Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności.
Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, którego celem jest wszechstronne wsparcie w pokonywaniu trudności i pomoc w wyjściu z kryzysu oraz usamodzielnieniu się. Służą temu m.in. działania podejmowane w stosunku do osób bezdomnych w zakresie:
- aktywizacji na rynku pracy poprzez realizację projektu „Zainwestuj w siebie” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- motywowanie do udziału w szkoleniach prowadzonych w ramach projektów unijnych, celem przekwalifikowania zawodowego
- kierowanie do uczestnictwa w centrach integracji społecznej, prowadzonych przez Miasto Częstochowę i Fundację Społeczną Fenix,
pomoc w zatrudnieniu w ramach prac społecznie użytecznych i robót publicznych.
 - projekt „Standardy w bezdomności - Nowa Jakość”.

W Częstochowie działa Rzecznik Osoby Bezdomnej

Do rzecznika mogą zgłaszać się osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i poszukują rozwiązania problemu. Porada, doradztwo i wsparcie rzecznika jest bezpłatne, poufne i bezstronne. Inicjatywa uzyskała akceptację Rzecznika Praw Obywatelskich
Rzecznik dyżuruje w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca od godz. 10:00 do 11:00 przy ul. Piłsudskiego 41/43 (siedziba Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Agape). Skontaktować się z nim można pod nr tel. 604 298 957.

Do podstawowych zadań rzecznika należy udzielanie porad, doradztwo oraz występowanie w imieniu osób bezdomnych. Zakres problemów zgłaszanych rzecznikowi jest bardzo szeroki: sprawy mieszkaniowe, rodzinne, dotyczące postępowania w urzędzie, świadczeń i zasiłków, zatrudnienia, własności i inne. Inne ważne zadania rzecznika to m.in. wsparcie procesu monitorowania ustawodawstwa, zwłaszcza lokalnego z zakresu problematyki osób z kręgu bezdomności, zachęcanie do podejmowania debat publicznych, animowanie oraz wspieranie procesu budowania partnerstwa, koalicji, wpływanie na poprawę zasad współdziałania podmiotów polityki społecznej działających w obszarze bezdomności, podejmowanie współpracy z mediami w celu propagowania problematyki bezdomności i roli rzecznika w systemie wsparcia na rzecz osób z kręgu bezdomności.

Rzecznik działa dzięki Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta, którego Koło Częstochowskie realizuje zadanie „Rzecznictwo na rzecz osób bezdomnych” w ramach projektu „Wzmocnienie głosu osób bezdomnych” współfinansowanego ze środków programu dla organizacji pozarządowych „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach programu zostało powołanych 10 Rzeczników Osoby Bezdomnej w całej Polsce. Na Rzecznika Osoby Bezdomnej w Częstochowie został powołany Adrian Skrzypczak, Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Częstochowskie.

[źródło]

MMB

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl