Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs projektowania i testowania skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert, które należy składać do 26 czerwca 2017r. Tematem konkursu jest: projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu. 

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U z 2016 r. poz. 1817),

Konkurs obejmuje:

Działania 3. Badania, analizy i współpraca międzynarodowa;

3.2 Działania pilotażowe i wsparcie podmiotów uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki nadwagi i otyłości

Celu Operacyjnego 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/ów zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu akcji promującej zdrowy styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem promocji aktywności fizycznej w polskim społeczeństwie, z uwzględnieniem potrzeb różnych grup wiekowych.

Wspieranie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej jest niezwykle istotne z uwagi na obecność w populacji polskiej wysokiego odsetka osób z nadwagą i otyłością. Oczekuje się, że realizacja ww. działania przyczyni się do poprawy świadomości społeczeństwa na temat znaczenia prawidłowo zbilansowanej diety oraz korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych.

W ramach realizacji zadania oczekuje się przeprowadzenia:

- bezpłatnej edukacji w zakresie promocji zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia prawidłowo zbilansowanej diety, korzyści wynikających z podejmowania aktywności fizycznej;

- bezpłatnej edukacji w zakresie profilaktyki chorób kręgosłupa;

- grupowych zajęć ruchowych dla uczestników akcji promującej zdrowy styl życia.

Zadanie powinno mieć zasięg ponadwojewódzki i powinno być realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej. Jego realizacja podlegać będzie ocenie pod kątem efektywności i skuteczności w osiąganiu zaplanowanych rezultatów.

Oferty należy złożyć w formie papierowej w terminie od dnia 5 czerwca 2017 r. do dnia 26 czerwca 2017 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul. Miodowa 15
00‐952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ na rok 2017, zadanie: Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu, NPZ.CO1_3.2_1_2017_aktywność_fizyczna.

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MZ: Konkurs

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl