Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs FIO - Śląskie Lokalnie 2017: realizacja lokalnych przedsięwzięć

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny „Ramża” i Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2017: realizacja lokalnych przedsięwzięć.

1. Cel konkursu:zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

2. Adresaci konkursu:
-  młode podmioty, czyli młoda organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, który został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
- grupy nieformalne: nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego

3. Dotacje można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego, czyli m.in. w obszarze:    
- pomocy społecznej, działalności charytatywnej
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- kologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- turystyki i krajoznawstwa
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
- promocji i organizacji wolontariatu
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

4. Śodki finansowe przeznaczone na dofinansowanie dotacji w 2017 roku: 335.000,00 złotych

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów:  19 maja 2017 r., godzina 23:59:00

6. Warunki składanai wniosków:     :
        - okres realizacji projektów mieści się w przedziale od 3 lipca do 31 października 2017 roku
        - kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych
        - wkład własny:  minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub osobowej).

7.  Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.slaskielokalnie.pl

8.  Ocena będzie obejmowała kryteria formalne (zgodność wniosku z Regulaminem) oraz merytoryczne (trafność, spójność i racjonalność działań, oddziaływanie, zaangażowanie, skuteczność, racjonalność i adekwatność nakładów). Ocena będzie dokonywana przez niezależnych ekspertów. Będzie miała charakter punktowy. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.

9.  Gdzie szukać informacji?

-  na stronie  projektu: www.slaskielokalnie.pl     
-  za pośrednictwem infolinii – tel.: 881 201 333 (od poniedziałku  do piątku  w godz.9.00-16.00)
- w Biurach Partnerskich Projektu

Pełny tekst Regulaminu konkursu dostępny na stronie: www.slaskielokalnie.pl

Konkurs jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Więcej info na stronce programu: http://www.slaskielokalnie.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl