Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Laureaci Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych rok: 2014, 2015 i 2016

R O K   2 0 1 4

20 września 2014 roku -  podczas sobotniej Gali Częstochowskich Organizacji Pozarządowych w Filharmonii Częstochowskiej - wręczyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski. Galę uświetnił spektakl Częstochowskiego Teatru Tańca - "KOCHANKOWIE DNIA - historia jednej fotografii".

Anna Kaptacz, Grażyna Moraś, Andrzej Nowak, Zbigniew Pawlak, Ewa Pietralik, Alicja Przyszło, Małgorzata Wójcik, Komisja Wydawnictw i Kultury Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, Rotary Club Częstochowa, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom YAVA i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Częstochowie to laureaci Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w roku 2014.

W kategorii: „osoba fizyczna” Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w 2014 roku otrzymali:

Anna Kaptacz – Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
Pielęgniarka od 38 lat pracująca w ochronie zdrowia. Pedagog, nauczyciel akademicki, manager ochrony zdrowia. Współorganizator oraz pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, powołana do utworzenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. Organizator licznych konferencji na temat opieki paliatywnej. Uhonorowana wieloma nagrodami i wyróżnieniami, między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi Przyznawanym przez Prezydenta RP. Jako Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej działa w zakresie opieki hospicyjnej na terenie Częstochowy i regionu. Wypełniając misję stowarzyszenia – pomaga, wspiera, daje nadzieję swoim podopiecznym.

Grażyna Moraś – Fundacja Chrześcijańska Adullam
Działa od 2005 roku jako wolontariusz. Poświęca swój czas i wykorzystuje swoje kompetencje zawodowe w niesieniu pomocy osobom nieposiadającym środków finansowych na rozwiązywanie problemów prawnych i życiowych. Jako osoba z niepełnosprawnością, jest szczególnie wrażliwa na ból i cierpienie osób dotkniętych chorobami i dramatem życiowym.

Andrzej Nowak– Prezes Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Częstochowie
Nagroda została przyznana za działalność społeczną w zakresie integracji i doskonalenia kompetencji osób zatrudnionych w służbach bhp z rejonu dawnego województwa częstochowskiego. Od czerwca 2007 roku pełni, drugą kadencję, funkcję Prezesa oddziału częstochowskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, natomiast od października 2007 roku zasiada w centralnych władzach stowarzyszenia.

Zbigniew Pawlak – Prezes Klubu Sportowego ORIENT
od 20 lat działa w Klubie Sportowym Orient, będąc jego prezesem i głównym trenerem. Wyszkolił kilkuset zawodników taekwondo i kickboxingu, startujących w turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zbigniew Pawlak działa, włączając się w projekty społeczne, m.in. „aktywny wypoczynek i sport najlepszą używką”. Dzięki pokazom, aktywizuje mieszkańców Częstochowy, propagując zdrowy styl życia.

Ewa Pietralik – Partnerstwo na rzecz Aktywności Lokalnej „Raków – Reaktywacja”
Ewa Pietralik jest mieszkanką Częstochowy, silnie związaną z dzielnicą Raków. Aktywnie angażuje się w działania prospołeczne w ramach pracy Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Raków – Reaktywacja”, które zrzesza podmioty i osoby fizyczne w ramach międzyinstytucjonalnej. Jest liderką społeczności lokalnej i reprezentantką mieszkańców dzielnicy. Dzięki jej pracy i zaangażowaniu, wzmacniają się więzy sąsiedzkie, a swoją postawą niezmiennie potwierdza, że „chcieć to móc”.

Alicja Przyszło – Wiceprezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki
Nagroda została przyznana za kontynuację rozwoju działalności Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, poprawę warunków lokalowych, zakup sprzętu biurowego, sprzętu rehabilitacyjnego, rozwinięcie rehabilitacji fizycznej i psychofizycznej. Za pomoc w organizacji Marszu Różowej Wstążki i Dni Otwartych u Amazonek, za współpracę z częstochowskimi szpitalami, za pomoc niesioną potrzebującym za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych.

Małgorzata Wójcik – Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie.
Nagroda została przyznana za działania na rzecz ochrony praw dziecka i podejmowanie interwencji, gdy stwierdzi, że dziecko jest krzywdzone, prowadzi mediacje, oraz pomoc prawną dla rodziców. Nawiązała ścisłą współpracę z wieloma partnerami współdziałającymi z organizacją pozarządową w zakresie pomocy społecznej. Na szczególną uwagę zasługuje przygotowanie różnorodnych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży oraz przygotowanie autorskich projektów edukacyjnych i profilaktycznych pod hasłem „Dziecko to nasz kapitał”.

W kategorii: „osoba prawna” Laureatami Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w 2014 roku zostali:

Komisja Wydawnictw i Kultury Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy
Komisja funkcjonuje w Towarzystwie Przyjaciół Częstochowy od 1987 roku. Od początku swego działania prowadzi badania nad dziejami Częstochowy, promuje miasto i region częstochowski na terenie kraju i zagranicą. Jest inicjatorem i realizatorem kolejnych roczników Almanachu Częstochowy, przygotowała wydanie Małej Encyklopedii Częstochowy, Leksykonu Miasta. Ponadto, realizowała przywrócenie w Częstochowie pomnika Kazimierza Pułaskiego zburzonego w okresie okupacji. W swych działaniach nieustannie pielęgnuje dziedzictwo Częstochowy.

Rotary Club Częstochowa
Częstochowski klub Rotary jest organizacją służebną, społeczną, działającą non-profit. Jego członkowie spotykają się regularnie w celu niesienia pomocy potrzebującym w lokalnych społecznościach. Działając od 1995 roku, klub przeprowadził w Częstochowie liczne akcje charytatywne i społeczne. Pomoc klubu jest najczęściej adresowana do instytucji, które zajmują się opieką medyczną, pedagogiczną, hospicyjną i edukacyjną.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom YAVA
Zasadniczym celem organizacji jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Stowarzyszenie zapewnia również osobom z takimi zaburzeniami dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie. W sferze działań socjalnych głównym celem stowarzyszenia jest dbałość, by zarówno jednostki, jak i całe rodziny miały dostęp do wsparcia i otrzymały niezbędną pomoc.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski
Oddział Miejski Towarzystwa jest kontynuatorem 95-letnich tradycji i idei prekursorów i założycieli ruchu na rzecz dziecka pokrzywdzonego. Kieruje, inspiruje i wspiera pracę 40 kół TPD na terenie miasta. Skupia 164 członków zwyczajnych i dziesiątki członków wspierających oraz wielu przyjaciół dzieci. Beneficjentami działań Towarzystwa są głównie dzieci ubogie, niedożywione, zaniedbane wychowawczo i zdrowotnie. Wychodząc naprzeciw potrzebom, Towarzystwo podejmuje wiele działań, których głównym celem jest polepszenie losu najmłodszych.

[źródło]

R O K   2 0 1 5

26 września 2015 roku , podczas uroczystej Galii Ekonomii Społecznej  zostali uhonorowani przedstawiciele częstochowskich organizacji pozarządowych. Nagrody za działalność w III sektorze wręczyli wspólnie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, jego zastępca Jarosław Marszałek oraz przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski.
Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W kategorii: „osoba fizyczna” Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w 2015 roku otrzymali:


Marek Ciuk – zgłoszony przez CKS Budowlani Częstochowa, wieloletni działacz sportowy i lekkoatletyczny działający na wielu szczeblach i płaszczyznach społecznych, znany i ceniony nauczyciel, wychowawca, trener wielu pokoleń dzieci i młodzieży. Aktywny i prężny działacz sportowy od wielu lat promujący Częstochowę w Polsce i na arenie międzynarodowej poprzez organizację wielu imprez sportowych na terenie naszego miasta.

Anna Gabarska – Prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”. Zaangażowana w działalność na rzecz osób starszych; przez wiele lat wdraża działania na rzecz seniorów, które mają charakter wieloaspektowy dostosowany do kondycji zdrowotnej. Organizowane przez nią zajęcia to programy systemowe zapewniające rozwój szerokiego wachlarza usług opiekuńczych, obejmujące osoby samotne, zagubione, borykające się z problemami w codziennym życiu, które nie mogą liczyć na wsparcie bliskich bądź ich nie mają.
 

Jerzy Kowalski – zgłoszony przez Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Sportowiec”. Propaguje działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców Częstochowy. Podejmuje liczne nowe inicjatywy zapewniające szeroki dostęp mieszkańcom do różnych form rekreacji i sportu. W swojej działalności dał się poznać jako dobry organizator i inicjator działań z zakresu sportu i rekreacji ruchowej, organizując nowe formy zajęć. Corocznie organizuje zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży w mieście. Inne ważne zadania to organizacja kursów instruktorów rekreacji ruchowej dla seniorów i osób z nadwagą, a także zajęcia hipoterapii dla dzieci i sekcje sportowe osób niepełnosprawnych.
Agnieszka Pawełczak – zgłoszona przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”. Zaangażowana w rozwiązywanie problemu bezdomności i udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy. Przyczyniła się do rozwoju i promocji wolontariatu w Częstochowie.

W kategorii „osoba prawna” Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w 2015 roku została:

Fundacja Oczami Brata. Jej głównym celem jest udzielenie pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, promocja ich twórczości oraz organizacja warsztatów artystycznych. Wśród najważniejszych działań Fundacji można wyróżnić: Projekt DOWN-LOVE, Teatr Oczami Brata. Fundacja jest zaangażowana w organizację, prowadzenie warsztatów.

Pozostali nominowani do Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w kategorii osoba fizyczna to Marek Chmiel - Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Janusz Danek - Stowarzyszenie Speedway Fan Club Częstochowa, Aleksander Grodecki - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne JOZUE, Maria Kotkiewicz - Związek Harcerstwa Polskiego w Częstochowie, Krzysztof Krzemiński - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie, Maria Księżyk - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie, Urszula Sprącel-Kudrzyn - Centrum Integracji Społecznej Fundacji Integracji Społecznej Feniks, Adam Stępniak - KU AZS Politechnika Częstochowska,Halina Wasilewicz - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów.
W kategorii osoba prawna nominowano Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca i Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej.

Nagrody przyznawał Prezydent Miasta Częstochowy po zasięgnięciu opinii Komisji, w skład której weszli przedstawiciele Rady Miasta oraz prezydenta.

Uroczystość wręczenia nagród za działalność w organizacjach pozarządowych miała miejsce w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana, a uświetnił ją występ Chóru Filharmonii Częstochowskiej "Collegium Cantorum"

R O K   2 0 1 6

Nagrody za działalność w organizacjach pozarządowych wręczyli wspólnie  28 września prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Częstochowskiej. im. B. Hubermana. Tegoroczną Galę Ekonomii Społecznej uświetnił spektakl taneczno-wokalny "Apasz" w wykonaniu Częstochowskiego Teatru Tańca.

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych przyznawane są osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

W kategorii „osoba fizyczna” nagrody za rok 2016 otrzymali:

1. Irena Pianka – za pracę na rzecz integracji środowiska seniorów we współpracy z III sektorem w celu wzbogacenia i uatrakcyjnienia form rozrywki dla osób w wieku 60+
2. Iwona Bołtuć – za całokształt pracy na rzecz tworzenia warunków do rozwoju, rehabilitacji, edukacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzrokową, ich rodzin i opiekunów
3. Czesław Lamch – za organizację szeregu imprez sportowych dla częstochowian, m.in. Złotej Mili i Czwartków Lekkoatletycznych, sprawowanie szeregu funkcji społecznych mających wpływ na rozwój sportu częstochowskiego, m.in. trenera koordynatora Zaplecza Kadry Narodowej, delegata na Zjazd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz za wkład w osiągnięcia sportowe polskich zawodników
4. Małgorzata Deska – za edukację patriotyczną wśród częstochowskich uczniów, współorganizację budowy Pomnika Orląt Lwowskich w Częstochowie, organizację od 10 lat uroczystości upamiętniających Obronę Lwowa, opiekę nad grobami Orląt Lwowskich, aktywne uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych w mieście
5. Maciej Batorek – za promowanie tradycji, historii i twórczego dorobku mieszkańców Częstochowy w kraju i za granicą – w szczególności poprzez działalność wydawniczą – oraz za ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

W kategorii ,,osoba prawna” nagrody otrzymały cztery podmioty:

1.    Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”
2.    Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie Rescue Team
3.    Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej
4.    Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca

Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” od roku 2000 prowadzi placówki dla noworodków i niemowląt pozbawionych trwale lub czasowo opieki rodziców, z obciążeniami zdrowotnymi wymagającymi fachowej i specjalistycznej opieki medycznej. Prowadzi też klub dla dzieci i młodzieży oraz punkt wsparcia terapeutycznego, podejmując działania o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym i pomocowym dla dzieci i młodzieży z rodzin niepełnych i biednych, zapewnia opiekę w zakresie socjoterapii i logopedii. W ciągu 16 lat placówka pomogła ponad 600 podopiecznym; szansę na nowy dom i kochających rodziców zyskały dzieci nawet z poważnymi obciążeniami genetycznymi. Dzięki determinacji Stowarzyszenia parlament wprowadził zmiany legislacyjne ułatwiające funkcjonowanie placówkom tego typu w całym kraju.

Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie Rescue Team prowadzi szereg projektów dla mieszkańców z zakresu promocji zdrowia i udzielania pierwszej pomocy. Wspiera akcje, w których udział biorą osoby niepełnosprawne, organizuje pokazy ratownictwa i prelekcje dla dzieci i młodzieży w częstochowskich szkołach. Prowadzi swoje działania przy pomocy wolontariuszy-ratowników medycznych, uczestniczy w zabezpieczeniu medycznym miejskich imprez, propaguje wiedzę na temat dolegliwości zdrowotnych współczesnego społeczeństwa i ich profilaktyki (projekt ,,Zdrowie po godzinach”). Organizuje też akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci.

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej promuje i wspiera alternatywne metody rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, dialogu społecznego i integracji społecznej. Działa na rzecz praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego, w tym przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, bezrobociu i dyskryminacji. Prowadzi działalność profilaktyczną w zakresie patologii społecznych,  przemocy oraz upowszechnia wiedzę z zakresu wolontariatu. Od roku 2010 działa na rzecz wdrażania zasad partycypacji społecznej w Częstochowie – współrealizowało projekty ,,Jasne, że konsultacje”, ,,Jasne, że razem” oraz ,,Obywatelski katalizator zmian”. Obecnie realizuje projekt dla seniorów pod nazwą ,,Obywatelski Katalizator Zmiany II.”

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca nieodpłatnie wspiera śmiertelnie chorych pacjentów onkologicznych w warunkach domowych, świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, edukuje w zakresie chorób onkologicznych, prowadzi działalność naukową i szkoleniową, rehabilituje pacjentów poprzez działalność malarską i teatralną w ramach grupy ,,Rako-Waleczni.” Prowadzi Ośrodek Pomocy Osieroconym – Grupę Wsparcia Serduszko, niosącą pomoc osieroconym dzieciom. Obecnie prowadzi dwa projekty dla mieszkańców: ,,Wolontariat – dla każdego i w każdym wieku” oraz ,,Lepsze życie – kompleksowe wsparcie dla osób chorych onkologicznie.”

Nagrody przyznawał Prezydent Miasta Częstochowy po zasięgnięciu opinii komisji, w skład której weszli przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej UM, Wydziału Kultury, Promocji i Sportu UM oraz Rady Miasta.

Pod koniec ubiegłego roku w Częstochowie zarejestrowane były 794 organizacje pozarządowe, działające głównie w takich obszarach jak: sport, turystyka, rekreacja i hobby, rynek pracy i sprawy społeczne, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, gospodarka oraz edukacja i wychowanie. W 2017 roku Miasto planuje zlecić takim organizacjom zadania publiczne m.in. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ochrony zdrowia, oświaty i edukacji ekologicznej oraz ochrony zwierząt. Znajdą się wśród nich także zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl