Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
ALIMENTY

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

 • osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna,

 • osobie uprawnionej:

  • do ukończenia 18 roku życia, albo do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;

  • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.

Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie nie przysługuje jeżeli :

 • osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie), albo osoba uprawniona przebywa w pieczy zastępczej;

 • osoba uprawniona zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty do ustalenia prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015 :

 • oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych za 2013 rok (każdego pełnoletniego członka rodziny, który w 2013 roku ukończył 18 rok życia), bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań członków rodziny o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach za 2013 rok (każdego pełnoletniego członka rodziny, który w 2013 roku ukończył 18 rok życia, w przypadku małżeństw oddzielne zaświadczenia oraz oświadczenia)

 • oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej za 2013 rok (każdego pełnoletniego członka rodziny, który w 2013 roku ukończył 18 rok życia), bądź oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej za 2013 rok (każdego pełnoletniego członka rodziny, który w 2013 roku ukończył 18 rok życia)

 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym w 2013 roku w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej (druk dołączony do wniosku),

 • zaświadczenie bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

 • oświadczenie o dochodzie wszystkich pełnoletnich członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku 2013,

 • oryginał dowodu osobistego wnioskodawcy do wglądu,

 • kopia odpisu aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),

 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, bądź w innych uzasadnionych przypadkach,

 • zaświadczenie ze szkoły gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, lub szkoły wyższej w przypadku gdy się uczy do ukończenia przez nią 25 roku życia o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym/akademickim 2014/2015, bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, lub szkoły wyższej w przypadku gdy się uczy do ukończenia przez nią 25 roku życia o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym/akademickim 2014/2015,

 • zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające wysokość pobieranego stypendium za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o wysokości pobieranego stypendium za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,

 • kopie prawomocnych tytułów wykonawczych zasądzających alimenty, orzekających rozwód lub separację, opatrzone pieczęcią daty wpływu do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne,

 • kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej (oryginał do wglądu),

 • oryginał zaświadczenia od pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz o udzieleniu urlopu wychowawczego (druk do pobrania przy pobieraniu wniosku), bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o okresie zatrudnienia oraz o udzieleniu urlopu wychowawczego,

 • kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy na terenie miasta Częstochowy (oryginał do wglądu) lub potwierdzenie zamieszkania w Częstochowie w przypadku braku stałego meldunku na terenie miasta Częstochowy,

 • aktualne zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku, bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku,

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2013 roku, bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2013 roku,

 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy bądź oświadczenie za 2013 rok o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone hektarach przeliczeniowych (umowa dzierżawy w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę lub umowę zawartą w formie aktu notarialnego),

 • kopia aktu zgonu rodzica lub małżonka (oryginał do wglądu),

 • kopia decyzji przyznającej rentę rodzinną w przypadku jej pobierania (oryginał do wglądu),

 • oświadczenie o formie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (np. numer konta bankowego),

 • w przypadku osoby pełnoletniej ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego dokument potwierdzający stan cywilny rodzica,

 • inne dodatkowe dokumenty związane z indywidualną sytuacją osoby uprawnionej i członków jej rodziny.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu :

 • umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna,

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

 • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej (druk do pobrania przy pobieraniu wniosku),

 • kopia decyzji z Urzędu Pracy przyznającej prawo do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (oryginał do wglądu),

 • kopia decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu),

 • dokument potwierdzający uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu :

 • kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu (oryginał do wglądu),

 • dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek PIT-11, PIT-40, PIT-8 za 2013 rok),

 • kopia decyzji potwierdzająca datę wyrejestrowania działalności gospodarczej (oryginał do wglądu),

 • zaświadczenie od pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego,

 • dokument potwierdzający utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Termin i sposób załatwienia

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Prawo do świadczeń ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wszczęte wnioskiem złożonym w okresach innych niż powyższe, kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228, z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2011 Nr 298 poz. 1770).

 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r. Nr 106 poz 622).

 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Sekcja ds. Świadczeń Społecznych,
ul. Nowowiejskiego 26, Częstochowa, tel. (34) 368-32-12. 

Poniedziałek, Środa, Czwartek: 7:30 do 15:30
Wtorek: 7:30 do 16:00
Piątek: 7:30 do 15:00

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl