Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat

1) Praca socjalna - Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej mogą podejmować między innymi następujące czynności:
- pomoc osobom poprzez skierowanie do odpowiednich instytucji
- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego
- utrzymywanie ścisłej współpracy z kuratorami
- pomocy w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków i pism urzędowych
- współpracy ze szkołami, pedagogiem szkolnym
- udzielaniu poradnictwa w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

2) Zasiłek celowy – udzielany jest osobom w celu zaspokojenia niezbędnych, podstawowych potrzeb bytowych. Może on być przeznaczony na pokrycie w części lub całości kosztów leczenia i zakupu  leków, zakupu żywności, odzieży, opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw.Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego lub  klęski żywiołowej lub ekologicznej. Częstotliwość oraz wysokość przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego jest uzależniona od potrzeb wnioskodawców oraz od możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej.

Zasiłek celowy może być realizowany w naturze m.in. np. w postaci np. paczek czystościowych, które zawierają podstawowe środki higieniczne typu: mydło, proszek, szampon do włosów, dezodorant itp. oraz paczek żywnościowych.

3) Specjalny zasiłek celowy - może być przyznany osobie lub rodzinie w szczególnie uzasadnionych przypadkach o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie samotnie gospodarującej wynosi 542,00 zł natomiast dla osoby w rodzinie wynosi 456 zł.

4) Zasiłek stały – przysługuje osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a także pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529 zł, minimalna - 30 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem strony.

5) Zasiłek okresowy - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę niepełnosprawność, bezrobocie. Wysokość zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny, który jest odejmowany od wysokości kryterium dochodowego osoby lub rodziny.  

6) Sprawienie pogrzebu osoby bezdomnej –  MOPS zleca pochówek osób bezdomnych w przypadku gdy zmarła osoba nie miała żadnej rodziny lub gdy rodzina odmawia sprawienia pochówku jak również w przypadku niezidentyfikowania zwłok. Kwota pochówku wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej.

7) Dożywianie dzieci w szkole – Zespół Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym wydaje decyzje przyznające pomoc w postaci dożywania dzieci w szkole w stosunku do dzieci które przebywają wraz z rodziną na terenie placówki.

8) Posiłek w jadłodajni – pomoc jest udzielana osobie w postaci skierowania osoby bezdomnej do danej jadłodajni, następnie wydawana jest stosowna decyzja administracyjna określająca czas i miejsce spożywania posiłku.

9) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku osób, które nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, a wymagają skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej lub hospitalizacji ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Osoby, które pobierają zasiłek stały mają na bieżąco odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne (wysokość zasiłku 529,00 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi – 47,61 zł).

10) Udzielenie schronienia – następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych czy innych miejscach do tego przeznaczonych. Osoba, która nie posiada stałego meldunku i nie ma możliwości zamieszkania w żadnym lokalu może zgłosić się do Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym       i Grupom Wybranym w celu otrzymania skierowania na placówkę dla osób bezdomnych.

Więcej na stronie: http://www.mops.czestochowa.um.gov.pl/formy-pomocy/

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl