Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
„Wsparcie rodziny – Jasne, że tak”

Wsparcie rodziny – Jasne, że tak” to tytuł nowego projektu, którego realizacja ruszy w Częstochowie od lipca 2016 roku. Projekt ma na celu szerokie wsparcie dla rodzin z Częstochowy, w tym dla rodzin zastępczych oraz dzieci, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Projekt zakłada utworzenie Poradni dla Rodziny oraz Punktu Interwencji Kryzysowej dla Dzieci, a także wzmocnienie działań pomocowych, rozwijanie asystentury rodzinnej oraz instytucji rodzin wspierających. Cel: jak najefektywniej wspierać rodziny w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Działanie to jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby częstochowian, również tych najmłodszych, dla których powstanie punkt wsparcia jakiego dotąd w Częstochowie nie było. To także kontynuacja polityki społecznej Miasta, która opiera się na zacieśnianiu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Liderem projektu jest Gmina Miasto Częstochowa, a realizatorem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Projekt zakłada także udział dwóch partnerów:

Partner I: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie "Dla Rodziny";
Partner II: Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej.

Budżet projektu wynosi ponad 2,5 mln. zł, z czego 93% to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO WSL 2014-2020.

Jak szczegółowo będą realizowane działania w ramach projektu?

Zaplanowane w projekcie działania mają prowadzić do zwiększenie oferty w zakresie wsparcia prewencyjnego rodziny, co ma – z jednej strony - ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, a z drugiej - prowadzić do doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz zapewnić bezpieczeństwo dzieciom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

W ramach wsparcia i rozwoju asystentury rodzinnej oraz innych form pracy z rodziną zostaną utworzone kolejne stanowiska w zakresie asystenta rodziny, zorganizowane zostana grupy wsparcia, szkolenia i warsztaty m.in. w celu utworzenia instytucji rodzin wspierających.

Usługi Poradni dla rodziny, będą kierowane będą zarówno do dzieci, jak i do dorosłych członków rodzin. W ramach pracy Poradni zapewnione zostaną specjalistyczne usługi w zakresie:

  • psycholog dziecięcy/psycholog - wspieranie wychowawcze funkcji rodziny, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych;

  • terapeuta/psychoterapeuta - prowadzenie terapii zaburzeń, rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży;

  • psychiatra - diagnozowanie autyzmu, ADHD, zaburzeń zachowania, zaburzeń lękowych, nastroju, odżywiania, snu i innych;

  • rehabilitant - ocena rozwoju i terapia;

  • seksuolog dziecięcy - diagnoza i psychoterapia wynikająca z nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym;

  • mediator - prowadzenie mediacji w sprawach rodzinnych, kształcenie i rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;

  • dietetyk - konsultacje i ułożenie diety dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Program żywieniowy będzie uwzględniać stan zdrowia i preferencje żywieniowe a także styl życia dzieci i dorosłych, z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia;

  • psychoterapia przeznaczona dla osób dorosłych znajdujących się w sytuacji kryzysów życiowych, nie potrafiących sobie poradzić w relacjach z ludźmi, nie radzących sobie z codziennym stresem, niezadowolonych z życia, nie potrafiących zrozumieć samych siebie, szukających wskazówek do rozwoju osobistego, mających zaniżoną samoocenę.

Specjaliści oprócz indywidualnej pracy z klientem, będą dodatkowo prowadzić warsztaty, szkolenia oraz grupy wsparcia z obszaru swych działań.

Punkt Interwencji Kryzysowej dla dzieci „PIKUŚ”

Zostanie utworzona całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci. Realizacja zadania pozwoli na ujawnienie sytuacji kryzysowych i przełamywanie stereotypów w odniesieniu do sytuacji przemocy, da możliwość przezwyciężania lęków przed oceną środowiska i obawą przed wkroczeniem służb społecznych w życie rodziny. Realizacja zadania pozwoli także dotrzeć z pomocą do dzieci i ich bliskich dotkniętych przemocą, zaniedbaniem, sytuacją kryzysową, pozostawionych bez opieki dorosłego, narażonych na niebezpieczeństwo, potrzebujących krótkoterminowej pomocy i wsparcia do czasu rozwiązania sytuacji kryzysowej lub będących w chronicznym kryzysie.

Dzięki pomocy bezpośredniej dla dziecka, możemy dotrzeć również do rodziców/opiekunów, potrzebujących wsparcia. Dzieci opuszczone, zaniedbane będą mogły skorzystać z pomocy socjalnej (wyżywienie i odzież). Będzie też możliwość uzyskania pomocy prawnej oraz informacji w ramach kontaktu telefonicznego.

Grupa docelowa

Oferta planowanych w ramach projektu działań skierowana jest do osób bezpośrednio korzystających z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny, w tym szczególnie rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, a także rodzin biologicznych (objętych wsparciem asystenta rodziny) przejawiających różnego typu dysfunkcje (np. patologie społeczne, zaburzenie struktury z powodu rozpadu małżeństwa, braku wiedzy i kwalifikacji do wychowania dzieci). W Poradni dla rodziny wsparcie otrzyma min.150 osób, w tym 50 dorosłych.

Z usług Punktu Interwencji Kryzysowej dla dzieci skorzystają osoby niepełnoletnie doświadczające przemocy w rodzinie (fizycznej, psychicznej, seksualnej), zaniedbane, w sytuacji kryzysowej, pozostawione bez opieki, narażone na niebezpieczeństwo, potrzebujące krótkoterminowej pomocy i wsparcia do czasu rozwiązania sytuacji kryzysowej oraz niepełnoletni w chronicznym kryzysie (min. 35 dzieci).

Projekt „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak” realizowany jest w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: lipiec 2016 – styczeń 2018.

źródło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl