Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM WSPARCIA RODZINY

Dane adresowe: 

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny
ul. Jasnogórskiej 34, 42-202 Częstochowa
tel: 502-985-101
www: www.dlarodziny.com
email: info@dlarodziny.com
fb: www.facebook.com/...
 

 

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice !

Jako Rodziny wielodzietne jesteście Państwo niezwykle ważną częścią społeczeństwa. To do Was - Rodziców należy jakże ważna misja kształtowania wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, zaspokajania ich potrzeb oraz wprowadzania ich w dorosły świat wartości i norm społecznych.

Znaczenie rodzin wielodzietnych w Polsce i w naszym mieście należy właściwie docenić. System ulg oraz rzeczywiste wsparcie rodzin wielodzietnych to model polityki prorodzinnej do którego powinniśmy dążyć. Realizując powyższe założenie miasto Częstochowa podejmuje różnego rodzaju działania i inicjatywy.

W lipcu rozpoczęło działalność Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny prowadzone przez organizację pozarządową, której członkowie najlepiej znają Państwa potrzeby będąc blisko Was. Zadaniem Centrum jest szerokie wsparcie dla Państwa jako rodzin wielodzietnych na różnych płaszczyznach życia społecznego.

Rozpoczęliśmy w tym roku również realizację programu „Częstochowa dla rodziny +”, którego celem jest wsparcie częstochowskich rodzin wielodzietnych. Jednym z elementów naszego programu jest odebrana przez Państwa karta. Pozwoli ona na skorzystanie z promocji i ulg przygotowanych przez Partnerów Projektu. W bazie Partnerów znajdują się kawiarnie, instytucje kultury, obiekty sportowe i rekreacyjne, kluby fitness, usługi medyczne, rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, szkoły językowe, biuro tłumaczeń, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, taxi, ośrodki wypoczynkowe. Oferta przedstawia się różnorodne i atrakcyjnie, dlatego wierzę, że każdy znajdzie coś dla siebie.

,,Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę''

Prezydent Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk

                                                                                                                                                                                    

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Jasnogórskiej 34 prowadzone jest przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.Centrum realizuje  zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

W ramach realizacji zadań gminy do podstawowych działań Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny należy wspieranie rodziny, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Praca z rodziną ma na celu wzmocnienie jej roli i funkcji oraz rozwijanie  umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców. Działania prowadzone przez Częstochowskie  Centrum Wsparcia Rodziny mają pomóc rodzinie w podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania jak również przeciwdziałać jej marginalizacji i degradacji społecznej.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą. Rodziny mogą korzystać ze wsparcia asystenta rodziny. Praca z rodziną jest także prowadzona w przypadku czasowego umieszczenie dziecka poza rodziną.

Rodziny przeżywające trudności w obszarze pełnienia funkcji rodzicielskich mogą korzystać z różnorodnych szkoleń, w tym ze szkoły dla rodziców, czy ze spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń  w ramach grupy wsparcia. Nasza oferta adresowana jest zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży.
W sytuacjach, kiedy niezbędna jest pomoc prawna rodziny mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnika w Centrum. W spornych sytuacjach rodzinnych  oferujemy pomoc mediatora rodzinnego.

Jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej prowadzimy działania do, których należy między innymi:

1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej
3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka a także do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji
5) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych
6) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą  i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

AOW

I FORUM RODZIN ZASTĘPCZYCH

Działania podejmowane na rzecz częstochowskich rodzin przez samorząd i organizacje pozarządowe to jeden z tematów odbywającego się 25 listopada 2015 r. I forum rodzin zastępczych.

Forum zorganizowali w sali sesyjnej Urzędu Miasta przedstawiciele Porozumienia „Częstochowa dla Rodziny", które zawarto w maju 2014 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka. Jego celem jest wspieranie rodzin, dzieci oraz prowadzenie działań poprawiających funkcjonowanie środowisk najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w Forum zostali zaproszeni zarówno praktycy jak i teoretycy pracy z rodziną z różnych szczebli administracji (rządowej, regionalnej, samorządowej), reprezentanci organizacji pozarządowych.

Forum było także okazją do pokazania dobrych praktyk z różnych regionów kraju, a więc m.in. częstochowskich rozwiązań w obszarze współpracy organizacje pozarządowe- samorząd.

O działaniach podejmowanych na rzecz częstochowskich rodzin przez samorząd i organizacje pozarządowe mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Współpracę organizacji pozarządowych z samorządem w zakresie realizacji zadań na rzecz rodziny w Częstochowie przedstawiła Pani Lidia Zeller przedstawiciel Porozumienia „Częstochowa dla Rodziny”

Z kolei o celach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mówiła Katarzyna Napiórkowska, Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej i Adopcji z Departamentu Polityki Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Działania na rzecz rodziny w województwie Śląskim przedstawiła Bożena Borowiec, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Edyta Wojtasińska, przewodnicząca Zarządu Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej mówiła o wpływie regulacji prawnych na rozwój rodzicielstwa zastępczego z perspektywy środowiska rodziców zastępczych.

Kolejne wystąpienia, które zakończył panel dyskusyjny zaprezentowane przez przedstawicieli uczelni - Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie dotyczyły m.in. relacji między dzieckiem a rodziną zastępczą i etyki służb społecznych w pracy socjalno - wychowawczej z rodziną.

AOW

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl