Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
DOŻYWIANIE W SZKOLE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".
Od 01 stycznia 2014r obowiązuje Uchwała Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na  lata 2014-2020 ( M.P.  z 2013r. poz. 1024).
Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym
  • poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach
  • poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży.
  • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

W ramach Programu wsparcia udziela się w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Do celów przyznawania pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, Rada Miasta Częstochowy podwyższyła kryterium dochodowe do 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. do kwoty 813 zł netto dla osoby samotnej i do kwoty 684 zł netto na osobę w rodzinie.


W celu  uzyskania pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na  lata 2014-2020 ( M.P.  z 2013r. poz. 1024), należy złożyć wniosek w Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej właściwym do miejsca zamieszkania:

1.Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 1 ul. Niepodległości 20/22
2.Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 2 ul. Staszica 10


Rada Miasta Częstochowy ustanowiła również program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach, w ramach którego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku dyrektor szkoły lub przedszkola może przyznać taką pomoc bez konieczności wydawania przez MOPS decyzji administracyjnej przyznającej powyższą formę pomocy. Liczba dzieci i uczniów korzystających z pomocy w ramach programu osłonowego nie może  przekroczyć 20% liczy uczniów i dzieci dożywianych w poprzednim miesiącu kalendarzowym.


Na podstawie Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, Gmina Miasto Częstochowa wprowadziła Uchwałę nr 847/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na terenie Miasta Częstochowy na lata 2014-2020, Uchwałę 848/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 460/XXXIV/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej udzielone w postaci usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych oraz Uchwałę nr 849/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl