Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Ogólne pojęcie pieczy zastępczej.

Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań własnych powiatu (zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U.  z 2017 r. poz. 697) zwanej  dalej ustawą.

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf


Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

1) rodzinnej -  tj. rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka,
2) instytucjonalnej - tj. placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą następuje na podstawie orzeczenia sądu, na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) rodzina zastępcza:
   a) spokrewniona,
   b) niezawodowa,
   c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,
2) rodzinny dom dziecka.

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie. W szczególności traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych, zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań, zaspakajają potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne i religijne dziecka a także umożliwiają kontakt z rodziną biologiczną.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego),
4) nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych,
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem  oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawioną przez psychologa,
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:
    a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
    b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
    c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
8) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Osoba chętna podjęcia się sprawowania funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka powinna zgłosić się do Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Jasnogórskiej 34 tj.: organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowy.

Zgodnie z art. 44 ww. ustawy kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.

Rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gwarantuje katalog świadczeń pieniężnych:

- na każde umieszczone dziecko w rodzinie zastępczej niezawodowej, w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota 1.000 zł miesięcznie ( zgodnie z art. 80 ustawy),

- na każde umieszczone dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota 660 zł miesięcznie ( zgodnie z art. 80 ustawy),
- na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (zgodnie z art. 81 ustawy),

Rodzinie zastępczej zawodowej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2.600,00 zł, w rodzinie tej umieszcza się dziecko na okres nie dłuższy niż 4 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postepowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej (art. 58 ust. 4 ustawy).
Rodzinie zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka ustawa przewiduje wynagrodzenie nie niższe niż  2.000,00 zł.(art. 85 ust. 1 ustawy).

Procedurą kwalifikacyjną kandydatów m.in. na rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka oraz udzielaniem wsparcia i specjalistycznego poradnictwa funkcjonującym już rodzinom zastępczym zajmuje się Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny mieszczące się przy ul. Jasnogórskiej 34.

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa

tel. 34 372 42 24, 34 372 42 21, 34 372 42 19

 

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny
ul. Jasnogórska 34
42-217 Częstochowa

tel. 502 985 101

 

 

A.OW

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl