Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Praca socjalna - studia dla NGO finansowane z EFS

Ciekawe studia pierwszego stopnia, licencjackie na kierunku praca socjalna, specjalności: "Poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych" i "Praca socjalna z dzieckiem i rodziną". Zaoczne 3 letnie studia na Uniwersytecie Opolskim finansowane są z funduszy unijnych.
Zapisy do 29 kwietnia 2016 r.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Profesjonalne kadry- inwestycja w poprawę wykształcenia aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" przez Uniwersytet Opolski we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, uprzejmie zapraszamy do udziału w studiach pierwszego stopnia, licencjackich na kierunku praca socjalna na specjalności: "Poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych" i "Praca socjalna z dzieckiem i rodziną", które rozpoczną się w maju 2016r. Studia licencjackie przeznaczone są dla 29 osób z województw łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego, małopolskiego i opolskiego i realizowane będą w ramach 6 semestrów w systemie zjazdów 2-dniowych weekendowych (sobota - niedziela).

W studiach mogą wziąć udział wyłącznie aspiranci pracy socjalnej (zatrudnieni na cały etat lub część etatu) świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym nieposiadający wykształcenia wyższego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pom. Społ. (Dz. U. z 2015 r.poz. 163, z poźn. zm.) lub na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy pom. społ. (Dz. U. Nr 48, poz. 320).

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci jedynie kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają umowę o pracę oraz podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na studia w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania studiów oraz na rok po ich zakończeniu.

Z projektu zostaną pokryte koszty:

  • udokumentowanej podróży uczestników - wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania się studiów znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Przy rozliczaniu kosztów podróży ROPS w Opolu będzie kierował się zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
  • zakwaterowania uczestników - wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, tj. gdy dojazd na studia lub powrót do miejsca zamieszkania po zajęciach byłby niemożliwy tego samego dnia. Należy przedstawić wiarygodny dokument potwierdzający konieczność zapewnienia noclegu. Uzasadniony przypadek to przede wszystkim taki, kiedy uczestnik studiów dojeżdża na zajęcia za pomocą środków komunikacji publicznej (autobus, pociąg, lokalni przewoźnicy) oraz (ze względu na odległość, czas dojazdu i/lub rozkład jazdy właściwego środka lokomocji) nie ma możliwości dojazdu na studia w ciągu trzech godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć, lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin po zakończeniu zajęć. Konieczność skorzystania z noclegu powinna być starannie udokumentowana (np. bilet, rozkład jazdy przewoźników pokazujący, że faktycznie dojazd w określonym czasie nie był możliwy),
  • materiałów dydaktycznych i podręczników - w tym dostęp do biblioteki, pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne dostosowane do poszczególnych form zajęć,
  • ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały okres nauki i dojazdu na studia oraz powrotu do miejsca zamieszkania,
  • odbycia praktyk - projektodawca zapewni miejsce odbycia praktyk w miarę możliwości zamieszkania studenta, jednak gdy w szczególnych wypadkach praktyka będzie odbywać się poza miejscowością jego zamieszkania zostaną pokryte koszty dojazdu.

Osoby zainteresowane udziałem w studiach proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na nr faksu: 77/ 44 15 259. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w studiach. Zgłoszenia proszę przesłać w terminie do 29.04.2016 r. Ponadto prosimy o przesłanie zaświadczenia o zatrudnieniu oraz kserokopii podpisanego zobowiązania - umowy z pracodawcą, obligującego pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania studiów oraz rok po ich zakończeniu oraz oświadczenia o kosztach przejazdu (wg załączonych wzorów).

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w studiach, zostanie przekazane Państwu telefonicznie. Informacje nt. studiów oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops.opole.pl . W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację p. Agnieszką Ponikowską tel,77/ 44 15 250 wew. 20.

Pliki do pobrania:

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl