Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2018 - 2020 został przyjęty Uchwałą Nr 756.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r. Zakłada się, że równoległa realizacja obydwu programów umożliwi w kilkuletniej perspektywie ograniczenie umieszczeń dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, poprawę funkcjonowania rodzin, co w konsekwencji doprowadzi do minimalizacji występowania zjawiska sieroctwa społecznego.

Obowiązek opracowania i realizacji programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej nakłada na gminę i powiat ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 176 pkt 1 i art. 180 pkt 1 ww. zadania własne gminy obligują do opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, a w ramach zadań własnych powiatu – opracowania i realizacji 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.

Każde dziecko ma prawo do tego, aby wychowywać się w rodzinie. Prawidłowo funkcjonująca rodzina zapewnia dziecku odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego oraz zaspokaja jego istotne potrzeby życiowe, w tym przede wszystkim potrzebę bezpieczeństwa i miłości. Rodzice w istotny sposób wpływają na kształtowanie postaw i zachowań młodego człowieka. Dobrej rodziny w procesie wychowania dzieci i młodzieży nie jest w stanie zastąpić nikt, dlatego wszelkie działania z zakresu polityki państwa, instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych powinny być skierowane na wspieranie rodziny w jej naturalnym kształcie.

Rozmaite przyczyny powodują jednak, że funkcjonowanie wielu rodzin ulega zaburzeniu także mimo udzielonej wszechstronnej pomocy. Dziecko zostaje pozbawione opieki rodzicielskiej, jego potrzeby nie są zaspokajane, dochodzi nawet do zagrożenia zdrowia i życia. W myśl konstytucyjnej zasady, każde dziecko ma prawo do pomocy, w tym do pieczy zastępczej, „dziecko pozbawione opieki ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych (Konstytucja RP art. 72 ust. 2). Natomiast artykuł 71 Konstytucji nakłada na władze publiczne obowiązek uwzględniania w swej polityce dobra rodziny „...Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych”.

Opieka nad dziećmi pozbawionymi wsparcia najbliższych powinna stanowić trwały element prorodzinnej polityki państwa. Polityki opartej o konstytucyjną zasadę pomocniczości, w myśl której państwo poprzez system gwarancji prawnych, zinstytucjonalizowane struktury pomocowe stwarza warunki do udzielania pomocy i wsparcia na poziomie lokalnym z poszanowaniem podmiotowości rodzin. Pomoc ta nie powinna ograniczać się tylko do sytuacji kryzysowych i oddziaływań interwencyjnych.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

System pieczy zastępczej, to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania jej przez rodziców. Bycie rodziną zastępczą jest wyzwaniem, pociągającym za sobą dużą odpowiedzialność za ukształtowanie młodego człowieka. W związku z licznymi trudnościami, które pojawiają się w trakcie sprawowania tej funkcji, istotne jest stworzenie sieci wsparcia dla rodzin zastępczych i ich wychowanków, zapewniającej obu stronom poczucie bezpieczeństwa i pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są: jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W Częstochowie funkcja organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz podmiotu realizującego pracę z rodziną została powierzona Zarządzeniem nr 497/11 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 października 2011 r. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Od 01.07.2013 r., zadanie to zlecono Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "DLA RODZINY", które prowadzi „Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny”, jednocześnie nastąpiła zmiana w Zarządzeniu nr 497/11 Prezydenta Miasta Częstochowy.

Do zadań własnych gminy określonych w ustawie o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy opracowanie i realizacja 3-letnich programów wsparcia rodziny, natomiast do zadań własnych powiatu - opracowanie i realizacja 3-letnich programów rozwoju pieczy zastępczej. Programy te mają na celu zapewnienie każdemu dziecku prawa do stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Zakłada się, że równoległa realizacja obydwu programów umożliwi w kilkuletniej perspektywie ograniczenie umieszczeń dzieci w pieczy instytucjonalnej na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, poprawę funkcjonowania rodzin, co w konsekwencji doprowadzi do minimalizacji występowania zjawiska sieroctwa społecznego.

Główne założenia dokumentu to:

  • praca z dzieckiem pozbawionym prawidłowej opieki ze strony rodziny, jako element szerszego programu wspierania rodzin w środowisku lokalnym;
  • praca z rodziną nastawiona na profilaktykę, czyli wsparcie udzielane rodzinie naturalnej dziecka przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, której konsekwencją jest zabieranie dziecka z domu;
  • praca socjalna z rodzicami biologicznymi dziecka prowadzona także po zabraniu dziecka ze środowiska domowego, aby zwiększyć jego szanse powrotu do rodziny naturalnej;
  • umieszczenie dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodziców w pieczy zastępczej dopiero po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie naturalnej;
  • zapewnienie dziecku pieczy zastępczej, w miarę możliwości w systemie rodzinnej pieczy zastępczej;
  • pomoc w usamodzielnianiu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Uchwała Nr 756.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r.

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl