Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Karta "Rodzina+" to lokalny program aktywizujący.

Organizatorem Projektu ,,Częstochowa dla Rodziny +” jest Prezydent Miasta Częstochowy.

Projekt jest przeznaczony dla rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy oraz rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, zwanych dalej ,,Rodziną".

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. Przez członka rodziny wielodzietnej należy rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego oraz dziecko do 18 lub 26 roku życia uczące się.

Do Projektu przystępuje cała Rodzina. Założeniem programu jest udostępnienie uczestnikom akcji oferty zniżek, rabatów i promocji dla posiadaczy karty "Rodzina+", celem zachęcenia ich do korzystania z wielu aktywnych form socjalizacji.

Rodziny korzystające z uczestnicwa w programie zyskują prawo do skorzystania z preferencyjnych warunków odpłatności za usługi u partnerów programu – przedsiębiorców, którzy oferują dla posiadaczy karty zniżki i rabaty za korzystanie z ich usług. Dzięki takiej możliwości odciąża się często skromne budżety domowe rodzin wielodzietnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie otrzymują  Kartę "Rodzina +", którą legitymują się w punktach usługowych, które przystąpiły do programu.

Partnerzy projektu propnują zniżki i rabaty  w zakresie:

 1. usług kulturalnych (kino, teatr, filharmonia, muzea częstochowskie, imprezy plenerowe, biblioteka),

 2. usług edukacyjnych (kursy językowe,szkolenia, prawa jazdy),

 3. usług fryzjerskich i kosmentycznych,

 4. usług sportowo-rekreacyjnych (basen, fitness),

 5. usług gastronomicznych (kawiarnie, restauracje, bary, pizzerie)

 6. usług medycznych (badania i zabiegi nierefundowane, zabiegi rehabilitacyjne),

 7. usług informatycznych (sklepy komuterowe, lokalni dostawcy internetu),

 8. usług transportowych (taxi),

 9. innych usług (rabaty w towarzystwach ubezpieczeniowych, porady prawne, szkolenia).

Załączniki niezbędne do otrzymania „KARTY RODZINA +”

 1. Wniosek wraz z oświadczeniem (podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie),

 2. dokumenty do wglądu:

  • dowody osobiste wszystkich pełnoletnich członków rodziny,

  • w przypadku dzieci uczących się – legitymacje szkolne lub studenckie,

  • w przypadku dzieci jeszcze nie podejmujących nauki – akty urodzenia,

  • deklaracja o sposobie odbierania odpadów, tzw. „deklaracja śmieciowa”,

  • roczna deklaracja rozliczeniowa  (PIT).

Poniżej w pliku zamieszczony został wniosek o wydanie karty "Rodzina+" oraz oświadczenie do wniosku.

Portal Polityki Społecznej PLIK Wniosek   Oświadczenie

Gdzie załatwić sprawę:

Urząd Miasta Częstochowy

Biuro Obsługi Interesanta (parter, stanowisko 3)
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
tel. 34/37-07-201, 34/37-07-641
e-mail: ps@czestochowa.um.gov.pl

Link do strony internetowej

http://www.karty.czestochowa.pl

Na stronie zamieszczony jest Regulamin Projektu „Częstochowa dla rodziny +”, dokumenty niezbędne do wypełnienia przez rodziny wielodzietne w celu uzyskania karty "Rodzina +" oraz baza partnerów.

A.OW


PODZIĘKOWANIA DLA CZĘSTOCHOWY OD PREZYDENTA RP WRAZ Z MAŁŻONKĄ


Para Prezydencka podziękowała Częstochowie za wprowadzenie w mieście samorządowej Karty „Rodzina +” uprawniającej rodziny wielodzietne do korzystania ze zniżek i rabatów w różnych instytucjach.

Częstochowska Karta „Rodzina +” została wprowadzona we wrześniu 2013 roku w ramach realizacji programu „Częstochowa dla rodziny +”. Wdrożono ją zanim wprowadzono Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny oraz Śląską Kartę Dużej Rodziny. Z częstochowskiego programu mogą skorzystać rodziny posiadające minimum 3 dzieci do 18. lub 26.(uczące się) roku życia. Karta pozwala na korzystanie z promocji i ulg przygotowanych przez Partnerów Projektu: kawiarnie, instytucje kultury, obiekty sportowe i rekreacyjne, kluby fitness, usługi medyczne, rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, szkoły językowe, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, taxi, ośrodki wypoczynkowe.

Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką podziękowali za wprowadzenie karty, która jak napisali „jest wyrazem troski o dobro rodzin wielodzietnych i wrażliwości na ich potrzeby oraz za włączenie się w budowanie dobrego klimatu dla rodzin w Polsce”.

Więcej informacji o częstochowskim projekcie można znaleźć na stronie www.karty.czestochowa.pl

|

 

Karta Dużej Rodziny  o zasięgu ogólnopolskim to system zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych.

Karta przysługuje rodzinom niezależnie od dochodu.

Beneficjenci Karty mogą korzystać z szerokiego wachlarza usług kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, transportowych, edukacyjnych i innych. Karta zapewnia również zniżki przy zakupie art. spożywczych, kosmetycznych, odzieżowych, dydaktycznych. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe.

Zniżki i rabaty mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy bądź firmy prywatne.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia,

 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się,

 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Karta Dużej Rodziny jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej i wydawana bezpłatnie.

Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Karta przyznawana jest również dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Niezbędne dokumenty.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,

 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Szczegółowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny - https://rodzina.gov.pl/

Informacje na temat partnerów Karty Dużej Rodziny - https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W Częstochowie wnioski przyjmowane są w Częstochowskim Centrum Świadczeń.

Częstochowskie Centrum Świadczeń działała w dwóch punktach, w których można składać wnioski:

 • al. Niepodległości 20/22 – tel.: 34-315-22-32.

 • ul. Nowowiejskiego 26 – tel.: 34-368-32-12.

 

A.OW

 

 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl