Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA

KLIKNIJ , ABY OTWORZYĆ PUDEŁKO Z GRĄ

GRA ANTYDYSKRYMINACYJNA - "NA TROPIE UPRZEDZEŃ"

Kliknij, aby otworzyć pudełko z grą. Znajdziesz tam wszystko, czego potrzebujesz, aby poprowadzić jej uczestniczki i uczestników przez śledztwo w celu rozwikłania pewnej zagadki. Jednak nie tylko wspólna, detektywistyczna praca jest tu do wykonania – grający dowiedzą się także bardzo dużo o sobie samych. Odkryją, jakie założenia i przekonania kryją się za ich wyborami, jakie wyobrażenia wpływają na ich sposób patrzenia na innych ludzi i myślenia o nich. Porozmawiają o tym, czym jest stereotyp, w jaki sposób działa w interakcjach między ludźmi. Zastanowią się, czy to pomaga, czy wiedzie na manowce…     

Niech nie przerażają grających ich własne przesądy i uprzedzenia, na które na pewno się natkną. Mamy je wszyscy – są bardzo ludzkie i z pewnością miały swoją rolę do odegrania w historii naszej cywilizacji. Chodzi jednak o to, abyśmy byli świadomi istnienia utartych kolein, po których błądzą nasze umysły w codziennym funkcjonowaniu wśród innych ludzi – w tej tak bardzo skomplikowanej, nieoczywistej i pełnej różnorodności wspólnej przestrzeni. 

Do wygrania jest nie tylko satysfakcja z rozwikłania zagadki – stawką jest lepszy społeczny świat, który ostatecznie jest w naszych rękach. Świat, w którym łatwiej, przyjemniej i bezpieczniej będzie żyć. Świat ludzi otwartych i ciekawych inności. Świat ludzi gotowych zmieniać, rewidować, korygować czy porzucać swoje opinie i przekonania, jeśli tylko te okazują się błędne, nieadekwatne, niesprawiedliwe lub krzywdzące innych. Albo po prostu będące przeszkodą do autentycznego spotkania z drugim człowiekiem. Z całą jego niezwykłością i złożonością. Ze wszystkim, co odróżnia go od nas, ale też wszystkim, dzięki czemu – mimo naszych odmienności – każda i każdy z nas wciąż należy do tego samego, ludzkiego gatunku.

Wejdźcie razem na trop uprzedzeń – niech powiedzie Was ku lepszej wiedzy o Was samych i zbliży do innych ludzi.  

EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA

W 2017 roku w częstochowskich szkołach rozpoczęła się realizacja projektu „Strefa Empatii”, którego celem jest propagowanie postaw sprzyjających tolerancji, umiejętności dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi oraz zapobieganie szerzeniu się mowy nienawiści i przejawom bullyingu. W szkołach odbyły się szkolenia dla uczniów i uczennic, kadry pedagogicznej w zakresie posługiwania się językiem porozumienia oraz rozwiązywania konfliktów. Uczniowie i uczennice uczestniczący w kursie dla mediatorów i mediatorek rówieśniczych otrzymali certyfikaty z rąk Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Informacje:

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.
html? id = 8885; http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.
html? id = 9097; http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=9097
http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=9736

W ramach projektu Strefa empatii w 2018 zorganizowano:

  • warsztaty andysyskryminacyjne dla kadry pedagogicznej z Częstochowskich placówek oświatowych
  • warsztaty antydyskryminacyje dla młodzieży
  • 10 grudnia odbędą się miejskie obchody Dnia Prawa Człowieka (konkursy dla dzieci i młodzieży: filmowy „Jesteśmy różni – jesteśmy równi” oraz konkurs wiedzy o prawach człowieka, warsztaty   antydyskryminacyjne dla młodzieży)
  • 17 grudnia odbęda się warsztaty z języka porozumienia dla kadry pedagogicznej.

W 2019 w ramach konkursu zadań realizowanego w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zadaniem zleconym ngo będzie prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej.
 

ANTI - DISCRIMINATION GAME – “On the trail of prejudices"

Click to open the game box. You will find there everything you need to play the game. The players’ task is to solve a mystery through the investigation. However, not only the common, detective work is here to do - the players will also learn a lot about themselves. They will discover what assumptions and beliefs stand behind their choices, what perceptions affect their way of looking at other people and thinking about them. They will talk about what the stereotype is and how it works in interactions with people. They will wonder if stereotypes help or do they lead astray...
Don’t be terrified by the superstitions and prejudices, which surely come to your mind. We all have them - they are very human and certainly had a role to play in the history of our civilization. The point is, however, that we should be aware of the existence of “old paths” that our minds traverse in everyday functioning among other people - in this so complicated, unobvious and full of diversity common space.

Not only the satisfaction of solving the puzzle is to be won - the stake is the better social world that is ultimately in our hands. A world in which it will be easier, more pleasant and safe to live. A world of open and interesting people. A world of people ready to change, revise, correct or abandon their opinions and beliefs, if only these turn out to be wrong, inadequate, unjust or harmful to others.
An authentic approach to another human is to be won. With all its uniqueness and complexity. With everything that distinguishes other people from us, but also everything, thanks to which - despite our differences - each and every one of us still belongs to the same human species.
Come together on the trail of prejudices - let it lead you to better knowledge of yourself and bring you closer to other people.
 Anti-discrimination education.

In 2017, the "Empathy Zone" project was launched in Częstochowa schools, whose aim is to promote attitudes conducive to tolerance, the ability to see and accept differences between people, and to prevent the spread of hate speech and bullying. In schools, there were trainings for pupils and teaching staff in the use of the language of the agreement and conflict resolution. Students attending the course for mediators received certificates from the hands of Ombudsman Adam Bodnar.

Information:
http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.
html? id = 8885; http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.
html? id = 9097; http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=9097
http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=9736

As part of the Empathy Zone project in 2018, the following were organized:

  • anti-discrimination workshops for teaching staff from Częstochowa educational institutions
  • anti-discrimination workshops for young people
  • city celebration of the Human Rights Day (competitions for children and youth: film "We are different - we are equal" and a competition on knowledge of human rights, anti-discrimination workshops for young people)
  • workshops on the language of the agreement for the teaching staff

   In 2019, as part of the competition for tasks implemented in the mode of the Public Benefit and Volunteer Act, the task assigned to NGO is to conduct anti-discrimination education.

 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl