Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs FIO – Śląskie Lokalnie 2016: realizacja lokalnych przedsięwzięć

OGŁOSZENIE Z DNIA 15.02.2016 R. O KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - ŚLĄSKIE LOKALNIE

 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny „Ramża”

ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2016: realizacja lokalnych przedsięwzięć

 

1. Cel konkursu:zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

 

2. Adresaci konkursu:

- Młode podmioty, czyli organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.

- Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 

3. Dotacje można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego, czyli m.in. w obszarze:

- pomocy społecznej, działalności charytatywnej,

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

- turystyki i krajoznawstwa,

- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

- promocji i organizacji wolontariatu,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

 

4. ŚRODKI FINANSOWE  PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE DOTACJI W 2016 ROKU: 

300.000,00 złotych

 

5. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:      

8 marca 2016 r., godzina 23:59

 

6. WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW 

a) Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od 1 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

b) Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych.

c) Wkład własny:  minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub osobowej).

 

7. Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie

www.slaskielokalnie.pl

 

8. Ocena będzie obejmowała kryteria formalne (zgodność wniosku z Regulaminem) oraz merytoryczne (trafność, spójność i racjonalność działań, oddziaływanie, zaangażowanie, skuteczność, racjonalność i adekwatność nakładów). Ocena będzie dokonywana przez niezależnych ekspertów. Będzie miała charakter punktowy. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.

 

9. Gdzie szukać informacji?

- na stronie  projektu: www.slaskielokalnie.pl

- za pośrednictwem infolinii – tel.: 881 201 333 (od poniedziałku  do piątku  w godz.9.00-16.00)

- w Biurach Partnerskich Projektu

 

Pełny tekst Regulaminu konkursu dostępny na stronie: www.slaskielokalnie.pl

 

Konkurs jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl