Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat

Staże dla osób bezrobotnych organizowane są w oparciu o niżej wymienione przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z organizatorem.

Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres do 6 miesięcy. Bezrobotni do 30 roku życia mogą być skierowani do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy. Staż odbywa się na podstawie umowy podpisanej między PUP a organizatorem.

Organizator występuje z pisemnym wnioskiem o zorganizowanie stażu dla określonej liczby bezrobotnych. Organizatorem stażu może być przedsiębiorca prowadzący działalność co najmniej 3 miesięce.

Organizator może wnioskować o zorganizowanie stażu maksymalnie dla takiej liczby bezrobotnych ilu zatrudnia pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu złożenia wniosku. W przypadku, gdy organizator stażu nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę może wnioskować o organizację stażu tylko dla 1 osoby.

Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych. Bezrobotny nie może odbywać stażu na tym samym stanowisku, na którym wcześniej uzyskał co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe.

Organizator stażu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje urząd o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu stażu.

Więcej informacji o stażach pod adresem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 

Konkurs "Jasne, że staż"

Nabór na staże zawodowe w Urzędzie Miasta Częstochowy prowadzony jest w drodze konkursu ofert na podstawie Zarządzenia nr 499.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu „Jasne, że staż” z późn. zm.

Ogłoszenia na wolnych miejscach stażowych w Urzędzie Miasta Częstochowy publikowane są na stronie Konkursu "Jasne, że staż".

 

PJ

 

 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl