Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Centra Integracji Społecznej - szansa na nowy zawodowy start

Zapraszamy do skorzystania z usług Centrów Integracji Społecznej – dzięki którym można zdobyć umiejętności i doświadczenie zawodowe – element niezbędny podczas wielu rekrutacji - otrzymując równocześnie świadczenie w wysokości do 100% zasiłku dla osób bezrobotnych.

Centra to szansa dla wszystkich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających trudność z powrotem na rynek pracy.

Od lipca rozpoczęła się realizacja projektu „Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy” , który daje uczestnikom CIS jeszcze więcej możliwości i pozwala osobom korzystającym z CIS na udział w poszerzonym wachlarzu zajęć i dodatkowych aktywnościach zawodowych. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS, a jego  liderem jest  Fundacja Integracji Społecznej  „Feniks”.

Jak działają Centra?

Obejmują uczestników programami edukacyjnymi, prowadzą kursy i warsztaty umożliwiające zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, prowadzą konsultacje indywidualne i oferują udział w grupach wsparcia  podnoszących motywację do zmiany swojej sytuacji zawodowej. To ich codzienna działalność – projekt poszerza te możliwości o kolejne zajęcia i możliwość zdobycia dodatkowych doświadczeń zawodowych.

Dla kogo?

Dla osób, które nie są w stanie z różnych względów funkcjonować na otwartym rynku pracy, są długotrwale bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, chore psychiczne, uzależnione od alkoholu i narkotyków, opuściły zakład karny, mają trudności w integracji ze środowiskiem.  

Jakie Centra działają na terenie Częstochowy?

•    Centrum przy Fundacji Integracji Społecznej „Feniks” ul. Legionów 21
•    Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej ul. Legionów 50 A.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Centrum Integracji Społecznej, składają wniosek do pracownika socjalnego Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej MOPS (właściwego dla miejsca zamieszkania), który po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i zdiagnozowaniu potrzeb, wydaje skierowanie  na jednomiesięczny okres próbny.

Można również zgłosić się bezpośrednio do jednego z Centrów Integracji Społecznej, które pokierują do odpowiedniego pracownika socjalnego.

Kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną i podpisuje  z nią Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego dostosowany do predyspozycji psychofizycznych, umiejętności i zainteresowań kandydata.
Po pomyślnym ukończeniu przez kandydata okresu próbnego, kierownik Centrum wnioskuje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie kwalifikacji na uczestnictwo w zajęciach przez okres kolejnych 11 miesięcy.

Jak długo?

Okres uczestnictwa w Centrum może trwać łącznie 12 miesięcy, a jeżeli analiza realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego uzasadnia potrzebę przedłużenia uczestnictwa w zajęciach,  kierownik Centrum może go przedłużyć jeszcze o 6 miesięcy.

Jakie świadczenia przysługują uczestnikom?

Za uczestnictwo i realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, przysługuje świadczenie integracyjne, które w okresie próbnym  wynosi 50% zasiłku dla bezrobotnych, a w następnych miesiącach 100% zasiłku dla bezrobotnych, opłacane są składki emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Uczestnikom zajęć przysługuje nieodpłatnie jeden posiłek dziennie.

W okresie uczestnictwa w zajęciach kierownik Centrum może przyznać do 6 dni wolnych od zajęć, za które przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości. Za aktywną postawę i postępy w reintegracji społecznej i zawodowej kierownik Centrum może przyznać uczestnikowi motywacyjna premię integracyjną.

Jak uczestnicy zdobywają doświadczenie zawodowe?

Uczestnicy CIS zdobywają umiejętności zawodowe poprzez udział i pracę w:  
•  warsztatach porządkowych (sprzątanie terenów zielonych, budynków, obiektów, placówek oświatowych i sportowych, taboru autobusowego i tramwajowego)
•  warsztatach  budowlano-remontowych (prace budowlane i remontowe, gipsowanie, malowanie, remonty w obrębie placów zabaw, boisk, szkół),
• warsztatach gastronomicznych (catering, prowadzenie stołówki, komponowanie i przygotowanie zdrowych posiłków),
• warsztatach usług ogrodniczych (szkolenie w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z obsługą urządzeń ogrodniczych i  pielęgnacji roślin, wykonywanie kompleksowej obsługi terenów zielonych: koszenie trawy, wycinanie krzewów, grabienie liści, restaurowanie zapomnianych skwerów),
• warsztatach administracyjno-biurowych (zapoznanie z prowadzeniem prac administracyjno-biurowych Centrum, nauka obsługi urządzeń biurowych i prowadzenia sekretariatu),
• warsztatach usług krawieckich oraz rękodzieła (usługi krawieckie, współpraca z firmami w zakresie szycia, ręczne wykonywanie ozdób)

Co dodatkowo daje projekt?

„Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy” to dwuletni projekt, którego realizacja potrwa do lipca 2018 roku.
Dzięki projektowi uczestnicy CIS otrzymają przez sześć miesięcy jeszcze większe wsparcie w postaci poszerzonej oferty. Łącznie będzie to 200 osób, które wezmą udział w warsztatach zawodowych i terapeutycznych, zajęciach rozwijających umiejętności społeczne, grupach samopomocowych i grupach wsparcia.  
Działania te mają na celu powrót uczestników do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz aktywnego funkcjonowania na rynku pracy, a szkolenia zawodowe z instruktorami zawodu umożliwią podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności. Z kolei zadaniem aktywnego pośrednika będzie pomoc w zatrudnieniu.  
Projekt skierowany jest do osób niezatrudnionych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i mogą mieć problem z wejściem/powrotem na rynek pracy, są klientami pomocy społecznej.

Gdzie się zgłosić?

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 do:
 siedziby CIS Feniks ul. Legionów 21, tel. 696 557 820
lub
Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej  ul. Legionów 50a, tel. 34 3619269 w Częstochowie  
Można również skontaktować się z Rejonowym Zespołem Pomocy Społecznej MOPS w Częstochowie -  właściwym dla miejsca zamieszkania, w godzinach pracy ośrodka.

Liderem projektu „Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy” jest Fundacja Integracji Społecznej Feniks .
Zajęcia realizuje także Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej (SZB CIS)
Partnerem jest Gmina Miasto Częstochowa


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl