Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

W nocy z 8 na 9 lutego w całym kraju odbywało się ogólnopolski
badanie liczby osób bezdomnych. W Częstochowie było ich 379.

Wyniki w rozbiciu na poszczególne miejsca przebywania:

Placówki o charakterze instytucjonalnym:
Noclegownia - 0
Ogrzewalnia - 29
Schronisko dla osób bezdomnych - 290
Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - 0
Ośrodek interwencji kryzysowej - 0
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 5
Szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia - 12
Zakłady karne, areszty śledcze - 5
Izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne - 5
Inna placówka (mieszkanie chronione) – 3

Poza placówkami instytucjonalnymi:

Pustostany, domki na działkach, altany działkowe – 17
Miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatki schodowe, dworce PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp. - 13

W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych przeprowadzono ankietę, dzięki której możliwe jest uzyskanie danych socjodemograficznych o grupie osób bezdomnych. Wynik ten pozwoli na jeszcze dokładniejsze planowanie i prowadzenie działań ograniczających i niwelujących negatywne skutki tego zjawiska w gminie. Podczas badania nie były pobierane dane personalne. Analiza zebranych danych wykazała, że w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. na terenie Częstochowy przebywało 379 osób bezdomnych. Większość (79%) badanych to mężczyźni, 21% to kobiety i kobiety z dziećmi. Większość mężczyzn (57%) to osoby w wieku między 41 a 60 r.ż, większość kobiet (51%) to osoby w wieku między 18 a 40 r.ż.

Z analizy ankiet wynika, że osoby bezdomne, jako najczęstsze przyczyny bezdomności wskazują:
- kobiety: konflikt rodzinny, eksmisja, wymeldowanie, przemoc domowa, bezrobocie, brak pracy,
- mężczyźni: wymeldowanie, eksmisja, konflikt rodzinny, uzależnienie, bezrobocie, brak pracy.

Wykształcenie osób bezdomnych – większość posiada wykształcenie zawodowe i podstawowe, 9 osób bezdomnych posiada wykształcenie wyższe. Okres pozostawania w bezdomności - od 6 do 10 lat - 33%, do 2 lat – 28%, od 3 do 5 lat - 24%. Głównym źródłem dochodu osób bezdomnych są świadczenia z pomocy społecznej (35%), zbieractwo (12%), praca na czarno (11%), świadczenia emerytalno-rentowe (ok. 5%). Bez dochodu pozostaje 24 % osób bezdomnych. Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbywa się co dwa lata. W Częstochowie od 2012 r. badanie odbywa się corocznie ze względu na akcję wojewódzką, gdy nie występuje badanie o charakterze ogólnopolskim. Poprzednie badanie miało charakter wojewódzki i odbyło się w nocy z 27 na 28 stycznia 2016 roku. Wówczas jego wyniki wskazały, że na terenie miasta Częstochowy przebywały 382 osoby bezdomne. Koordynatorem badania w Częstochowie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współrealizatorami badania są członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w mieście Częstochowa m. in. Straż Miejska, Policja, organizacje pozarządowe, streetworkerzy, centra integracji społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki służby zdrowia w tym oddziały SOR i ZOL-e, Areszt Śledczy, placówki lecznictwa odwykowego, ośrodek interwencji kryzysowej, Izba Wytrzeźwień.

Badanie odbyło się w następujących miejscach:
1/ placówki dla osób bezdomnych prowadzone przez organizacje pozarządowe tj. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”,
2/ szpitale (w tym ZOL-e i SOR-y),
3/ hospicjum,
4/ Areszt Śledczy,
5/ Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi (Izba Wytrzeźwień),
6/ placówki leczenia odwykowego,
7/ ośrodek interwencji kryzysowej,
8/ dworzec Główny PKP, Stradom PKP, dworzec PKS,
9/ miejsca niemieszkalne, zgodnie z mapą takich miejsc niemieszkalnych w Częstochowie.

Tegoroczne badanie przebiegło sprawnie i bez zakłóceń. Liczenie odbywało się zarówno w instytucjach i ośrodkach, gdzie przebywają osoby bezdomne jak i w tzw. miejscach niemieszkalnych, do których skierowane były dwa patrole (jeden Straży Miejskiej, drugi Policji z dodatkową obsadą streetworkerów – po dwóch w każdym patrolu).Patrole odwiedziły łącznie 40 miejsc niemieszkalnych, w których tej nocy przebywało 30 osób – wydano im 57 porcji ciepłych posiłków oraz 9 z nich zaopatrzono w termosy z ciepłą herbatą (zebrane od ludzi dobrej woli w ramach partnerskiej „Akcji Termos”). Dodatkowo w razie potrzeb rozdzielano kołdry, śpiwory i koce. Dwie osoby przewieziono do Miejskiej Ogrzewalni, dwie do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Olga Dargiel, MOPS Częstochowa

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl