Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w roku 2017

11 osób uhonorowano Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w roku 2017. Nagrodę otrzymało również Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki. Nomionowanację do tej nagrody otrzymało 30 osób i 6 organizacji pozarządowych.

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych są przyznawane osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Wyróżnienia, w piątek 22 września w Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana podczas Galii Ekonomii Społecznej wręczyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski.

Uroczystość uświetnił występ wokalny pt. „Muzyka małego ekranu” w wykonaniu Chóru Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”.

W kategorii "osoba fizyczna", nagrody za 2017 rok otrzymali:

1. Magdalena Celeban– inicjatorka wielu działań w dziedzinie ochrony danych osobowych; m.in. za podejmowane działania społeczne dla mieszkańców Częstochowy i działających tu organizacji pozarządowych dotyczących, bezpiecznego poruszania się w internecie, koordynację ogólnopolskiego programu GIODO „Twoje dane - Twoja sprawa” (od 8 lat)

2. Jerzy Cichecki - prezes Fundacji „Promyk Nadziei” pomaga w ratowaniu i leczeniu dzieci, które zostały poszkodowane  w wypadkach komunikacyjnych oraz niesie pomoc materialną ich rodzinom; m.in. za pomoc ludziom, a przede wszystkim dzieciom i noworodkom w 2017 roku po wichurach na Pomorzu.

3. Janusz Danek - działacz społeczno-sportowy, prezes Speedway Fan Club Częstochowa;  m.in. za pomoc dla dzieci niepełnosprawnych, w tym imprezę „Gwiazdy Sportu i Estrady Dzieciom Niepełnosprawnym”, sukcesy sportowe częstochowian: drużynowe i parowe mistrzostwa Polski w Speedrowerze

4. Anna Kliszewska - Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Okręgowego w Częstochowie (od 25 lat), m.in. za założenie i adaptację 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, powstanie Certyfikowanego Placu Zabaw przy świetlicy środowiskowej Radosny Dom, utworzenie innowacyjnej formy Klubu Seniora, utworzenie punktu porad prawnych, utworzenie, wyremontowanie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora ,,Senior Wigor'' dla 30 osób starszych, prowadzenie akcji kiermaszowej nowej odzieży, z której środki przeznaczane były i są na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

5. Damian Koszczyk – m.in.za prowadzenie zbiórki publicznej na rzecz dzieci niepełnosprawnych, m.in. na zakup sprzętu ortopedycznego „Pomagam z Dejmianem”, kampanię społeczną „Zwykli niezwykli'', zaangażowanie, kreatywność, akcję na rzecz bezdomnych zwierząt ,,Zerwij łańcuch ograniczeń'', szerzenie idei wolontariatu, zaangażowanie i empatię w codziennej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

6. Anna Kwiatkowska- inicjatorka i założycielka Fundacji Integracji Społecznej Feniks, m.in. za długoletnie działanie na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, propagowanie ekonomii społecznej, założycielka spółdzielni socjalnych: „Jasne, że Bus”, „Jasne, że Manufaktura” oraz centrów (fundacji) integracji społecznej.

7. Anna Ogłaza prezes Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca, m.in. za szczególną troskę i opiekę nad pacjentami z chorobą nowotworową, wszechstronną, wieloletnią, nieodpłatną pomoc pacjentom, utworzenie wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów i wolontariuszy wspierających osoby zmagające się z nowotworem, promowanie profilaktyki i edukacji w zakresie chorób nowotworowych, propagowanie idei wolontariatu-wychowanie i aktywizowanie dużej liczby wolontariuszy, którzy angażują się w niesienie pomocy i wsparcia chorym ludziom.

8. Ewa Powroźnik– prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. J. Dudy Gracza, m.in. za poszukiwanie cennych i skutecznych form i metod upowszechniania sztuk plastycznych, np. w klubokawiarni „Babie Lato” i „Duquesa”, Galerii „Pod Kasztanem”, organizację  warsztatów  plastycznych dla dzieci; wspieranie działalności charytatywnej poprzez aukcję obrazów, dążenie do podnoszenia poziomu twórczości członków stowarzyszenia.

9. Angelika Radłowska- zaangażowana społecznie w prace Fundacji „Walczę z SM”, m.in. za działania integrujące dzieci z osobami niepełnosprawnymi (organizacja cyklu warsztatów plastycznych w ramach Tygodnia z Niepełnosprawnością  oraz w ramach Partnerstwa Częstochowa – Niepełnosprawnym), organizację corocznych koncertów charytatywnych ”Kolęda dobrych ludzi woli”, utworzenie przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego osoby ze stwardnieniem rozsianym.

10. Jacek Tomczyk- prezes Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, m.in. za stworzenie jednego z najbardziej rozpoznawalnych w skali kraju towarzystwa skupiającego genealogów amatorów i kierowanie nim przez 10 lat, integrację i aktywizacje środowiska genealogów z terenu miasta i regionu zainteresowanych poszukiwaniami genealogicznymi w Częstochowie i okolicach, popularyzację dziedzictwa kulturowego Częstochowy.

11. Edyta Widawska  -założycielka Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej, m.in. za opracowanie i realizacje projektów „Jasne, że konsultacje”, ,,Jasne, że razem'', których celem jest m.in. dalszy wzrost zaangażowania częstochowian w życie społeczne. Opracowanie i realizacja projektu „Obywatelski katalizator zmiany”, którego celem jest zwiększenie zaangażowania częstochowian z grupy wiekowej 60+ w proces partycypacji obywatelskiej, inicjowanie przez PIMIS specjalnego przygotowania liderów i radnych dzielnic do budżetu obywatelskiego pod szyldem Akademii Lidera

W kategorii organizacje pozarządowe i inne, nagrodę otrzymało-
Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki.

Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób dotkniętych problemami chorób nowotworowych, w szczególności problemem nowotworu piersi. Stowarzyszenie wyróżniono za poszerzenie działalności o rehabilitację fizyczną i psychologiczną, organizowanie spotkań integracyjnych dla członkiń Stowarzyszenia i ich rodzin , organizowanie szkoleń na wolontariuszkę-ochotniczkę, współpracę z organizacjami pozarządowymi w Częstochowie i całej Polsce, współpracę z częstochowskimi szpitalami, centrami senioralnymi w Polsce, organizowane kampanie prozdrowotne dla kobiet jak „Marsz Różowej Wstążki”, „Dni otwarte u Amazonek”, działalność na rzecz seniorów, pomoc niesioną potrzebującym.

 

Ponadto nominację do Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy otrzymały następujące osoby:

 1. Zbigniew Biernacki - antykwariusz, animator wielu inicjatyw społecznych, jak m.in. "Jarmak starej książki", Sympozja Historyków Regionalistów Ziemi Częstochowskiej.
 2. Stanisław Całus - działacz społeczny, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy.
 3. Zbigniew Fedyczek - założyciel Stowarzyszenia Senior Tur, organizator wielu wystaw fotografii krajoznawczej  częstochowskich seniorów.
 4. Marian Głowacki - prof.nadz.dr hab. PCz, aktywny członek Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, redaktor naukowy 21 tomów "Ziemi Częstochowskiej".
 5. Alina Grabna - bibliotekarz, prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddz. w Częstochowie, propagatorka edukacji czytelniczej, ekologicznej i informatycznej.
 6. Aleksander Grodecki - prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego "Jozue", zaangażowany w pomoc ubogim, uzależnionym , bezrobotnym , bezdomnym.
 7. Andrzej Jakubowski - propagator turystyki górskiej i aktywny działacz Oddziału Przewodników PTTK im. Jana Długosza.
 8. Maria Jasińska - wiceprezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody, propagatorka licznych działań ekologicznych, autorka ścieżek dydaktycznych w mieście.
 9. Stanisława Lis - wieloletnia sekretarka Klubu Sportowego "Start", zaangażowana w propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży.
 10. Andrzej  Ładygin - założyciel Klubu Górskiego Częstochowa, propagator turystyki terenowej i górskiej. 
 11. Jan Majkusiak - działacz społeczny Stowarzyszenia Piłki Siatkowej Politechniki Częstochowskiej, wychowawca medalistów w piłce siatkowej.
 12. Lech Matysiak - założyciel Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z Kalkuty, organizator domów pomocy społecznej.
 13. Joanna Nowowiejska-Fedecka - prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Częstochowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, propagoatorka wiedzy ekonomicznej.
 14. Mariola Pawłowska-Rak - prezeska ,,Centrum Mediacji Pomoc'' oraz Fundacji ,,Twój Rozwój.
 15. Daria Pałecz - prezeska Oddziału Przewodników PTTK, społeczny opiekun zabytków, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa.
 16. Elwira Pidzik - założycielka Fundacji Maxima Dzieciom, wspierajacej rodziców i dzieci chorych na cukrzycę typu I.
 17. Wojciech Szkop - zawodnik judo w Klubie Sportowym "Start", wychowawca mistrzów Polski w kategorii kadet i junior w judo.
 18. Patrycja Szlempo - wiceprezes Stowarzyszenia "Pasja do Życia", koordynatorka wielu warsztatów jak "Częstochowa na Obcasach - zawsze jest alternatywa" czy promujących bezpieczeństwo na drogach.
 19. Mirosław Zwoliński - wiceprezes Oddziału Przewodnickiego PTTK, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, autor wielu publikacji turystyczno-krajoznawczych o Częstochowie i regionie.

oraz organizacje:

 1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne "Jozue".
 2. Fundacja 'Widzialni".
 3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie.
 4. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych "Amicus".
 5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem.

Obecnie w Częstochowie zarejestrowanych jest 884 organizacji pozarządowych, działających głównie w takich obszarach jak sport, turystyka, rekreacja i hobby, rynek pracy i sprawy społeczne, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, gospodarka oraz edukacja i wychowanie.

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl