Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością w Częstochowie, Aleja Niepodległości 20/22 udziela pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym (posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej. 

Z zakresu rehabilitacji społecznej udzielamy dofinansowania indywidualnym osobom niepełnosprawnym do:
- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
- zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu w każdym czasie. Do wniosków indywidualnych osób niepełnosprawnych należy dołączyć:
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
potwierdzenie dochodów uzyskanych za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Przeciętne wynagrodzenie
Przeciętne wynagrodzenie ogłaszane jest kwartalnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i oznacza przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.


Na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.1) GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosło 4.353,55 zł.
Obowiązuje od 11 maja 2017 r.
50 % PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA NA CZŁONKA RODZINY POZOSTAJĄCEGO WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE – 2.176,77
65 % PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA – OSOBA SAMOTNA – 2.829,81 

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym raz na rok. Wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności i wynosi:
1) 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 lat oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i nie pracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
2) 25% przeciętnego wynagrodzenia-dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
3) 23% - przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
4) 18% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie do turnusu może wynieść 35 % przeciętnego wynagrodzenia.

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym
Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające i utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
Bariery techniczne to przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej pokonywanie pewnych ograniczeń; likwidacja bariery powinna spowodować sprawniejsze działania i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie
„Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia”.
Dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przyznaje się na podstawie umowy. Przekazanie dofinansowania następuje po przedłożeniu faktury potwierdzającej likwidację bariery i opłacenia udziału własnego, która podana jest w zawartej i podpisanej przez obie strony umowie.
W przypadku nieuregulowania przez osobę niepełnosprawną udziału własnego pomimo przyznania środków nie zostaną one przekazane na konto wystawcy faktury.
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się raz na 3 lata, natomiast do likwidacji barier architektonicznych raz na rok.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
– posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
– jej miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej
– zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

- posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
- jej miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

  • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie

Odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

  • do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w powyżej, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek osoby z niepełnosprawnością.

Rehabilitacja zawodowa
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna może korzystać z następujących form pomocy:

- szkolenie
- staż
- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
- prace interwencyjne
- roboty publiczne.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotny z następujących form pomocy: szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne.

Wydatki na instrumenty i usługi, o których mowa powyżej są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:
bezrobotne – ze środków Funduszu Pracy,
poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Ponadto osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP zarówno jako osoba bezrobotna jak i poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może ubiegać się z PFRON o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą, albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może ubiegać się z PFRON o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuację działalności gospodarczej, własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.
Pracodawca chcący zatrudnić osobę niepełnosprawną zarejestrowaną jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może ubiegać się z PFRON o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy lub refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
JS - maj 2017 r.

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl