Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIASTA CZĘSTOCHOWY

CZĘSTOCHOWA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE

W Częstochowie zarejestrowanych było 931 (stan na dzień 22.10.2019 roku) podmiotów ekonomii społecznej, status organizacji pożytku publicznego posiadało 78 organizacji. Wśród nich było 223 fundacji, 37 stowarzyszeń, 20 jednostek ochotniczej straży pożarnej, 3 związki ochotniczych straży pożarnych, 47 klubów sportowych, 73 uczniowskie kluby sportowe oraz 14 spółdzielni socjalnych.

Siedzibę zarządu głównego w Częstochowie posiadało 470 organizacji, a charakter jednostki terenowej miały 126 organizacje. Funkcjonujące w mieście podmioty ekonomii społecznej działają głównie w takich obszarach jak: sport, turystyka, rekreacja i hobby, rynek pracy i sprawy społeczne, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, gospodarka oraz edukacja i wychowanie. Aktywność tych organizacji jest zróżnicowana ze względu na posiadany potencjał oraz strukturę wiekową członków.

Głównymi źródłami finansowania dla podmiotów ekonomii społecznej są fundusze zewnętrzne, w tym dotacje samorządowe oraz składki członkowskie, innymi zaś darowizny i prywatni sponsorzy, rzadziej odpłatna działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarcza. Dla organizacji posiadających status pożytku publicznego ważnym źródłem są wpłaty otrzymane z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na terenie Miasta działa Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie CCOP), które powstało aby wspomagać organizacje III sektora. Jego głównym zadaniem jest:

 • zapewnienie wsparcia podmiotom ekonomii społecznej, czyli m.in.: stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym, spółdzielniom socjalnym
 • CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy. CCOP
 • udostępnia im zaplecza lokalowe i infrastrukturę biurową: organizacje mogą skorzystać z komputera, ksera, faksu, telefonu, sali konferencyjnej na spotkania czy realizację działań statutowych
 • udostępnia możliwość wskazania adresu CCOP tj. 42-217 Częstochowa, ul. Focha 19/21 lokal 46, jako adresu, pod którym organizacja prowadzi działalność.
 • Miasto na wniosek organizacji pozarządowych udostępnia swoje pomieszczenia celem przeprowadzenia konferencji, seminariów, spotkań i wystaw obrazów. W ramach tych działań ok 100 organizacji podpisało porozumienia o nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń CCOP, a blisko 80 porozumień dotyczących adresu siedziby na ul. Focha 19/21 (jest to siedziba CCOP).

Główną formą współpracy samorządu miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi jest zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym, tzw. małych zleceń. Miasto przekazuje dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu: wychowania i edukacji, edukacji ekologicznej, sportu, turystki i rekreacji, ochrony zwierząt, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Miasto podejmuje współpracę z organizacjami w formach finansowych i pozafinansowych. Formy finansowe współpracy obejmują:

 • 1) zlecanie organizacjom, na zasadach określonych w ustawie, realizacji zadań publicznych w formie powierzania ich wykonywania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania ich wykonywania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji: a) w trybie otwartego konkursu ofert, b) z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 11a lub art. 19a ustawy, c) na wniosek złożony z własnej inicjatywy przez organizacje, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy
 • 2) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej, zgodnie z art. 19b-19h ustawy
 • 3) powierzanie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w trybie konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
 • 4) realizowanie projektów partnerskich na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Formy pozafinansowe współpracy obejmują:

 • wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności poprzez inicjowanie i prowadzenie otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji
 • konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Miasta Częstochowy, poprzez: a) strony internetowe: www.czestochowa.pl, www.ngo.czestochowa.pl oraz www.pps.czestochowa.pl, b) zbieranie opinii i uwag organizacji w przedmiocie współpracy, c) organizowanie spotkań organizacji z przedstawicielami Prezydenta Miasta Częstochowy odpowiedzialnymi za poszczególne obszary zadaniowe, d) pracę wspólnych grup tematycznych o charakterze doradczym i inicjatywnym
 • inicjowanie i uczestnictwo przedstawicieli organizacji w zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli branżowych środowisk pozarządowych oraz z przedstawicieli administracji samorządowej, przy czym zwracając się z taką inicjatywą organizacja zobowiązana jest przedstawić cel i zakres prac zespołu
 • prowadzenie Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (CCOP), którego zadaniem jest:
 • a) profesjonalizacja częstochowskich organizacji poprzez organizację szkoleń i doradztwa oraz prowadzenie i  aktualizowanie elektronicznej bazy danych organizacji działających w mieście
 • b) informowanie organizacji o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji
 • c) udzielanie rekomendacji i opinii organizacjom współpracującym z miastem, które ubiegają się o dofinansowanie realizowanych projektów ze źródeł zewnętrznych, d) promowanie programów, na które można uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych
 • e) udostępnianie adresu na siedzibę organizacji w celu prowadzenia działalności statutowej
 • f) umożliwianie organizacjom korzystania ze swoich zasobów, takich jak: sale, sprzęt, wyposażenie na cele związane z działalnością pożytku publicznego
 • g) udzielanie wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego, w szczególności poradnictwa
 • h) organizowanie szkoleń tematycznych i doradztwa oraz udzielanie pomocy merytorycznej przy zakładaniu nowych organizacji, a także wymiana informacji i dobrych praktyk
 • i) wspieranie powstających organizacji, j)uczestnictwo we wspólnych inicjatywach organizowanych zarówno przez miasto, jak i organizacje
 • k) organizowanie wspólnych przedsięwzięć: spotkań, konferencji oraz gal dotyczących współpracy samorządu z organizacjami oraz promocji ich działalności
 • l) wspólne tworzenie stron internetowych www.ngo.czestochowa.pl, www.pps.czestochowa.pl, na których publikowane są na bieżąco informacje przesyłane drogą elektroniczną przez organizacje,
 • ł) zawieranie umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, m) stwarzanie organizacjom udogodnień w dostępie do lokali na prowadzenie działalności pożytku publicznego
 • n) wynajmowanie organizacjom lokali z zasobów komunalnych na zasadach określonych przez organy miasta
 • o) odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie organizacjom pomieszczeń będących w dyspozycji miasta w celu odbywania spotkań, organizowania seminariów, konferencji, na warunkach określonych przepisami wewnętrznymi
 • p) umożliwianie organizacjom nabywania na szczególnych warunkach prawa do użytkowania (dzierżawa, najem) nieruchomości (lokali) będących własnością miasta na cele związane z działalnością statutową
 • r) promowanie działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje
 • s) przyznawanie nagród i wyróżnień organizacjom i osobom działającym w tych organizacjach
 • t) wydawanie publikacji poświęconych częstochowskim organizacjom
 • u) publikowanie informacji na temat realizowanych przez organizacje przedsięwzięć w informatorach i wydawnictwach urzędu
 • w) promowanie dobrych praktyk trzeciego sektora na stronach internetowych www.ngo.czestochowa.pl, www.pps.czestochowa.pl oraz na portalu społecznościowym
 • z) prowadzenie serwisu informacyjnego skierowanego do organizacji na stronach internetowych www.ngo.czestochowa.pl oraz www.pps.czestochowa.pl oraz w formie newslettera wysyłanego do organizacji
 • ż) promowanie idei przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego działającym na terenie miasta
 • x) promowanie idei ekonomii społecznej oraz dobrych praktyk z tego zakresu
 • y) obejmowanie patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy wybranych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje oraz udzielanie organizacjom pomocy w nawiązywaniu kontaktów/współpracy regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Miasto Częstochowa jest współzałożycielem 5 spółdzielni socjalnych (jednej w 2014 r. pozostałych 4 w 2016 r.):

 • 1) Spółdzielnia socjalna "Jasne, że bus" - drugim współzałożycielem była Fundacja Integracji Społecznej "Feniks". Spółdzielnia realizuje usługi transportowe na rzecz osób z niepełnosprawnością
 • 2) Spółdzielnia socjalna "Jasne, że manufaktura" - drugim współzałożycielem była Fundacja Integracji Społecznej "Feniks". Spółdzielnia realizuje usługi krawieckie, 3) Spółdzielnia socjalna "Jasne, że dom i wnętrze" - drugim współzałożycielem była Fundacja Chrześcijańska "Adullam", Spółdzielnia zajmuje się pracami remontowo-wykończeniowymi, renowacją mebli oraz świadczy usługi transportowe - przeprowadzki
 • 4) Spółdzielnia socjalna "Jasne, że alternatywa 21" - drugim współzałożycielem była Fundacja Oczami Barta, Spółdzielnia prowadzi klubokowiarnie, w której zatrudnionych jest 6 osób z niepełnosprawnością
 • 5) Spółdzielnia socjalna "Jasne, że zmiana" - drugim współzałożycielem był Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Częstochowie. Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze.

Ponadto na terenie miasta Częstochowy działają obecnie dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 30 uczestników każdy. Pierwszy utworzony w 1996 r. prowadzony jest przez Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Integracja" przy ul.Olszowej 2, drugi utworzony w lutym 2020 r. przez Fundację Oczami Brata przy ul. Łukasińskiego 40. W Mieście działają 4 Centra Integracji Społecznej: 1) samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej przy ul. Legionów 50, 2) Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji Integracji Społecznej „Feniks” przy ul. Legionów 21, 3) Centrum Integracji Społecznej przy Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” przy ul. Złotej 47, 4) Powiatowo-Miejskie Centrum Integracji Społecznej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Jozue”, przy ul. ul.Gaczkowskiego 15a. Do ww. Centrów skierowano w 2019 r. 473 osoby na okres próbny oraz 271 osób po ukończeniu okresu próbnego. W 2016 r. Miasto partycypowało w kosztach utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej przez Stowarzyszenie YAVA przy Alei Pokoju 14. W ZAZ funkcjonują następujące stanowiska pracy: krawieckie (szycie fartuszków dla dzieci, szycie kompletów dziecięcych, szycie rożków do karmienia, wykonywanie drobnego szycia na zlecenie, szycie elementów do zabawek drewnianych), z wykorzystaniem hafciarki, konfekcjonowanie (sprężynkowanie klamerek (na maszynkach ręcznych), pakowanie klamerek, metkowanie, pakowanie wg specyfikacji zleceniodawcy, foliowanie pojedynczych elementów, foliowanie zbiorczych elementów, składanie drobnych elementów wg specyfikacji, przygotowywanie towaru do wysyłki, składanie torebek papierowych, teczek z tektury falistej), produkcji zabawek drewnianych (wykonywanie gadżetów reklamowych, wykonywanie pomocy dydaktycznych na zlecenie, tworzenie kartek drewnianych i zaproszeń, produkcja przedmiotów okolicznościowych, wycinanie dodatków do firan), rękodzieła (ozdabianie elementów metoda dequpage, tworzenie wzorów, wykonywanie ręcznych prac na zlecenie). Dodatkowo podmioty ekonomii społecznej korzystają ze wsparcia z środków Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych, staży, zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych, zatrudnienie wspierane. Miasto przykłada dużą wagę do udoskonalania systemu podmiotów reintegracyjnych, takich jak CIS-y, ZAZ-y, WTZ-y, OWES z kolei wspiera je w pozyskiwaniu środków, daje możliwość otrzymania dotacji na tworzenie miejsc pracy w takich instytucjach.

Bezpośrednie działania wspierające rozwój ekonomii społecznej

Miasto aktywnie włącza się w tworzenie podmiotów ekonomii społecznej. Uchwałą Nr 485/XXVI/2012 Rady Miasta Częstochowy od 1 stycznia 2013 r. swoją działalność rozpoczął samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej przy ul. Legionów 50A. Głównym zadaniem CIS jest reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Każdemu uczestnikowi zajęć CIS jest wypłacane świadczenie integracyjne, które zgodnie ze wspomnianą ustawą stanowi 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Uczestnicy są przyjmowani na podstawie skierowań wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.
W CIS prowadzone są następujące warsztaty: warsztat gastronomiczno-kulinarny - uczestnik nabywa umiejętności przygotowywania potraw zgodnie z wymogami HACCP, bierze udział w przygotowywaniu cateringu, zapoznaje się z zasadami BHP w kuchni, ekonomicznym wykorzystaniem surowców oraz wykorzystaniem surowców oraz estetycznym podawaniem posiłków, warsztat administracyjno-biurowy - uczestnik zdobywa umiejętności organizacji pracy w sekretariacie oraz profesjonalnej obsługi interesantów, warsztat remontowo-budowlany - uczestnik bierze udział w pracach modernizacyjno-wykończeniowych poprzez poznawanie technik nanoszenia tynków, gipsu i powłok malarskich, warsztat monitoringu i dozoru - uczestnik uzyskuje możliwość zapoznania się z zasadami ochrony mienia i obiektów, warsztat porządkowy - uczestnik poznaje zasady obsługi sprzętu oraz użycia środków chemicznych niezbędnych w procesie sprzątania.

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. swoim działaniem obejmuje obszar miasta Częstochowy oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski. Działalność JOWES jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwsza edycja funkcjonowania ośrodka była realizowana od początku 2013 do końca lipca 2015, druga od sierpnia 2015 do końca lipca 2018. Obecnie trwa trzecia edycja, której zakończenie przewidziane jest na koniec 2023 roku. Od samego początku powstania Ośrodka, współpraca z Gminą odbywała się na zasadzie synergii, czyli uzupełniania się swoimi zadaniami. Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Miasta Częstochowy w konsekwencji w 2015 roku zawarły porozumienie dotyczące współpracy, w tym w sprawie wspólnego utworzenia mobilnego punktu Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w pomieszczeniach Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ulicy Focha 19/21 w Częstochowie. UMC udostępnił swoje zasoby lokalowe, a także oddelegował pracownika wspierającego bieżącą pracę OWESU. Połączenie sił i potencjałów zaowocowało otrzymaniem przez JOWES akredytacji Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w 2015 roku. Gmina Miasto Częstochowa włączyła OWES we wszystkie tworzone partnerstwa lokalne i branżowe. Ośrodek, jako partner czynnie wspiera ich działania i wspólnie z miastem systemowo koordynuje działaniami na rzecz mieszkańców Częstochowy. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach powyższej współpracy świadczy usługi doradcze z zakresu prawa, marketingu, czy księgowości, organizuje szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne. Współpraca Gminy z OWES-em zaowocowała również utworzeniem spółdzielni socjalnych, w skład których weszła Gmina Miasto Częstochowa z różnymi stowarzyszeniami, bądź fundacjami, w konsekwencji czego utworzono 36 dotacyjnych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie znalazły osoby z niepełnosprawnościami, bezdomne, czy uzależnione w takich branżach jak pielęgnacja terenów zielonych, usługi budowlane, czy przewozowe. Miasto Częstochowa podjęło 5 uchwał intencyjnych (1 w 2014 r., 4 w 2016 r.) na mocy których utworzono następujące podmioty ekonomii społecznej - spółdzielnie socjalne: „Jasne, że bus” - świadczącej usługi transportowe na rzecz osób z niepełnosprawnością. Miasto w drodze przetargu nieograniczonego zleca spółdzielni zadanie polegające na zapewnieniu usług transportowych osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy, środki przeznaczone na ww. cel to ok. 1 mln. zł, "Jasne, że manufaktura" - świadczącej usługi krawiecki na terenie Miasta, "Jasne, że dom i wnętrze" - świadczącej usługi renowacji mebli, transportowe oraz remontowo-budowlanych na terenie Gminy Miasta Częstochowy, "Jasne, że alternatywa 21" - która utworzyła i nadal prowadzi klubokawiarnię przy ul. Przemysłowej 12., "Jasne, że zmiana" – świadczącej usługi opiekuńcze dla mieszkańców Miasta. Dodatkowo Miasto wsparło tworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Łukasińskiego 40 przeznaczając środki na remont i dostosowanie lokali do ich działalności, na ZAZ 100 tys. zł na WTZ 30 tys. zł.

Miasto realizuje szereg wydarzeń na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, tj.: 1) Rodzinny Piknik Organizacji Pozarządowych – celem przedsięwzięcia jest promocja działań częstochowskich organizacji pozarządowych poprzez stworzenie przestrzeni do bezpośredniego kontaktu liderów NGO z mieszkańcami miasta, piknik od wielu lat organizowany jest w ramach obchodów Dni Samorządu Terytorialnego, 2) Gala Ekonomii Społecznej – to wydarzenie, podczas którego wręczane są nagrody za działalność w organizacjach pozarządowych w kategorii osoba fizyczna oraz osoba prawna. Powyższe działanie ma za zadanie docenienie osób działających na rzecz mieszkańców Miasta.Mini forum organizacji pozarządowych – to okazja do omówienia sprawozdania z rocznego programu współpracy, wymiany doświadczeń, zbierania nowych pomysłów, zgłaszania uwag co do pracy wykonywanej na rzecz organizacji, 3) Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu -coroczną kampanie Miasto prowadzi wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Głównym jej celem jest promowanie transportu przyjaznego dla mieszkańców, zachęcanie ich do łączenia dostępnych środków transportu, jednocześnie oszczędzając pieniądze, poprawiając kondycję i pozytywnie wpływając na środowisko, 4) Konkurs Laur Pomocy Społecznej i Mecenas Pomocy Społecznej – Laur to nagroda przyznawana osobom prywatnym, instytucjom lub organizacjom pozarządowym, których działania w szczególny sposób zaznaczyły się w obszarze pomocy i integracji społecznej, natomiast Mecenas to nagroda przyznawana w uznaniu za bezinteresowną pomoc udzielaną podmiotom niepublicznym, działającym w obszarze zagrożonym wykluczeniem społecznym, 5) konkurs „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością" i konkurs „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”.

Konkursy mają na celu zaprezentowanie miejsc użyteczności publicznej, które są dostosowane do potrzeb rodziców z dziećmi oraz do osób z niepełnosprawnością, 6) Spotkanie Świąteczne z podmiotami ekonomii społecznej – to tradycyjne spotkanie Prezydenta Miasta Częstochowy z podmiotami ekonomii społecznej, które już na stałe wpisało się w kalendarz. Podczas spotkania dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia oraz wymieniamy się doświadczeniami, 7) Kampania 1% - począwszy od stycznia do końca kwietnia każdego roku prowadzona jest kampania polegająca na promocji częstochowskich organizacji pożytku publicznego. Dzięki prowadzonej kampanii mieszkańcy naszego Miasta mogli zapoznać się z ofertą lokalnych organizacji pozarządowych, dowiedzieć się w jakich dziedzinach życia działają i jakie są efekty ich pracy, 8) Seminarium CSR oraz warsztaty Orange Polska organizowane od 3 lat. Seminarium to wymiana dobrych praktyk, spostrzeżeń, doświadczeń oraz wiedzy w zakresie CSR i współpracy międzysektorowej, to główne założenia organizowanych konferencji. W gronie zapraszanych gości znajdują się m. in. przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedstawiciele samorządów, świata biznesu oraz środowisko akademickie. Celem wydarzeń jest m.in. prezentacja działań i praktyk wobec pracowników w ujęciu koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także promocja aktualnych trendów w odpowiedzialnym biznesie oraz budowanie i wspieranie międzysektorowego dialogu. Jedno ze spotkań uświetnił warsztat prowadzony przez firmę Orange Polska. 9) Biznes i przedsiębiorczość społeczna - spotkanie sieciujące - to zaproszenie do współpracy międzysektorowej, do innowacyjnych i twórczych działań, które przynoszą owocne korzyści wszystkim partnerom. Na spotkaniach zostają przedstawione korzyści dla firm, jakie niesie współpraca z przedsiębiorstwami społecznymi, dobre praktyki w zakresie omawianej współpracy, czy praktyczne know how jak rozpocząć współpracę i skąd czerpać inspiracje. W gronie zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele świata biznesu oraz przedsiębiorstwa społeczne: fundacje, spółdzielnie socjalne i stowarzyszenia założone w ramach projektu JOWES.

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne i zlecanie zadań publicznych (w tym realizacja usług społecznych) - stosowanie klauzul społecznych

Prezydent Miasta Częstochowy Zarządzeniem Nr 2440.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r wprowadził zasady postępowania w zakresie stosowania zrównoważonych zamówień publicznych, realizowanych przez wydziały Urzędu Miasta Częstochowy i jednostek orgnizacyjnych Gminy: - społeczne zamówienia publiczne - biorące pod uwagę kwestie dot. możliwości zatrudnienia, integrację społeczną, równość szans (klauzule społeczne) - zielone zamówienia publiczne (klauzule zielone) – uwzględniające aspekty środowiskowe.

Dane za 2018 rok:

Ogólna liczba zamówień publicznych 76
Liczba zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych 49
Ogólna kwota zamówień publicznych 61687957
Kwota zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych 30344873
Liczba umów 440
Wartość zlecanych zadań 31436466

Dane za 2019 rok

Ogólna liczba zamówień publicznych 70
Liczba zamówień publicznych z zastosowaniemklauzul społecznych 33
Ogólna kwota zamówień publicznych 75232759
Kwota zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych 5527929
Liczba umów 342
Wartość zlecanych zadań 29494791

Gmina Miasto Częstochowa stosuje zamówienia in-hause.

Postępowania przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki (in house): - zarządzanie realizacją zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu porządku i czystości, utrzymaniu zimowym oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich w Częstochowie, - kompleksowe świadczenie usług w zakresie zarządzania pojemnikami stanowiącymi własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonymi do gromadzenia odpadów komunalnych, w które wyposażane są nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz terenowe punkty zbierania odpadów komunalnych, - kompleksowe świadczenie usług w zakresie zarządzania, administrowania i używania wielofunkcyjnej Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcją, a także kompleksowe utrzymanie obiektu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Miasto Częstochowa aktywizuje społeczność lokalna , m.in. poprzez realizację od 2013 r. inicjatywy lokalnej i od 2014 r. budżetu obywatelskiego. W mieście stworzono warunki do zgłaszania i realizacji zdań w ramach inicjatywy lokalnej określonych uchwałą Nr 708/XXXVIII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Wnioski przyjmowane są do 30 września każdego roku, a następnie oceniane i realizowane w roku następnym. Liczba wniosków złożonych o realizację inicjatywy lokalnej przedstawia się następująco: w roku 2015 – 41, zrealizowanych 24 na kwotę 908,7 tys. zł, 2016 – 46, zrealizowanych 27 na kwotę 865,9 tys. zł, 2017 – 40, zrealizowanych 23 na kwotę 922,9 tys. zł, 2018 – 42, zrealizowanych 23 na kwotę 1 mln 200 tys. zł, 2019 – 29, przyjętych do realizacji 21 (w trakcie realizacji).

Większość wniosków dotyczyła projektów twardych takich jak: budowa placy rekreacji ruchowej, placy zabaw, budowa miejsc postojowych, położenie kostki brukowej (wykonanie chodników), budowa sieci kanalizacji sanitarnej, zazielenienie terenów, oraz miękkich takich jak organizacja zawodów streetball, turniej tenisa stołowego, biegu częstochowskiego. Budżet obywatelski w minionych 6 edycjach zgłoszono przeszło 4 tysiące projektów, spośród których ponad 2,5 tysiąca poddano pod głosowanie. Mieszkańcy miasta w głosowaniu wybrali do realizacji 668 projektów, za łączną kwotę ponad 46 milionów złotych. Dzięki temu w mieście zrealizowanych zostało wiele inwestycji: wyremontowano liczne drogi, chodniki i parkingi, powstały boiska, place rekreacji ruchowej i place zabaw, odnowiono i doposażono wiele bibliotek, zmodernizowano i doposażono schronisko dla bezdomnych zwierząt, w przestrzeni miejskiej pojawiły się zupełnie nowe obiekty, jak np. tężnia solankowa, skatepark czy grill park. Podjęto szereg inicjatyw w zakresie organizacji wolnego czasu mieszkanek i mieszkańców, jak np. treningi sportowe, zajęcia artystyczne, kursy doszkalające, plenerowe pokazy filmów.

Na terenie miasta funkcjonują ciała doradcze organów samorządu.

Miejska Rada Seniorów aktywnie współpracuje z Miastem, w każdym spotkaniu (raz na miesiąc) uczestniczy Prezydent Miasta lub jego przedstawiciel. Wszelkie dokumenty lub programy dotyczące środowiska osób starszych są konsultowane z członkami Rady, a następnie wydawana jest w danej sprawie uchwała. Stanowiska MRS są niezbędne przy podejmowaniu uchwał przez Radę Miasta Częstochowy w zakresie działań na rzecz najstarszych mieszkańców naszego Miasta.

Od 2001 r. w Częstochowie działa Młodzieżowa Rada Miasta. Celem działania Młodzieżowej Rady Miasta jest: 1) reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych, 2) współpraca z Samorządami Uczniowskimi, 3) działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia, 4) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do niej adresowanej, 5) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,6) działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych, 7) zapewnianie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia, 8) działanie na rzecz eliminowania negatywnych zjawisk społecznych oraz patologii w środowiskach młodzieżowych, 9) działanie na rzecz umocnienia i propagowania postaw obywatelskich, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za sposób funkcjonowania społeczności lokalnych.

Młodzieżowa Rada Miasta realizuje swoje cele poprzez: 1) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu, 2) opiniowanie projektów niektórych uchwał Rady Miasta Częstochowy regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, dotyczące nauki, kultury, sportu i ochrony środowiska, 3) udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia i swobód obywatelskich, 4) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, 5) organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących cele Rady, 6) inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi, 7) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej. Do działań w 2019 roku jakie zorganizowała Młodzieżowa Rada Miasta to: 1. Konkurs dla uczniów na hasło promujące akcje "Bezpieczna Częstochowa" 2. „Bezpieczna Częstochowa 2019” Jeden klik, a tyle zmienia. STOP Hejtowi - Konferencja 3. Summer CHILL Częstochowa 2019! White, Sitek, Nowator, Qbik! 4. Kino na Leżakach w Częstochowie 5.piknik rodzinny na Wrzosowiaku 6.NightSkating & Powerslide Tour Częstochowa 7. Charytatywnie dla Zwierząt - IV edycja - Finał akcji! 8. Świąteczny Turniej Paintball Laserowy 2019.

2 października 2018 Zarządzeniem nr 2686.2018 PM Częstochowy został powołany Częstochowski Instytut Społeczności Lokalnych.
Do zadań Instytutu w szczególności należy:

 • 1)podejmowanie działań na rzecz mieszkańców Miasta Częstochowy oraz ich aktywizacja społeczno-zawodowa
 • 2) propagowanie idei partnerstwa aktywności lokalnej w zakresie inicjowania i rozwoju współpracy pomiędzy mieszkańcami Miasta Częstochowy, organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami zaangażowanymi w różne sektory życia społecznego
 • 3) koordynacja działań w procesie integracji społeczności lokalnej, realizowanych przez różne podmioty oraz jednostki organizacyjne miasta
 • 4) promowanie wiedzy związanej z integracją społeczną i udziałem w życiu społecznym Miasta Częstochowy, 5)współpraca z mieszkańcami Miasta Częstochowy w zakresie różnych form aktywności społeczności lokalnych w poszczególnych dzielnicach
 • 6) współpraca z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie realizacji zapisów dokumentów strategicznych Miasta Częstochowy
 • 7)podejmowanie działań w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów przy zaangażowaniu mieszkańców Miasta Częstochowy.

Działalnością Częstochowskiego Instytutu Organizowania Społeczności Lokalnych (CIOSL) koordynuje animator, którego zadaniem jest zachowanie spójności i komplementarności merytorycznej 13 Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych: Śródmieście, Północ, Raków, Lisiniec, Grabówka, Błeszno, Ostatni Grosz, Gnaszyn Kawodrza, Dźbów, Podjasnogórska, Wyczerpy, Mirów, Kiedrzyn.

Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnej (DOSL) realizują: indywidualny formy wsparcia i działania dla poszczególnych dzielnic z uwzględnieniem już zdiagnozowanych potrzeb oraz zgłaszanych przez mieszkańców w trakcie działań. Rolą ich jest kształtowanie postawy aktywnego mieszkańca, dbającego o najbliższe otoczenie i identyfikującego się z nim, co bezpośrednio przyczyni się do zaangażowania w kreowanie procesu zmiany społecznej, postaw i otoczenia. Powyższe przedsięwzięcia angażuje podmioty prowadzące DOSL oraz przedstawicieli różnych grup społecznych m. in. władz lokalnych i mieszkańców, co pozwoli na poznanie wzajemnych pomysłów i oczekiwań dotyczących rozwoju środowiska lokalnego, wzajemną integrację. W ramach zadania prowadzona jest szeroko pojęta edukacja w zakresie równych praw osób z niepełnosprawnością, bezdomnych oraz pieczy zastępczej, w których to dziedzinach życia publicznego mieszkańców zdiagnozowano niewystarczającą wiedzę, dyskryminację i brak odpowiedzi na potrzeby.

W Częstochowie działają następujące Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnej :

 • 1. DOSL Mirów realizator Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym ,,Podaj Dalej”, przy ul. Złotej 47
 • 2. DOSL Gnaszyn-Kawodrza realizator Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa, przy ul.Spółdzielczości 4a
 • 3. DOSL Raków realizator Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa, przy al. Pokoju 13
 • 4. DOSL Wyczerpy realizator Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA przy ul. Norwida 11/15 lok 18
 • 5. DOSL Kiedrzyn realizator Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie, przy ul. Ludowej
 • 6. DOSL Śródmieście realizator Fundacja Dla Rozwoju, przy ul. Kościuszki 13
 • 7. DOSL Północ, ul. Czecha 2
 • 8. DOSL Lisiniec ul. Wręczycka 124 •
 • 9.DOSL Ostatni Grosz ul. Bardowskiego 21a •
 • 10.DOSL Podjasnogórska ul. św. Rocha 298/300
 • 11.DOSL Błeszno, ul.Kilińskiego 13 •
 • 12.DOSL Grabówka, ul. Pułaskiego 59/65
 • 13.DOSL Dźbów ul.Rydla 4.

Zadania realizowane wspólnie przez Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnych a koordynowane przez animatora CIOSL to: m.in.: • Akcja “Wymień się książką” - promocja czytelnictwa, dawanie drugiego życia książkom zalegającym na półkach mieszkańców. • Ferie zimowe w DOSL wsparcie dla rodziców których dzieci nie wyjeżdżały podczas ferii i wakacji. • Angażowanie lokalnej społeczności w akcje ekologiczne - całoroczna zbiórka nakrętek, warsztaty przetwarzania odpadów w rzeczy użyteczne • spotkania z mieszkańcami „ Spotkania przy kawie” • Organizacja koncertu charytatywny „Pomóż Dziecku” • Dzień przedszkolaka - zajęcia animacyjne w przedszkolu, kino na Leżakach • Organizacja akcji „Jasne, że Choinka” , oraz „Jasne, że Święty Mikołaj”. • Współorganizacja Rodzinnego Pikniku Podmiotów Ekonomii Społecznej • Współorganizacja pikników sąsiedzkich, które odbyły się w maju, czerwcu i wrześniu 2019r w różnych dzielnicach Częstochowy. • Organizacja akcji „Nowy Plecak na Nowy Rok Szkolny” w Parku Lisiniec (wytypowanie dzieci kwalifikujących się do otrzymania plecaków z wyprawką szkolną) • Organizacja spotkania DOSLi z Izabelą Trojanowską, • Organizacja spotkania DOSLi z pisarką Sylwią Winnik • Organizacja spotkania DOSLi, oraz koncertu z Haliną Młynkową w Filharmonii Częstochowskiej • Organizacja spotkania DOSLi z amazonkami. • Wyjście z uczestnikami DOSLi do Teatru na wykład o udarze oraz spektakl „Nie tylko kobieta”. • Spotkania DOSLi Śródmieście dotyczące Autyzmu. • Spotkania DOSLi dotyczące Rodzin Zastępczych. • „Jak nie stać się ofiarą przestępstwa” edukacyjne spotkanie z mieszkańcami dzielnicy prowadzone przez policjantów KM policji w Częstochowie • „Nordic Walking”- spotkanie edukacyjne dla mieszkańców dzielnicy z profesjonalnym trenerem mieszkańcy zgłaszają do DOSL propozycje i potrzeby działań z korzyścią dla dzielnicy. W taki sposób zorganizowane zostały wspólne wycieczki,lekcje języka angielskiego oraz korepetycje z matematyki dla dzieci które miały problem z nauką. Do DOSL regularnie przychodzą dzieci i młodzież które spędzają tutaj swój czas poprzez wspólne zabawy, gry, projekcje filmowe czy prace artystyczne.

Ponadto w ramach CIOSL działa Klubu Wsparcia OSL, w którym odbywają się cyklicznie spotkania co najmniej raz w miesiącu, a w przypadku zwiększonego zapotrzebowania częściej. Cykliczność spotkań zapewnia możliwość bieżącej koordynacji i zapewnienia spójności działań. Dodatkowo następuje wymiana dobry praktyk oraz pomysłów na działania.Przeprowadzono 24 spotkania Klubu Wsparcia.

W Częstochowie prężnie realizowaną formą działań społecznych są formalne partnerstwa lokalne. Gmina była inicjatorem i współzałożycielem partnerstw dzielnicowych, a także branżowych (np. na rzecz osób z niepełnosprawnością, czy seniorów). Dlatego też nieustannie czuwamy nad ich funkcjonowaniem. Od kilku miesięcy pracujemy z partnerami nad porządkowaniem składu partnerstw, omawiamy plany na przyszłość, szykujemy się do ponownej uroczystej certyfikacji i oczywiście ustalamy terminy kolejnych spotkań .W ramach partnerstw lokalnych organizujemy szereg inicjatyw i wydarzeń służących dobru społeczności lokalnej. Promujemy ideę budżetu obywatelskiego, organizujemy pikniki oraz eventy tematyczne, a także przeprowadzamy kampanie społeczne. Nasze partnerstwa zrzeszają organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe, prywatnych przedsiębiorców, mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji administracji publicznej.

Wykaz partnerstw zawiązanych i działających na terenie Miasta Częstochowy:

 • 1) Partnerstwo na rzecz realizacji programu „Częstochowa – seniorom”
 • 2) Partnerstwo lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomności na terenie Gminy Miasta Częstochowa
 • 3) Porozumienie w ramach Partnerstwa Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”
 • 4) Porozumienie dot. realizacji działań związanych z polityką miasta na rzecz częstochowskich rodzin
 • 5) Partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych
 • 6) Partnerstwo na rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto”
 • 7) Partnerstwo na rzecz Aktywności Lokalnej „Ostatni Grosz”
 • 8) Porozumienie na rzecz Aktywności Lokalnej „Raków – Reaktywacja”
 • 9) Partnerstwo na rzecz Aktywności Lokalnej „Stradom”
 • 10) Partnerstwo na rzecz Aktywności Lokalnej „Teraz Błeszno”

Wykaz zainicjowanych partnerstw, które są w procesie tworzenia 1) Partnerstwo na rzecz Aktywności Lokalnej – Mirów, 2) Partnerstwo na rzecz Aktywności Lokalnej – Gnaszyn Kawodrza, 3) Partnerstwo na rzecz Aktywności Lokalnej – Kiedrzyn, 4) Partnerstwo na rzecz Aktywności Lokalnej – Wyczerpy Aniołów, 5) Partnerstwo na rzecz Aktywności Lokalnej – Śródmieście. Ponadto w ramach CIOSL działa Klubu Wsparcia OSL, w którym odbywają się cyklicznie spotkania co najmniej raz w miesiącu, a w przypadku zwiększonego zapotrzebowania częściej. Cykliczność spotkań zapewnia możliwość bieżącej koordynacji i zapewnienia spójności działań. Dodatkowo następuje wymiana dobry praktyk oraz pomysłów na działania.Przeprowadzono 24 spotkania Klubu Wsparcia

Gmina Miasto Częstochowa zajęło w 2013 r. I miejsce w konkursie "Gmina przyjazna ekonomii społecznej" organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego,  w 2016 r. I miejsce w konkursie "Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016" organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz w 2015 r. I miejsce w konkursie "Klauzule społeczne na strat" oragznizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego.

 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl