Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie CCOP) powstało aby wspomagać organizacje III sektora. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie wsparcia podmiotom ekonomii społecznej, czyli m.in.: stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym, spółdzielniom socjalnym. CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy. CCOP udostępnia im zaplecza lokalowe i infrastrukturę biurową: organizacje mogą skorzystać z komputera, ksera, faksu, telefonu, sali konferencyjnej na spotkania czy realizację działań statutowych  oraz udostępnia możliwość wskazania adresu CCOP tj.
42-217 Częstochowa, ul. Focha 19/21 lokal 46, jako adresu pod którym organizacja prowadzi działalność.

Do zadań Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych należy:
1) udostępnianie na podstawie odrębnego porozumienia adresu, dla potrzeb organizacji pod którą prowadzi działalność statutową
2) profesjonalizacja częstochowskich organizacji pozarządowych poprzez organizację szkoleń i doradztwa
3) informowanie organizacji o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji
4) organizowanie szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych
5) promowanie programów, na które można uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych
6) wspieranie powstających organizacji pozarządowych
7) stwarzanie możliwości wspólnej wizerunkowej wizytówki dla ngo
8) możliwości pozyskania adresu mail na serwerze ngo.czestochowa.pl
9) promowanie idei wolontariatu w tym wolontariatu zagranicznego
10) promowanie działań ngo.

Od 02 lutego 2021 roku uległ zmianie Regulamin funkcjonowania Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Prosimy o zapoznanie się z aktualną i obowiązująca wersją tego Regulaminu.

Istotne zmiany dotyczą świadczeń Centrum dla organizacji pozarządowych, jak udostępniania adresu Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych jako adresu organizacji oraz udostępniania pomieszczeń (sal) do prowadzenia statutowej działalności organizacji.

Poniżej Regulamin wraz z załącznikami Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, będący załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy.

Pliki do pobrania:

Zapraszamy na stronę CCOP www.ngo.czestochowa.pl

Z usług Centrum korzystają organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego oraz mające swoją siedzibę na terenie Częstochowy lub działające na rzecz jej mieszkańców. Na koniec roku 2014 r. w Częstochowie zarejestrowanych było ponad 700 takich organizacji, z czego 66 to organi zacje posiadające status organizacji pożytku publicznego oraz 7 spółdzielni socjalnych.

Istotną forma współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi są przekazywane do realizacji zadania dla mieszkańców w formie konkursów, zleceń, inicjatyw lokalnych wraz z środkami finansowymi na ich realizację. Tylko w roku 2014 organizacje pozarządowe złożyły 469 ofert w ramach konkursów i 107 w trybie tzw. małych zleceń, a w ramach inicjatywy lokalnej 37 wniosków. Miasto zawarło z organizacjami pozarządowymi 453 umowy na realizację zadań publicznych w ramach konkursów, 49 w ramach małych zleceń, a na realizację inicjatywy lokalnej 22 umów. Środki finansowe przeznaczone z budżetu miasta w roku 2014 na realizację zadań publicznych osiągnęły poziom prawie 30 mln (29.619.073,24 zł.) co stanowiło 2,77 % wydatków budżetu miasta.

Ważną formą współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi są konsultacje społeczne w istotnych dla mieszkańców sprawach oraz wspólne zespoły i komisje o charakterze doradczym i opiniującym. W roku 2014 przeprowadzono wspólnie 8 konsultacji społecznych oraz utworzono 7 wspólnych zespołów doradczo-opiniujących.
Miasto Częstochowa priorytetowo traktuje konsultacje dotyczące projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W roku 2014 projekt Programu powstawał etapowo w procesie konsultacji z organizacjami pozarządowymi poprzez uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w otwartych spotkaniach i obradach zespołów tematycznych. Wspólnie wypracowany Program pozwolił organizacjom realizować szereg zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, wychowania dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i turystyki, wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży, edukacji ekologicznej, zapobiegania patologiom społecznym i przeciwdziałania narkomanii, pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym i seniorom. Równolegle ze wsparciem finansowym, organizacje otrzymały pomoc w zakresie rozwoju swoich zasobów, poszerzania działalności, pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych, podejmowania wspólnie z samorządem działań oraz promocji działalności pożytku publicznego.

Kilkukrotnie organizowano wizyty studyjne, podejmując gości z innych gmin i powiatów. Goście mieli możliwość nie tylko zaznajomić się z formalną stroną współpracy międzysektorowej, ale również odwiedzali działające na terenie miasta podmioty ekonomii.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się również poprzez uczestnictwo we wspólnych inicjatywach organizowanych przez Miasto Częstochowa i organizacje pozarządowe  np. spotkanie świąteczne przedstawicieli częstochowskich organizacji pozarządowych, weekend z organizacjami pozarządowymi, piknik pozarządowy, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, czy Gala Ekonomii Społecznej.

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl