Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Częstochowa nagrodzona za pieczę zastępczą

Sposób organizowania w Częstochowie pieczy zastępczej zauważyła i doceniła Koalicja na rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Wyróżniono Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, które zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta, od 2013 roku realizuje to zadanie.

Podczas 5. Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego przyznano wyróżnienia dla miast, powiatów i organizatorów pieczy zastępczej, którzy swoimi działaniami wspierają rozwój rodzinnej opieki zastępczej w Polsce. W tym gronie znalazło się Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, które zgodnie z zarządzeniem prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, od 2013 roku realizuje w naszym mieście to zadanie.

Podczas wręczenia nagród, które odbyło się w czwartek, 8 czerwca, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, podkreślano, że wybierając laureatów kapituła kierowała się nie tylko danymi ilościowymi i jakościowymi, ale w dużej mierze własną wiedzą oraz opiniami rodziców zastępczych. Częstochowskie praktyki wypadły w tej ocenie wyjątkowo dobrze.

Przekazanie w 2013 roku przez częstochowski samorząd realizacji zadań dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej organizacji pozarządowej było działaniem innowacyjnym w skali kraju. Powstałe wówczas Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny prowadzi Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” (zgodnie z wynikami konkursu ofert). Oprócz zadań przewidzianych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono szereg nowatorskich rozwiązań, m.in. dla już istniejących rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzin biologicznych, tak by zminimalizować zagrożenie konieczności umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Wszyscy otrzymują kompleksowe wsparcie, pomoc i niezbędne informacje.

Dlaczego częstochowski samorząd zdecydował się na taki krok? Chodziło o stworzenie miejsca jeszcze bardziej otwartego i przyjaznego rodzinie, które wyjęte ze struktury urzędu może realizować swoje działania szerzej. Jako organizacja pozarządowa stowarzyszenie ma znacznie większe możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, wprowadzania zmian organizacyjnych, realizowania mniej formalnych, ale niezwykle potrzebnych działań na rzecz rodzin, choćby takich jak pikniki integracyjne, konkursy i różnego rodzaju  wydarzenia sportowo-rekreacyjne. Współpraca z wolontariuszami, pozyskiwanie sponsorów, organizowanie zbiórek na rzecz podopiecznych – to także domena NGO.

Nagroda przyznana po 4 latach funkcjonowania Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny, potwierdza, że jest to dobry kierunek. Warto dodać, że w wielu publikacjach dotyczących tematyki rodzinnej pieczy zastępczej Częstochowa stawiana jest jako wzór i przykład dobrych praktyk. Wśród nich wymieniane są udogodnienia i działania realizowane przez Centrum przy współpracy z samorządem takie jak: dostęp do asystenta rodziny w Centrum oraz w środowisku zamieszkania w wydłużonych godzinach (7.30 do 19.00), prowadzenie zajęć warsztatowych („Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz „Rodzeństwo bez rywalizacji”); uruchomienie całodobowego telefonu „Mobilny punkt konsultacyjny” przeznaczonego dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych, znajdujących się w sytuacji trudnej lub kryzysowej.

Dobrą praktyką i wzorem dla innych gmin jest również powołanie przez prezydenta Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych, którzy reprezentują swoje środowisko i mają wpływ na działania prowadzone przez samorząd na rzecz rodzin zastępczych.

Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych np. z grantów, czy w ramach projektów unijnych pozwala m.in. na dodatkowe szkolenia, poradnictwo specjalistyczne, publikacje, wyjazdy integracyjne, wyjścia kulturalne i edukacyjne, zajęcia sportowe oraz pomoc rzeczową.

Obecnie, przy współudziale częstochowskiego samorządu, Stowarzyszenie „DLA RODZINY” prowadzi również Poradnię dla Rodziny w ramach projektu „Wsparcie rodziny - Jasne, że tak”. Oferta poradni doskonale uzupełnia tę, którą ma Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, skierowana jest bowiem szczególnie do rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, a także rodzin biologicznych przejawiających różnego typu dysfunkcje (potrzebujących wsparcia w kwestii pełnienia ról społecznych, edukacji w zakresie: oddziaływań wychowawczych wobec dzieci, komunikacji interpersonalnej, wzajemnych relacji). Do dyspozycji osób korzystających z usług poradni są m.in. pedagodzy, psycholodzy, terapeuci. logopedzi, mediatorzy.

żródło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl