Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Teraz Lepsza Praca - Akademia Rozwoju Kompetencji

Dzięki „Akademii rozwoju kompetencji” 200 osób będzie mogło podnieść swoje kwalifikacje w poszukiwanych na lokalnym rynku pracy specjalnościach. To kolejny miejski projekt z dofinansowaniem unijnym wpisujący się w działania pod hasłem „Teraz Lepsza Praca”, mające na celu podnoszenie standardów zatrudnienia i rozwój kompetencji zawodowych częstochowian.   

Projekt „Teraz Lepsza Praca” opiera się na trzech kierunkach działań:
- realizacji programu Fair Play dedykowanego pracodawcom, który zakłada m.in. ulgi dla odpowiedzialnych społecznie pracodawców oraz przyznawanie certyfikatów „Lepsza Praca” - powstaniu Centrum Lepszych Miejsc Pracy, które będzie lokalnym bankiem ofert pracy, biurem karier oraz platformą kojarzącą pracodawców i potencjalnych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów  i uczniów częstochowskich szkół technicznych i zawodowych;
-  inicjatywach i projektach służących podnoszeniu kwalifikacji osób, które chcą mieć lepszą pracę i stawiają na własny rozwój (działania pod hasłem „Twój Rozwój”), wśród których jest także projekt „Akademia Rozwoju Kompetencji”.

- Z kursów kwalifikacyjnych lub certyfikowanych będą mogły w ramach projektu skorzystać zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne. Chcemy im pomóc w uzyskaniu lepszej, lepiej płatnej, bardziej rozwojowej pracy  -  mówi Częstochowy prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.  

Prezydent przypomniał, że budżet realizowanych obecnie kilku projektów edukacyjnych (w tym projektu „Zawodowa współpraca”) oraz związanych z doposażeniem szkół zawodowych to ponad 24 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowi blisko 22 mln zł.

- Wspieramy szeroko szkolnictwo zawodowe, żeby kształciło specjalistów w pożądanych specjalnościach, ale potrzeby pracodawców w zakresie pozyskania kompetentnych pracowników już teraz są duże, stąd projekt kierowany także do osób dorosłych, które mogą szybciej zdobyć wymagane umiejętności lub uprawnienia– wyjaśnia genezę projektu naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju  UM Piotr Grzybowski.    

W ramach „Akademii rozwoju kompetencji” w częstochowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zorganizowane zostaną m.in. kursy tapicerskie, murarskie, tynkarskie, dla diagnostów samochodowych, spawaczy czy operatorów urządzeń. Ze środków projektu CKZiU zostanie też doposażone w niezbędny sprzęt. Budżet projektu to prawie 2,1 mln zł, w tym  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - blisko 1,9 mln.    

Informacje nt. terminu rekrutacji do projektu zostaną podane w maju. Będzie ona prowadzona w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegoprzy ul. Przechodniej, natomiast biuro projektu ma działać w Wydziale Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta.    

 Przypomnijmy, że w ramach działań na rzecz „Lepszej Pracy” w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta wprowadzona został – zgodnie z zapowiedziami - modyfikacja do uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy publicznej de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy dla pracodawców. Będą teraz mogli z niej korzystać przede wszystkim pracodawcy oferujący nowym pracownikom lepsze warunki pracy i ograniczający umowy śmieciowe. Aby uzyskać zwolnienie trzeba będzie - tworząc stanowiska pracy - zaoferować przynajmniej 150% minimalnego wynagrodzeniaorazmieć zatrudnionych na umowę o pracę minimum 80% pracowników. Zaawansowane są też prace dotyczące uruchomienia Centrum Lepszych Miejsc Pracy.

Więcej informacji o projekcie „Akademia rozwoju kompetencji”

Projekt pn. jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Łączna wartość projektu to 2 mln 81 tys. zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to 1 mln 873 tys. zł.  Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 osób dorosłych, którzy z własnej inicjatywy zgłoszą chęć kształcenia formalnego, w wyniku nabycia, podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i/lub kursach certyfikowanych.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie:

Ø  200 osób dorosłych, które:

·         pracują w Częstochowie i z własnej inicjatywy chcąpodnieśćswoje kompetencje w zawodach, które w mieście zostały uznane za deficytowe,

·         są osobami bezrobotnymi mieszkającymi w Częstochowie,

·         są osobami nieaktywnymi zawodowo mieszkającymi w Częstochowie;

Ø  23 nauczycieli z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, poprzez udział w kursach zawodowych i szkoleniach doskonalących umiejętności.

W ramach projektu przewidziano dla uczestników kursy kwalifikacyjne (jak np. wykonywanie robót tapicerskich, kursy murarskie i tynkarskie, diagnostyka samochodowa, kurs z użytkowania obrabiarek skrawających), kursy certyfikowane (np. spawanie metodą MAG, TIG, kursy AutoCAD, kurs operatora koparko-ładowarki, kurs rachunkowości) z branż, na które istnieje największe zapotrzebowanie na częstochowskim rynku pracy. Udział w kursach i szkoleniach ma wpłynąć na poprawę sytuacji uczestników i uczestniczek projektu na rynku pracy.

Ponadto zaplanowano dla nauczycieli i nauczycielek CKZiU formy wsparcia, które rozwiną ich umiejętności w obszarach odpowiadającym zapotrzebowaniu na pracowników, tak aby jak najbardziej dostosować świadczoną w Centrum ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy (w tym celu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegozostanie doposażone w nowy sprzęt).

Projekt realizowany będzie do 31 października 2018 r.

W załączeniu poniżej szczegółówa prezentacja projektu „Akademia rozwoju kompetencji”.

Pliki do pobrania:

źródło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl