Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
LAUR POMOCY SPOŁECZNEJ

LAUR POMOCY SPOŁECZNEJ przyznawany jest osobie prywatnej, instytucji lub organizacjipozarządowej, której działania w zakresie pomocy społecznej polegały m. in. na:http://cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/nagrody_prezydenta/Laur pomocy społecznej_min.jpg

-inicjowaniu i wdrażaniu projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, mających na celu ich aktywizację oraz integrację społeczną

-podejmowaniu działań mających na celu rozwiązywanie różnorodnych problemów społecznych poprzez aktywizowanie oraz integrację wspólnot lokalnych

-wspieraniu i rozpowszechnianie wolontariatu oraz działalności sektora ekonomii społecznej,organizowaniu oraz wspieraniu współpracy różnych instytucji i podmiotów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej   

-bezinteresownej pomocy i zaangażowaniu w pracę na rzecz osób potrzebujących potrzebujących wsparcia.

Podstawa prawna przyznawania nagród "Laur Pomocy Społecznej":

Zarządzenie nr 1698/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej oraz przyjęcia regulaminów ich przyznawania
http://bip.czestochowa.pl/... :Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

Zarządzenie nr 2339/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1698/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy
społecznej oraz przyjęcia regulaminów ich przyznawania
http://bip.czestochowa.pl/...  : Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

 Regulamin: Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf 

Wniosek: Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

 


LAUR POMOCY SPOŁECZNEJ 2013 ROKU

W sali reprezentacyjnej miejskiego Ratusza w dniu 16 grudnia 2013r. odbyło się wręczenie nagród Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej. Uroczystość swoimi występami artystycznymi uświetnili podopieczni częstochowskich świetlic. Wystawiono jasełka.

„Laur Pomocy Społecznej” – nagroda przyznawana osobom fizycznym, oraz podmiotom określonym w art. 3 ust 2 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; w tej kategorii wyróżnieni zostali: Ireneusz Bieleninik, społecznik, konferansjer i dziennikarz oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Częstochowie


LAUR POMOCY SPOŁECZNEJ 2014 ROKU

Podczas uroczystości w Ratuszu Miejskim w dniu 18 grudnia 2014 laureaci otrzymali wyróżnienia: LAUR POMOCY SPOŁECZEJ.

- W kategorii indywidualnej LAUR POMOCY SPOŁECZNEJ otrzymała Elżbieta Markowska: Prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki – którego celem jest dostarczanie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia.

Dodatkowo Stowarzyszenie od 1 marca 2013 r. realizuje zadanie prowadzenia Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów, ponadto Elżbieta Markowska jest: członkiem Zarządu Federacji Amazonek, Rzecznikiem Praw Pacjenta w Koalicji Organizacji Praw Pacjenta, organizatorką m.in.: Marszu Różowej Wstążki, Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej, Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi

- w kategorii zespołowej LAUR POMOCY SPOŁECZNEJ otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Częstochowie. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w ramach 90-letniej działalności opiekuje się rodzinami wielodzietnymi, dziećmi z rodzin rozbitych, zagrożonych patologią społeczną, dziećmi, które potrzebują wsparcia finansowego oraz materialnego.

Stowarzyszenie wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, opieki  i wychowania, edukacji i nauki, profilaktyki zdrowotnej, ekologii, kultury, oświaty oraz sportu, turystyki i rekreacji. Jako organizacja pozarządowa utrzymuje stałą współpracę z Urzędem Miasta Częstochowy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Organizuje dla dzieci i młodzieży kolonie wypoczynkowe, kolonie zdrowotne i rehabilitacyjne, obozy młodzieżowe oraz zimowiska.

Na terenie miasta Częstochowy Towarzystwo prowadzi: ogniska wychowawcze, świetlicę środowiskową i socjoterapeutyczną, Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy,Ośrodek Mediacji i Pomocy Rodzinie, Ośrodek Wspomagania i Rozwoju Dzieci i Młodzieży.

Wręczono również nominacje na członków Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych. Zostali nimi: Agata Matysiakiewicz, Agnieszka Łukomska, Ireneusz Zakrzewski, Iwona Zakrzewska, Zygmunt Żurawski.

W czasie spotkania podziękowano również za pracę członkom Miejskiej Rady Seniorów: Podziękowania odebrali: Ryszard Adamczyk, Wanda Kasprzak, Anna Kliszewska, Ryszard Kowalik, Elżbieta Kunicka, Andrzej Lewandowski, Ewa Pachura, Halina Pałka, Alicja Przyszło, Ryszard Raczek, Maciej Rudlicki, Jerzy Zając.


LAUR POMOCY SPOŁECZNEJ 2015 ROKU

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej wręczono 22 grudnia podczas uroczystości w miejskim Ratuszu.

Nagrody wręczyli wspólnie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i jego zastępca Ryszard Stefaniak. Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”.

Laur Pomocy Społecznej w kategorii indywidualnej otrzymał Dariusz Kapinos, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta, przedsiębiorca, prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Okoń. Od lat inicjuję wiele projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych także do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w dzielnicy Raków. Organizuje m.in. pikniki sąsiedzkie, zawody wędkarskie, spotkania dzielnicowe. Wspierając wolontariat szczególną rolę widzi w działaniach sportowo-rekreacyjnych i działaniach dla rodziny. Był głównym inicjatorem akcji „Nowy plecak na nowy rok”, w której pozyskał od darczyńców pełne wyposażenie szkolne do 80 plecaków dla potrzebujących dzieci. Za swoje zaangażowanie otrzymał wyróżnienie „Przyjaciel Rodziny”.
Dariusz Kapinos ma również duże osiągnięcia we współorganizowaniu partnerstw pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej, w tym partnerstwa lokalnego na rzecz rodziny, partnerstwa lokalnego Raków- Reaktywacja.

Laur Pomocy Społecznej w kategorii zbiorowej otrzymało Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, prowadzące działalność na rzecz kobiet dotkniętych nowotworem piersi oraz na rzecz osób starszych. Jest jedną z najaktywniej działających w mieście organizacji pozarządowych. Wystarczy wspomnieć coroczną organizację Marszu Różowej Wstążki, podczas którego wykonywane są bezpłatne badania mamograficzne, szereg spotkań ze specjalistami w celu podniesienia świadomości częstochowian dotyczącej profilaktyki chorób nowotworowych , rehabilitacji. Stowarzyszenie pozyskało i przeszkoliło wiele wolontariuszek , które niosą pomoc chorym, wspierają je w szpitalach , przy telefonie zaufania. Częstochowskie Amazonki są także organizatorem corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet po Raku Piersi na Jasną Górę, która gromadzi kilka tysięcy uczestniczek. Stowarzyszenie, prowadząc również Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów, realizuje szereg przedsięwzięć na rzecz osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie. Nawiązuje do współpracy międzypokoleniowej, pomocy sąsiedzkiej także poprzez imprezy kulturalne , m.in. organizację Koncertu Barwy Jesieni, zajęcia komputerowe, warsztaty malarskie, teatralne, naukę języków obcych, wyjścia do teatru, wycieczki. Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki - wypełniając misję niesienia pomocy innym - podejmuje również działania w partnerstwie lokalnym „Częstochowa- na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” „Częstochowa Seniorom” czy „”Częstochowa- mówimy nie uzależnionym i przemocy”. W samej siedzibie Stowarzyszenia prowadzone są cykliczne zajęcia rekreacyjne, poprawiające kondycję fizyczną i psychiczną - każda osoba potrzebująca wsparcia otrzymuje tu kompleksową pomoc.

 

LAUR POMOCY SPOŁECZNEJ 2016 ROKU

Laur Pomocy Społecznej w kategorii indywidualnej otrzymały Grażyna Omeljaniuk-Szulc, Przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i Marta Leżańska, kierownik Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, a w kategorii zbiorowej - Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Perasada”.

Nagrody wręczył 13 grudnia podczas świątecznego spotkania w ratuszu miejskim prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Listy gratulacyjne otrzymali też wszyscy nominowani do wyróżnień: Anna Gabarska, Ryszard Urbaniak, Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Jozue” oraz nominowani do tytułu Mecenasa Pomocy Społecznej - Krzysztof Witkowski, Stanisław Górski, Roman Radecki, Mariusz Chrząstek, Firma Wkręt-Met Klimas Sp. z o.o. i Boulangerie.

W spotkaniu w ratuszu uczestniczyli radni, przedstawiciele MOPS, PUP, CIS, ośrodków pomocy społecznej, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, centrów aktywności seniorów, wsparcia rodziny, interwencji kryzysowej, centrów dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ośrodków pomocy osobom z problemami alkoholowymi, rad ds. osób niepełnosprawnych, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Podczas spotkania prezydent wręczył także powołania do Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych. Otrzymały je - Joanna Ernst, Anna Imielińska, Katarzyna Kaczmarzyk, Agata Matysiakiewicz, Zygmunt Żurawski.

Celem działania Rady jest m.in. reprezentowanie rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, wspieranie ich w wypełnianiu obowiązków, pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców zastępczych na rzecz podnoszenia kompetencji wychowawczych.

Uroczystość uświetnił występ Roberta Mateuszka, podopiecznego Fundacji Oczami Brata


LAUR POMOCY SPOŁECZNEJ 2017 ROKU


Ewa Pachura, wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów oraz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej to laureatka tegorocznej nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy Laur Pomocy Społecznej.

 

Nagrody wręczył 11 grudnia 2017r. w Ratuszu Miejskim, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

W kategorii zbiorowej nominację do nagród Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej  otrzymali Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowskie Stowarzyszenie "Jesteśmy razem" i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne "Jozue". W kategorii indywidualnej do nagrody „Laur Pomocy Społecznej” nominowano Paulinę Ziembacz, Aleksandra Grodeckiego, Ewę Pachurę,  Marka Krzystańskiego i Annę Gabarską.

Laureatką głównej nagrody  i zdobywczynią statuetki "Laur Pomocy Społecznej 2017 roku" w kategorii indywidualnej została Ewa Pachura – wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów, w kategorii zbiorowej - Caritas Archidiecezji Częstochowskie. Poniżej szczegóły dotyczące wyróżnionych.

Laur Pomocy Społecznej:EWA PACHURAwiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów

Ewa Pachura jest słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Jej aktywność, rzetelność i gotowość niesienia pomocy znalazły uznanie wśród słuchaczy UTW, którzy powierzyli jej funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów. Jako emerytowana nauczycielka wykorzystuje swoje przygotowanie pedagogiczne pomagając dzieciom w świetlicy środowiskowej „Deska” oraz placówce wsparcia dziennego „Radosny dom” przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, a także dzieciom, które przebywają wraz z matkami w Przytulisku dla Kobiet „Oaza”. Zawsze chętnie angażuje się w bezinteresowną pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Jest gorącą propagatorką idei wolontariatu wśród seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Laur Pomocy Społecznej: CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Od ponad 25 lat Caritas Archidiecezji Częstochowskiej realizuje misję niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Znane projekty i akcje częstochowskiego Caritasu to m.in. Centrum usług dla osób starszych, świetlice: opiekuńczo-wychowawcza i środowiskowa oraz świąteczne zbiórki żywności czy kampania zachęcająca do honorowego krwiodawstwa pod nazwą „Podaruj kroplę miłości', projekty charytatywne („Zadbamy o Ciebie – wygramy z chorobą”), projekty „Senior-Wigor”, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i środowiskowych, bezpłatnego serwisu ogłoszeń Caritas, Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, szeregu akcji takich jak zbiórki żywności dla ubogich, wypoczynek dla dzieci, wsparcie finansowe biednych uczniów. Nagrodę z rąk Prezydenta Miasta Częstochowy odebrał ks. Marek Bator - dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Uroczystość wręczenia nagród Laur i Mecenas Pomocy Społecznej uświetnił występ uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego nr 3 w Częstochowie, przygotowanych przez Panią Teresę Turek.

Oryginalne statuetki - "Anioły": Laur Pomocy Społecznej wykonane zostały w pracowni stolarskiej Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi wg projektu P. Anny Glińskiej - Kupczyk. 

 

LAUR POMOCY SPOŁECZNEJ 2018 ROKU

18 grudnia w Ratuszu Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy ,,Laur Pomocy Społecznej”. 

„Laur Pomocy Społecznej” - przyznawany jest za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, w szczególności za inicjowanie i wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie. Nagroda ta służy także do wyróżnienia za aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz za wspieranie wolontariatu i innych sektorów ekonomii społecznej.

Laur Pomocy Społecznej - w kategorii osoba fizyczna otrzymała Urszula Sprącel-Kudrzyn. Laureatka od 2005 roku zaangażowana jest w pracę z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W latach 2005-2006 zakładała w Częstochowie Klub Pomocy Wzajemnej ''Praca''. W roku 2007 została kierownikiem Centrum Integracji Społecznej przy Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.
W 2013 r. utworzyła Fundację Integracji Społecznej „Feniks”, która kontynuuje działalność Centrum Integracji Społecznej. Obecnie działalność CIS dynamicznie się rozwinęła głównie poprzez pozyskiwanie miejsc pracy dla uczestników projektu i dobrej współpracy ze służbami miejskimi (UM, PUP, MOPS, MOSIR).

Laur Pomocy Społecznej - w kategorii zbiorowej trafił do Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, które jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz ogółu społeczności znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Towarzystwo prowadzi starania wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży. Młodzież uzależniona od środków psychoaktywnych w placówkach prowadzonych przez CZTPS otrzymuje profesjonalną pomoc terapeutyczną. Udzielane jest wsparcie oraz interdyscyplinarna pomoc osobom i rodzinom doznającym przemocy domowej lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Towarzystwo prowadzi: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień, Świetlicę Socjoterapeutyczną „Ludki z Blaszanej Budki", Placówkę Socjoterapeutyczną „Przystanek Bardo” oraz Punkt Interwencji Kryzysowej dla Dzieci „Pikuś”.

LAUR POMOCY SPOŁECZNEJ 2018 ROKU - FOTO

 

 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl