Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
KARTA PARKINGOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Karta parkingowa

Nowe zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Z dniem 1 lipca 2014 roku wchodzi w życie zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1446) dot. wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

1.  Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać:

 • osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),

 • osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 r. ż., które nie mają w orzeczeniu określonego stopnia niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 1. Karta nie będzie już przysługiwać osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

 2. Karta parkingowa dla prywatnej osoby będzie wydawana na czas określony, w oparciu o okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 5 lat.

 3. Karta będzie wydawana także placówkom, które posiadają samochód do przewozu osób z niepełnosprawnością; w takiej karcie wpisany będzie numer rejestracyjny samochodu, który jest własnością danej placówki.

 4. Karta dla placówki wydawana będzie na 3 lata.

 5. Karty będą zewidencjonowane w centralnej ewidencji, która będzie częścią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

 6. Zostanie wprowadzona kara w wysokości 2 tys. zł dla osób, które bezprawnie posługują się kartą parkingową. (np. używają karty na osobę zmarłą).

Informacja w sprawie kart parkingowych

Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz 1446), wymiana kart parkingowych miała trwać od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada 2014r.

W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym nieprzerwanego prawa do korzystania z kart parkingowych, termin ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 został wydłużony do dnia 30 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1589)

Organem wydającym karty parkingowe jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Alei Niepodległości 20/22.

Karta parkingowa wydawana jest na wniosek zainteresowanego, a jej wydanie kosztuje 21 zł.

Uprawnienia z tytułu posiadania karty parkingowej

Wedle przepisów, kierujący pojazdem samochodowym oznaczonym Kartą parkingową, będący osobą niepełnosprawną bądź przewożący taką osobę, może nie stosować się do następujących znaków drogowych:

 • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

 • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

 • B-3a zakaz wjazdu autobusów

 • B-4 zakaz wjazdu motocykli

 • B-10 zakaz wjazdu motorowerów

 • B-35 zakaz postoju

 • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste

 • B-38 zakaz postoju w dni parzyste

 • B-39 strefa ograniczonego postoju

Nie stosując się do wyżej wymienionych znaków drogowych, musimy jednak zachować szczególną ostrożność i nie możemy powodować utrudnień czy zagrożeń ruchu.

Drugim uprawnieniem wynikającym z posiadania Karty parkingowej jest możliwość parkowania na miejscach dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Warto zaznaczyć, że Karta parkingowa uprawnia osobę niepełnosprawną do parkowania na "kopercie", nie oznacza to jednak, że takie parkowanie musi być bezpłatne. W wielu polskich miastach obowiązują tzw. strefy płatnego parkowania ustanowione na podstawie uchwał rad tych miast. Zazwyczaj w uchwałach przyjęto zapisy mówiące, że parkując na "kopertach" dla pojazdów osób niepełnosprawnych, nie ponosimy opłat. Nie jest to jednak regułą, dlatego jeśli wybieramy się do innego miasta, sprawdźmy jakie obowiazują tam zasady

W Częstochowie reguluje to Uchwała Nr 108/IX/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy

Uwaga, "koperta"!

Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ma większe wymiary niż standardowe miejsce parkingowe. Musi być oznaczone poziomym oznaczeniem koperty (znak p-18) i symbolem osoby niepełnosprawnej (co sprawia, że "koperty" nie da się wytyczyć na powierzchni nieutwardzonej). Dodatkowo zaleca się oznaczać je tabliczką do znaków drogowych pionowych T-29.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, umożliwiającym odczytanie jej daty ważności, numeru oraz organu wydającego (czyli do góry stroną bez zdjęcia).

Prywatne miejsce?

Odnośnie wyznaczenia prywatnej "koperty" z numerem rejestracyjnym danego samochodu. Nie jest to możliwe na drogach i parkingach publicznych. Na nich wszystkie "koperty" powinny być dostępne na równych zasadach dla wszystkich uprawnionych użytkowników. W przypadku prywatnych właścicieli drogi (np. spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych) istnieje możliwość wyznaczenia miejsca parkingowego przypisanego do konkretnego pojazdu. Może się to odbyć na podstawie umowy między stronami. W praktyce zachodzi to bardzo rzadko i zazwyczaj wiąże się z ponoszeniem opłat za dzierżawę miejsca.

Ile powinno być "kopert"?

Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 128) oraz niektórych innych ustaw w art. 3 określa zasady wyznaczania i liczby miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.

Zgodnie z nowym artykułem 12a Ustawy o drogach publicznych, zarządzający ruchem na drogach ma wyznaczać miejsca parkingowe dla posiadaczy karty parkingowej na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu. Od 1 września 2014 r. ma to być:

 • 1 „koperta” – jeżeli liczba wszystkich stanowisk wynosi 6–15
 • 2 „koperty” – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40
 • 3 koperty – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100
 • a jeśli stanowisk jest więcej niż 100 – 4 proc.

Jeśli na danym terenie nie ma miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych bądź jest ich za mało, to każda osoba lub instytucja ma prawo wystąpić z prośbą do właściciela danego terenu bądź drogi o wyznaczenie takich miejsc. Należy w tym celu ustalić właściciela danej drogi i złożyć do niego prośbę o wyznaczenie miejsca

Parkowanie przed supermarketami

Od 4 września 2010 r. obowiązują przepisy, na podstawie których policja oraz straż miejska mogą karać kierowców źle zaparkowanych samochodów również na drogach prywatnych (np. na parkingu przy supermarkecie). Maksymalny wymiar takiego mandatu wynosi 500 zł.

Europejska legitymacja osoby niepełnosprawnej

Niestety, nie ma takiego dokumentu. Obecnie każde państwo UE ma własne zasady orzekania o niepełnosprawności, zatem aby korzystać z ulg przynależnych osobom z niepełnosprawnością w poszczególnych krajach, trzeba mieć orzeczenie wydane zgodnie z prawodawstwem danego kraju przez uprawnione do tego instytucje.

Jedynym dokumentem obowiązującym we wszystkich krajach UE jest omawiana wyżej Karta parkingowa.

Naklejki

Odnośnie znaczka inwalidy do samochodu - chodzi oczywiście o naklejkę z piktogramem osoby niepełnosprawnej na wózku, jaką dawniej oznaczano pojazdy, którymi poruszały się osoby z niepełnosprawnością.

Obecnie naklejki te mają wartość czysto informacyjną. Jedynym dokumentem uprawniającym do parkowania na miejscach przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych, tzw. kopertach oraz do niestosowania się do niektórych znaków drogowych jest Karta parkingowa.

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl