Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060940651

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040991001

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031221143

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

5. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820300210

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

6.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000456

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091761367

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071491051

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000850

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

12. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0062+0+DOC+XML+V0//PL

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040630587

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl