Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
7,7 mln zł dla podmiotów ekonomii społecznej

Nawet o 100 tys. zł pożyczki na rozwój działalności lub usług mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej. Ze wsparcia można skorzystać do końca 2016 r. W latach 2012-2015 na ten cel przeznaczono ponad 31,3 mln zł. Do końca 2016 roku działalność pożyczkowa będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach. Na ten cel przeznaczono ok. 7,7 mln zł. Wyjaśniamy jak otrzymać wsparcie:

Jak otrzymać wsparcie?

Należy zgłosić się do Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) 

- operatora funduszu ekonomii społecznej (ES Funduszu) bądź do partnerów regionalnych TISE i złożyć odpowiedni wniosek.

Zadaniem TISE i jego parterów regionalnych jest udzielenie podmiotom wnioskującym o pożyczkę pomocy przy wypełnieniu wniosku, identyfikacji wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów do wniosku oraz wstępnej weryfikacji założeń przedsięwzięcia. Partnerzy działają z reguły na poziomie wojewódzkim lub makroregionalnym, zaś Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy wspiera w procesie aplikowania o pożyczkę spółdzielnie pracy z całego kraju.

Lista partnerów jak również wszelkie informacje dotyczące uzyskania wsparcia w ramach projektu dostępne są na stronie internetowej esfundusz.pl.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wsparcie?

Oferta funduszu przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej. Aby z niej skorzystać trzeba spełnić kilka podstawowych warunków:

 • Posiadanie odpowiedniej formy prawnej

Wśród form prawnych podmiotów ekonomii społecznej, które mogą starać się o pożyczkę znalazły się:

 • spółdzielnie pracy,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółdzielnie socjalne,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i kluby sportowe prowadzone w formie spółki (na podstawie Ustawy o sporcie, Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które działają w formie non-profit (ich celem nie może być osiąganie zysku, całość dochodu musi być przeznaczana na realizację celów statutowych, a ewentualny zysk nie może być dzielony między udziałowców, akcjonariuszy i pracowników).
 • Prowadzenia działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy

Każdy podmiot, który chciałby uzyskać pożyczkę musi wykazać, że prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia składania wniosku.

 • Spełnienie kryterium mikro lub małe przedsiębiorstwa

Należy spełnić kryterium mikro lub małego przedsiębiorstwa według definicji określonych w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

Aby więc móc ubiegać się o wsparcie należy zatrudniać poniżej 50 osób w działalności gospodarczej. Natomiast roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie powinien przekraczać kwoty 10 mln euro.

 • Niezaleganie w płatnościach wobec ZUS i US

Ubiegając się o pożyczkę należy przedstawić nie starsze niż 3 miesiące stosowne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płatnościach z tytułu zobowiązań podatkowych i opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne.

 • Zapewnienie możliwości spłaty pożyczki

Spłata pożyczki powinna być starannie wkalkulowana w wydatki podmiotu na najbliższe lata.

Podstawowym wymaganym zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny.

Gdzie można składać wnioski o przyznanie pożyczki?

Aplikacja może odbyć się na dwa sposoby:

 • Wypełniony wniosek o pożyczkę – pobrany ze strony www.esfundusz.pl – wraz z niezbędnymi załącznikami można przesłać do Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) bezpośrednio w wersji elektronicznej. Zarówno przed złożeniem wniosku, jak i na etapie weryfikacji dokumentów istnieje możliwość konsultacji telefonicznych z TISE, podczas których udzielona zostanie pomoc w prawidłowym wypełnieniu dokumentów (tel. 22 636 07 40).
 • Kontakt z partnerami regionalnymi TISE. Ich zadaniem jest udzielenie każdemu podmiotowi wnioskującemu o pożyczkę pomocy przy wypełnieniu wniosku, identyfikacji wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów do wniosku oraz wstępnej weryfikacji założeń przedsięwzięcia. Partnerzy działają z reguły na poziomie wojewódzkim lub makroregionalnym, zaś Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy wspiera w procesie aplikowania o pożyczkę spółdzielnie pracy z całego kraju. Lista partnerów jest dostępna na stronie esfundusz.pl.

Jaką kwotę można otrzymać?

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 100 tys. zł. Można ją spłacać do 5 lat (60 miesięcy). Jeżeli podmiot nie jest w stanie rozpocząć spłaty rat kapitałowych od momentu otrzymania pożyczki, może skorzystać z możliwości karencji w spłacie. Nie może ona jednak przekroczyć 6 miesięcy.

Preferencyjność pożyczki zawiera się w braku jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji oraz atrakcyjnym oprocentowaniu w wysokości 50% stopy redyskonta weksli NBP (lub 25% - w przypadku spełnienia przez pożyczkobiorców dodatkowych kryteriów). Przy obecnej stopie 1,75 podstawowe oprocentowanie wynosi 0,88% w skali roku, ale w określonych przypadkach może zostać obniżone do 0,44%.

Na co można przeznaczyć środki z pożyczki?

Preferencyjne pożyczki powinny być przeznaczone na szeroko pojęty rozwój podmiotów.

Pozyskane więc w ten sposób środki powinny służyć rozszerzeniu działalności gospodarczej. Może to być inwestycja w już funkcjonujący rodzaj działalności, jak również rozwój nowej linii produktów lub usług. Niezależnie od charakteru działalności pożyczka powinna zaowocować wzrostem przychodów lub zatrudnienia w danym podmiocie.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Dodatkowe informacje można uzyskać u operatora ES Funduszu: Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. tel.: 22 636 07 40, e-mail: pes@tise.pl, www: esfundusz.pl

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu systemowego pt. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” realizowanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło http://www.mpips.gov.pl/


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl