Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Częstochowa liderem ekonomii społecznej i aktywizacji zawodowej

Częstochowa po raz kolejny została „Gminą przyjazną ekonomii społecznej” a Powiatowy Urząd Pracy został wyróżniony za skuteczność w aktywizacji bezrobotnych. Miasto rozpoczyna właśnie trzy kolejne projekty społeczne wartości blisko 4 mln zł dofinansowane z UE wspierające bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz rodzinną pieczę zastępczą.

W regionie częstochowskim jest coraz mniej bezrobotnych; stopa bezrobocia w końcu grudnia 2016 r. wynosiła w naszym mieście tylko 6,3% - to mniej niż średnio w woj. śląskim (gdzie wyniosła 6,6%); liczba bezrobotnych zmniejszyła się o prawie 4 tys. osób w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jest to nie tylko efekt zjawisk w skali makroekonomicznej, ale też działań miasta, w dużej mierze tych, które podejmuje częstochowski Powiatowy Urząd Pracy. PUP w styczniu tego roku za swoje skuteczne działania w roku 2016 znalazł się w grupie 4 uhonorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej urzędów pracy w woj. śląskim

Te działania to aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, na które PUP zdobywa środki. W 2016 r. było to prawie 38 mln zł;  pozwoliło to skorzystać z różnych form aktywizacji prawie 4,5 tysiącu bezrobotnym, w tym  2315  mieszkańcom Częstochowy.

Częstochowa jest doceniana również za działania, jakie podejmuje w zakresie ekonomii społecznej. Nasze miasto zajęło już kolejny raz I miejsce w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej” organizowanym przez Zarząd Woj. Śląskiego – za zaangażowane w rozwój tego sektora w województwie oraz za wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i współpracę z nimi.

- Nie spoczywamy na laurach, dlatego dziś ogłaszamy rozpoczęcie 3 kolejnych projektów społecznych, dofinansowanych z UE, skierowanych do osób, które na różne sposoby są zagrożone wykluczeniem bądź nie mają tylu szans, co większość z nas – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. 

Projekt przygotowany z myślą o tych, którzy mają znaczne trudności z odnalezieniem się na rynku pracy to ,,Z nową pracą w lepszą przyszłość”. Skorzystają z niego osoby bierne zawodowo, często niepełnosprawne, bezrobotni powyżej 50. roku życia oraz osoby o kwalifikacjach nisko ocenianych przez rynek; znaczną część ze 150 beneficjentów będą stanowić bezrobotne kobiety; uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie poprzez doradztwo, szkolenia, kursy i staże;  podniosą w ten sposób swoje kwalifikacji i nabędą doświadczenie, które – na co liczymy – pomoże im znaleźć zatrudnienie. Wartość projektu to niemal 2 mln zł, a dofinansowanie z Region. Progr. Operacyjnego Woj. Śląskiego wyniesie prawie 1 mln 900 tys. zł. Realizacja zostanie powierzona organizacji pożytku publicznego. 

,,Aktywni niepełnosprawni”  to projekt mający na celu kompleksową aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami, zapewniający wsparcie nie tylko 30 takim osobom, ale także 20 opiekunom; wartość projektu to ponad 1 mln zł, z czego prawie całość zostanie dofinansowana ze środków UE; miasto jest liderem tego projektu, a partnerem – Fundacja "Oczami Brata".

Z kolei projekt ,,Częstochowski parasol pieczy zastępczej” skierowany jest do dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, osób na progu dorosłości wychowanych w pieczy zastępczej, a także do tych, którzy chcą podjąć się roli rodzica zastępczego oraz do osób ze środowisk dysfunkcyjnych, które utraciły prawo opieki nad swoimi dziećmi, a chciałyby rozpocząć pracę nad sobą, aby tę opiekę odzyskać. Projekt jest wart ok. 917 tys. zł, z czego dofinansowanie, które zdobyło miasto wyniesie ponad 850 tys. zł. Partnerem jest tutaj Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny

Miasto liczy na to, że przedsięwzięcia te będą skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu różnych grup mieszkańców, przełożą się na odczuwalną poprawę jakości ich życia i będą kolejnym elementem, który uczyni Częstochowę miastem jeszcze bardziej przyjaznym nie tylko dla tych, którzy życiowo i zawodowo dobrze sobie radzą, ale także dla tych, którym potrzeba kompleksowego wsparcia instytucji i współpracujących z samorządem organizacji pożytku publicznego.

W konferencji prasowej poświęconej nowych projektom społecznym oraz podsumowaniu działań w zakresie aktywizacji bezrobotnych i ekonomii społecznej uczestniczyli 3 lutego w Urzędzie Miasta Częstochowy, oprócz prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, m.in. dyrektor PUP w Częstochowie Grażyna Klamek, prezes stowarzyszenia „Dla Rodziny” Lidia Zeller, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Adrian Staroniek oraz Paweł Bilski – prezes Fundacji "Oczami Brata".   


Działania aktywizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w 2016 r.

Do głównych zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w 2016 roku należało promowanie zatrudnienia oraz łagodzenie skutków bezrobocia. Ważnym czynnikiem wpływającym na lokalny rynek pracy była też  aktywizacja zawodowa w ramach dostępnych usług i instrumentów rynku pracy.

Rok ubiegły był kolejnym okresem korzystnych tendencji obserwowanych na polskim i lokalnym rynku pracy. Podobnie, jak w dwóch poprzednich latach odnotowany został znaczny spadek bezrobocia rejestrowanego oraz wzrosła liczba wolnych miejsc pracy zgłaszanych przez pracodawców. Redukcja bezrobocia na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wyniosła w 2016 r. 25,7% (w 2015 r. – 23,8%).

Na koniec grudnia w PUP Częstochowa zarejestrowanych było 11 544 bezrobotnych. W porównaniu z 2015 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 3 998 osób.

W samej Częstochowie liczba bezrobotnych wynosiła 6 766 osób tj. o 2 312 mniej niż w 2015 r. a w powiecie częstochowskim – 4 778 osób tj. o 1 686 mniej niż w 2015 r.

Dynamika spadku bezrobocia w 2016 roku wyniosła 25,7%, z tego:  w mieście Częstochowa – 25,5%, a w powiecie częstochowskim – 26,1%. Bezrobotni mieszkańcy Częstochowy stanowili 58,6% ogółu zarejestrowanych w PUP, a powiatu częstochowskiego – 41,4%.

Prawo do zasiłku posiadało w końcu grudnia 2016 r. – 1 908 osób tj. 16,5% ogółu bezrobotnych. Bezrobotne kobiety zarejestrowane w PUP stanowiły 52% ogółu bezrobotnych, natomiast mężczyźni – 48%.

Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2016 r. wynosiła:

-        w Częstochowie – 6,3% (spadek o 2,2 p. proc. w stosunku do  grudnia 2015),

-        w powiecie częstochowskim – 11,2% (spadek o 3,5 p. proc. w stosunku do grudnia 2015)

-        w woj. śląskim – 6,6% (spadek o 1,6 p. proc. w stosunku do grudnia 2015)

-        w  Polsce –  8,3% (spadek o 1,4 p. proc. w stosunku do grudnia 2015).

Poziom bezrobocia nierozerwalnie związany jest z oferowaną przez pracodawców liczbą wolnych miejsc pracy. W 2016 roku do PUP Częstochowa zgłoszonych zostało 8 711 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Jest to o 1 603 więcej niż w 2015 roku.

Tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobywanie doświadczenia zawodowego jest możliwe dzięki dysponowaniu środkami Funduszu Pracy oraz środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. Efektywne ich wykorzystanie to jeden z ważniejszych elementów oceny działalności publicznych służb zatrudnienia.

W 2016 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, których źródłem finansowania był Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny (EFS) PUP Częstochowa wydał ogółem 37 851 230 zł.

Z roku na rok ta kwota jest wyższa i coraz więcej osób udaje się objąć różnymi programami, szkoleniami, dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy innymi formami wsparcia.
Z tych form aktywizacji skorzystało prawie 4,5 tys. bezrobotnych, z czego 2 tys. 315 osób to mieszkańcy naszego miasta.

Aktywizacja ta prowadzona była w ramach realizacji podstawowych zadań nakreślonych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jak również w ramach projektów finansowanych zarówno z Funduszu Pracy, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.

PUP w Częstochowie w 2016 roku realizował następujące projekty:

-        Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój – udział 1020 osób,

-        Aktywizacja osób 30+… w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - programem objęto 580 osób,

-        Program Aktywizacja i Integracja dla 140 osób,

-        Program specjalny „Budujmy przyszłość” – 222 osoby

-        Program regionalny „Aktywni 50+” – 25 osób.

W 2016 r. realizowano także zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie. Wydatkowano na ten cel ogółem 502 729 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w ramach współpracy z pracodawcami  finansował   również działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników dzięki środkom Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). W 2016 roku PUP Częstochowa wydatkował na ten cel kwotę 1 590 195 zł. Zawarte zostały umowy z 67 pracodawcami, kształceniem objęto łącznie 571 pracowników tych zakładów.

Nowym działaniem realizowanym w 2016 r. było objęcie pomocą 300 osób w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych wyłonionej w drodze konkursu przez WUP w Katowicach agencji zatrudnienia.

Na szczególną uwagę i uznanie zasługują działania na rzecz osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działalność wspieranych podmiotów ekonomii społecznej znajduje uznanie zarówno na rynku lokalnym, w województwie, jak i w całym kraju. Wymierne efekty przynosi wspieranie działalności Centrów Integracji Społecznej i spółdzielni socjalnych. Potwierdzeniem pozytywnych działań PUP w Częstochowie jest fakt  przodownictwa
w woj. śląskim w dofinansowaniu Centrów Integracji Społecznej. Wydatkowane  w 2016 r. 4 891 500 zł (dla 791 osób) stanowi ponad 55%  wydatków na ten cel w całym województwie.

Współpraca z organami samorządu terytorialnego, ośrodkami pomocy społecznej, uczelniami, instytucjami szkoleniowymi, organizacjami pozarządowymi, agencjami zatrudnienia,  OHP, a szczególnie z pracodawcami była ukierunkowana na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. Organizując giełdy i targi pracy, prowadząc działalność doradztwa zawodowego wspierając pracodawców w zakresie organizacji szkoleń, zlecając działania aktywizacyjne innym podmiotom, prowadząc szeroką akcję informacyjną przy dalszym dużym zaangażowaniu pracowników służb zatrudnienia PUP chce utrzymać tendencję spadkową liczby osób bezrobotnych.

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie były oceniane i doceniane przez różne instytucje i organizacje. Kontrole prowadzone przez Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Najwyższą Izbę Kontroli, wskazują na prawidłową  realizację zadań i właściwe gospodarowanie środkami publicznymi przez częstochowski PUP.

23 stycznia 2017 r. na uroczystej Konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia wręczone zostały przez sekretarza stanu w MRPiPP Stanisława Szweda statuetki i wyróżnienia przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W grupie czterech uhonorowanych urzędów pracy w woj. śląskim znalazł się Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie za uzyskanie w 2016 r. wysokiej skuteczności działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie śląskim.

Na aktywizację bezrobotnych w 2017 r. – według już zabezpieczonych środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, częstochowski PUP przeznaczy kwotę 31 756 500 zł,
z tego:

I.  W ramach EFS:

1. Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)” – na pomoc osobom młodym do 30. roku życia -  kwota 8 962 894 zł, planowana liczba osób objętych pomocą – 971.

2. Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w powiatowym Urzędzie Pracy  w Częstochowie (III)” – na pomoc osobom powyżej 30. roku życia – kwota 7 835 118 zł, planowana liczba osób objętych wsparciem – 548.

II. W ramach programu specjalnego projekt pn. „Aktywność przeciw bezrobociu" – kwota 2 510 000 zł, planowana liczba osób objętych pomocą – 160.

III. W ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) projekt  pn. „Praca to jest to – III” - kwota 80 000 zł na wsparcie 80 osób.

Ponadto w bieżącym roku PUP przeznaczy na:
I. wsparcie osób młodych do 30. roku życia (artykuł 150 f) - 8 383 100 zł.
II. kształcenie ustawiczne pracowników zakładów pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 1 462 100 zł.

,,Gmina przyjazna ekonomii społecznej” – działania na rzecz ekonomii społecznej

Zarząd Województwa Śląskiego na posiedzeniu 17 stycznia 2017 r. rozstrzygnął konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”. Częstochowa zajęła I miejsce w konkursie, zyskując uznanie za zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim oraz za wsparcie i współpracę z podmiotami ekonomii społecznej, uzyskując średnią ocen 73 pkt.

W Częstochowie w 2016 r. uruchomiono Zakład Aktywności Zawodowej, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Yava. Jest to miejsce w którym zatrudnienie znalazło dotychczas 21 osób z niepełnosprawnością. Dofinansowanie ze strony Miasta to 100.000 zł.

Urząd Miasta Częstochowy bezpośrednio wspiera działania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Olszowej 2. WTZ został utworzony dla osób z niepełnosprawnością, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które zostały zakwalifikowane do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. Głównym celem Warsztatu jest rehabilitacja zmierzająca do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, nabywania sprawności psychofizycznej niezbędnej do możliwie niezależnego i samodzielnego życia oraz przywrócenie zdolności do podjęcia pracy zarobkowej.

Na terenie miasta prowadzone są 2 Kluby Integracji Społecznej oraz 4 Centra Integracji Społecznej, z czego w bezpośredniej współpracy UM pozostaje z dwoma CIS-ami.

W 2016 roku w ramach współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy powstały 4 nowe częstochowskie spółdzielnie socjalne:

·         Jasne, że zmiana,

·         Jasne, że alternatywa 21,

·         Jasne, że dom i wnętrze,

·         Jasne, że manufaktura.

Ponadto Miasto podjęło jeszcze 2 uchwały intencyjne w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że niania” oraz „Jasne, że eko”.

Na koniec roku 2016 w Częstochowie zarejestrowanych było ponad 800 organizacji pozarządowych, z czego 74 to organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego. Szacuje się, że Podmioty Ekonomii Społecznej funkcjonujące w naszej gminie zatrudniają około 2500 pracowników.

Stale z Miastem współpracuje ok. 300 Podmiotów Ekonomii Społecznej. Wspomniana współpraca obejmuje:

·         realizację wspólnych przedsięwzięć, takich jak: Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej, obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, promocję OPP, spotkanie świąteczne z władzami Miasta,

·         nagradzanie najbardziej aktywnych PES podczas uroczystej Gali Ekonomii Społecznej,

·         organizację szkoleń z zakresu obsługi nowego narzędzia, jakim jest Elektroniczny Generator,

·         zawiązywanie i cykliczne spotkania partnerstw lokalnych,

·         konsultacje miejscowych aktów prawnych.

Gmina Miasto Częstochowa na stałe współpracuje z Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Miasta Częstochowy zawarły porozumienie w sprawie wspólnego utworzenia mobilnego punktu Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w pomieszczeniach Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ulicy Focha 19/21 w Częstochowie.

Urząd Miasta Częstochowy został wyróżniony statuetką Skrzydła IT w Administracji za wprowadzenie elektronicznego generatora do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Częstochowa otrzymała wyróżnienie w kategorii Oprogramowanie do obsługi urzędu. Elektroniczny Generator (EG) jest narzędziem internetowym usprawniającym współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań publicznych, umożliwia wypełniania oferty realizacji zadania publicznego i jej rozliczania, składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach otwartych konkursów ofert, tzw. małych grantów oraz zgodnie z art. 12 ww. ustawy.

Ponadto Prezydent Częstochowy 28.06.2011 r. zobowiązał wszystkie wydziały i jednostki organizacyjne miasta do stosowania klauzul społecznych w procedurze zamówień publicznych.
Wprowadzenie klauzul społecznych do zamówień publicznych nadało im publiczny charakter, przyczyniając się jednocześnie do rozwiązywania problemów społecznych, głównie poprzez promowanie możliwości zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, skuteczne i efektywne wydatkowanie środków publicznych oraz umożliwienie integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Stosowanie klauzul społecznych daje możliwość zatrudnienia przy realizacji zamówienia zarówno osoby niepełnosprawnej, jak też bezrobotnej czy bezdomnej realizującej indywidualny program wychodzenia z bezdomności, a także młodocianej - w celu przygotowania zawodowego, osoby uzależnionej po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz osoby zwalnianej z zakładu karnego, mającej trudności w integracji ze środowiskiem i innej zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wydział Polityki Społecznej w 2016 wydał 166 opinii w przedmiocie klauzul społecznych, w tym:

·  46 o zastosowanie klauzul społecznych,

·  1 o zastosowanie (usługi) przy zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością,

·  119 o odstąpienie od stosowania klauzul społecznych.

W wyniku wydanych opinii zostało zatrudniono 157 osób, kar nie naliczono.

Projekt ,,Z nową pracą w lepszą przyszłość”

Wnioskodawca: Gmina Miasto Częstochowa

Realizacja projektu zostanie powierzona organizacji pozarządowej na podstawie art. 5 ust 2 pkt. 1 ustawy z dn. 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Finanse:

Wydatki kwalifikowalne ogółem: 1 972 603,34 zł,
Dofinansowanie z RPO Woj. Śl.: 1 873 973,17 zł.

Z uwagi na trwające negocjacje, wartość projektu może się jeszcze zwiększyć do kwoty 2 059 317,37 zł.

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Projekt realizowany będzie w Częstochowie od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.

Adresaci Projektu: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie lub bierne zawodowo z terenu Miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w Częstochowie i Powiecie Częstochowskim. W projekcie uczestniczyć będzie 150 (w tym 90 kobiet) osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

·osoby niepełnosprawne,

·osoby bierne zawodowo,

· osoby 50+,

· osoby o niskich kwalifikacjach.

Bezrobotni zostaną objęci kompleksowym wsparciem poprzez podniesienie lub uzupełnienie ich kwalifikacji oraz nabywanie lub uzupełnianie ich doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, którego efektem będzie poprawa ich zdolności do zatrudnienia w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

·doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

·szkolenia/kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych oraz podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, szkolenia/kursy IT,

·staże zawodowe

Projekt ,,Aktywni niepełnosprawni”

Projekt „Aktywni Niepełnosprawni w Częstochowie”, ma na celu szeroko pojętą aktywizację osób z niepełnosprawnością, nieaktywnych zawodowo i społecznie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności i zagrożenie niesamodzielnością, wymagają wsparcia w zakresie nie tylko podstawowego funkcjonowania, ale także działań na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej. Wsparciem objęte zostaną osoby z niepełnosprawnością i osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnością, zamieszkujące subregion północny województwa śląskiego. Projekt zakłada kompleksowe formy usług społeczno-zawodowych na bazie indywidualnej ścieżki wsparcia dla 30 osób z niepełnosprawnością i 20 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością z możliwością skorzystania z Rodzinnego Domu Pomocy, Akademii Życia, rehabilitacji społecznej, wsparcia psychologa, wsparcia coacha. Działania projektu skierowane zostaną na usamodzielnienie się, rozwój i podniesienia kwalifikacji zawodowych, zmotywowanie do poszukiwania pracy i w konsekwencji podjęcia zatrudnienia.

Zadanie obejmuje utworzenie Rodzinnego Domu Pomocy, w którym wsparciem objęte zostaną 4 os. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 4 osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnością.

Rodzinny Dom Pomocy świadczyć będzie:
- usługi bytowe tj. miejsce bez barier architektonicznych, pokoje mieszkalne, łazienkę, pomieszczenia wspólnego użytkowania; wyżywienie; usługi asystenckie dostosowane do indywidualnych potrzeb ON z uwzględnieniem poziomu ich samodzielności tj. pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, pielęgnacja, pomoc w kontaktach z otoczeniem i załatwianiu spraw osobistych; usługi rehabilitacji społecznej
- konsultacje z psychologiem.

W ramach Rodzinnego Domu Pomocy prowadzony będzie również Krótkoterminowy Pobyt Interwencyjny. Usługa przeznaczona będzie dla osób z niepełnosprawnością w okresach przejściowych (od kilku godz. do kilku dni), kiedy to opiekunowie faktyczni nie będą w stanie zapewnić im opieki ze względu na np. wyjazd, pracę, etc. Krótkoterminowy Pobyt Interwencyjny wspomoże także opiekunów chcących powrócić na rynek pracy. Krótkoterminowy Pobyt Interwencyjny obejmie wsparciem maksymalnie 1 osobę z niepełnosprawnością w jednej chwili. Opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnością będą mieli zapewnioną możliwość swobodnego, nieograniczonego kontaktu z uczestnikami projektu w celu zapewnienia im czynnego udziału w życiu rodzinnym.

Zadanie obejmuje również utworzenie Akademii Życia w Rodzinnym Domu Pomocy. Przewidywane jest zorganizowanie 4 turnusów trwających po 4 miesiące każdy, tj. 16 miesięcy. W jednym turnusie wezmą udział maks. 4 osoby z niepełnosprawnością, łącznie 16 osób oraz 16 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością.

Akademia Życia zapewni: całodobowe usługi bytowe i asystenckie; usługi rehabilitacji społecznej; konsultacje z psychologiem; wsparcie coacha personalnego w wymiarze 3 godz. miesięcznie dla każdego z beneficjentów zadania.

Wszyscy uczestnicy projektu, zarówno w Rodzinnym Domu Pomocy jak i w Akademii, wezmą udział w rehabilitacji społecznej tj. w zajęciach aktywizujących nabywanie nowych i rozwijanie dotychczasowych kompetencji w dziedzinie życia społecznego. Zakres usług dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników.

Wartość projektu: 1 055 855,23 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:
981 945,36 zł.
Lider projektu: Gmina Miasto Częstochowa, partner: Fundacja Oczami Brata.

Projekt ,,Częstochowski parasol pieczy zastępczej”

Projekt „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” realizowany będzie w Częstochowie od lutego 2017 do końca 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT. Jego główny cel to deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie dostępności i jakości usług świadczonych w społeczności lokalnej. Wdrażanie założeń projektowych ma doprowadzić do zminimalizowania negatywnych skutków umieszczania dzieci poza rodziną naturalną, reintegracji dzieci pozostających pod instytucjonalną opieką zastępczą i rodzin biologicznych, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz przygotowania wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny, które jest organizatorem pieczy zastępczej dla Miasta Częstochowy.

W ramach projektu zaplanowano realizację trzech zadań:

Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej – wsparcie w ramach tego zadania skierowane będzie przede wszystkim dla kandydatów/kandydatek do pełnienia roli rodzica zastępczego lub chcących utworzyć rodzinny dom dziecka. Osoby te otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci specjalistycznych warsztatów z zakresu psychologii, pedagogiki czy problemów wychowawczych. Grupę docelową będą stanowić ponadto dzieci, które w ramach projektu znajdą opiekę w rodzinnych formach pieczy zastępczej, a także osoby przygotowujące się do opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej

Wsparcie osób z dysfunkcyjnych rodzin biologicznych – działania zaproponowane w ramach Zadania 2 adresowane są przede wszystkim do osób, które poprzez niewłaściwe wypełnianie obowiązków opiekuńczo-wychowawczych utraciły prawo do opieki nad dziećmi i są zdeterminowane do zmiany swojego życia po to, by odzyskać potomstwo. Osoby z rodzin dysfunkcyjnych otrzymają pomoc w postaci m.in. treningu czystości i higieny, treningu budżetowego, warsztatu wychodzenia z uzależnienia oraz konsultacji psychoedukacyjnych.

Uspołecznienie i integracja osób w rodzinnej pieczy zastępczej – Formy wsparcia przewidziane w ramach Zadania 3 skierowane są dla dzieci, które otrzymały nową szansę na prawidłowy rozwój w ramach rodzinnych form pieczy zastępczej. Dobrano je tak, by nie tylko rozwijały kompetencje kluczowe uczestników projektu z zakresu języka polskiego, języków obcych, matematyki oraz informatyki, ale także pełniły dodatkową funkcje integracyjną. W ramach zadania zaplanowano także pakiet wsparcia animacyjnego, który ułatwi wprowadzenie nowych członków rodziny w życie społeczne, przekazanie im wartości kulturalnych oraz wzorców właściwego spędzania czasu wolnego.

Beneficjentami projektu będą zatem dzieci przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej, kandydaci do pełnienia roli rodziców zastępczych lub prowadzenia rodzinnych domów dziecka, osoby z rodzin dysfunkcyjnych, wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą. Rekrutacja do projektu rusza już w lutym.

Wartość projektu to 916 876,30 zł, w tym na jego realizację udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 852 694,96 zł.

Projekt pn. „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podst. informacji PUP, Wydziału Polityki Społecznej UM, partnerów projektu

źródło: www.czestochowa.pl

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl