Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Osoba ma prawo do usług opiekuńczych wtedy, gdy jest pozbawiona pomocy innych osób (np. mieszka sama) lub gdy zamieszkująca z nią rodzina nie jest w stanie zapewnić jej opieki i usług opiekuńczych.

W praktyce usługi opiekuńcze przyznawane są osobom najsłabszym, znajdującym się w skrajnie złej sytuacji materialnej. Pomoc świadczona przez ośrodki pomocy społecznej obejmuje zaspokajanie najważniejszych potrzeb życiowych człowieka jak żywienie (z zachowaniem odpowiedniej diety), sprzątanie mieszkania, mycie, pranie odzieży, ubieranie, dawkowanie lekarstw i pielęgnacja zgodnie z zaleceniami lekarza, robienie zakupów, pomoc w opiece nad zwierzęciem domowym czy zmiana pościeli. Ponadto opiekunka z pomocy społecznej może pomóc seniorowi w załatwianiu niezbędnych spraw w urzędach, a także w miarę możliwości zadbać o komfort i jakość jego życia, np. poprzez zapewnienie mu kontaktu z innymi ludźmi czy organizowanie spacerów. O tym, jakie usługi dla seniora będzie wykonywał pracownik pomocy społecznej, decyduje Ośrodek. To on ustala ponadto okres świadczenia usługi, a w niektórych przypadkach – wysokość odpłatności. Zależy ona od sytuacji rodzinnej seniora, a także od jego dochodów (lub w razie gdy nie mieszka sam – dochodu na osobę w rodzinie). Kwota odpłatności oraz zasady jej pobierania ustalane są przez radę gminy w drodze uchwały.

Aby otrzymać bezpłatną bądź częściowo odpłatną pomoc w ramach pomocy społecznej, należy złożyć pisemny wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czestochowie lub poprosić o usługę ustnie (wówczas pracownik socjalny Ośrodka spisze protokół zgłoszenia wniosku). Przy składaniu wniosku należy przedstawić dowód osobisty, a także zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatniego miesiąca. Ponadto, zanim seniorowi zostanie przyznana usługa opiekuńcza, pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie potrzeb danej osoby. Wywiad środowiskowy obejmuje również rodzinę seniora.

Szczególnym rodzajem usług są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zasady przyznawania tego rodzaju pomocy i wysokość odpłatności określa rozporządzenie ministra polityki społecznej, a nie – tak jak w przypadku pozostałych usług – regulacje gminne. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego określa, że ośrodki pomocy społecznej, w porozumieniu z poradniami zdrowia psychicznego, organizują oparcie społeczne dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w relacjach z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. O pomoc w formie tych usług specjalistycznych zgłaszać się można także do ośrodka pomocy społecznej. Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

 

1) Specjalny zasiłek opiekuńczy, który nie jest bezpośrednio skierowany do seniorów lecz ich opiekunów. Podstawą przyznania świadczenia jest spełnienie trzech ustawowych warunków, tj. zaprzestania wykonywania pracy zarobkowej przez opiekuna spowodowane koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ponadto wnioskodawca jest osobą, na której ciąży obowiązek alimentacyjny w myśl przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 roku, poz. 788 i 1529) względem osoby niepełnosprawnej oraz łączny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynoszącego 664 zł. Od dnia 01.01.2015 roku prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługiwać także będzie w przypadku, jeżeli osoba sprawująca opiekę nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy;

 • akty urodzenia pozostałych członków rodziny;

 • zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 • oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 • oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 • zaświadczenia albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej;

 • dokument stwierdzający rezygnację z zatrudnienia przez opiekuna osoby niepełnosprawnej;

 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,

 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zagadnień można uzyskać w siedzibie Sekcji ds. Świadczeń Społecznych ul. Nowowiejskiego 26.

2) Zasiłek pielęgnacyjny

Na częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, przysługuje zasiłek:

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Wysokość świadczenia wynosi miesięcznie 153 zł.

Świadczenie nie przysługuje:osobie uprawnionej dodatku pielęgnacyjnego np. z ZUS; osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty: wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego; dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny; orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl