Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego jest zadaniem zleconym Miasta Częstochowy z zakresu pomocy społecznej pn.: „ Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego''.

Na terenie Miasta Częstochowy funkcjonuje 25 placówek wsparcia dziennego w tym 6 socjoterapeutycznych.

Zadaniem placówek wsparcia dziennego jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W świetlicach prowadzone są różne formy zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych, wielodzietnych oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Działalność ma na celu likwidację bądź częściowe złagodzenie niedostosowania społecznego i ograniczenie zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży.

W placówkach organizowana jest pomoc w nauce z różnych przedmiotów i na różnych szczeblach kształcenia, indywidualne zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej.

Organizowany jest także letni i zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Częstochowy zarówno w formach stacjonarnych i wyjazdowych.

W placówkach specjalistycznych dodatkowo jest realizowany program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, rehabilitacja, resocjalizacja.

Z różnych form zajęć organizowanych przez placówki korzysta  średnio ok. 800 dzieci i młodzieży.
Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań placówki mogą korzystać z pomocy wolontariuszy. Pod opieką jednego wychowawcy w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci. Nadmienić należy, że pobyt dziecka w takiej placówce jest bezpłatny i dobrowolny.

Organizację funkcjonowania placówki wsparcia dziennego określa regulamin, który zawiera w szczególności: zadania, organizację działań, rodzaj i sposób prowadzenia dokumentacji. Regulamin placówki wsparcia dziennego opracowuje kierownik.

Organizację placówek wsparcia dziennego określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
JUK

Świetlice
Świetlice
Lp. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej Placówka Adres Kod Miejscowość telefon
1 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Świetlica Socjoterapeutyczna „Dziupla” Aleja Pokoju 12 42-207 Częstochowa 34 365 30 44
2 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 1 ul. Sikorskiego 56 42-202 Częstochowa 34 324 47 50
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 2 ul. Kwiatkowskiego 3/1 42-218 Częstochowa 34 324 47 50
Świetlica Socjoterapeutyczna ul. Nowowiejskiego 15 42-202 Częstochowa 34 324 47 50
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 4 ul. Ludowa 58 42-215 Częstochowa 34 324 47 50
3 Rzymskokatolicka Parafia PW. Maksymiliana Kolbe Katolickie Ognisko Wychowawcze ul. Starzyńskiego 11 42-224 Częstochowa 34 362 53 98
4 ZHP Komenda Hufca Częstochowa --- ul. Wilsona 34 42-202 Częstochowa 34 387 10 18
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Skaut II” ul. Żabia 1 42-202 Częstochowa 34 387 10 18
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Skaut III” ul. Powstańców Warszawy 144a 42-271 Częstochowa 34 387 10 18
5 Częstochowskie Towarzystwo Ognisk Wychowawczych Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 3 „Otwarte Drzwi” ul. Warszawska 13 42-202 Częstochowa 530 304 308
Młodzieżowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Nasza Dziupla" ul. Warszawska 13 42-202 Częstochowa 502 741 525
6 Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Uśmiech Dziecka” Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego ul. Manganowa 12a 42-202 Częstochowa 34 361 88 26
7 Caritas Archidiecezji Częstochowskiej --- ul. Staszica 5 42-200 Częstochowa 34 368 05 82
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Pawła II ul. Rapackiego 3/5 42-207 Częstochowa 34 368 05 82
8 Rzymskokatolicka Parafia św. Melchiora Grodzieckiego Katolickie Ognisko Wychowawcze ul. Ossowskiego 9 42-207 Częstochowa 603 387 999
9 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” Młodzieżowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Skrawek Nieba” ul. Krakowska 80 bl. 3 42-202 Częstochowa 34 368 31 92
10

11
Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

Fundacja "Twój Rozwój"
Świetlica Środowiskowa „Radosny Dom” ul. Krasińskiego 11a 42-217 Częstochowa 34 361 46 60
Świetlica Środowiskowa 'Pszczółki" Aleja Pokoju 5 42-207 Częstochowa 602 137 190
12 Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Świetlica Socjoterapeutyczna „Ludki z Blaszanej Budki” ul. Bardowskiego 60 42-216 Częstochowa 34 363 97 54
13 Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu Świetlica Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży Autystycznej oraz z Zaburzeniami Pokrewnymi ul. Nałkowskiej 11 42-202 Częstochowa 693 118 246
14 Rzymskokatolicka Parafia pw Św. Floriana Katolickie Ognisko Wychowawcze ul.Limanowskiego 120 42-207 Częstochowa 34 323 04 62
15 Fundacja Chrześcijańska „ADULLAM” Klub dla dzieci i młodzieży „Życie poza szkołą” ul. Krakowska 34 42-202 Częstochowa 34 365 38 30
16 Rzymsko Katolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego Katolickie Ognisko Wychowawcze ul. Gajowa 2/6 42-202 Częstochowa 34 371 01 15
17 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Ośrodek wychowawczo rewalidacyjny dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej Aleja Pokoju 13 42-202 Częstochowa 34 363 51 68
18 Fundacja Oczami Brata ------ ul.Brzezińska 47/59/2 42-208 Częstochowa 788448039
Placówka opiekuńczo-specjalistyczna ul. Żużlowa 4 42-208 Częstochowa 788448039
19

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Częstochowie

--- ul. Waszyngtona 69/71 42-202 Częstochowa 509774987
Klub Środowiskowy "Parasol" ul.Dąbkowskiego 39/41 42-202 Częstochowa 509774987
20 Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy --- ul. Niepodległości 20/22 42-202 Częstochowa 34 389 25 88
Świetlica Środowiskowa ul. Tkacka 5 a 42-202 Częstochowa 34 389 25 88
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl