Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
„Droga do zatrudnienia" - trwa rekrutacja do projektu

Prowadzona jest rekrutacja do projektu „Droga do zatrudnienia”. Działanie jest skierowane do osób, które chcą nabyć lub podnieść kompetencje zawodowe i powrócić na rynek pracy. Uczestnikiem szkoleń mogą być osoby w wieku minimum 50 lat, bezrobotne, bierne zawodowo - mieszkające na terenie województwa śląskiego. W projekcie znajduje się oferta doradztwa zawodowego, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców w regionie.

Cel główny projektu: w terminie 01.05.2017-31.03.2018 min. 90% uczestników projektu
(tj. 98 osób) podniesie swój potencjał zawodowy poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną opartą na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy- obligatoryjne (identyfikacja potrzeb i pośrednictwo pracy), kolejne (szkolenia zawodowe, staże) – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie- czego skutkiem będzie poprawa sytuacji na rynku pracy oraz realne zwiększenie możliwości zatrudnienia tych osób.

Uczestnicy wezmą udział w następujących formach wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb zawodowych (3-godzinne spotkanie z doradcą zawodowym)
  • Pośrednictwo pracy (10 godzin spotkań z pośrednikiem pracy)
  • Szkolenia zawodowe (średnio 136 godzin szkoleń / osoba)
  • Staże zawodowe (3-miesięczne).

Warunki uczestnictwa/Grupa docelowa:

Osoby w wieku 50 lat i więcej, pozostające bez pracy (tj. bezrobotne / bierne zawodowo), mieszkające w woj. śląskim. Łącznie w projekcie weźmie udział 108 osób (54 kobiety i 54 mężczyzn).

W szczególności do udziału w projekcie są zaproszone osoby: z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne (tj. dłużej niż 12 miesięcy), o niskich kwalifikacjach

Organizator zapewnia:

Wsparcie merytoryczne: wykwalifikowaną kadrę (doradcę zawodowego, pośrednika pracy, osoby prowadzące szkolenia, opiekunów staży); egzamin, potwierdzający umiejętności, nabyte w trakcie szkolenia zawodowego; tematykę szkoleń zgodną z zapotrzebowaniem rynku pracy, pozwalającą na znalezienie zatrudnienia.

Wsparcie finansowe: pokrycie kosztu szkolenia, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, pokrycie kosztu badań lekarskich na etapie szkolenia oraz stażu, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (do 160 zł / osoba),stypendium szkoleniowe (1 161,13 zł brutto brutto), stypendium stażowe (2 375,40 zł brutto brutto).

Proponowane kierunki kształcenia: kucharz, magazynier z obsługą wózka widłowego, opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej, pracownicy ds. finansowo-księgowych, przedstawiciel handlowy z certyfikatem ECDL, spawacz MIG / MAG / TIG, sprzedawca / kasjer lub inne, zgodne z indywidualnymi potrzebami uczestnika.

Przebieg rekrutacji i warunki udziału w szkoleniu:

1.       Rekrutacja trwa do 31 sierpnia 2017 r. lub do wyczerpania miejsc. 

2.       Osoby zainteresowane składają formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami oraz wypełniają test diagnostyczny, pozwalający na określenie poziomu motywacji do udziału w projekcie i podjęcia zatrudnienia.

3.       Zespół projektu weryfikuje dokumenty (poprawność, kompletność, zgodność cech kandydata z przyjętymi w projekcie założeniami).

4.       Po pozytywnej weryfikacji kandydatur Organizator tworzy listę uczestników projektu
i osoby rozpoczynają udział w projekcie w następującej kolejności: diagnoza potrzeb →  szkolenie zawodowe → staż zawodowy oraz pośrednictwo pracy w ciągu całego okresu trwania projektu.

5.       Uczestnik podpisuje umowę uczestnictwa, określającą warunki udziału, prawa
i obowiązki obu stron.

6.       Wymagana frekwencja – 80% na szkoleniach, 100 % na egzaminach, doradztwie zawodowym i pośrednictwie pracy, na stażu zawodowym zgodnie z Kodeksem Pracy.

7.       W przypadku otrzymania większej liczby kandydatur niż miejsc, Organizator tworzy listę rezerwową kandydatów.

Zapytania i zgłoszenia można kierować za pomocą e-mail: drogadozatrudnienia@projektyefs.pllub pod numerem tel. 604 580 165.

Projekt „Droga do zatrudnienia” jest realizowany przez IT Config sp. z o.o., ul. Powstańców 69, 05 – 870 Błonie.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

 

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl