Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat

Ogólnopolskie liczenie bezdomnych.

Z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej corocznie odbywa się ogólnopolska akcja liczenia osób bezdomnych. Określenie ich liczby pomaga gminom w podjęciu konkretnych działań związanych ze zjawiskiem bezdomności. W akcje zaangażowane są wszystkie służby m.in. Wydział KOSO, policja, staż miejska, szpitale, pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz placówek realizujących zadania z zakresu bezdomności.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r.

Ogólne wskazówki dotyczące sposobu realizacji badania

 1. Sposób koordynacji działań:

  • Każde województwo wyznacza Wojewódzkiego koordynatora badania.

  • Podobnie w każdej gminie powinien być wyznaczony Gminny koordynator badania.

Koordynator gminny podlega pod Wojewódzkiego koordynatora badania.

Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli”- chętnych do współpracy. W trakcie badania konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich w/w służb, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych itp.

Szczególnie ważna będzie rola straży gminnej lub miejskiej, pracowników policji w celu dotarcia do osoby bezdomnej przebywającej w miejscu niemieszkalnym (ogródki działkowe, parki itp.) - zwłaszcza w nocy.

Określenie liczby osób bezdomnych. Aby zdiagnozować liczbę osób bezdomnych trzeba będzie zsumować 2 liczby:

 1. liczbę osób bezdomnych spędzających noc z 21 na 22 stycznia 2015 r. w wyspecjalizowanych placówkach noclegowych,
 2. liczbę osób bezdomnych spędzających noc w tzw. miejscach „niemieszkalnych” (ogródki działkowe, parki itp.).

Sposób określenia pierwszej liczby będzie stosunkowo łatwy. Należy policzyć liczbę osób bezdomnych, które spędzą noc z 21 na 22 stycznia 2015 r. we wszystkich placówkach noclegowych na badanym terenie.

Jeśli chodzi o sposób obliczenia drugiej liczby - będzie to trudniejsze zadanie do zrealizowania. Trzeba będzie bowiem „fizycznie” dotrzeć do osoby bezdomnej przebywającej w miejscu niemieszkalnym. Można to będzie zrealizować w dwojaki sposób:

 • badanie można przeprowadzić w ciągu dnia – badanie będzie wtedy łatwiejsze do zrealizowania, może jednak wtedy wystąpić błąd „dublowania” się danych.

 • bardziej wiarygodne (ale trudniejsze do zrealizowania) może być badanie przeprowadzone wieczorem i w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Mniejsza będzie wtedy możliwość wystąpienia błędu „dublowania się” danych. Osoba bezdomna spędza bowiem nocleg tylko w 1 miejscu: albo w miejscu „niemieszkalnym”, albo w placówce noclegowej.

Aby badanie liczby osób bezdomnych było wiarygodne, należy ustrzec się błędu
tzw. „dublowania się danych”, tzn. że ta sama osoba będzie liczona 2 razy. Taka ewentualność może wystąpić jeśli np. liczenie osób bezdomnych w miejscach „niemieszkalnych” (ogródki działkowe, parki itp.) będzie przeprowadzone w ciągu dnia, a następnie do uzyskanej liczby, bez przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji, bezkrytycznie doda się ogólną liczbę osób bezdomnych, które spędziły nocleg w placówkach noclegowych (jeśli część osób zdiagnozowanych w ciągu dnia w miejscach „niemieszkalnych”, zdecyduje się spędzić nocleg w placówkach noclegowych – wystąpi błąd dublowania się danych). W takiej sytuacji konieczne będzie dodatkowe zweryfikowanie uzyskanych z placówek noclegowych informacji. Każda osoba bezdomna spędzająca nocleg w placówce noclegowej powinna być zapytana, czy została już wcześniej zarejestrowana przez osoby realizujące badanie w miejscu niemieszkalnym w ciągu dnia. Jeśli osoba potwierdzi, że tak, zarejestrowano ją już wcześniej w miejscu niemieszkalnym – wówczas taką osobę nie należy „wliczać” do liczby osób przebywających w placówce noclegowej (aby uniknąć „dublowania” się danych).

Decyzję o wyborze sposobu przeprowadzenia badania podejmuje koordynator wojewódzki.

Za określenie liczby osób bezdomnych w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. będą odpowiedzialne Gminy (Ośrodki Pomocy Społecznej).

Termin wypełnienia przez gminy sprawozdania jednorazowego: do 3 kwietnia 2015 r. (lub inny termin określony przez właściwy Wydział Polityki Społecznej).

Zakres miejsc w jakich powinna być zbierana informacja o osobach bezdomnych:

 • ogrzewalnie, noclegownie;

 • schroniska, domy dla osób bezdomnych, hostele;

 • szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia;

 • zakłady karne, areszty śledcze;

 • izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne;

 • miejsca niemieszkalne;

 • pustostany, domki, altany działkowe;

 • inne miejsca.

Wszystkie podmioty biorące udział w badaniu powinny być o tym wcześniej oficjalnie powiadomione.

Definicja osoby bezdomnej.

W trakcie badania należy uwzględnić definicję osoby bezdomnej z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy - za osobę bezdomną uważa się: „…osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym
w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy
i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”.

Inaczej mówiąc, w tym rozumieniu osobą bezdomną jest osoba, która:

 1. nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym (warunek ten zawsze musi być spełniony)

 2. nie jest zameldowana na pobyt stały

 3. jest zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania przy czym „lokalem, w którym nie ma możliwości zamieszkania” jest w szczególności:

  • lokal, który należy opuścić w związku z wyrokiem eksmisyjnym bądź sądowym zakazem kontaktowania się z dotychczasowymi współlokatorami np. w wyniku konfliktów rodzinnych;

  • lokal, w którym nie można zamieszkać z powodu zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanego np. złym stanem technicznym budynku;

  • lokal, do którego faktycznie nie można powrócić w wyniku sprzeciwu, odmowy dostępu ze strony innych zameldowanych tam osób.

W takim rozumieniu osoba, która mimo, że nie ma stałego miejsca zameldowania, jednak mieszka w lokalu mieszkalnym (np. wynajmuje mieszkanie) – nie jest osobą bezdomną.

Osobą bezdomną jest natomiast osoba, która zamieszkuje placówkę noclegową dla osób bezdomnych (schronisko, noclegownię itp.), ponieważ placówki te nie są lokalami mieszkalnymi w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Osobą bezdomną jest także osoba mieszkająca poza placówkami noclegowymi
dla osób bezdomnych, np. na klatce schodowej, na dworcu, na działce itp. (przy czym w obu w/w przypadkach spełniony musi być warunek, że osoba nie ma możliwości zapewnić sobie własnym staraniem zamieszkania w lokalu mieszkalnym).

Bezpośrednia pomoc osobom bezdomnym w trakcie realizacji Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych może być dobrą okazją do poznania miejsc grupowania się osób bezdomnych na danym terenie oraz może dać sposobność do udzielenia bezpośredniej pomocy osobom bezdomnym (zwłaszcza tym, znajdującym się poza placówkami noclegowymi), do których będą docierać realizatorzy badania. Osobom bezdomnym można udzielić wtedy natychmiastową pomoc, dostarczyć posiłek czy ciepłą odzież.


Portal Polityki Społecznej PLIK Procedury przeprowadzania ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl