Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kultura fizyczna i sport

Uprawnienia związane z kulturą fizyczną i sportem osób niepełnosprawnych wynikają z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.).

Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Sportu i Turystyki – www.msport.gov.pl

Zgodnie z art.1 ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.) kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej, chronionej przez prawo. Obywatele, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, rasę i rodzaj niepełnosprawności - korzystają z równego prawa do różnych form kultury fizycznej. Do tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej zobowiązane są organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego (art. 4 ustawy).

Zasady uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne określają przepisy statutów i regulaminów organizacji krajowych i międzynarodowych zajmujących się sportem osób niepełnosprawnych (art. 23 ust. 2 ustawy).

Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na klubie lub związku sportowym, którego zawodnik jest członkiem lub reprezentantem (art. 52 ustawy).

Powyższa ustawa zobowiązuje inwestorów, żeby w założeniach budowlanych oraz modernizacyjnych obiektów sportowych, uwzględniali wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz warunki umożliwiające korzystanie z tych obiektów przez osoby niepełnosprawne (art. 51 ust. 1 ustawy).

Natomiast w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 395) określone zostały szczegółowe zasady i tryb opiniowania projektów urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.

Polski Komitet Paraolimpijski (art. 12 ustawy o kulturze fizycznej) utworzony został w 1998 r. w celu zapewnienia udziału reprezentacji polskich sportowców niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich oraz reprezentowania kraju w Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim. Polski Komitet Paraolimpijski jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest organizacja, upowszechnianie oraz działalność na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych. Siedziba Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego znajduje się w Warszawie przy ul. Filtrowej 75, tel. (022) 823-29-84, 824-08-72, www.paralympic.org.pl.

Pomoc stypendialna, nagrody i wyróżnienia (kultura fizyczna i sport osób niepełnosprawnych) Stypendium sportowe

Zgodnie z art. 22 ustawy o kulturze fizycznej, zawodnicy nieposiadający licencji zawodnika mogą otrzymywać stypendium sportowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, finansowane ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zasady i tryb ich przyznawania oraz wysokość określa w drodze uchwały właściwy organ tej jednostki.

Stypendia sportowe dla członków kadry narodowej, olimpijskiej i paraolimpijskiej finansowane są ze środków budżetu państwa. Szczegółowe zasady określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej (Dz. U. Nr 5, poz. 48 z późn. zm.).

Nagrody i wyróżnienia

Zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, mogą być także przyznane wyróżnienia i nagrody, finansowane ze środków budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 28 ustawy). Szczegółowe zasady w tym zakresie określone zostały w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika (Dz. U. Nr 37, poz. 258). W przypadku jednostki samorządu terytorialnego stosowne zasady ich przyznawania określa w drodze uchwały właściwy organ tej jednostki. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać wyróżnienia i nagrody trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych.

W roku 2006 wprowadzono przepisy umożliwiające przyznawanie świadczeń paraolimpijskich. Z budżetu państwa finansowane są świadczenia dla medalistów paraolimpijskich, stypendia dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej, nagrody dla zawodników niepełnosprawnych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz nagrody dla trenerów. Świadczenia paraolimpijskie mogą otrzymywać byli olimpijczycy, którzy m.in. zdobyli medale na igrzyskach paraolimpijskich od 1992 roku. Świadczenia te przysługują również reprezentantom Polski na zimowych lub letnich igrzyskach głuchych, którzy m.in. do 2001 r. zdobyli co najmniej jeden medal igrzysk głuchych.

W 2008 r. wprowadzono zmianę przepisów, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2009r., umożliwiającą przyznanie świadczenia paraolimpijskiego zawodnikom, którzy przed 1992 r. zdobyli co najmniej jeden medal na zawodach sportowych osób niepełnosprawnych. Kolejna zmiana dotyczy możliwości przyznania świadczeń paraolimpijskich reprezentantom Polski na zimowych lub letnich igrzyskach głuchych, którzy zdobyli przed 2001 r. co najmniej jeden medal na zawodach sportowych osób głuchych.

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., uwzględniając zawody będące odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich oraz wykaz zawodów sportowych osób głuchych, odbywających się przed 2001 r., uwzględniając zawody będące odpowiednikiem igrzysk głuchych.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Na mocy ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2005 r. utworzono Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Wydatki z tego funduszu są przeznaczone na modernizację, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych środkami z Funduszu można dofinansować:

  • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji sportowych i rekreacyjnych,

  • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-sportowych,

  • uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w szkoleniu centralnym, zgrupowaniach i konsultacjach,

  • uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy i innych imprezach mistrzowskich rangi międzynarodowej i krajowej,

  • realizację poradnictwa i konsultacji medycznych oraz badań lekarskich i diagnostycznych sportowców niepełnosprawnych,

  • prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych,

  • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach rekreacyjno-sportowych,

  • szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych,

  • promocję sportu osób niepełnosprawnych,

  • zakup sprzętu sportowego.  

Szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania powyższych zadań, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, z uwzględnieniem racjonalności i ciągłości finansowania zadań, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944, z późn. zm.).

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu i rekreacji (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.), ze środków Funduszu może być dofinansowana organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych. O w/w dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wysokość dofinansowania organizacji sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Kultura i sztuka

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) nie przewiduje szczególnych uprawnień wynikających z niepełnosprawności, ale osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pomoc stypendialną na ogólnych zasadach.

Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – www.mkidn.gov.pl

 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl