Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Podmioty Ekonomii Społecznej

Centra Integracji Społecznej
Rekrutacja uczestników odbywa się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, pracownicy socjalni po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego kierują przyszłego uczestnika do Centrum Integracji Społecznej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, pracownik socjalny wydaje skierowanie na okres  próbny, który trwa jeden miesiąc. 

Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego, zostaje zawarty z uczestnikiem kontrakt socjalny. Na wniosek Kierownika Centrum Integracji Społecznej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie kwalifikuje uczestnika do zajęć w Centrum na okres kolejnych 11 miesięcy.

Uczestnicy Centrum otrzymują nieodpłatnie jeden posiłek dziennie, ponadto za uczestnika płacona jest składka emerytalno-rentowa i składka zdrowotna, każdy uczestnik ma przeprowadzone badania lekarskie.

W okresie próbnym Centrum Integracji Społecznej  zapewnia uczestnikom świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych (wypłacany przez PUP w Częstochowie), oraz w pełnej wysokości począwszy od od drugiego miesiąca uczestnictwa. 

Prace jakie wykonują uczestnicy Centrum polegają na pracach porządkowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Częstochowie, budynkach mieszkalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. zo.o. w Częstochowie, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym  Sp. zo.o. w Częstochowie.

Oprócz wykonywania przez uczestników pracy podejmowane są działania w zakresie integracji społecznej i zawodowej, których celem jest dążenie do usamodzielnienia uczestników i wyprowadzenia ich poza pomoc społeczną. 
W Częstochowie działają aktywnie dwa centra integracji społecznej:
a) Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie przy ul. Legionów 50A
b) Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji Integracji Społecznej "Feniks"  przy ul. Legionów 21

Spółdzielnie socjalne
Spółdzielnia socjalna to z jednej strony przedsiębiorstwo, z drugiej – organizacja pozarządowa. Spółdzielnia opiera się na zasadach demokratycznych, gdzie każdy z członków ma taki sam wpływ na podejmowane decyzje i działalność przedsiębiorstwa. Ponadto, każdy wypracowany zysk przeznaczany jest na działalność społeczną. Spółdzielnie socjalne, tak jak i firmy, mają NIP, REGON oraz podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców. 

Kto może założyć spółdzielnię socjalną?
1)  Grupa co najmniej 5 osób całkowicie zdolnych do czynności prawnych i należących do jednej z poniższych grup:
a) osoby bezrobotne (w rozumieniu zapisów ustawy o promocji zatrudnienia)
b) osoby niepełnosprawne (w rozumieniu zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
c) osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym:
- bezdomne, realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności (w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej),
- uzależnione od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
- chore psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
- uchodźcy realizujący indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
Ponadto członkami spółdzielni socjalnej mogą zostać również inne osoby, nie należące do grup zagrożonych wykluczeniem, o ile ich liczba nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli. 
2) przynajmniej dwie osoby prawne, przy czym posiadają one obowiązek zatrudnienia przynajmniej 5-ciu pracowników w okresie pół roku od zarejestrowania.

Od czego zacząć?
Przy zakładaniu spółdzielni socjalnej najważniejsze jest dobranie ZESPOŁU ludzi, a kolejnym krokiem jest wybór profilu działalności przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy wiemy, z kim chcemy pracować i nad czym pracować, można przystąpić do utworzenia statutu, wyboru władz i wypełnienia formularzy sądowych. Z całą dokumentacją zwracamy się do Sądu o wpis do Rejestru Sądowego Przedsiębiorców, który ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku. Do uzyskaniu wpisu, idziemy do Urzędu Skarbowego po nadanie numeru NIP oraz do Urzędu Statystycznego po numer REGON i już możemy rozpocząć działalność.

Gdzie po pomoc?
Na portalach internetowych publikowane są liczne porady i wzory dokumentów. Dla przykładu poniżej znajdą Państwo kilka przydatnych linków:
http://www.ekonomiaspoleczna.pl
www.owies.org.pl/...
www.fise.pl
http://fres.org.pl/node/119
www.jowes.pl
www.spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/

Instytucje, które pomagają w Częstochowie:
a) Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lokal 3 42-202 Częstochowa
tel. (34) 325-71-42 e-mail: jowes@jowes.pl
b) Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej
ul. Focha 19/21; 42-217 Częstochowa
ps@czestochowa.um.gov.pl tel. (34) 37-07-631
c) Powiatowy Urząd Pracy
ul. Szymanowskiego 9, tel. (34) 370-61-00

 

W Częstochowie działa 11 spółdzielni socjalnych.

1) Spółdzielnia socjalna  AUDYTOR z siedzibą 42-217 Częstochowa, ul. Focha 79/2, KRS: 0000377518, email: sps.audytor@gmail.com, www.sps-audytor.pl, tel. 504 729 872; 694 231 035

Spółdzielnia Socjalna „AUDYTOR” świadczy usługi w zakresie efektywności energetycznej dla miast, gmin, zarządców budynków mieszkalnych i komunalnych . Obejmują one doradztwo i opracowanie:

  • audytów energetycznych i remontowych budynków zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21.11.2009 r.

  • wykonywanie świadectw energetycznych dla wszystkich rodzajów budynków (mieszkalnych, użyteczności publicznej)

  • wykonywanie i opracowywanie badań termowizyjnych

  • doradztwo energetyczne, w tym doradztwo oraz szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii

Spółdzielnia Socjalna „AUDYTOR” posiada wysoko wykwalifikowaną grupę pracowników wykonujących audyty energetyczne budynków oraz certyfikaty energetyczne czyli charakterystyki energetyczne budynków zgodnie z wprowadzoną nowelizacją do ustawy Prawo budowlane.

2)  Spółdzielnia socjalna „Jasne, że BUS” ul. Legionów 50A, 42-202 Częstochowa, tel. 533 - 131 - 881, (34) 30 - 70 – 421 e-mail jasnobus@gmail.com, http://www.jasnezebus.pl/

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że BUS” utworzona została przez Gminę Miasto Częstochowę oraz Fundację Integracji Społecznej „Feniks” z Częstochowy. Spółdzielnia zajmuje się przede wszystkim transportem osób niepełnosprawnych na terenie miasta Częstochowy oraz regionu. Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że BUS” jest podmiotem ekonomii społecznej, który pomimo działalności na zasadach firmy prowadzi również działalność społeczną. Oznacza to, że każda z osób zatrudnionych w Spółdzielni ma wpływ na podejmowane decyzje. Spółdzielnia Socjalna to trochę biznes, a trochę organizacja pozarządowa. Jest to grupa ludzi, wspólnie prowadząca przedsiębiorstwo, którego zysk przeznaczany jest na cele społeczne. Wspólnie realizują usługi przewozu osób. Bazują na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i przyjacielskich relacjach. Wszystkie busy przystosowane są do każdego rodzaju niepełnosprawności, posiadają najazdy/windy umożliwiające przejazd osobom na wózkach inwalidzkich.

3) Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że alternatywa 21” ul. Przemysłowa 14/16, 42-202 Częstochowa, tel: 786-101-133, e-mail: k.polak@oczamibrata.pl

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że alternatywa 21” została powołana przez Gminę Miasto Częstochowa i Fundację Oczami Brata. Czynnikiem decydującym o powstaniu spółdzielni jest misja fundacji, tj. patrzenie na świat oczami osób z niepełnosprawnościami. Dlatego też najważniejszymi celami Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że alternatywa 21” jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami, osób zagrożonych marginalizacja i wykluczeniem społecznym, promocja artystycznej twórczości lokalnych artystów, uzawodowienia osób z niepełnosprawnością z terenu subregionu północnego województwa śląskiego. Przedmiotem działalności Spółdzielni Socjalnej jest prowadzenie klubokawiarni „Alternatywa 21”. Klubokawiarnia w swojej ofercie oferuje na miejscu różnego rodzaje sałatki, tosty, kanapki, pizzę oraz świeżo wyciskane soki, kawa, herbata a całości towarzyszyć będą pyszne ciasta i desery. Klubokawiarnia „Alternatywa 21” oferuje również wynajem sali na której znajduje się mała scena oraz miejsce na około 50 osób. Spółdzielnia Socjalna świadczy również usługi cateringowe z możliwością obsługi stanowiska w wybranym przez Państwa miejscu.

4) Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że zmiana”, ul. Marysia 93, 42-202 Częstochowa, tel: 507 515 503, e-mail: jasnezezmiana@gmail.com

Spółdzielnia powstała na podstawie umowy partnerskiej, zawartej przez Gminę Miasto Częstochowa i Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie. Przedmiotem działalności Spółdzielni są mobilne usługi fryzjerskie i kosmetyczne oraz opieka nad osobami starszymi. Spółdzielnia oferuje wszelkiego rodzaju usług fryzjerskich i kosmetycznych mobilnie, w domu klienta, zapewniając przy tym wysokie standardy i kompleksową obsługę. Ponadto świadczymy opiekę dzienną w domach osób starszych – wykwalifikowane opiekunki zajmują się osobami starszymi, w tym obłożnie chorymi i świadczą wszelkiej maści usługi – od drobnych prac porządkowych w mieszkaniu, poprzez przygotowywanie posiłków i karmienie, po codzienną higienę osobistą pacjentów.

5) Spółdzielnia Socjalna "Jasne, że Manufaktura", ul. Legionów 21, 42-202 Częstochowa, tel.: 608 500 846, e-mail: manufakturaczestochowa@gmail.com

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Manufaktura” to projekt który powstał z inicjatywy Gminy Częstochowa oraz organizacji pozarządowej tj. Fundacji Integracji Społecznej Feniks. Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Manufaktura” jest innowacyjną jednostką w gminie Częstochowa. Spółdzielnie tworzą uczestnicy Centrum Integracji Społecznej Feniks. Osoby te z różnych przyczyn nie znalazły zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Działalność statutowa spółdzielni polega na reintegracji społecznej oraz zawodowej. Podejmowane działania mają na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych wśród naszych członków. Spółdzielnia swoje działania realizuje w branży krawieckiej. Specjalizuje się w szyciu produkcji własnej, realizacji pracy nakładczej dla firm oraz różnego rodzaju usługach krawieckich. Usługi są wykonywane szybko, starannie z uwzględnieniem sugestii i wymagań klienta.  Spółdzielnię w realizowaniu usług wyróżnia szczególna dbałość o jakość powstałych produktów i profesjonalna obsługa.

6)  Spółdzielnia socjalna „Jasne, że dom i wnętrze” ul. Stawowa 18, 42-202 Częstochowa, tel.: 798 563 223, 503 456 781, e-mail: jasnezedom@gmail.com, http://jasnezedomiwnetrze.pl

Spółdzielnia socjalna „Jasne, że dom i wnętrze” powstała przy współpracy Gminy Miasta Częstochowa i Fundacji Addullam. Zatrudnia pięciu pracowników, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Zarząd spółdzielni działa w ramach wolontariatu. Spółdzielnia Socjalna Jasne, że dom i wnętrze oferuje szereg usług dedykowanych zarówno klientom indywidualnym jak i komercyjnym. Spółdzielnia specjalizuje się w następujących usługach: remonty, przeprowadzki, sprzątanie, renowacja i sprzedaż mebli, pielęgnacja ogrodów, dozór obiektów.

7) Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Barka”, ul. św. Barbary, 42-226 Częstochowa, tel.: 34 107 368-18-68, 500-081-645, email: wssbarka@wp.pl

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Barka” to przedsiębiorstwo działające jako sklep wielobranżowy z wieloletnim doświadczeniem. Firma proponuje rozległą paletę produktów o najlepszej klasie jakości w niewygórowanych cenach. Każdy kupujący, wykorzystujący ofertę placówki, ma także gwarancję dostępu do wielu atrakcyjnych rabatów, a dodatkowo może oczekiwać na szybką i przyjazną obsługę, a także przystępne godziny pracy sklepu.

8) Poligraficzno-Wydawnicza Spółdzielnia Socjalna „EKO-EDYTOR”,  Aleja Wolności 22, 42-217 Częstochowa, tel.: 533134746, 533134747, 531727302, e-mail: ekoedytor@gmail.com

Spółdzielnia powstała w ramach współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu "Spółdzielnie Socjalne Drugiej Generacji", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.2. Misją spółdzielni jest społeczna i zawodowa reintegracja poprzez pracę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekologizacja pracy i zmniejszanie opresyjności rynku pracy, upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, upowszechnianie różnorodności w pracy oraz równych szans i równych praw kobiet i mężczyzn, upowszechnianie poczucia tożsamości europejskiej, promocja wartości społeczeństwa obywatelskiego i aktywnego obywatelstwa europejskiego, rozwój współpracy między społeczeństwami. Działalność na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami jak i na rzecz organizacji pozarządowych w realizacji zadań objętych sferą zadań publicznych.

Świadczy profesjonalne usługi poligraficzne i wydawnicze dla innych podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w całym kraju, realizuje nowe projekty w zakresie działalności pożytku publicznego, tworzy kolejne miejsca pracy oraz nowe podmioty ekonomii społecznej.

9) Usługowa Spółdzielnia Socjalna MANDRAGOR, ul. Żwirki i Wigury 6/14, 42-217 Częstochowa, tel.:536-105-905, e-mail: uss.mandragor@gmail.com; spoldzielnia.mandragor@gmail.com

Z inicjatywy Fundacji Inspiracja powstała Usługowa Spółdzielnia Socjalna Mandragor. Jest to pierwsza spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne w Częstochowie. Założycielami USS Mandragor są organizacje pozarządowe: Fundacja Inspiracja i Fundacja Berenike. Kandydaci na pracowników spółdzielni socjalnej brali udział w cyklu szkoleń i wizyt studyjnych zorganizowanych w ramach projektu JOWES. Zajmuje się działalnością usługową związaną z przygotowywaniem do druku oraz administracyjną obsługą biura, badaniem rynku i opinii publicznej, sprzedażą detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, pozostałym drukowaniem, introligatorstwem i podobnymi usługami, produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz ich naprawą, wykonywaniem fotokopii, przygotowywaniem dokumentów i pozostałą działalnością wspomagającą prowadzenie biura oraz przygotowywaniem i dostarczaniem żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).

10) Spółdzielnia Socjalna „Czysta Energia”, ul. Okólna 17/19/162, 42-214 Częstochowa, tel.: 663 433 569, e-mail: kontakt@vigo-ce.pl

Spółdzielnia Socjalna „Czysta Energia” jest lokalnym przedsiębiorstwem społecznym powstałym przy wsparciu Agencji Rozwoju Regionalnego. W jej ofercie znajdują się wszystkie usługi, które są niezbędne podczas remontów oraz utrzymania technicznego nieruchomości. Firmę tworzą ludzie kompetentni, wypełniający swoją pracę z pełnym zaangażowaniem. Doświadczona kadra pracownicza z wieloletnim stażem sprawi, że wszelkie prace remontowe lub wykończeniowe, zostaną solidnie wykonane. Spółdzielnia wykonuje m.in.: remonty, adaptacje, modernizacje, projektowanie wnętrz, serwis techniczny nieruchomości, nadzory budowlane i kosztorysowanie, instalacje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Oferuje również wynajem podnośnika koszowego oraz sprzedaż i montaż kolektorów słonecznych czy układów fotowoltaicznych.

11) Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna WSPÓLNOTA, ul. Stawowa 18, 42-202 Częstochowa, tel.: 785-575-802, e-mail: stowarzyszenie@iplus.com.pl

Spółdzielnia oferuje usługi z zakresu remontów, robót budowlanych, wykończeniowych, porządkowych, rozbiórkowych oraz porządkowania zieleni czy nieruchomości.

 

Ponadto w Częstochowie uruchomiono Zakład Aktywności Zawodowej, Aleja Pokoju 14, 42-200 Częstochowa, tel.: 531 084 020, e-mail: yava.czest@gmail.com

Celem funkcjonowania ZAZ jest wsparcie osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rehabilitacji społeczno-zawodowej poprzez pracę. ZAZ nie jest odrębną osobą prawną, a jedynie wyodrębnioną jednostką w instytucji tworzącej ZAZ. ZAZ utworzyć może gmina lub powiat lub organizacja pozarządowa, której celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. W roku 2016 Stowarzyszenie Yava uruchomiło ZAZ. Przedmiotem działalności ZAZ w Częstochowie jest:

  • konfekcjonowanie: czyli segregowanie, składanie, pakowanie określonych produktów w zależności od zlecenia,

  • krawiectwo: czyli działania w zakresie prostego szycia przy wykorzystaniu maszyn przemysłowych, overlocka. Docelowo zamierzamy tworzyć zabawki dydaktyczne dla seniorów oraz dzieci z niepełnosprawnością,

  • hafciarstwo: w zakresie haftu maszynowego, ozdabiania, wyszywania,

  • produkcja zabawek drewnianych z wykorzystaniem plotera oraz lasera,

  • rękodzielnictwo -wytwarzanie produktów rękodzielniczych, użytkowych.

 

 

A.G.

A.Ś

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl