Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej "Laur Pomocy Społecznej" i "Mecenas Pomocy Społecznej"

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej zostały wręczone 22 grudnia podczas uroczystości w miejskim Ratuszu.  Do nagrody nominowano 10 osób i 3 stowarzyszenia, a otrzymali je Dariusz Kapinos, Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki i Janusz Szopa.  

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej „Laur Pomocy Społecznej” przyznawana jest od 3 lat za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, w szczególności za inicjowanie i wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie; aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych; wspieranie sektora ekonomii społecznej; wspieranie i upowszechnianie wolontariatu; organizowanie partnerstw pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej; bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w prace na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej „Mecenas Pomocy Społecznej” przyznawana jest także od 3 lat, w szczególności za wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej; wspieranie działań sektora ekonomii społecznej oraz bezinteresowną pomoc indywidualnym osobom potrzebującym wsparcia.

Nagrody wręczyli wspólnie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i jego zastępca Ryszard Stefaniak. Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”.

Laur Pomocy Społecznej w kategorii indywidualnej otrzymał Dariusz Kapinos, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta, przedsiębiorca, prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Okoń. Od lat inicjuję wiele projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych także do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w dzielnicy Raków. Organizuje m.in. pikniki sąsiedzkie, zawody wędkarskie, spotkania dzielnicowe. Wspierając wolontariat szczególną rolę widzi w działaniach sportowo-rekreacyjnych i działaniach dla rodziny. Był głównym inicjatorem akcji „Nowy plecak na nowy rok”, w której pozyskał od darczyńców pełne wyposażenie szkolne do 80 plecaków dla potrzebujących dzieci. Za swoje zaangażowanie otrzymał wyróżnienie „Przyjaciel Rodziny”.
Dariusz Kapinos ma również duże osiągnięcia we współorganizowaniu partnerstw pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej, w tym partnerstwa lokalnego na rzecz rodziny, partnerstwa lokalnego Raków- Reaktywacja.

Laur Pomocy Społecznej w kategorii zbiorowej otrzymało Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, prowadzące działalność na rzecz kobiet dotkniętych nowotworem piersi oraz na rzecz osób starszych. Jest jedną z najaktywniej działających w mieście organizacji pozarządowych. Wystarczy wspomnieć coroczną organizację Marszu Różowej Wstążki, podczas którego wykonywane są bezpłatne badania mamograficzne, szereg spotkań ze specjalistami w celu podniesienia świadomości częstochowian dotyczącej profilaktyki chorób nowotworowych , rehabilitacji. Stowarzyszenie pozyskało i przeszkoliło wiele wolontariuszek , które niosą pomoc chorym, wspierają je w szpitalach , przy telefonie zaufania. Częstochowskie Amazonki są także organizatorem corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet po Raku Piersi na Jasną Górę, która gromadzi kilka tysięcy uczestniczek. Stowarzyszenie, prowadząc również Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów, realizuje szereg przedsięwzięć na rzecz osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie. Nawiązuje do współpracy międzypokoleniowej, pomocy sąsiedzkiej także poprzez imprezy kulturalne , m.in. organizację Koncertu Barwy Jesieni, zajęcia komputerowe, warsztaty malarskie, teatralne, naukę języków obcych, wyjścia do teatru, wycieczki. Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki - wypełniając misję niesienia pomocy innym - podejmuje również działania w partnerstwie lokalnym „Częstochowa- na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” „Częstochowa Seniorom” czy „”Częstochowa- mówimy nie uzależnionym i przemocy”. W samej siedzibie Stowarzyszenia prowadzone są cykliczne zajęcia rekreacyjne, poprawiające kondycję fizyczną i psychiczną - każda osoba potrzebująca wsparcia otrzymuje tu kompleksową pomoc.

Tytuł Mecenasa Pomocy Społecznej otrzymał Janusz Szopa, wieloletni nauczyciel akademicki, rektor Politechniki Częstochowskiej w latach 1996-2002, autor książek o rekreacji ruchowej i jodze. Aktywny wolontariusz wspierający od lat pracą wychowawczą i socjoterapeutyczną Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”, działające przy Straży Miejskiej. Stowarzyszenie  prowadzi świetlice socjoterapeutyczną przy ul. Krakowskiej, do której uczęszczają dzieci w większości ze Starego Miasta, bardzo często wymagające wsparcia i troski. Dzięki pomocy Janusza Szopy dzieci korzystają z zajęć dokształcających z matematyki oraz z zajęć rekreacyjno-sportowych. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu i pomocy, stowarzyszenie organizuje od lat biwaki profilaktyczne w Olsztynie/ k. Częstochowy, w trakcie których odbywa się szereg zajęć sportowo-rekreacyjnych pod nazwą „Przystanek joga”. Zajęcia te przy bezinteresownym wsparciu Janusza Szopy realizowane są także dla podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Krakowskiej w ciągu całego roku szkolnego, nieprzerwanie już od 4 lat.

Do nagród Laur Pomocy Społecznej i Mecenas Pomocy Społecznej  nominowani byli:  

Laur Pomocy Społecznej

 1. Anna Gabarska - prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” (zgłoszona przez Annę Lataś)

 2. Małgorzata Wójcik - Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD (zgłoszona przez prezesa TPD Teresę Sidorkiewicz)

 3. Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy Gracza (zgłoszone przez dyrektora ROK-u Małgorzatę Majer)

 4. Paweł Bilski – prezes zarządu Fundacji Oczami Brata (zgłoszony przez Karola Polaka)

 5. Urszula Sprącel-Kudrzyn-prezes Fundacji Integracji Społecznej „Feniks” (zgłoszona przez Annę Kwiatkowską)

 6. Aleksander Grodecki – prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Jozue” (zgłoszony przez Jadwigę Sikorską)

 7. Artur Hołubiczko – prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” przy Straży Miejskiej (zgłoszony przez członków ww. Stowarzyszenia)

 8. Anna Męcik – nauczyciel, opiekun szkoła charytatywnego „Filos” (zgłoszona przez dyrektora IX LO im. C. Norwida Krzysztofa Wachowiaka)

 9. Dariusz Kapinos – radny, przedsiębiorca (zgłoszony przez Joannę Rozner-Kołodziej, kierownika referatu Wydziału Polityki Społecznej)

 10. Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki (zgłoszone przez Jolantę Kurzynoga, prezesa Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi 'Tacy Sami”)

 11. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło
  w Częstochowie
  (zgłoszone przez Radę Rodziców Częstochowskiego Centrum dla Osób
  z Zaburzeniami Psychicznymi)

 

Mecenas Pomocy Społecznej

 1. Janusz Szopa - b. rektor Politechniki Częstochowskiej (zgłoszony przez członków Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”)

 2. Roman Bolczyk – dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
  w Częstochowie (zgłoszony przez Iwonę Ciesielską, przewodniczącą Zarządu koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym).

   


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl