Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs

Konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób pracujących z młodzieżą i osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W kwietniu 2016 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju planuje ogłosić konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób pracujących z młodzieżą i osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Konkurs jest adresowany do osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w instytucjach realizujących zadania związane z organizowaniem wsparcia terapeutycznego, socjoterapeutycznego, zajęć resocjalizacyjnych, rewalidacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych, a także zadania związane z organizowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Celem konkursu jest umożliwienie podniesienia kompetencji zawodowych przez osoby, które na co dzień bezpośrednio pracują z młodzieżą, zdobycie przez nich cennego doświadczenia, a także poznanie nowych narzędzi i dobrych praktyk, które następnie będą wykorzystywane w ich codziennej pracy.

Projekty oferować będą możliwość wzięcia udziału w programach mobilności ponadnarodowej, realizowanych w formie wizyty studyjnej/szkolenia/stażu/praktyki/job shadowing. W trakcie pobytu za granicą uczestnik będzie mógł np. zapoznać się z modelowymi rozwiązaniami stosowanymi w bliźniaczej instytucji w zakresie metod i technik pracy z młodzieżą lub pogłębić wiedzę w zakresie specyficznej metody pracy w wybranej instytucji szkoleniowej.

Projekty będą realizowane w partnerstwie ponadnarodowym, co oznacza, że wnioskodawca będzie zobowiązany do pozyskania partnera z innego kraju UE, który przyjmie uczestników z Polski i zapewni im możliwość odbycia ww. formy wsparcia. Program wizyty/szkolenia/praktyki powinien być zbieżny z zadaniami wykonywanymi przez osobę w miejscu pracy, po to, by nie tylko sam uczestnik, ale również cała instytucja mogła skorzystać z jego udziału w projekcie.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane przez instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, administrację publiczną, szkoły i placówki systemu oświaty, uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym, przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej, partnerów społecznych zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, organizacje pozarządowe, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, a także ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego. Nie jest więc konieczne, aby ośrodki czy poradnie samodzielnie aplikowały o dofinansowanie.

Możliwe jest by wniosek złożyła np. organizacja pozarządowa lub przedsiębiorca, a pracownicy ośrodka/poradni wzięli w nim udział na zasadzie uczestników. Dopuszczalna jest także możliwość realizacji jednego, wspólnego projektu przez kilka instytucji, w którym liderem mogłaby być jedna z nich.

Budżet konkursu wynosi 10 milionów złotych. Projekty będą realizowane w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków, dlatego wartość jednego projektu będzie stanowiła maksymalnie równowartość kwoty 100 tys. euro (ok. 430 tys. zł). Stosowanie uproszczonych kosztów znacznie zmniejsza obciążenia administracyjne dla Beneficjentów, ponieważ do rozliczenia środków nie jest wymagane przedstawianie dowodów księgowych, a jedynie dokumentacji merytorycznej z realizacji projektu. Nie jest także wymagane wnoszenie jakichkolwiek opłat przez uczestników projektów. Projekty są dofinansowane z budżetu UE w 97%. Beneficjent lub Partner krajowy wnoszą pozostałe 3% środków - jako wkład własny, w formie rzeczowej (np. sale szkoleniowe, praca wolontariusza) lub finansowej.

6 kwietnia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie planowane jest spotkanie informacyjne, na którym będzie możliwość poznania szczegółów dotyczących konkursu. Więcej informacji dotyczących konkursu będzie można odnaleźć niebawem na stronach: www.power.qov.pl oraz www.funduszeeuropeiskie.qov.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl