Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Promocja pieczy zastępczej - miejski happening

"SOS – szukamy rodzin zastępczych” - pod takim hasłem odbył się na placu Biegańskiego happening promujący rodzicielstwo zastępcze. W ramach wydarzenia przygotowano liczne atrakcje dla dzieci oraz punkty informacyjne dla wszystkich zainteresowanych. Podczas wydarzenia najmłodsi mieszkańcy Częstochowy, pod okiem animatorów uczyli się tańczyć, brali udział w zabawach edukacyjnych oraz stworzyli z kolorowych kartek wspólny napis „RODZINA”. Wraz z częstochowskimi harcerzami wszystkie dzieci wysłały również sygnał SOS do potencjalnych rodziców zastępczych.

Dla zainteresowanych przygotowano również stoisko informacyjne, a pracownicy MOPS oraz Stowarzyszenia „Dla Rodziny” rozdawali przechodniom kolorowe balony i ulotki.

- Nawet najlepsza placówka nie jest w stanie zapewnić dziecku tego co rodzina, dlatego Częstochowa, jako samorząd wciąż poszukuje sposobów, by wspierać pieczę zastępczą – mówił prezydent Krzysztof Matyjaszaczyk.

Podczas imprezy jeden z autobusów miejskich został udekorowany specjalnym graffiti. Pojazd z hasłami i rysunkami dotyczącymi akcji będzie promował rodzicielstwo zastępcze, jeżdżąc po ulicach miasta.

Czym jest rodzicielstwo zastępcze?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą stworzyć ludzie, którzy zdecydują się zaopiekować i wychować dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami (dziecko może, ale nie musi być spokrewnione czy spowinowacone). Rodzicem zastępczym może być zarówno osoba pozostająca w związku małżeńskim jak i samotna.

Jakie wsparcie otrzymują rodzice zastępczy?

 • pomoc pedagogiczną, psychologiczną i prawną,

 • pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów,

 • specjalistyczne szkolenia,

 • pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka.

Istnieją cztery formy rodzinnej pieczy zastępczej:

 • trzy rodzaje rodzin zastępczych: spokrewnione, niezawodowe oraz zawodowe

 • rodzinne domy dziecka.

Rodziny spokrewnione i niezawodowe nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie roli rodzica zastępczego, zazwyczaj pracują zawodowo w swoim miejscu pracy. Otrzymują jednak środki na pokrycie utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Z kolei rodzice zastępczy zawodowi oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka wykonują pracę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Za wypełnianie obowiązków rodzica zawodowego lub prowadzącego rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie oraz prawo do urlopu w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy (za który również przysługuje wynagrodzenie).

Dodatkowo czas pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

W rodzinie zawodowej może przebywać maksymalnie troje dzieci, w rodzinnym domu dziecka maksymalnie ośmioro. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.

Jakie wsparcie materialne jest przyznawane w poszczególnych form rodzinnej pieczy?

Rodzina zastępcza:

a) Rodzina spokrewniona

 • 660 zł na każde dziecko

 • 500 zł dodatek wychowawczy na każde dziecko

 • może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkana czy świadczenia jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjmowaniem dziecka czy wydarzeniami losowymi

b) Rodzina niezawodowa

 • 1000 zł na dziecko

 • 500 zł dodatek wychowawczy na każde dziecko

 • może otrzymać także dofinansowanie kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego, w którym przebywa rodzina

 • może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkana czy świadczenia jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjmowaniem dziecka czy wydarzeniami losowymi

c) Rodzina zawodowa

 • wynagrodzenie nie mniej niż 2000 zł*

 • (w przypadku rodziny zawodowej pełniące rolę pogotowia opiekuńczego

  wynagrodzenie nie mniej niż 2600 zł*)

 • 1000 zł na każde dziecko

 • 500 zł dodatek wychowawczy na każde dziecko

 • może otrzymać także dofinansowanie kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego, w którym przebywa rodzina czy remontu

 • może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkana czy świadczenia jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjmowaniem dziecka czy wydarzeniami losowymi

2) Rodzinny dom dziecka

 • prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje kwota nie mniejsza niż 2000 zł*

 • 1000 zł na każde dziecko

 • 500 zł dodatek wychowawczy na każde dziecko

 • może otrzymać dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkana czy świadczenia jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjmowaniem dziecka czy wydarzeniami losowymi

 • otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka czy kosztów remontu oraz pokrycie niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka

*zgodnie z ustawą

Kwalifikacja

Procedurą kwalifikacyjną kandydatów m.in. na rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka oraz udzielaniem wsparcia i specjalistycznego poradnictwa funkcjonującym rodzinom zastępczym zajmuje się Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” – organizator rodzinnej pieczy zastępczej i podmiot realizujący pracę z rodziną, które mieści się w Częstochowie, ul. Jasnogórska 34, tel. 502 985 101.

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Sekcji Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej jest przyznanie i wypłata przysługujących rodzinom zastępczym świadczeń oraz kontrola pieczy zastępczej.

Wszelkie informacje na temat rodzicielstwa zastępczego można uzyskać w dwóch punktach:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

ul. P.O.W. 2, 42 – 200 Częstochowa

tel. 34 372 42 24, 34 372 42 25

www.mops.czestochowa.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY” w Częstochowie Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny

ul. Jasnogórska 34, 42 – 200 Częstochowa

tel. 502 985 101

źródło:www.czestochowa.plPozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl