Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Program "Sportowe Wakacje"- rządowy konkurs ofert na dofinansowanie zadań

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.

Program „Sportowe Wakacje +” stanowi załącznik do ww. ogłoszenia.

W ustawie budżetowej na rok 2021, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach ww. programu zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 30 000 000, 00 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w ustawie budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (dalej MKDNiS) na rok 2021 w części 25-kultura fizyczna.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił w dniu 12 kwietnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.

W wyniku dokonanych w dniach:

 • 18 maja 2021 r., rozstrzygnięcia ww. konkursu w zakresie wyłonienia operatora krajowego obozów sportowych, stosownie do decyzji Ministra, dokonano następującego podziału środków (10 000 000, 00 zł): pozytywnie zaopiniowano 1 wniosek przyznając środki finansowe w formie dotacji na łączną kwotę 10 000 000, 00 zł.;
 • 8 lipca 2021 r., rozstrzygnięcia ww. konkursu w zakresie: 
 1. wspierania organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych; 
 2. wspierania organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych

stosownie do decyzji Ministra, dokonano następującego podziału środków (20 000 000 zł): pozytywnie zaopiniowano 204 wnioski przyznając środki finansowe w formie dotacji na łączną kwotę 17 967 000, 00 zł.; (łącznie w ramach wszystkich zadań konkursu rozdysponowano 27 967 000, 00 zł).

W wyniku podjętych decyzji, w odniesieniu do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, do rozdysponowania pozostała kwota w łącznej wysokości 2 033 000, 00 zł., (która stanowi część klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych dla fundacji § 2810).

W planie rzeczowo-finansowym ówczesnego Ministerstwa Sportu na rok 2020 na realizację ww. zadania przeznaczono kwotę  10 000 000 zł.

W roku 2020 Program „Sportowe Wakacje +” był ogłaszany po raz pierwszy, w związku z tym, plany rzeczowo-finansowe ówczesnego Ministerstwa Sportu w latach ubiegłych nie określały kwot na realizację zadań w zakresie ww. programu.

1.  Zadania realizowane w ramach konkursu

 1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych. 
 2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.

2. Zasady przyznawania dotacji:

2.1. UWAGA!!! – pozostała do rozdysponowania kwota w łącznej wysokości 2 033 000, 00 zł., stanowi część klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych dla fundacji § 2810. 

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadań.

2.4. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2.5. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

3. Cele i priorytety konkursu.

3.1. Główne cele:

 • kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych;
 • promocję zdrowego trybu życia;
 • promowanie wolontariatu sportowego;
 • podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;
 • rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
 • promowanie solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • edukację patriotyczną poprzez sport;
 • tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach;
 • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem.

3.2. Priorytety:

 • tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej – ogólnodostępne zajęcia sportowe skierowane do różnych adresatów: dzieci i młodzieży, dorosłych, rodzin, kobiet, seniorów;
 • organizację zajęć klubowych, wyjazdów na zawody różnych grup wiekowych oraz organizacja campów;
 • wspieranie udziału w wydarzeniach sportowych zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim: turnieje, imprezy sportowe, pikniki, festyny multisportowe i inne wydarzenia;
 • wspieranie wydarzeń sportowych, promujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia aktywizujących lokalne społeczności;
 • wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń;
 • wspieranie imprez przeprowadzanych corocznie w przestrzeni społecznej, które z różnych przyczyn nie mają wsparcia ze środków publicznych;
 • pozostałe zadania związane ze sportem w kontekście historycznym, np. konkursy wiedzy o sportowcach - polskich patriotach, którzy byli mistrzami w sporcie i bohaterami w życiu, konkursy o sportowym życiu polskich postaci historycznych, itp. 

Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w konkursie określono w Programie „Sportowe Wakacje +”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu AMODIT otwiera się w nowej karciedostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.plotwiera się w nowej karcie.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODITotwiera się w nowej karcie. Pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów) muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, i w formie skanu przesłane wraz z wnioskiem w systemie AMODITotwiera się w nowej karcie. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODITotwiera się w nowej karcie.

Oferty należy przesyłać elektronicznie w terminie do 9 sierpnia 2021 roku.

Datą złożenia oferty jest data wysłania elektronicznego w systemie AMODIT otwiera się w nowej karcie(data nie może wykraczać poza termin składania ofert).

Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 10 września 2021 r.

Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane merytorycznie. Nie będą rozpatrywane również oferty dostarczone w formie papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania

źródło:ngo.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl