Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Program Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Częstochowa na lata 2014-2018

Program Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Częstochowa na lata 2014-2018 został przyjęty Uchwałą Nr 882/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r.

Realizacja Programu opiera się na integracji działań i współpracy przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych.

Program Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Częstochowa na lata 2014-2018, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Częstochowy Nr 882/XLIX/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku

http://bip.czestochowa.pl/contents/content/33041/1136249

Portal Polityki Społecznej PLIK Program przeciwdziałania narkomanii

W skład zespołu koordynującego realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Częstochowa na lata 2014-2018, powołanego przez Prezydenta Miasta Częstochowy na podstawie Zarządzenia Nr 1962/14 z dnia 6 marca 2014 roku wchodzą :

Grażyna Stramska- Świerczyńska

Przewodnicząca Zespołu, Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy

Dorota Betnarska

Inspektor w Wydziale Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy

Aleksandra Mizera

Inspektor w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy

Ewa Jakóbczak

Inspektor w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa

Lilianna Ociepa-Kaźmirek

Częstochowskie Towarzystw Profilaktyki Społecznej

Renata Lipnicka

Kierownik Poradni Stowarzyszenia „Monar” w Częstochowie

Edyta Kapelka

Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie

Alina Kula

Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie

Edyta Cupiał

Sierżant Sztabowy Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie

Mieczysława Tkacz

Przewodnicząca Częstochowskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

Artur Wojciechowski

Naczelnik Oddziału Ochrony Porządku Publicznego Straży Miejskiej w Częstochowie.

Narkomania definiowana jest jako „stałe lub okresowe przyjmowanie w celach niemedycznych środków odurzających lub psychotropowych lub środków zastępczych w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie”. Jest to problem wielosektorowy, gdyż obejmuje opiekę zdrowotną, pomoc społeczną, oświatę, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służby celne oraz środki masowego przekazu.

Obecnie rynek narkotykowy jest z dnia na dzień coraz bardziej płynny i dynamiczny, przez co pozostaje nadal na wysokim poziomie, pomimo pozytywnych zmian w dostępności leczenia i oznak ograniczania używania narkotyków drogą iniekcji u osób rozpoczynających używanie heroiny, kokainy lub konopi indyjskich. Rozwijająca się technologia, czy też internet służy zarówno jako mechanizm szybkiego upowszechniania się nowych tendencji, jak i rozkwita anonimowy rynek o ogólnoświatowym zasięgu. W świetle powyższego niezwykle istotne jest przeciwdziałanie temu zjawisku. Opracowany Program Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Częstochowa na lata 2014 - 2018 jest kontynuacją działań już realizowanych w oparciu o dotychczasowy program, uwzględnia działania w kierunku nowych środków psychoaktywnych oraz opiera się na integracji działań i współpracy przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych.

 Program Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Częstochowa uwzględnia następujące zapisy:

– ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (jt. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.) która ma zazadanie ograniczyć szkody zdrowotne i społeczne przyjmowania narkotyków poprzez „działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,− leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych (...)” (art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy);

– Cel operacyjny 5.17 Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015, który zwraca szczególną uwagę na „ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych”;

– Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii;

– Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 -2020;

– „Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016”;

– Strategia Antynarkotykowa Unii Europejskiej na lata 2013-2020, która ma na celu „przyczynianie się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej poprzez uzupełnienie działań Państw Członkowskich skierowanych na zapobieganie i ograniczanie spożycia narkotyków, uzależnienia oraz szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych zażywaniem narkotyków”.

 Program Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Częstochowa na lata 2014-2018 przedstawia aktualną diagnozę zjawiska narkomanii w Unii Europejskiej, w kraju oraz w mieście Częstochowa. Następnie diagnozuje obszary problemowe oraz określa cele i zadania, które będą podejmowane przez realizatorów Programu. Elementem Programu jest również system monitoringu i ewaluacji w celu oceny podejmowanych zadań i ich skuteczności.

Schemat interwencji wobec ucznia sięgającego po środki odurzające na terenie szkoły

 

[Pełny program na lata 2014-2018]

[Raport z realizacji w 2013 programu przeciwadziałania Narkomanii w Czętochowie na lata 2008-2013]

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl