚWIADCZENIA RODZINNE

Osoba potrzebująca może skorzystać z różnych form pomocy. Na pomoc społeczną mogą liczyć rodziny, które są w trudnej sytuacji, w szczególności z powodu: ubóstwa, niepełnosprawności czy długotrwałej lub ciężkiej choroby. Również zdarzenia losowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne czy sytuacje kryzysowe mogą być podstawą do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej. Można się starać o pomoc zarówno w formie pieniężnej (zasiłek stały, okresowy, celowy), jak i pomoc w postaci schronienia, posiłku i odzieży.

1) Zasiłek stały

Jeśli dochody rodziny nie wystarczają na utrzymanie, a członek rodziny jest całkowicie niezdolny do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, może MOPS ubiegać się o zasiłek stały. Jego wysokość zależy od tego, czy mieszka samotnie, czy z rodziną. Jeśli jest osobą gospodarującą samotnie, comiesięczny zasiłek przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą 542 zł a jego dochodem, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie. Gdy gospodaruje razem z rodziną, ma prawo do zasiłku w wysokości różnicy między kwotą 456 zł a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie, natomiast maksymalnie może wynieść 529 zł.

2) Zasiłek okresowy

Jeśli rodzina przejściowo znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji, może się starać w MOPS o zasiłek okresowy. Przysługuje on gdy rodzina nie ma żadnych dochodów lub jego dochody są bardzo niskie i nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę czy niepełnosprawność albo gdy ma problemy z uzyskaniem prawa do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości nie niższej niż 50 proc. różnicy pomiędzy kwotą 542 zł, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

 • w przypadku rodziny - do wysokości nie niższej niż 50 proc. różnicy pomiędzy kwotą 456 zł a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej w zależności od sytuacji danej osoby.

3) Zasiłek celowy

Z ośrodka pomocy społecznej rodzina może dostać zasiłek celowy na sfinansowanie określonych wydatków. Są to pieniądze, które rodzina może przeznaczyć na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu czy kosztów leczenia. Może to być:

 • zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, jest to świadczenie, o które może się starać osoba albo rodzina, która poniosła straty wskutek jakiegoś zdarzenia losowego (np. ciężkiego wypadku). W takiej sytuacji pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i nie podlega zwrotowi,

 • zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, jest to świadczenie, które przysługuje osobie albo rodzinie, która poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej (np. powodzi). Przy jego przyznawaniu nie bierze się pod uwagę dochodów, a otrzymanych pieniędzy nie zwraca się,

 • specjalny zasiłek celowy; jest świadczeniem z pomocy społecznej, które może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny,

 • zasiłek celowy na zasadach zwrotu; świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

4) Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży

Ośrodek pomocy społecznej może pomóc rodzinie bezdomnej w znalezieniu schronienia (w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie, np. ośrodkach interwencji kryzysowej, hostelach) oraz zorganizować wyżywienie i ubranie osobom tego potrzebującym.

Osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym przysługuje pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Do celów przyznawania pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, Rada Miasta Częstochowy podwyższyła kryterium dochodowe do 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. do kwoty 813 zł netto dla osoby samotnej i do kwoty 684 zł netto na osobę w rodzinie.

W celu otrzymania powyższej formy pomocy należy zwrócić się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, a także w zależności od miejsca zamieszkania do Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej nr 1 w Częstochowie przy Alei  Niepodległości 20/22 do Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej nr 2 Częstochowie przy ul. Staszica 10.

5) Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie której dochód:

 • w gospodarstwie wieloosobowym wynosi 1.038,94 zł brutto na osobę w rodzinie,

 • w gospodarstwie jednoosobowym wynosi 1.454,51 zł brutto.

Wymagane dokumenty:

 • druk wniosku dot. przyznania dodatku mieszkaniowego,

 • oświadczenie o stanie majątkowym,

 • wniosek o przekazanie kwoty na zakup opału na konto zarządcy budynku,

 • oświadczenie o źródle utrzymania,

 • tabela dochodów,

 • deklaracja o wysokości dochodów

Wymagane załączniki:

 • kserokopia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (tj.: decyzja o przydziale lokalu lub jego przekształceniu we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, akt notarialny, aktualny wypis z księgi wieczystej w przypadku wyodrębnionej własności, umowa najmu itp.),

 • dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),

 • oświadczenie wnioskodawcy o źródle utrzymania (w przypadku osób bezrobotnych),

 • zaświadczenie o wysokości czynszu i innych opłat za używanie lokalu potwierdzone przez zarządcę domu (w przypadku braku takich danych we wniosku),

 • kserokopia ostatniej decyzji emerytalnej, rentowej bądź odcinki z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub odzwierciedlające te dane zaświadczenie z ZUS,

 • kserokopia ostatniej faktury za energię elektryczną (nie dotyczy mieszkańców SM Północ),

 • zaświadczenie o dochodach brutto wszystkich osób zamieszkujących w lokalu i wymienionych w deklaracji za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (z imienną pieczątką osoby podpisującej zaświadczenie o dochodach), uwzględniające np. wynagrodzenie za pracę, zasiłek (chorobowy, rehabilitacyjny, macierzyński, wychowawczy), alimenty, żołd, zaświadczenie z uczelni wyższych o pobieranych (bądź nie) stypendiach, zaświadczenie ze szkół zawodowych o pobieranym (bądź nie) wynagrodzeniu z praktyk, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego bądź oświadczenie o wysokości dochodów (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą),

 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty za wywóz odpadów za miesiąc, w którym składany jest wniosek -dotyczy właścicieli lokali, którzy indywidualnie złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 8 (grupa D), ul. Śląska 11/13

6) Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje osobie która otrzymuje dodatek mieszkaniowy.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Wymagane załączniki:

 • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Dokumenty do wglądu:

 • oryginał umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 8 (grupa D), ul. Śląska 11/13

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl