Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
MIEJSKA RADA SENIORÓW

Zgodnie z zarządzeniem Nr 196.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 marca 2019 r. z późn. zm w sprawie powołania składu osobowego do Miejskiej Rady Seniorów, w skład Rady wchodzą:

Śp. Pani Elżbieta Kunicka Przewodnicząca Rady, przedstawiciel Prezydenta Miasta Częstochowy do dnia 7 grudnia 2020 r .,

Pani Ewa Pachura – Wiceprzewodnicząca Rady, przedstawiciel Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,

Pan Bogumił Dobosz – Sekretarz, przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy

Pani Elżbieta Jazłowiecka - Członek Rady,  przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pani Krystyna Karlak- Członek Rady, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Pani Czesława Konieczna- Członek Rady, przedstawiciel Prezydenta Miasta Częstochowy

Pan Andrzej Lewandowski - Członek Rady, przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy

Pan Witold Mackiewicz- Członek Rady, przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Dziennikarstwa Obywatelskiego

Pani Elżbieta Markowska- Członek Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki

Pan Maciej Rudlicki - Członek Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia „Pokolenia” Zarząd Miasta i Powiatu

Śp. Pan Waldemar Świerczyński- Członek Rady, przedstawiciel Częstochowskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego ,,Jozue" - do 14 sierpnia 2019 r.

Pan Jerzy Zając- Członek Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

 

Obsługę kancelaryjno-biurową Miejskiej Rady Seniorów zapewnia:

Wydział Polityki Społecznej
ul.Śląska 11/13 pok. 412
tel. 34 3707612

 

Dyżur Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów

W każdy drugi wtorek miesiąca Przewodniczący(a) Miejskiej Rady Seniorów w Częstochowie pełni dyżur w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 pokój 108 (I piętro) w godz. 15.30 – 16.30.


Uchwałą Nr 854/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów przyjęto statut, oraz zadania Miejskiej Rady Seniorów Częstochowie.
Głównym celem Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta. Rada ma charakter opiniodawczy, konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla władz Miasta. Rada działa w następujących obszarach:

 • zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów
 • wspieranie aktywności ludzi starszych
 • profilaktyka i promocja zdrowia seniorów
 • przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu
 • rozwój form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury
 • mieszkalnictwo dla seniorów.

Do zadań Rady należy:

 • ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych
 • przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej
 • inicjowanie działań na rzecz seniorów
 • monitorowanie potrzeb seniorów również w zakresie ochrony zdrowia dla seniorów
 • wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów
 • zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego dotyczące seniorów
 • inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Częstochowy ze środowiskiem osób starszych
 • informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów
 • upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, ale także potrzebach i oczekiwaniach, a więc konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach.


W skład Rady wchodzi od 7 do 12 seniorów, w tym:
- do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działających na rzecz środowiska osób starszych,
- 3 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, po 1 osobie z każdego Uniwersytetu,
- 2 przedstawicieli Rady Miasta,
- 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Częstochowy.
Członkowie Rady pełnia swe funkcje społecznie.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 205.15 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego do Miejskiej Rady Seniorów, w skład Rady II kadencji wchodzą:

Miejska Rada Seniorów

Pan Ryszard Raczek – Przewodniczący Rady, przedstawiciel Prezydenta Miasta Częstochowy
Pani Ewa Pachura – Wiceprzewodnicząca Rady, przedstawiciel Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,
Pani Elżbieta Kunicka – Sekretarz, przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy
Pan Lech Jędryka – Członek Rady, przedstawiciel Prezydenta Miasta Częstochowy
Pani Wanda Kasprzak– Członek Rady, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Pani Anna Kliszewska - Członek Rady, przedstawiciel Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie,
Pan Andrzej Lewandowski - Członek Rady, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Pani Halina Pałka - Członek Rady, przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - Hufiec Częstochowa,
Pani Irena Pianka – Członek Rady, przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Częstochowie,
Pan Henryk Pinis – Członek Rady, przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy,
Pani Alicja Przyszło - Członek Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia „Częstochowskie Amazonki”,
Pan Maciej Rudlicki - Członek Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia „Pokolenia” Zarząd Koła.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2065/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego do Miejskiej Rady Seniorów, w skład Rady I kadencji weszli:

Pan Ryszard Raczek – Przewodniczący Rady
Pani Ewa Pachura – Wiceprzewodnicząca Rady
Pan Ryszard Adamczyk – Członek Rady
Pani Wanda Kasprzak – Członek Rady
Pani Anna Kliszewska - Członek Rady
Pan Ryszard Kowalik - Członek Rady
Pani Elżbieta Kunicka – Członek Rady
Pan Andrzej Lewandowski - Członek Rady
Pani Halina Pałka - Członek Rady
Pani Alicja Przyszło - Członek Rady
Pan Maciej Rudlicki - Członek Rady
Pan Jerzy Zając - Członek Rady.

Obsługę kancelaryjno-biurową Miejskiej Rady Seniorów zapewnia:
Wydział Polityki Społecznej
ul. Focha 19/21
tel. 34 3707480
e-mail: ps@czestochowa.um.gov.pl
 

MN

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl