Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Zwolnienia dla firm oferujących lepsze warunki pracy

Częstochowa chce zachęcić firmy do oferowania lepszych warunków dla pracowników w ramach tworzenia nowych miejsc pracy. Stąd modyfikacja jednej z uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości, m.in. z wprowadzeniem wymogu oferowania przez pracodawców co najmniej 150% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zmiany są elementem realizacji programu „Teraz Lepsza Praca”, przedstawionego przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka w marcu.     

Władze miasta zamierzają więc udzielać zwolnień, a tym samym obniżać koszty funkcjonowania firm tym pracodawcom, którzy zatrudniają pracowników na jasnych i przejrzystych zasadach, oferując jednocześnie godne wynagrodzenie.  

Zgodnie ze zmienioną uchwałą pracodawcy korzystający z ulg, tworząc nowe miejsca pracy, mają oferować nowym pracownikom przynajmniej 150% minimalnego wynagrodzenia (czyli obecnie minimum 3 tys. zł). Zmianom w strukturze zatrudnienia ma sprzyjać zasada, że z ulgi będą mogły korzystać firmy, w których minimum 80% pracowników ma umowy o pracę.Miasto będzie też monitorować postępowanie pracodawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zakresie zwolnień i przyjęć pracowników, aby uszczelnić system przyznawania ulg.

Zmiany w uchwale, zaopiniowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zostały przegłosowane w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta Częstochowy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego i wejdzie w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia, więc pracodawcy pragnący skorzystać za jakiś czas z ulgi, mają czas na dostosowanie się do jej wymogów.


Szczegółowy opis zmian w uchwalew sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy:
1. Wprowadzenie do uchwały pojęcia nowo zatrudnionych tj.: rozumianych jako osoby, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości nie pracowały dotychczas ani nie świadczyły usług u danego pracodawcy w żadnej formie.
2. Zmiana sposobu liczenia poziomu zatrudnienia po utworzeniu nowych miejsc pracy tj.: nie tylko w stosunku do zatrudnionych w ramach umów o pracę, ale również w stosunku do wszystkich ubezpieczonych, w tym świadczących umowy zlecenia. Wzrost liczby pracowników u danego podatnika liczony będzie w odniesieniu do średniej liczby ubezpieczonych z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości, a w przypadku prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy, wzrost zatrudnienia liczony będzie w odniesieniu do średniej liczby ubezpieczonych z okresu działalności podatnika. Dotychczas wzrost liczby nowych pracowników ustalany był tylko w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę.
3. Wprowadzenie dodatkowego zapisu warunkującego uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości od osiągnięcia co najmniej 80% poziomu udziału liczby osób zatrudnionych w ramach umów o pracę w stosunku do ogólnej liczby ubezpieczonych. Podatnik nabędzie prawo do zwolnienia, jeżeli udział pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę w ogólnej liczbie osób ubezpieczonych, wykazanych w formularzach ZUS DRA w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem wniosku o zwolnienie (po odliczeniu właściciela przedsiębiorstwa), nie będzie niższy niż 80%. Warunek ten nie dotyczyłby przedsiębiorstw będących w dniu złożenia wniosku mikroprzedsiębiorstwami (jest to nowy warunek wprowadzony do projektu).
4. Dodanie nowego zapisu dotyczącego wynagradzania pracowników na nowo utworzonych miejscach pracy. Osoby nowo zatrudnione otrzymywałyby wynagrodzenie wynoszące przynajmniej 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
5. Zobowiązanie podmiotów ubiegających się o udzielenie pomocy de minimis do przedstawiania organowi podatkowemu oprócz zaświadczeń (oświadczeń) o pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. (Dz. Urz. L 352, z 24.12.2013), również zaświadczeń (oświadczeń) o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. (Dz. Urz. L 352, z 24.12.2013) (jest to wymóg Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
6. W konsekwencji zaproponowanych zmian konieczne było dodanie nowego załącznika do uchwały w formie oświadczenia. Po zatrudnieniu pracowników podatnik składałby oświadczenie według określonego wzoru o tym, że osoby zatrudnione na nowych miejscach pracach w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości: nie były zatrudnione u podatnika i nie wykonywały czynności na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło na rzecz podatnika i nie wykonywały pracy lub nie wykonywały czynności u podatnika w ramach agencji pracy tymczasowej.
7. Załącznik wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości otrzymał nowe brzmienie, w którym ujęte zostały ww. zmiany. Podatnicy, którzy nabędą prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie dotychczas obwiązującej uchwały zachowują nabyte prawa do wyczerpania limitu pomocy wynikającego z kosztów kwalifikowanych. Wprowadzone zostało 3-miesięczne vacatio legis w zakresie przyjęcia nowego systemu udzielania zwolnień.

W załączeniu zmiany w uchwale wraz z załącznikami (w formacie PDF).

Wszystkie obecnie obowiązujące uchwały dotyczące pomocy publicznej dla częstochowskich przedsiębiorców są dostępne pod linkiem:

www.czestochowa.pl/page/2124,pomoc-publiczna.html).

źródło: www.czestochowa.pl

Pliki do pobrania:


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl