Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Procedura zobowiązania osoby podejrzanej o uzależnienie od alkoholu, do leczenia odwykowego

Procedura zobowiązania osoby podejrzanej o uzależnienie od alkoholu, do leczenia odwykowego

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu co do zasady jest dobrowolne, a zobowiązanie do leczenia może być nałożone wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

Procedurę wdraża się wobec osób: „które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny”.

Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu prawnego. Przymus stosowany jest:

  • w momencie doprowadzania przez funkcjonariuszy Policji osoby podejrzanej o uzależnienie od alkoholu na badanie przez biegłego psychiatrę i psychologa (na zlecenie Sądu Rejonowego);
  • w momencie doprowadzenia przez funkcjonariuszy Policji do zakładu leczniczego na podjęcie kuracji ( nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w zakładzie lecznictwa odwykowego wbrew jego woli).

W przypadku, gdy uczestnik postępowania wyraża zgodę na podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego postępowanie może zostać zawieszone.

Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje:

  • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( dalej: MKRPA);
  • Prokuratura.

Złożenie wniosku o zobowiązanie do leczenia bezpośrednio do Sądu – a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury – spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.

MKRPA w Częstochowie przyjmuje wnioski o zobowiązanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Częstochowy. MKRPA obsługuje osoby, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby uzależnione, w biurze mieszczącym się przy ul. Nowowiejskiego 24 czynnym w dni robocze w godzinach 730 – 1530.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub listownie. Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne, np. o zasadach pracy MKRPA, samej procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego lub o adresach i telefonach poradni. Informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu, wnioskodawcy – nie przez telefon.

Problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest (i tak jest najczęściej), gdy osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Oczywiście, gdy najbliższa rodzina nie chce zgłosić sprawy (bo jest np. zastraszana), przyjmowane są zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i osób niespokrewnionych. Ponadto, wniosek o leczenie mogą do MKRPA złożyć inne instytucje, takie jak MOPS, Policja itp. Oczywiście, również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do MKRPA po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Osoba zgłaszająca problem alkoholowy w rodzinie zawsze motywowana jest do podjęcia terapii dla współuzależnionych. Edukacja na temat prawidłowego postępowania wobec osoby uzależnionej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jej wyjścia z nałogu.

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO – KROK PO KROKU

Druk wniosku dostępny jest w biurze Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej: MKRPA) i na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy w Poradniku Interesanta

DRUK WNIOSKU DO POBRANIA TUTAJ

Po złożeniu wniosku, MKRPA, poprzez Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego (dalej: Zespół), zwraca się do Policji, Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym (ustalenie ewentualnych pobytów w Izbie Wytrzeźwień) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie informacji mogących mieć znaczenie w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie osoba zgłoszona zawiadamiana jest o wszczęciu procedury i wyznaczonym terminie posiedzenia Zespołu. Zgłoszony ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu i złożyć wyjaśnienia w sprawie. Podczas spotkania, zgłoszony konfrontowany jest z informacjami zawartymi w aktach sprawy oraz motywowany do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego. Jednocześnie informowany jest, o możliwości zawieszenia procedury, po przedstawieniu zaświadczenia o podjętej terapii. Zaświadczenie o realizowanej terapii, Zgłoszony musi dostarczać do Komisji co miesiąc, aż do czasu ukończenia terapii.

Jeżeli Zgłoszony nie podejmuje dobrowolnej terapii lub w ogóle nie zgłasza się na spotkanie, MKRPA poprzez Zespół zleca przeprowadzenie opinii biegłych sądowych z zakresu uzależnień od alkoholu (psychiatry i psychologa). Procedury, jakimi kierują się biegli określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zmienionym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 883)

Po zapoznaniu się z opinią biegłych sądowych – zgodnie z zawartymi wnioskami – MKRPA poprzez Zespół kieruje komplet dokumentów do Sądu Rodzinnego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, lub zawiesza postępowanie (jeśli biegli nie stwierdzają uzależnienia od alkoholu).

Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji (przeprowadzenie wywiadu i opinii biegłych) oraz przekazaniem do sądu (opłata sądowa) wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego ponosi w całości MKRPA. Obsługę administracyjną Komisji, zapewnia Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.

Na każdym etapie sprawy w MKRPA, zgłoszony ma prawo przedstawić zaświadczenie o dobrowolnie podjętym leczeniu lub ukończenia go w ośrodku terapii uzależnień. Wówczas postępowanie zostaje zawieszone do chwili ewentualnego ponownego złożenia wniosku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku MKRPA o zobowiązanie do leczenia odwykowego uczestnika. Jeżeli w danej sprawie brak jest opinii biegłych (ponieważ np. osoba nie zgodziła się na badanie przez biegłych zleconych przez MKRPA lub nie stawiła się na nie), Sąd kieruje taką osobę na badanie. Trzeba pamiętać, że postępowanie sądowe może się przedłużać, np. z powodu nieobecności uczestnika, uchylania się od badania przez biegłych, przedstawiania innych dowodów itp. Sąd ma uprawnienie do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, jak również na badanie. MKRPA nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd.

Ten etap postępowania odbywa się już bez udziału członków MKRPA (z wyjątkami, gdy Sąd zadecyduje o obowiązku uczestniczenia przedstawiciela MKRPA podczas rozpraw). Sąd może zarządzić obowiązek uczestnictwa na rozprawie osoby sporządzającej opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Należy podkreślić, że Sąd ma pełną swobodę w ocenie dowodów w sprawie, ale zazwyczaj najważniejszym dowodem – który ma wpływ na jej wynik – jest opinia biegłych.

Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

  • oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
  • orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym).

Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora. Ponowny wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego, można złożyć po upłynięciu trzech miesięcy od momentu ustania obowiązku leczenia.

Należy pamiętać, że wszystkie opisane powyżej działania MKRPA i Sądu w tym przedmiocie, wynikają z obowiązujących w Polsce przepisów, a czas rozpatrywania sprawy wynika z konieczności przestrzegania zasad istniejącego prawa.

BPW

 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl