Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Program 500 PLUS. 500 złotych także dla dzieci w pieczy zastępczej.

Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  przygotowano specjalną zakładkę, w której znajdują się szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu „Rodzina 500+”. 

Wszelkie informacje dotyczące realizacji programu Rodzina 500+ w Częstochowie można śledzić tutaj: http://www.mops.czestochowa.pl/mops/formy-pomocy/swiadczenie-wychowawcze/

500 złotych otrzymają też wszystkie dzieci w pieczy zastępczej. Szczegóły poniżej.

Równocześnie przypominamy, że wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” NIE są jeszcze przyjmowane. Będzie można je składać dopiero od 1 kwietnia 2016 roku.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy począwszy od 1 kwietnia 2016 r., rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Nie ma więc się po co nadmiernie spieszyć, będzie czas, by zainteresowane osoby zdążyły spokojnie złożyć dokumenty, co pozwoli też uniknąć ewentualnych kolejek. 

Obecnie trwają prace organizacyjne, by zapewnić jak najlepszą obsługę świadczenia wychowawczego – MOPS uprzejmie prosi o cierpliwość.

O miejscu składania wniosków i szczegółowym sposobie załatwienia sprawy dotyczącej przyznania świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” MOPS będzie na bieżąco informować za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Więcej szczegółów dotyczących świadczenia znajduje się także na stronie MPRiPS:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/aktualnosci/wyjasniamy-krok-po-kroku/

PROGRAM RODZINA 500+

- to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.

Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?

Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania  świadczenia wychowawczego będzie jednak  dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków, kiedy Program wejdzie w życie.

Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?

To kwota, od której nie będą odprowadzane podatki. To kwota bezpośrednio dla rodziny.

Kogo będzie obowiązywało kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie?

Kryterium dochodowe będzie dotyczyło tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących o świadczenie na pierwsze dziecko. Podstawowe dane o dochodach gmina będzie mogła pozyskać sama, wtedy nie trzeba będzie dołączać tych informacji.

Czy osoby o wyższych dochodach również dostaną świadczenie?

Rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka.

źródło: http://www.mpips.gov.pl

Uwaga! W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiono infolinię dotycząca programu Rodzina 500 plus.

Dzwoniąc pod numer 32 20 77 005 można uzyskać informacje na temat realizacji programu.

 

500 ZŁOTYCH DLA WSZYSTKICH DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek ten, w wysokości świadczenia wychowawczego, będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko (do ukończenia przez nie 18 roku życia), umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

DLA KOGO DODATEK WYCHOWAWCZY?

Dodatek wychowawczy do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

DLA KOGO DODATEK DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY?

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Uwaga!

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wnioski na terenie Częstochowy należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ważne! Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

NA JAKI OKRES PRZYSŁUGUJE DODATEK?

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego, ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

OD KIEDY PRZYSŁUGUJE DODATEK?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki (nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku).

Ważne terminy!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawyo pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa i powiatnie ponosi wydatków związanych z tym świadczeniem.

                                                                                     Na podstawie informacji z MOPS i MPRiPS

Źródło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl