Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
POMOC DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI

Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Odbiorcy usługi korzystający z pomocy placówek wsparcia dziennego pochodzą najczęściej z rodzin, w których występuje bezrobocie, alkoholizm oraz różnego rodzaju patologie.

Głównym założeniem usługi jest pomoc dzieciom i młodzieży poprzez:

 • opiekę i wychowanie,

 • pomoc w nauce,

 • organizację czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań,

 • organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych (w przypadku placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej),

 • terapię pedagogiczną, psychologiczną, socjoterapię (w przypadku placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej),

 • pracę z rodzicami i opiekunami podopiecznych w celu wyjścia z sytuacji kryzysowych,

 • dożywianie (przynajmniej jeden posiłek dziennie).

Usługa świadczona na terenie miasta Częstochowa przez placówki wsparcia dziennego w formie:

 • opiekuńczej tj. świetlice, kluby, ogniska wychowawcze,

 • specjalistycznej tj. świetlice socjoterapeutyczne, ośrodek wychowawczo-rewalidacyjny prowadzone przez organizacje pozarządowe oraz parafie.

Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny.

Dostępność usługi – minimum 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie.

Pomoc świadczona przez Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej skierowana jest do mieszkańców miasta Częstochowy znajdujących się w szeroko rozumianym kryzysie, a w szczególności do:

 • osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

 • osób po próbach samobójczych i ich rodzin,

 • osób przeżywających utratę kogoś bliskiego,

 • osób przeżywających gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utratę pracy, zdradę współmałżonka, zagrożenie ciężką chorobą ),

 • osób przeżywających trudności małżeńskie lub partnerskie,

 • rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi,

 • osób przeciążonych psychicznie,

 • osób żyjących w stanie przewlekłego stresu,

 • osób obarczonych następstwami wielu trudnych zdarzeń doświadczonych klęską żywiołową lub katastrofą.

Podstawowym celem działalności Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej jest udzielenie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej osobom, rodzinom i grupom doświadczającym kryzysu.

Pomoc specjalistyczna:

 • pomoc psychologiczno - pedagogiczna świadczona poprzez udzielanie wsparcia oraz doraźnej pomocy osobom znajdującym się w kryzysie, w postaci:

 • interwencji kryzysowej (jednej lub kilku sesji),

 • poradnictwa pedagogicznego,

 • konsultacji psychologicznych,

 • terapii indywidualnej,

 • poradnictwa rodzinnego,

 • mediacji rodzinnych,

 • grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie,

 • grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych,

 • zajęć psychoedukacyjnych,

 • pomoc prawna obejmująca poradnictwo indywidualne dla osób poszkodowanych w obszarze prawa:

 • cywilnego w zakresie opuszczania lokalu mieszkalnego przez sprawcę przemocy,

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego głównie w zakresie postępowania w przedmiocie rozwodu, separacji, alimentów, wykonywania władzy rodzicielskiej,

 • prawa karnego z zakresu dochodzenia praw ofiar.

 • pomoc socjalna w postaci udzielenia schronienia w hostelu do 3 miesięcy (udostępnianie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osób całodobowego pobytu lub zapewnienie noclegu).

W strukturach Centrum znajduje się Poradnia Rodzinna, Częstochowski Telefon Niebieska Linia, tel: 800 163 102 oraz Punkt Informacyjny, tel: 34 366 31 21.

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej realizuje program edukacyjno - korekcyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej ma swoja siedzibę w Częstochowie przy ul. Rejtana 7b, tel. 34 366 31 21

Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Krasińskiego 11

Osoba zainteresowana pomocą składa podanie w siedzibie PKPS z prośba o udzielenie pomocy w postaci:

 • żywności,

 • obuwia i ubrań,

 • środków czystości,

 • zakup węgla

PKPS udziela pomocy poprzez sprawdzenie sytuacji materialnej przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Zarząd nie daje środków finansowych, udziela pomocy jedynie w formie rzeczowej.

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl